proxy design pattern
Download
Skip this Video
Download Presentation
Proxy (design pattern)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Proxy (design pattern) - PowerPoint PPT Presentation


 • 641 Views
 • Uploaded on

Proxy (design pattern). Bc. Martin Petru ňa 23.10.2012 SAI. Proxy zo života. Kreditná karta je proxy k nášmu bankovému účtu - našim peniazom . Možno ju použiť ako náhradu p eňazí, ak treba, alebo rovno Na ich výber. Známe Proxy z informatiky. Proxy server ( web proxy )

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Proxy (design pattern)' - elliot


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
proxy design pattern

Proxy (design pattern)

Bc. Martin Petruňa

23.10.2012

SAI

proxy zo ivota
Proxy zo života
 • Kreditná karta

je proxyk nášmu bankovému účtu - našim peniazom.

Možno ju použiť ako náhradu

peňazí, ak treba, alebo rovno

Na ich výber.

zn me proxy z informatiky
Známe Proxy z informatiky
 • Proxy server (web proxy)

Účel:

 • Bezpečnosť klientov.
 • Auditing a logovanie.
 • Cachovanie výsledkov a šetrenie prenosovej kaapacity.
 • Auditing.
 • Reštrikcia prístupu k vybraným zdrojom.
zn me proxy z informatiky1
Známe Proxy z informatiky
 • Reverseproxy

Účel:

 • Zakrýva skutočnú povahu a

štruktúru serverov

 • Balancovanie záťaže.
 • Miesto realizácie firewallu a SSL šifrovania.
 • Cachovanie výsledkov a šetrenie prenosovej kaapacity.
 • Cachovanie a kompresia statického obsahu.
defin cia
Definícia
 • Úlohou Proxy je kontrolovať a riadiť prístup k objektu.
 • Vystupuje v úlohe predsunutého objektu.
 • Radíme ho k štrukturálnym návrhovým vzorom (podľa GoF).
pre o kontrolova pr stup k objektu
Prečo kontrolovať prístup k objektu?
 • Objekt môže mať obmedzenú politiku prístupu. Preto chcem kontrolovať resp. obmedziť prístup k objektu. Napríklad chcem umožniť prístup len istým rolám v rámci systému.
 • Prístup k objektu si vyžaduje extra funkcionalitu.

Je napríklad požiadavka na synchronizovaný prístup, alebo je nutné prístup realizovať netriviálne z dôvodu externej povahy objektu (po sieti, špeciálny protokol).

Prípadne je nutné zabezpečiť rôzne „domáce“ servisy – napr. počítanie referencií. Alebo len chceme pridať ďalšiu funkcionalitu, pridať správanie – napr. logovanie, tranzakčnosť.

pre o nepracova priamo s objektom
Prečo nepracovať priamo s objektom?
 • Objekt môže byť veľký a jeho vytvorenie náročné.

Preto chceme oddialiť túto náročnú operáciu, tzv. lazy loading, až do doby, keď bude objekt skutočne použitý.

 • Objekt môže byť vzdialený.

My budeme pracovať s lokálnou proxy (maketou), ktorá sa postará o remote komunikáciu. Môže ísť o objekt, web-servisu, atď.

 • Chceme mať možnosť zmeniť objekt stojaci za proxy bez toho, aby si to klient všimol.

Objekt je bezstavový, a z dôvodu škálovania chceme mať pool objektov a dynamicky ich prideľovať obsluhu volaní od klientov.

sch ma proxy patternu
Schéma Proxy patternu

Kód, ktorý vlastní referenciu na Subject (typuProxy).

Spoločný interface pre Proxy a realSubject. Alternatívne Proxy oddedí od RealSubject.

Proxy objekt riadiaci prístup k RealSubject. Zpravidlanedeleguje volanie vždy, len ak treba.

