3.6Stereofotogrammetrie - PowerPoint PPT Presentation

3 6 stereofotogrammetrie
Download
1 / 21

  • 49 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

3.6Stereofotogrammetrie. Stereofotogrammetrická metoda  zavedena počátkem 20 stol. (Pulfrich) Vyhodnocení na základě stereoskopického vjemu  i nesignalizované body Stereoskopické pozorování a vyhodnocení  umělý stereoskopický vjem

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

3.6Stereofotogrammetrie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3 6 stereofotogrammetrie

3.6Stereofotogrammetrie

Stereofotogrammetrická metoda zavedena počátkem 20 stol. (Pulfrich)

Vyhodnocení na základě stereoskopického vjemu i nesignalizované body

Stereoskopické pozorování a vyhodnoceníumělý stereoskopický vjem

Stereofotogrammetrienejpřesnější FM metoda

Fotogrammetrie a DPZ

1


3 6 1 stereoskopie

3.6.1Stereoskopie

Pozorování předmětu- monokulární  jedním okem- binokulární  oběma očima

Určování relativní vzdálenosti předmětů- monokulárně  přibližně  zkušenost, odhad ...- binokulárně

Prostorová rozlišovací schopnost - úhlová (v. dále)- pozorování bodů - monokulárně 2c- binokulárně 80cc

Fotogrammetrie a DPZ

2


P irozen stereoskopick vn m n

Přirozené stereoskopické vnímání

Pozorování bodu- konvergence oč. os- akomodace oč. čoček

Oční osyOční základna - b0Středy promítání

…. konvergenční úhel  .… úhlová paralaxa min …. prostorová rozlišovací schopnost úhlová (viz dříve)

Fotogrammetrie a DPZ

3


P irozen stereoskopick vn m n1

Přirozené stereoskopické vnímání

Pozorování bodu

- obrazy vytvořené v levém a pravém oku rozdílné!

- spojení obrazů v mozku v jeden vjem přirozený prostorový vjem (PPV)

- oční osy a oční základna leží v jedné rovině  nulová tzv. fyziologická vertikální paralaxa

Základ přirozeného stereoskopického vnímání

 rozdílnost vytvářených obrazů

Fotogrammetrie a DPZ

4


Um l stereoskopick vjem

Umělý stereoskopický vjem

Pozorování reality  náhrada  pozorování snímků

Snímky různé obrazy téhož objektu pořízeny z FM základny b (viz dále)

Pozorování snímků  vznik umělého stereoskopického vjemu (USV)

Fotogrammetrie a DPZ

5


Um l stereoskopick vjem1

Umělý stereoskopický vjem

Podmínky vzniku umělého stereokop. vjemu

- současně odděleně pozoruji oba snímky

pak:

1. horizontální paralaxy jsou nenulové,p = x´ - x´´ = 0

2. vertikální paralaxyjsou nulovéq = y´ - y´´ (= z´- z´´) = 0

Fotogrammetrie a DPZ

6


Um l stereoskopick vjem2

Umělý stereoskopický vjem

Stereoskopické pozorování

- prostýma očima- speciálními pomůckami  stereoskopy, optické soustavy přístrojů, anaglyfy, spec. brýle (viz dále)

zrcadlový stereoskop

Fotogrammetrie a DPZ

7


Vlivy na um l stereoskopick vjem

Vlivy na umělý stereoskopický vjem

Jaké vlastnosti má USV ?? Liší se od PPV ??

Nezkreslený vjem = stejné podmínky  není splněno

USV je zkreslen vlivem:

1. délky FM základny specifická plastika n = b / bo

2. tvaru paprskových svazků - optické zvetšení pozorov. systému „z“  totální plastika n . z

totální plastika  celkové zvýšení prostorové rozlišovací schopnosti (1+2)

3. orientace paprskových svazků  nulový efekt ...

Fotogrammetrie a DPZ

8


3 6 2 stereoskopick metoda lf

3.6.2Stereoskopická metoda LF

Základní a nejvíce používaná metoda LF

Data vstupní

stereopár  2 snímky(řada, či několik řad = blok, snímků)PVniO (možno také určit v průběhu zpracování)PVO (možno také určit v průběhu zpracování)Vlícovací a kontrolní body (geodetické souřadnice)

Data výstupní

výsledek vyhodnocení stereomodelu  3D (2D, 2,5D)  vektorová data (body, linie, vrstvy …)

Fotogrammetrie a DPZ

9


Stereoskopick metoda lf

Stereoskopická metoda LF

Technologická řešení

matematické základy položeny na poč. 20. století vysoká výpočetní náročnost  proto vývoj:

