Rozvoj poznania probl m zvan kognit vne kompetencie
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

Rozvoj poznania: problém zvaný kognitívne kompetencie PowerPoint PPT Presentation


 • 49 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Rozvoj poznania: problém zvaný kognitívne kompetencie. seminár k inovácii elementárneho prírodovedného vzdelávania Kristína Žoldošová Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity [email protected] ako dieťa myslí.

Download Presentation

Rozvoj poznania: problém zvaný kognitívne kompetencie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rozvoj poznania: problém zvaný kognitívne kompetencie

seminár k inovácii elementárneho prírodovedného vzdelávania

Kristína Žoldošová

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity

[email protected]


ako dieťa myslí...

 • Samo pre seba (prečo to tak robí?)

 • Spolieha sa na zmysly (empíria, najbližší svet)

 • Namiesto logiky používa voľnú asociáciu (fantázia)

 • ...


výsledkom je...

 • Vznik naivných vysvetlení s vysokou stabilitou

 • Málo skúseností

 • Znížená tendencia zovšeobecňovania

 • Poznatkový systém s absenciou kvalitných asociácií

 • ...


cieľ rozvoja poznania...

 • Nadobúdať nové pojmy a staré obohacovať o nové vlastnosti

 • Vytvárať asociácie medzi pojmami prostedníctvom porovnávania a klasifikácie

 • Nadobúdať čo najväčšie množstvo informácií z prostredia, najmä cez vlastnú skúsenosť


počiatkom je motivácia...

Dve stratégie preferované v súčasnej MŠ:

 • Afektívne zameraná

 • Kognitívne zameraná

  Motivovať je potrebné nielen v úvode, ale počas celej činnosti a mimoriadne v reflektujúcom závere kvôli skutočnému osvojeniu


nie je motivácia ako motivácia...

 • Vonkajšia

 • Výkonová

 • Vnútorná

  • vlastníctvo iniciačnej otázky

  • výber zamerania činnosti a jej priebehu

  • zodpovednosť za výsledok

  • uspokojovanie potreby je zároveň cieľom (problém priebežného motivovania sa rieši)


Najprirodzenejším iniciátorom vnútornej motivácie je vlastná skúsenosť dieťaťa s realitou


vlastná skúsenosť dieťaťa...

 • Spontánna skúsenosť dieťaťa – počiatok prírodovedného vzdelávania

 • Skúsenosť nie je tvorená len informáciami

 • Spontánne vnímanie prostredia prostredníctvom všetkých zmyslov

  Cieľom nie je rozvoj fungovania zmyslov, ale premena spontánneho poznávania na zámerné


detské prekoncepty...

 • Obsah detského poznania

 • Podmienky ich tvorby

 • Podmienky ich modifikácie

 • Význam pre rozvoj poznávacích procesov – problematika vzťahu obsahovej a procesuálnej stránky detskej kognície


rozvoj poznania...

...Ako zložka programu výchovy a vzdelávania

...Charakteristika reformných tendencií:

 • Od učenia vedieť k učeniu myslieť

 • Od obsahovej vedy k procesuálnej vede

 • Od scientifikácie k základnému vzdelávaniu

 • Od dedukcie k indukcii (zovšeobecňovaniu)


rozvoj poznania...

 • Je predovšetkým rozvojom kognitívnej manipulácie s vedomosťami

 • Rozvoj myšlienkových procesov typu:

  • zovšeobecňovania,

  • indukcie, dedukcie,

  • hypotetického myslenia, ...

  • pre predškolský vek predovšetkým pozorovanie a zmysluplná tvorba otázok a následne primeraných predikcií


pozorovanie...

 • Celok a detail

 • Spontánne a zámerné

 • Pozorovanie s porozumením

 • Usmerňovanie prostredníctvom otázok

 • Zapojenie čo najväčšieho počtu zmyslov


rozvoj tvorby otázok...

 • Od spontánnej k cielenej tvorbe

 • Od nevedeckých k vedeckým

 • Od všeobecne vhodných otázok k otázkam, na ktoré dieťa vie odpovedať vlastnou výskumnou aktivitou

  Otázky detí sa líšia kvalitou, ktorú je potrebné zvažovať:

 • Otázky faktického charakteru

 • Otázky kauzálneho charakteru

 • Otázky aplikačného charakteru


stimulujúce situácie...

 • Motivačná funkcia

 • Bežný jav, ktorý prekvapí, čím iniciuje tvorbu otázok

 • Čas najmä na empirické skúmanie, ktoré musí byť usmernené

 • Pracovné listy...

  Vyskúšame, ako to funguje...

  (praktická realizácia: situácia 1,2,3)


demonštrácia, pokus a experiment...

 • Motivačný potenciál

 • Účelnosť výberu vzhľadom na obsah

 • Laické a odborné ponímanie obsahu pojmov


pomôcky...

 • Význam

 • Manipulačný čas

 • Prostriedok alebo účel?

 • Špeciálne a bežné pomôcky

 • Reálne pomôcky a zobrazenia reality

 • Terénne práce = realita v kontexte

 • Literatúra (encyklopédie, knihy, internet)

 • Zápisník


...a záver.

 • Detská pojmotvorba versus kognitívna manipulácia so systémom pojmov

 • Informačné zdroje primárneho a sekundárneho charakteru

 • Smerovanie k rozvoju tzv. kritického myslenia

 • Respektíve, smerovanie k rozvoju prírodovedne gramotných detí


 • Login