BILINGVĀLĀS MATEMĀTIKAS MĀCĪŠANAS IESPĒJAS LATVIEŠU UN ANGĻU VALODĀS - PowerPoint PPT Presentation

Bilingv l s matem tikas m c anas iesp jas latvie u un ang u valod s
Download
1 / 54

 • 254 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

BILINGVĀLĀS MATEMĀTIKAS MĀCĪŠANAS IESPĒJAS LATVIEŠU UN ANGĻU VALODĀS. ANTONIJA RUDZĪTE JELGAVAS SPĪDOLAS ĢIMNĀZIJA. Reģionālais seminārs “Konkurētspējīgs pedagogs = radošums + kvalitāte” 13.04.2012. BILINGVĀLĀS APMĀCĪBAS GALVENIE PRINCIPI :. valodas un mācību priekšmeta satura integrācija

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

BILINGVĀLĀS MATEMĀTIKAS MĀCĪŠANAS IESPĒJAS LATVIEŠU UN ANGĻU VALODĀS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bilingv l s matem tikas m c anas iesp jas latvie u un ang u valod s

BILINGVĀLĀS MATEMĀTIKAS MĀCĪŠANAS IESPĒJAS LATVIEŠU UN ANGĻU VALODĀS

ANTONIJA RUDZĪTE

JELGAVAS SPĪDOLAS ĢIMNĀZIJA

Reģionālais seminārs “Konkurētspējīgs pedagogs = radošums + kvalitāte” 13.04.2012.


Bilingv l s apm c bas galvenie principi

BILINGVĀLĀS APMĀCĪBAS GALVENIE PRINCIPI:

 • valodas un mācību priekšmeta satura integrācija

 • mūsdienīgu mācību metožu lietojums

 • divu valodu lietojums

Reģionālais seminārs “Konkurētspējīgs pedagogs = radošums + kvalitāte” 13.04.2012.


Bilingv l s matem tikas m c anas iesp jas latvie u un ang u valod s

Mērķis:

ieinteresēt skolēnus parmatemātikas saistību ar citiem mācībupriekšmetiem, tai skaitā ar angļu valodu

Reģionālais seminārs “Konkurētspējīgs pedagogs = radošums + kvalitāte” 13.04.2012.


Naudas vien bas da d s valst s matem tisk s darb bas ar t m

MĀCĪBU STUNDA

“NAUDAS VIENĪBAS DAŽĀDĀS VALSTĪS, MATEMĀTISKĀS DARBĪBAS AR TĀM.”

Stundas mērķis:

 • apgūt doto tēmu, bilingvāli izmantojot un pilnveidojot skolēnu zināšanas dzimtajā un angļu valodā

Reģionālais seminārs “Konkurētspējīgs pedagogs = radošums + kvalitāte” 13.04.2012.


Stundas gaitas apraksts i

Stundas gaitas apraksts (I)

Stundas uzdevumi:

 • iegūt zināšanas angļu valodā par naudas vienībām Latvijā, Anglijā, Amerikā, Eiropas Savienībā;

 • iemācīties četru aritmētisko darbību nosaukumus angļu valodā un praktiski tos pielietot ar dažādām naudas vienībām;

 • trenēt prasmi rēķināt galvā;

Reģionālais seminārs “Konkurētspējīgs pedagogs = radošums + kvalitāte” 13.04.2012.


Stundas gaitas apraksts ii

Stundas gaitas apraksts (II)

Stundā izmantotā prezentācija

Reģionālais seminārs “Konkurētspējīgs pedagogs = radošums + kvalitāte” 13.04.2012.


Naudas vien bas da d s valst s matem tisk s darb bas ar t m1

NAUDAS VIENĪBAS DAŽĀDĀS VALSTĪS, MATEMĀTISKĀS DARBĪBAS AR TĀM.

A.RUDZĪTE


Skatoties prezent ciju aizpildi tuk s vietas darba lap

SKATOTIES PREZENTĀCIJU AIZPILDI TUKŠĀS VIETAS DARBA LAPĀ!

Latvija

LV

lats

santimas

Anglija

UK

pounds

pence

Eiropas Savienība

EU

euros

cents

ASV

US

dollars

cents

Projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001


Bilingv l s matem tikas m c anas iesp jas latvie u un ang u valod s

UZRAKSTI NAUDAS VIENĪBU APZĪMĒJUMUS!

$, c

£,p

Ls, s

€, c


Bilingv l s matem tikas m c anas iesp jas latvie u un ang u valod s

MATCH WORDS WITH THESE PRICES:

UK:FIVE POUNDS TWENTY€12,00FORTY PENCE£10.99TEN POUNDS NINETY NINE$3, 00US:THREE DOLLARS$9, 50FIFTY CENTS€0,50NINE FIFTY£5,20EU:SIX EUROS FIFTY40 PFIFTY CENTS€6,50TWELVE EUROS50C


Bilingv l s matem tikas m c anas iesp jas latvie u un ang u valod s

FOUR RULES OF ARITHMETIC


Bilingv l s matem tikas m c anas iesp jas latvie u un ang u valod s

MATEMĀTISKĀS DARBĪBAS


Bilingv l s matem tikas m c anas iesp jas latvie u un ang u valod s

UZRAKSTI ŠĪS DARBĪBAS RAKSTISKI

ANGĻU VALODĀ!

