Prawa dziecka w szkole
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 43

Prawa dziecka w szkole PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Prawa dziecka w szkole. realizacja podstawy programowej. „Dzieci jeżeli są złe, to nie dlatego, że znają swoje prawa, lecz dlatego, że kiedyś prawa te zostały wobec nich zaniedbane.”.

Download Presentation

Prawa dziecka w szkole

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Prawa dziecka w szkole

Prawa dziecka w szkole

realizacja podstawy programowej


Prawa dziecka w szkole

„Dzieci jeżeli są złe, to nie dlatego, że znają swoje prawa, lecz dlatego, że kiedyś prawa te zostały wobec nich zaniedbane.”


Prawa dziecka w szkole

„Dziecko oznacza każdą istotę ludzką w wieku poniżej osiemnastu lat, chyba że zgodnie z prawem odnoszącym się do dziecka uzyska ono wcześniej pełnoletność.”

Art.1 Konwencji o prawach dziecka


Konstytucja rzeczpospolitej polskiej

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

Konstytucja jest najwyższym prawem RP. Zgodnie z art. 30 rozdziału II „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”.

art. 72 Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka….


Prawa dziecka w szkole

 • Konwencja o prawach dziecka

 • podstawowy akt prawny dotyczący dzieci

 • światowa konstytucja praw dziecka

 • uchwalona 20 listopada 1989r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

 • weszła w życie 2 września 1990 roku, z chwilą ratyfikowania jej przez dwudzieste państwo

 • do 2002 roku ratyfikowały ją 192 państwa

 • Konwencja o prawach dziecka obowiązuje w Polsce od 7 lipca 1991 roku


Prawa dziecka w szkole

Art. 4. Ustawy o systemie oświaty

Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

Art. 33 ust. 2 pkt. 6

Nadzorowi podlega:przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach


Prawa dziecka w szkole

Prawa dziecka są pojęciem z kategorii praw człowieka.

Prawa dziecka wynikają z godności i niepowtarzalności dziecka jako jednostki ludzkiej.


Prawa dziecka w szkole

 • Prawa człowieka/dziecka:

 • prawa przyrodzone (przysługujące każdemu z racji urodzenia)

 • prawa podstawowe (minimum uprawnień jakie przysługują jednostce)

 • prawa powszechne (przysługują bez wyjątku każdemu)


Prawa dziecka w szkole

Prawa dziecka, tak jak prawa człowieka podlegają ograniczeniom, ale tylko takim, które są przewidziane ustawą (bezpieczeństwo państwa, publiczne, ochrona porządku oraz zapobieganie przestępstwom, ochrona zdrowia i moralności, ochrona praw i wolności innych ludzi).


Prawa dziecka w szkole

Prawa dziecka nie są tożsame z jego podstawowymi potrzebami.

Nie ma prawa do miłości czy wychowania w szczęśliwej rodzinie.Są to niezwykle ważne potrzeby każdego dziecka, których jednak państwo nie może zagwarantować.


Prawa dziecka w szkole

Prawa dziecka, tak jak prawa człowieka, przysługują w relacji władza - jednostka.

W szkole:

dyrektor nauczyciel

nauczyciel uczeń

Naruszyć prawa dziecka/człowieka może tylko władza.


Art 63 karty nauczyciela

Art. 63 Karty Nauczyciela

Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks Karny ( Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn zm.).

2. Organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

Art. 222, 226 KK Kto narusza nietykalność cielesną, znieważa funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności – od 1 roku do 3 lat.


Art 231 rozdzia u xxix kodeksu karnego

Art. 231 Rozdziału XXIX Kodeksu Karnego

§1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w §1w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.


Prawa dziecka w szkole

Dzieci podlegają władzy rodzicielskieji to przede wszystkim rodzice decydują o ich wychowaniu i światopoglądzie.

Dzieci mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W egzekucji należnych im praw, są reprezentowane przez rodziców lub wspierane przez odpowiednie instytucje (np. Rzecznik Praw Dziecka).


Prawa dziecka w szkole

Prawa dziecka, podobnie jak prawa człowieka, nie zależą od wykonywanych obowiązków. Praw nie można pozbawić czy je zawiesić. Jeżeli dzieci nie wykonują obowiązków, można je ukarać na przykład nie dając nagrody czy pozbawiając przywilejów, ale nie praw.