1. analogové vyhodnocení (1900 - 1980) analogové vyhodnocovací přístroje

2. analytické vyhodnocení (1970 - 2005?) analytické vyhodnocovací přístroje

3. digitální metody (1985 - ….) digitální fotogrammetrické stanice

Fotogrammetrie a DPZ

10


Stereoskopick metoda lf1

Stereoskopická metoda LF

Základní technologický postupshodné hlavní kroky  jsou to:

0. Příprava projektu - projekt snímkového letu ...

1. Práce v terénu - pořízení snímků, zaměření VB

2. Přípravné práce - geod. výpočty, fotolab. práce, digitalizace …..

3. Fotogrammetrické zpracování

a. obnovení či určení PVniO a PVO

b. podrobné vyhodnocení(c. kontrola, výstupy, export)

Fotogrammetrie a DPZ

11


Stereoskopick metoda lf2

Stereoskopická metoda LF

Obecná charakteristika

+ vysoká přesnost výstupůuniverzálnost použitívariabilita výstupů  3D - 2D

-větší pracnostspeciální SW + HWnároky na operátora

Oblasti aplikace

kdekoli - kde jsou potřebné vysoká přesnost a prostorová data …. IS, podklady pro projekty, dokumentace stavu, digitální modely ….

Fotogrammetrie a DPZ

12


3 6 4 sn mkov orientace

3.6.4Snímkové orientace

Příprava stereodvojice pro vyhodnocení :

1. obnovení PVniO komory

2. určení PVO každého snímku

ad 1) vnitřní orientace (VO)

ad 2) vnější orientace

- komplexní řešení - svazkové vyrovnání (1 krok)- etapové řešení - blokové vyrovnání (více kroků)I. relativní orientace (RO)II. absolutní orientace (AO)- přímé určení (IMU/GPS)

Fotogrammetrie a DPZ

13


Sn mkov orientace

Snímkové orientace

ad 2) používané technologie

- empirické řešení  RO + AO (etapové ř.)analogové vyhodnocovací přístroje (dříve)

- početní řešení  RO + AO (etapové ř.) analogové nebo analytické vyh. přístroje + PC

- analytické řešení  komplexní či etapové ř.analytické vyh. přístroje + PC, nebo DPW

Řešeno 12 neznámých PVO (2 snímky x 6 PVO)

Konkrétní postup snímkových orientací vždy závisí na dostupném vybavení !

Fotogrammetrie a DPZ

14


Vnit n orientace

Vnitřní orientace

Obecné (např. pixelové)snímkové souřadnice

Matematické řešení rovinná transformace - afinní

Identické body - rámové značky  kalibrační prot.

Jak se provádí ??

- centrace snímků v nosičích + nastavení „f“ (dříve)

- výpočet transformačního klíče  pomocí snímání rámových značek (dnes)

Fotogrammetrie a DPZ

15


Vnit n orientace1

Vnitřní orientace

Vnitřní orientace - digitální metody

Fotogrammetrie a DPZ

16


Relativn orientace

Relativní orientace

Snímkové  modelové souřadnice

Matematická řešení využívají podmínku komplanarity, či podmínku nulových vertikálních paralax  řešeno je 5 neznámých (z 12 viz dříve)

Vzájemná orientace - snímků vůči sobě (natočení + příp. posun)

Vzniká  obecnýstereoskopický model

podmínka komplanarity

Fotogrammetrie a DPZ

17


Relativn orientace1

Relativní orientace

Jak se provádí ??

Empirická řešení (dříve), analytická řešení (dnes)Spojovací body - různé uspořádání  např. Gruberovo schéma

Fotogrammetrie a DPZ

18


Absolutn orientace

Absolutní orientace

Modelové  geodetické souřadnice

Matematické řešení založeno na prostorové transformaci modelu - posun, pootočení, měřítko  řešeno je zbylých 7 neznámých (z 12, viz dříve)

Výpočet aplikace vyrovnání MNČ (po linearizaci vztahů pro prostorovou podobnostní nebo afinní transf.)

Identické body - vlícovací body (viz dále)

Jak se provádí ??výpočet transformačního klíče (vyrovnání) pomocí snímání VB (binokulárně)

Fotogrammetrie a DPZ

19


Absolutn orientace1

Absolutní orientace

Vlícovací body

- počet

- volba

- zaměření

- přesnost

…..

Fotogrammetrie a DPZ

20


3 6 5 stereo vyhodnocen

3.6.5Stereo-vyhodnocení

Stereo-editace

- 3D vektor  linie, body; vrstvy, značky; formáty, import, export, CAD požadavky zákazníka

- DMT  pro účely digitálního ortofota samostatný výstup (např. 3D modely měst)

různé technologie - automatická, poloauto- matická, ruční editace (+ kontrola!)

(- snímkové orientace  práce ve stereomódu)

Fotogrammetrie a DPZ

21


  • Login