Ls 0,08

Seventy eight latsand seventy santinamas from seventy eight lats andseventy eight santimas are eight santimas

$128

Thirty two dollars multiplied by four is a hundred twenty eight dollars

Ls 41

A hundred and twenty three lats divided by three is fourty one lats

£ 18,08

Nine pounds and fifteen pence plus eight pounds ninety three pence is eighteen pounds eight pence


Bilingv l s matem tikas m c anas iesp jas latvie u un ang u valod s

Stundas gaitas apraksts (Iii)

Stundas izvērtējums:

Skolēni -

 • novērtē mācību priekšmetu pielietojamību reālajā dzīvē

 • novērtē savu aktivitāti stundā

 • nodrošina atgriezenisko saikni

Reģionālais seminārs “Konkurētspējīgs pedagogs = radošums + kvalitāte” 13.04.2012.


Bilingv l s matem tikas m c anas iesp jas latvie u un ang u valod s

Stundas gaitas apraksts (IV)

Stundas izvērtējums:

Skolotāja -

 • gūst interesantu pieredzi un apstiprinājumu tam, ka bilingvālā apmācība ir aktuāla

Reģionālais seminārs “Konkurētspējīgs pedagogs = radošums + kvalitāte” 13.04.2012.


Aplis circle

MĀCĪBU STUNDA

“Aplis - circle”

Stundas mērķis:

 • Pētnieciskā ceļā noskaidrot divu riņķu savstarpējo novietojumu, riņķa un taisnes savstarpējo novietojumu, taisnes un riņķa līnijas savstarpējo novietojumu.

 • Tēmas apgūšanā izmantot bilingvālo apmācību (angļu, latviešu valodas)

 • Attīstīt skolēnu pētnieciskā un radošā darba iemaņas.

Reģionālais seminārs “Konkurētspējīgs pedagogs = radošums + kvalitāte” 13.04.2012.


Bilingv l s matem tikas m c anas iesp jas latvie u un ang u valod s

IEROSINĀŠANAS FĀZE:

 • Skolēni ir lietojuši jēdzienus: riņķa līnija ,r.l. rādiuss, diametrs, r.l. loks.

 • Skolēni pētījuši, cik kopīgu punktu var būt taisnei un riņķa līnijai, ja tās atrodas vienā plaknē.

 • Skolēni ir iepazinušies ar šiem jēdzieniem angļu valodā.

Reģionālais seminārs “Konkurētspējīgs pedagogs = radošums + kvalitāte” 13.04.2012.


Bilingv l s matem tikas m c anas iesp jas latvie u un ang u valod s

APJĒGŠANAS FĀZE

1. Skolēnus iepazīstināt ar to, ka šajā stundā apgūs:

 • jēdzienus saistītus ar riņķi:

 • divu riņķa līniju savstarpējais novietojums;

 • taisnes un riņķa līnijas savstarpējais novietojums;

 • riņķa un taisnes savstarpējais novietojums.

Reģionālais seminārs “Konkurētspējīgs pedagogs = radošums + kvalitāte” 13.04.2012.


Bilingv l s matem tikas m c anas iesp jas latvie u un ang u valod s

APJĒGŠANAS FĀZE (I)

2. Prezentācija par riņķi dabā un riņķa elementiem (latviski, angliski)

 • sākt ar jautājumiem par terminiem, lietojot vārdnīcu.

Reģionālais seminārs “Konkurētspējīgs pedagogs = radošums + kvalitāte” 13.04.2012.


Bilingv l s matem tikas m c anas iesp jas latvie u un ang u valod s

Vocabulary


Bilingv l s matem tikas m c anas iesp jas latvie u un ang u valod s

APJĒGŠANAS FĀZE (II)

3.Grupu darbs - pāros:

 • noteikt un pašiem modelēt divu riņķu vienā plaknē savstarpējā novietojuma visus variantus (Izdalu aploksnes, izskaidroju darba veikšanas procesu)- demonstrējot viens runā latviski, otrs angliski.

 • pierakstos uzrakstīt katram gadījumam atbilstošu sakarību lietojot AK; R; r; >; <; =.

Reģionālais seminārs “Konkurētspējīgs pedagogs = radošums + kvalitāte” 13.04.2012.


Bilingv l s matem tikas m c anas iesp jas latvie u un ang u valod s

 • Nav kopīgu punktu, atrodas ārpus viens otra.

 • No common points, they are outside each other


Bilingv l s matem tikas m c anas iesp jas latvie u un ang u valod s

 • Viens kopējs punkts, pieskaras ārēji.

 • One common point, contact outward.


Bilingv l s matem tikas m c anas iesp jas latvie u un ang u valod s

 • Viens kopējs punkts, pieskaras iekšēji.

 • One common point, contact inside.