Prawa dziecka w szkole

 • Prawa człowieka to szczególny rodzaj praw podmiotowych, ponieważ przysługują one poszczególnym jednostkom.

 • Podział praw człowieka:

 • prawa (prawa pozytywne) - obowiązek, podjęcie przez władzę działań na rzecz jednostki np: zapewnienie prawa do nauki

 • wolności (prawa negatywne) - obowiązek powstrzymania się przez władzę od działań, nieingerencja.


Prawa dziecka w szkole

 • Prawa człowieka/dziecka:

 • prawa materialne - konkretne prawa i wolności przysługujące każdemu człowiekowi

 • prawa proceduralne - dostępne człowiekowi sposoby działania i związane z nimi instytucje(np. sądy), pozwalające wyegzekwować przestrzeganie praw i wolności.


Prawa dziecka w szkole

Samo uznanie praw i wolności człowieka nie ma większego znaczenia, jeżeli nie istnieją procedury pozwalające każdemu skutecznie obronić się przed ich naruszeniem.

Procedura- sposób, tryb załatwienia sprawy, przebieg czegoś

unormowany przepisami, zwyczajami sposób prowadzenia,załatwienia jakiejś sprawy, tok, tryb, przebieg.


Prawa dziecka w szkole

 • Prawa dziecka

 • ( Konwencja o prawach dziecka)

 • Prawa osobiste

 • Prawa socjalne

 • Prawa kulturalne

 • Prawa polityczne


Prawa dziecka w szkole

 • Prawa osobiste

 • prawo do życia i rozwoju

 • prawo do nauki

 • prawo do informacji

 • prawo do tożsamości

 • prawo do ochrony przed poniżającym i okrutnym traktowaniem i karaniem


Prawa dziecka w szkole

 • Prawa socjalne

 • prawo do odpowiedniego standardu życia

 • prawo do ochrony zdrowia

 • prawo do zabezpieczenia socjalnego

 • prawo do wypoczynku i czasu wolnego


Prawa dziecka w szkole

 • Prawa kulturalne

 • prawo do korzystania z dóbr kultury


Prawa dziecka w szkole

 • Prawa polityczne

 • prawo stowarzyszania się i zgromadzeńw celach pokojowych

 • (ograniczone ustawą o stowarzyszeniach)

 • 16-18 lat - czynne i bierne prawo wyborcze, w składzie zarządu większość muszą stanowić osoby dorosłe

 • poniżej 16 lat, mogą należeć za zgodą rodziców bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniachorazbez prawa wyborczego


Prawa dziecka w szkole

Prawo do nauki

Art.70 Konstytucji RP

Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa.

Art. 28 i 29 Konwencji o prawach dziecka

1. Państwa-Strony uznają prawo dziecka do nauki i w celu realizowania tego prawa na zasadzie równych szans, w szczególności:

a) uczynią nauczanie podstawowe obowiązkowe i bezpłatne dla wszystkich;

Art.15 Ustawy o systemie oświaty

Obowiązek szkolny dziecka ...trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.


Prawa dziecka w szkole

 • Prawo do informacji

 • prawo do znajomości swoich praw i warunkujących korzystanie z nich praw proceduralnych

 • prawo do otrzymywania informacji z różnych źródeł

 • prawo do otrzymywania informacji dotyczących ucznia o podejmowanych w jego sprawie decyzjach

 • prawo dostępu do informacji na temat życia szkolnego


Prawa dziecka w szkole

 • Prawo do ochrony przed poniżającym i okrutnym traktowaniem i karaniem

 • zakaz stosowania jakichkolwiek form przemocy fizycznej

 • poszanowanie godności ucznia (zakaz obrażania, poniżania, wyśmiewania, stosowania presji psychicznej)


Prawa dziecka w szkole

 • Swoboda myśli, sumienia i wyznania

 • możliwość uzewnętrzniania ( lub nieujawniania) przekonań religijnych i światopoglądowych

 • równe traktowanie niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu

 • tolerancja wobec mniejszości kulturowej,etnicznej,religijnej


Prawa dziecka w szkole

 • Prawo do wyrażania własnych poglądów - wolność/swoboda wypowiedzi

 • możliwość wypowiadania się zgodnie z własnym światopoglądem

 • możliwość wypowiadania opinii na temat programów i metod nauczania oraz spraw ważnych w życiu szkoły, klasy, samorządu

