slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
ОСНОВЕ ИНФОРМАТИКЕ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

, 2009 - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

ОСНОВЕ ИНФОРМАТИКЕ. Јагодина , школска 200 9/10. Реч информатика настала је конструкцијом француских речи INFORMATION и AUTOMATIQUE ( аутоматска обрада података ) спојио их Филип Драјфус (1962) У Немачкој : Наука о компјутерима

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ', 2009' - elinor


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ОСНОВЕ ИНФОРМАТИКЕ

Јагодина, школска 2009/10

slide2

РечинформатиканасталајеконструкцијомфранцускихречиINFORMATION и AUTOMATIQUE (аутоматскаобрадаподатака) спојиоихФилипДрајфус (1962)

УНемачкој: Наукаокомпјутерима

УРусији: Интегралнанаукакојапроучаваструктуруисвојстванаучнихинформацијаизаконитостиуинформационо-документационојделатности

Францускаакадемијанаука (1966):’Информатикајенаукаорационалнојобрадиинформација, пресвегапомоћуаутоматскихмашина, стимдасеинформацијасматраносиоцемљудскихзнањаикомуникацијауобластитехнике, економијеидругихдруштвенихнаука. ’

Дефиниције
slide3
Дефиниције

Информатикајенаукачијиједометиметодвезанзатеоријскеипрактичнерадовеуобластилогике, математике, лингвистике, формалнеграматикекаоизасавременекомпјутере.

Информатикајенаукакојаимазапредметпроизводњуинформација, конструкцијуифункционисањеинформационихсистема, њиховуконкретнуприменууконкретнојреалности, ауоквируунапреддатихциљева.

slide4
Областикојимасебавиинформатика
 • Програмирањеипрограмскијезици
 • Оперативнисистеми
 • Базеподатакаиинформационисистеми
 • Вештачкаинтелигенцијаиекспертнисистеми
 • Мултимедијаикомпјутерскаграфика
 • Рачунарскемрежеикомуникације
 • Архитектурарачунара
 • Пословнаприменарачунара
 • Применарачунарауобразовању
 • Контролапроцесаиаквизицијаподатака
 • Применарачунарауразнимнаучнимобластима
slide5
Основнипојмовио PC рачунарима- дефиниције

Рачунарјесложенисклопсастављенодразличитихуређаја, којиимамогућностизвршавањапрограмазаобављањепословаразличитенамене, меморисањавеликеколичинеорганизованихподатакаињиховогкоришћењапопотреби (умножавања, измене, преношењаитд.).

 • Hardware– свиматеријални (механички, електронски, магнетнииоптички) деловикојисумеђусобноповезаниифункционалноусклађени
 • Software– системскииапликативнипрограми, каоипрограмизамрежнипротоколисвиподациурачунару
hardware

Централнајединица

 • Монитор
 • Тастатура
 • Миш
 • Осталипериферниуређаји

Периферниуређаји:

Улазни

Излазни

Улазно-излазни

HARDWARE
slide7

Desktop

 • Сапредњестране:
 • ЦДРОМуређај
 • Флопидискуређај
 • Power- Главнипрекидач
 • Ресет
 • Визуелнииндикаторитј. лампице
 • Сазадњестране :
 • Отворзавентилацију
 • Прикључцизаструју
 • Конектори
Кућиштемикрорачунара(Централнајединица)Кућиштемикрорачунара(Централнајединица)

Tower

slide8

Delete

Backspace

Функцијскитастери

Нумеричкатастатура

Словнатастатура

Тастатура

Esc

Space

Shift Ctrl Alt

Enter

Навигационитастери

slide9

Графичкакарта

Елементицентралнејединице

Модем

DVD-ROM

Hard-diks

Матичнаплоча

Flopy-disk

software

Системскисофтвер

Апликативнисофтвер

 • Апликативнисофтверпредстављаразличитеуслужнепрограмскепакетекојисемогукориститиза:
 • Обрадутекста, слика, звука
 • Графо-аналитичкуобрадуподатака
 • Креирањеанимација
 • Креирањепрезентација (мултимедијалних, Интернет)
 • КоришћењеуслугаИнтернета
SOFTWARE

Оперативнисистемјескупрутинасистемскогсофтверакојијесмештенизмеђуапликационогпрограмаихардвера. Онјесвевремеактиваниприсутанурачунаруи:

 • обезбеђујеправиланрадрачунара
 • омогућаваинтеракцијусакорисником
 • контролишеизвршавањесвихосталихпрограма
slide11
Оперативнисистем(Системскисофтвер)Оперативнисистем(Системскисофтвер)

Примери:

 • DOS
 • WINDOWS (95, 98, Me, 2000, NT, XP)
 • LINUX
 • UNIX
 • OS/2
windows

Desktop (Радна површина)

Windows

Иконе

Recycle bin (корпа за отпатке)

Start дугме

ad