Projekt Európa 2020 - PowerPoint PPT Presentation

KVALTA ŽIVOTA.
Download
1 / 14

 • 93 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KVALTA ŽIVOTA. STAROSTLIVOSŤ O RODINY PROFESIONÁLNYCH VOJAKOV VYSLANÝCH DO OPERÁCIÍ MEDZINÁRODNÉHO KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU. ZRIADENIE CENTIER PRE PODPORU RODINY. Projekt Európa 2020. Európa 2020 je postavená na troch vzájomne prepojených prioritných oblastiach:

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Projekt Európa 2020

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Projekt eur pa 2020

KVALTA ŽIVOTA. STAROSTLIVOSŤ O RODINY PROFESIONÁLNYCH VOJAKOV VYSLANÝCH DO OPERÁCIÍ MEDZINÁRODNÉHO KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU. ZRIADENIE CENTIER PRE PODPORU RODINY


Projekt eur pa 2020

Projekt Európa 2020

 • Európa 2020 je postavená na troch vzájomne prepojených prioritných oblastiach:

  • inteligentnom raste, rozvoji hospodárstva založeného na znalostiach a inováciách

  • udržateľnom raste podporujúcom nízkoemisné konkurencieschopné hospodárstvo s efektívnou spotrebou zdrojov

  • inkluzívnom raste podporujúcom vysokú zamestnanosť, sociálnu a územnú súdržnosť


Projekt eur pa 20201

Hlavné ciele EÚ:

miera zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 – 64 rokov by mala dosiahnuť 75 percent,

úroveň investícií do výskumu a vývoja by mala dosiahnuť 3 percentá hrubého domáceho produktu (HDP) EÚ,

v oblasti klímy/energie by sa mali dosiahnuť obmedzenie emisií CO2 o 20 percent a zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na 20 percent a zároveň zníženie spotreby energie o 20 percent,

podiel ľudí, ktorí predčasne ukončia školskú dochádzku, by mal klesnúť pod 10 percent a minimálne 40 percent mladých ľudí by malo mať vysokoškolské vzdelanie,

v EÚ 2020 by malo byť ohrozených chudobou o 20 miliónov ľudí menej, než v roku 2010.

Iniciatívy novej stratégie:

Inovácia v únii,

mládež v pohybe,

digitálny program pre,

Európa efektívne využívajúca,

priemyselná politika pre „zelený“ rast,

program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta, a

európska platforma na boj proti chudobe.“

Projekt Európa 2020


Kvalita ivota ako v sledok s dr nej spolo nosti

Kvalita života ako výsledok súdržnej spoločnosti

 • Kľúčové oblasti sociálnej politiky:

  • starostlivosť o zdravie občanov v spoločnosti, ktorú musí opäť rozhodne prevziať revitalizované a stabilizované verejné zdravotníctvo,

  • rodinu, ako základnú bunku určujúcu kvalitu života a istoty občanov,

  • riešenie dlhodobej nezamestnanosti rozvinutými programami, ktoré vytvoria podmienky na zlepšenie prístupu k zamestnaniu znevýhodnených skupín na trhu práce,

  • posilnenie aktivačných schém pre mladých nezamestnaných, občanov s nižšou kvalifikáciou, vrátane osobného poradenstva, intenzívnej rekvalifikácie, dotovanie zamestnaní a grantov pre začínajúcich živnostníkov,

  • zvýšenie kvality života staršej generácie ako komplexnej problematiky, ktorá posilní súdržnosť spoločnosti.


Rodina ako pilier kvality ivota

Rodina ako pilier kvality života

 • Interpretácia výskumu:

  • šťastný život znamená mať rodinu, partnera, domov, priateľov, ktorí sú oporou, zdravé a šťastné deti

 • Rodina je inštitúcia, ktorá má primárny vplyv na kvalitu života v priebehu celej životnej dráhy človeka


Rodina ako stabiliza n prvok bojovej mor lky

Morálna zložka bojového potenciálu sa týka schopnosti vedenia spoločnosti a velenia ozbrojených síl v celej hierarchii presvedčiť ľudí o nevyhnutnosti bojovať. Morálna zložka priamo vyplýva z kvalitného výcviku síl, vysokej disciplíny, sebadôvery a sebaúcty, spoľahlivosti výzbroje, správnej administratívy, rešpektu k veleniu ozbrojených síl v celej hierarchii založenej na ľudských a odborných kvalitách

Podpora rodín PrV nasadených do operácií MKM je pre OS SR dôležitá pre jej priamy vplyv na bojovú morálku vojakov.

Podceňovanie tejto zložky môže mať neblahé následky nielen na úspešnosť OS SR v nasadení ako takom, ale môže mať vplyv aj na zvýšenie ohrozenia vojakov spôsobené ich zníženou koncentráciou na svoje úlohy

Rodina ako stabilizačný prvok bojovej morálky


Rodina profesion lneho vojaka

Rodina: základná stavebná bunku spoločnosti

Rodina PrV má isté obmedzenia

Výkon vojenského povolania nie je jednosmerne náročný iba pre príslušníka ozbrojených síl. Taktiež kladie neľahké požiadavky na ostatných príslušníkov rodiny

Úloha pre štát: o rodinu musí byť postarané, musia byť deklarované a zabezpečované základné sociálne, ekonomické, morálne i kultúrne podmienky pre samotnú existenciu rodiny

Najväčší záujem PrV je o sociálne služby, ktoré priamo súvisia s kompenzáciou náročnosti vojenského povolania, (prevelenie, operácie MKM).