Zastupovaný RealSubject, prístup ku ktorému je transparentný.

sequence diagram proxy p atternu
Sequence diagram Proxy patternu

Je očividne jednoduchý a priamočiary.

pr klad z knihy design patterns elements of r eusable object oriented software k zhang
Príklad z knihy DesignPatterns: ElementsofReusableObject-Oriented Software (K.Zhang)

Objekt aj proxy implementujú Graphicinterface.

Objekt aj proxy implementujú Graphicinterface.

Implementácia vykreslenia (ak nemáš, load-ni, každopádne vykresli).

Implementácia getExtent() pre potreby formátovania dokumentu.

pr klad z knihy p r pozn mok
Príklad z knihy Pár poznámok
 • Moja motivácia je vyhnúť sa nárazovému načítaniu množstva obrázkov pri otvorení dokumentu, ak ani neviem, či ich budem potrebovať.

Otvorím 500-stranové .pdf-ko prezriem si zo 5 strán a zavriem. Určite by nebolo ideálne, ak by som z príslušného skladu obrázkov v pdf objekte hneď načítal všetkých 300 obrázkov v dokumente.

Dokument môžem naformátovať, na to mi stačia rozmery obrázkov (získam cez getExtent()), ale obrázky si načítam až keď usernascrolluje na príslušnú stranu.

 • Proxy si samozrejme drží referenciu na príslušný objekt, aby ho mohlo vo vhodnom čase načítať.
r zne typy proxy
Rôzne typy Proxy
 • Remote – reprezentuje externý objekt v našom systéme, rieši komunikáciu s ním – kódvanie požiadaviek, transport, protokoly a podobne.
 • Virtual– zdržuje vytvorenie drahého objektu, cachuje niektoré údaje za účelom oddialenia tejto konštrukcie, rôzne optimalizuje. Copy-on-write – zdržanie nákladného kopírovania objektu až do momentu, keď sa ide jeho stav meniť (optimalizácia).
 • Protection – stará sa o autorizáciu prístupu k objektu, prípadne o filtrovanie/obmedzovanie prístupného obsahu a správania.
 • Smart– napr. smart pointer – počíta referencie a v prípade poklesu na nulu odstráni objekt, a podobné utility servisy.
 • NewFeature – stará sa o synchronizáciu prístupu k objektu s viacerých vlákien, logovanie, a ďalšie správanie sprevádzajúce prístup k objektu.
nev hody proxy 1
Nevýhody Proxy (1)
 • Nemožnosť volať samého seba.

Ako príklad vezmime nejaké tranzakčné alebo securityproxy. V tom prípade si musíme stále dávať pozor, že nevoláme priamo samého seba, ale pristupujeme k sebe cez Proxy (inak by sme prišli o príslušné featury, či už tranzakčnosť alebo bezpečnosť).

Tým pádom sa aj pomerne jednoduchá trieda môže stať komplexnou.

 • Nemožnosť porovnávať referencie.

Nie je možné porovnávaťreferencie, ani testovať na rovnosť, kedžemôžeme mať dverôzne Proxy objekty referujúce na rovnaký objekt (rovnakáreferencia), ale k tejtoreferenciisapriamo nedostaneme, aby smeju mohli porovnať (dobrý príklad z javy je napr. Hibernate entity proxy).

nev hody proxy 2
Nevýhody Proxy (2)
 • Ukrytie životného cyklu a aktuálneho stavu objektu/resource-y pred klientom.

Klient sa môže pokúšať pristúpiť k danému objektu, hoci ten môže byť práve nedostupný alebo v nevhodnom stave. V tom prípade buď clientblockne, alebo hodí nejakú výnimku. Tá bude zrejme unchecked (Java), kedže Proxy nemôže meniť interface zastupovaného objektu. Taktiež sa môže zastupovaný objekt nečakane(z pohľadu klienta) zmeniť.

(Príklad – JPA provider načíta objekty z DB, niektoré relácie sú lazy, objekty sa oddelia od entity managera, a ak chce potom klient traverznúť reláciu, zistí že tam má null – kedže bez opätovného attach-nutia si entity manager nevie dotiahnuť chýbajúci objekt).