 • możliwość wyrażania opinii, przedstawiania opinii we własnej sprawie


Prawa dziecka w szkole

 • Ochrona prywatności, w tym korespondencji i życia rodzinnego

 • nie można rozpowszechniać informacji o życiu prywatnym dziecka

 • nie można rozpowszechniać informacji o rodzicach ucznia

 • nie można zdradzać tajemnicy korespondencji


Prawa dziecka w szkole

 • Prawo do wypoczynku i czasu wolnego

 • uczeń ma prawo wypoczynku w czasie przerw


Prawa dziecka w szkole

 • Statut szkoły określa szczegółowo:

 • zasady rekrutacji uczniów

 • prawa dziecka wynikające z Konwencji o prawach dziecka

 • prawa ucznia wynikające z prawa oświatowego

 • uprawnienia nadane przez szkołę


Prawa dziecka w szkole

 • rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary; nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia,

 • tryb składania skargi w przypadku naruszenia praw ucznia

 • obowiązki ucznia, z uwzględnieniem:


Prawa dziecka w szkole

udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowania się do nich oraz właściwego zachowania się w ich trakcie

usprawiedliwiania, w w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych

dbania o schludny wygląd i noszenia odpowiedniego stroju

warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły

właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów


Prawa dziecka w szkole

 • przypadki, w których rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia ucznia z listy uczniów (szkoły ponadgimnazjalne)

 • przypadki, w których dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,


Prawa dziecka w szkole

 • warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom:

 • bezpieczeństwo

 • ochronę przed przemocą

 • uzależnieniem

 • demoralizacją

 • innymi przejawami patologii społecznej


Prawa dziecka w szkole

 • Obowiązki

 • obowiązki - krótkie i zrozumiałe wymagania szkoły wobec ucznia

 • katalog obowiązków, podobnie jak praw powinien być krótki, zrozumiały dla ucznia i łatwy do egzekwowania dla nauczyciela np.:

 • uczeń ma obowiązek przestrzegania zarządzeń dyrektora i rady pedagogicznej

 • uczeń ma obowiązek uczestniczenia we wszystkich zajęciach lekcyjnych

 • uczeń ma obowiązek odrabiania prac domowych


Prawa dziecka w szkole

 • Kary

  • upomnienie udzielone przez wychowawcę,

  • dyrektora

  • ustne/pisemne powiadomienie rodziców

  • zawieszenie możliwości uczestniczenia ucznia w imprezach szkolnych (np.dyskoteki)

  • pozbawienie uprawnień (np. do szczęśliwego numerka itp.)

  • przeniesienie do innej klasy

  • wniosek do kuratora oświaty o przeniesienie do innej szkoły


Prawa dziecka w szkole

 • Zachowania za które uczeń może zostać przeniesiony do innej szkoły:

 • dopuścił się kradzieży

 • używał lub rozprowadzał środki odurzające albo przebywał pod ich wpływem w szkole

 • stosował przemoc fizyczną lub psychiczną zagrażającą zdrowiu lub życiu innych

 • dopuścił się dewastacji mienia szkolnego lub prywatnego innego ucznia lub pracownika


Prawa dziecka w szkole

W przypadku szczególnie drastycznych chuligańskich zachowań, poza przeniesienia ucznia do innej klasy,czy szkoły należy zawiadomić sąd dla nieletnich, który może przedsięwziąć odpowiednie środki.


Prawa dziecka w szkole

 • Nagrody

 • pochwała na forum klasy

 • pochwała dyrektora na apelu

 • list pochwalny do rodziców

 • dyplomy, nagrody rzeczowe

 • wpisanie do księgi pamiątkowej szkoły


Prawa cz owieka w szkole

Prawa człowieka w szkole:

Realizacja treści programowych z poszczególnych przedmiotów

Prawo wewnątrzszkolne

Działania wychowawcze i profilaktyczne szkoły

Działalność samorządu szkolnego

Relacje nauczyciel – uczeń

Relacje dyrektor - nauczyciel


Dzia alno edukacyjna szko y jest okre lona przez

Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

Szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego

Program wychowawczy szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli

Program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, które opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.


Prawa dziecka w szkole

Dziękuję za uwagę!


 • Login