Tieto situácie sú mimoriadne záťažové pre rodinu vojenského profesionála, keď je potrebné vyrovnať sa s dlhodobou neprítomnosťou otca/matky. Jedná sa najmä o situácie, keď rodičia pôvodne mali výraznejšie delenie rolí v zmysle výkonu a zabezpečovania niektorých typizovaných činností

Rodina profesionálneho vojaka


Rodina profesion lneho vojaka1

Rodina profesionálneho vojaka


Starostlivos o rodiny prv vyslan ch na plnenie loh mimo zemia sr

program „Starostlivosť o rodiny profesionálnych vojakov nasadených do zahraničných operácií“ -ako segment rodinnej politiky v sústave sociálnej politiky MO

V súčasnosti: „Dočasné metodické usmernenie pre veliteľov na prácu s rodinou PrV vyslaného na plnenie úloh mimo územie Slovenskej republiky, (č. p.: ŠbPeM-51-5/2007-ORKŽ)“

Predpokladané oporné body koncepcie:

Cieľ podpory rodiny

Návrh manažmentu finančných zdrojov

Analýza legislatívneho prostredia

Návrh na zavedenie kontaktnej osoby

Návrh štruktúry, dislokácie a kompetencií CPR

Starostlivosť o rodiny PrV vyslaných na plnenie úloh mimo územia SR


Centrum pre podporu rodiny

Opodstatnenosť vytvorenia CPR:

Rodina v tom období zostáva veľakrát nezaopatrená a bez náležitej podpory a pomoci

Máloktorá rodina je schopná si poradiť počas neprítomnosti PrV s riešením všetkých problémov, či už materiálnych, finančných alebo sociálnych

Rodina PrV bude vtedy dostatočne pripravená na odlúčenie, keď bude emocionálne pripravená a bude mať postoje, zručnosti, nástroje a znalosti na zvládnutie nárokov vojenského štýlu života, čo sa nie vždy dosiahne, a preto je potrebné mať vytvorený mechanizmus na podporu rodiny

Centrum pre podporu rodiny


Centrum pre podporu rodiny1

CPR by malo vystupovať k terajším útvarovým tímom pre podporu rodiny ako ich metodicky nadriadený, ktorý bude predovšetkým poskytovať odborný, edukačný, koordinačný a informačný servis pre útvarové tímy, riadiť nadregionálne aktivity k podpore rodín a mal by pokračovať v komunikácii s rodinami a ich podpore rodín v obdobných prípadoch ako úmrtie, či únos počas nasadenia

Útvarové tímy pre podporu rodín budú zamerané na terénnu sociálnu podporu a pomoc rodinám a na budovanie a upevňovanie komunity vojenských rodín ako najvýraznejší prvok neformálnej siete podpory

Centrum pre podporu rodiny


Centrum pre podporu rodiny2

Predbežný návrh kompetencií CPR:

metodicko-poradenský servis pre útvarové tímy pre podporu rodín

poradenský servis pre rodinných príslušníkov

spravovanie ústrednej webovej stránky

aktualizácie databáz tímov pre podporu rodiny

spolupráca, koordinácia a komunikácia medzi CRO, skupinami personálneho doplňovania, útvarmi a ich tímami

komunikácia s kontaktnými osobami v jednotkách pôsobiacimi v zahraničných operáciách MKM

vedenie centrálnych registrov:

plánov činností tímov pre prácu s rodinami,

kultúrno-spoločenských podujatí (útvary, posádkové kluby, aktivity práce s verejnosťou, OS SR, MO SR,...),

operácii MKM a ostatných funkcií pôsobiacich mimo SR,

kontaktných osôb pôsobiacich mimo územia SR - MKM

odborná príprava kontaktných osôb kľúčového personálu,

odborná príprava členov tímov pre podporu rodiny,

zachovanie kontinuity v komunikácii s rodinou v prípade úmrtia, únosu počas nasadenia

Centrum pre podporu rodiny


Opatrenia pre podporu rod n

Opatrenia pre podporu rodín

 • Pre veliteľov a vedúcich tímov pre podporu rodín útvarov, ktoré vysielajú svojich príslušníkov na plnenie úloh mimo územia SR, môže ako pomôcka slúžiť materiál: „Sprievodca veliteľa jednotlivými fázami nasadenia“ - 5. kapitola

 • Materiál vznikol na základe záverečnej správy Pracovnej skupiny NATO HFM-081/RTG zameranej na stres a psychologickú podporu v moderných operáciách. Súčasťou tejto pracovnej skupiny boli aj vojenskí psychológovia Centra psychologických a sociologických činností Personálneho úradu OS SR.

  • K dispozícii je pod názvom „Pomôcka pre veliteľov – opatrenia pre podporu rodín“ aj v tlačenej podobe v publikácii

   VOJENSKÁ OSVETA č. 1 /2013 resp. na stránke www.osveta.mil.sk


Z ver

Záver

 • Výkon vojenského povolania je spätý s určitými obmedzeniami a rizikami ktoré majú priamy vplyv na sociálnu suverenitu a sociálne bezpečie samotného vojaka ako aj jeho rodiny

 • Sociálna politika rezortu obrany by mala tieto špecifiká adekvátne reflektovať


 • Login