 • Vytváranie dojmu, že medzi prácou s lokálnym a remote objektom vlastne nie je rozdiel.

Je preto nutné si dobře uvedomovať, o akúresourcesa jedná. V prípaderemotevstupujú do hry faktory jako doba odozvy, podružný spôsobkomunikácie (protokoly), ale aj napríkladdistrubovanétranzakcie(značne odlišné od lokálnych).

proxy v jave ee
Proxy v Jave EE
 • Proxy sú takmer všade, najmä v enterprise Jave.
 • Java.rmi.* package – obsahujetriedy pre vzdialené volanie objektov, základom je interfaceRemote a sada rôznych výnimiek, ktoré môžu vzniknúť pri tomto spôsobe komunikácie.
 • Java.lang.reflect.Proxy– ponúka statické metódy na vytváranie dynamických proxy pre triedy a inštancie, zároveň je nadtriedou všetkých týchto proxy. Základom je InvocationHandler, ktorý definuje správanie proxy pri prístupe k objektu.

Ukážka vytvorenia dynamickej proxy (v runtime!):

proxy a ws rmi web s ervices r emote m ethod i nvocation
Proxy a WS/ RMI(Web Services, RemoteMethodInvocation)
 • Proxy pattern v RMI umožňuje reprezentovať objekt bežiaci na inej JVM ako lokálny objekt.
 • Pri WS umožňuje reprezentovať vzdialené servisy ako lokálne objekty.

Pri štandardnom JAX-WS je proces zhruba takýto: Klient disponuje WSDL súborom príslušného servisu, v rámci vývojového lifecycle v istej fáze sparsuje dané WSDL-ko a vygeneruje umelé triedy (wsimporttool), ktorých objekty (stub) budú reprezentovať tento servis. Infraštruktúru na generovanie a komunikáciu s web servisom už zabezpečí framework a java. So servisom sa potom pracuje ako s obyčajným lokálnym objektom.

Druhou možnosťou je pomocou JAX –WS API a pokročilého použitia XML –RPC a XML konštruktov dynamicky za behu generovať príslušné objekty reprezentujúce daný servis na lokálnej JVM.

proxy a ejb enterprise java beans
Proxy a EJB(EnterpriseJavaBeans)
 • Využitie Proxy v EJB spočíva v možnosti pridať a spravovať vzdialené volania beanov (v klastri, na inej JVM), a pridať kontajnerové servisy ako je bezpečnosť, tranzakčnosť a podobne.
 • V prípade statelessbeanov taktiež pooling.
 • EJB kontajner na základe analýzy beanbundlov vygeneruje automaticky proxy triedy pre všetky beany (local i remote).
 • Možno rozlišovať medzi client-sideproxies a server side-proxies. Rozdiel spočíva v tom, kto cez dané proxy k objektu pristupuje. Pri client-side je to náš kód (naša aplikácia), pri server-side zasa kód kontajnera, keď zabezpečuje lifecycle a servisy.
proxy a cdi common dependency injection weld referen n implement cia cdi
Proxy a CDI (commondependencyinjection) –Weld(referenčná implementácia CDI)
 • V prípade CDI sú všetky Injection pointy (miesta, kde CDI doplní príslušné objekty/závislosti) reprezentované pomocou Proxy, a všetky tieto objekty sú spravované CDI, tj. Sú dynamicky produkované, odstraňované, dekorované, volania metód sú interceptované, a je zabezpečené, že za proxy sa skrýva správna beana vzhľadom na typ kontextu a ďalšie nastavenia.
 • Proxies sú taktiež thread-safe. Beany sú konštruované až v čase skutočného volania metódy na nich.
 • Vo welde je logika dekorátorovvykonávana práve medzi volaním proxy a volaním skutočného objektu.
 • Samozrejme, nie všetky beany môžu byť proxiované(pre podrobnosti pozri špecifikáciu).
ad