Bilingv l s matem tikas m c anas iesp jas latvie u un ang u valod s

 • Bezgalīgi daudz kopējo punktu, pārklājas.

 • Endless number of common points, points overlap.


Bilingv l s matem tikas m c anas iesp jas latvie u un ang u valod s

 • Bezgalīgi daudz kopējo punktu, iekšā viens otram.

 • Endless number of common points, inside each other.


Bilingv l s matem tikas m c anas iesp jas latvie u un ang u valod s

 • Bezgalīgi daudz kopējo punktu, koncentriski riņķi.

 • Endless number of common points, concentric circles. (Circles that have their centers at the same point).


Bilingv l s matem tikas m c anas iesp jas latvie u un ang u valod s

RIŅĶU NOVIETOJUMS / LOCATION OF TWO CIRCLES


Bilingv l s matem tikas m c anas iesp jas latvie u un ang u valod s

APJĒGŠANAS FĀZE (III)

4.Rezultātu analīze, izmantojot dokumentu kameru .

5.Pierakstos pārī esošie skolēni - viens no viņiem zīmē r.l. un taisnes savstarpējā novietojuma variantus, otrs riņķa un taisnes savstarpējā novietojuma variantus; pēc tam abi salīdzina un izdara secinājumus. (izmanto abas valodas)

 • pārbaudīt ar jautājumiem, kādi varianti ir iespējami un parādīt izdales materiālu.

Reģionālais seminārs “Konkurētspējīgs pedagogs = radošums + kvalitāte” 13.04.2012.


Bilingv l s matem tikas m c anas iesp jas latvie u un ang u valod s

TAISNESUN RIŅĶA

KOPĒJO PUNKTU SKAITS


Bilingv l s matem tikas m c anas iesp jas latvie u un ang u valod s

TAISNESUN RIŅĶA LĪNIJAS

KOPĒJO PUNKTU SKAITS


Bilingv l s matem tikas m c anas iesp jas latvie u un ang u valod s

Refleksija

 • Doti riņķi ar rādiusiem 5cm un 7cm. Nosaki riņķu savstarpējo novietojumu un kopīgo punktu skaitu, ja

 • Ko iemācījāties, kā vērtējat savu darbu, kas patika vislabāk?

Reģionālais seminārs “Konkurētspējīgs pedagogs = radošums + kvalitāte” 13.04.2012.


Bilingv l s matem tikas m c anas iesp jas latvie u un ang u valod s

Refleksija (I)

Mājās - sagatavojiet viena uzdevuma tekstu latviski un angliski par šo tēmu - Stundā tos risinās klasesbiedri.

 • Konstruē riņķi ar centru L un rādiusu 5cm un riņķi ar centru K un rādiusu 2cm,tā lai tie krustotos divos punktos, aprēķini KL.

 • Konstruē divus riņķus, kuri pieskaras iekšēji, attiecīgi ar rādiusiem 5cm un 3cm.Nosaki attālumu starp riņķu centru.

Reģionālais seminārs “Konkurētspējīgs pedagogs = radošums + kvalitāte” 13.04.2012.


Stundas gaitas apraksts

Stundas gaitas apraksts

Stundā izmantotā prezentācija

Reģionālais seminārs “Konkurētspējīgs pedagogs = radošums + kvalitāte” 13.04.2012.


Aplis circle1

Aplis - circle

ANTONIJA RUDZĪTE

JELGAVAS SPĪDOLAS ĢIMNĀZIJA

2012


Aplis dab

APLIS DABĀ

2012


Aplis dab futbola laukums

APLIS DABĀ – FUTBOLA LAUKUMS

2012


Aplis dab basketbola laukums

APLIS DABĀ – BASKETBOLA LAUKUMS


Aplis dab hokeja laukums

APLIS DABĀ – HOKEJA LAUKUMS


Aplis dab lodes gr anas laukums

APLIS DABĀ – LODES GRŪŠANAS LAUKUMS


Aplis dab ce u b ve

APLIS DABĀ – CEĻU BŪVE


Aplis dab fig ra dej s

APLIS DABĀ – FIGŪRA DEJĀS


Bilingv l s matem tikas m c anas iesp jas latvie u un ang u valod s

CENTRS DABĀ – NULLES PUNKTS PARĪZĒ

(NO TĀ TIEK MĒRĪTI VISI ATTĀLUMI FRANCIJĀ)


Aplis

Aplis

2012


Ri a l nija circumference

RIŅĶA LĪNIJA - CIRCUMFERENCE

2012


Ri is circle

RIŅĶIS - CIRCLE

2012


R diuss radius

RĀDIUSS - RADIUS

2012


Diametrs diameter

Diametrs - diameter

2012


Horda chord

horda- chord

2012


Segments segment

Segments - segment

2012


Sektors sector

Sektors - sector

2012


Pieskare tangent

Pieskare - tangent

2012


Sekante secant

Sekante - secant

2012


Bilingv l s matem tikas m c anas iesp jas latvie u un ang u valod s

Reģionālais seminārs “Konkurētspējīgs pedagogs = radošums + kvalitāte” 13.04.2012.


 • Login