การตรวจราชการ และนิเทศงาน รอบที่ 1 ปี 2552 - PowerPoint PPT Presentation

1 2552
Download
1 / 23

  • 75 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

การตรวจราชการ และนิเทศงาน รอบที่ 1 ปี 2552. การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และ งานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. คำสั่ง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3352/2551 แต่งตั้งผู้นิเทศก์งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ. หน้าที่

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การตรวจราชการ และนิเทศงาน รอบที่ 1 ปี 2552

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1 2552

การตรวจราชการ และนิเทศงาน รอบที่ 1 ปี 2552

การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และ

งานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค

ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


3352 2551

คำสั่ง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 3352/2551แต่งตั้งผู้นิเทศก์งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

หน้าที่

1. ประสาน และเตรียมความพร้อม เพื่อร่วมออกตรวจนิเทศและติดตามงานตามแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิในพื้นที่

2. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลบริการปฐมภูมิที่จะออกนิเทศ ติดตาม ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ระดับจังหวัด

3. ติดตามความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด พร้อมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

4. สนับสนุนการดำเนินงาน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ปัญหาอุปสรรค และทราบความก้าวหน้าของแผนกลยุทธ์จังหวัด

5. สรุปผลการนิเทศ ติดตามพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เสนอผู้ตรวจราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


1 2552

แนวทางการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน

ระดับ สสจ.

โครงสร้างและกลไกการดำเนินงาน


1 2552

แนวทางการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน

ระดับ สสจ.

ด้านการบริหารจัดการ


1 2552

แนวทางการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน

ระดับอำเภอ

โครงสร้างและกลไกการดำเนินงาน


1 2552

แนวทางการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน

ระดับอำเภอ

ด้านการบริหารจัดการ


1 2552

แนวทางการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน

ระดับตำบล

โครงสร้างและกลไกการดำเนินงาน


1 2552

สรุปผลการตรวจราชการ- เพชรบุรี : 22 – 23 ม.ค.52- สมุทรสงคราม : 4 – 6 ก.พ.52- สมุทรสาคร : 11 – 13 ก.พ.52- ประจวบฯ : 11 – 13 มี.ค.52


1 2552

ระบบบริการปฐมภูมิ

ระดับจังหวัด

 ด้านโครงสร้างและกลไก

- 3 จังหวัดมีการแต่งตั้ง คกก. ยกเว้นสมุทรสาคร ยังไม่มี คกก. แต่มีผู้รับผิดชอบงาน 1 คน

 กลไกในการดำเนินงาน

- จังหวัดที่มีกรรมการ มีกลไกในการดำเนินงานตามภารกิจ แต่ยังไม่ชัดเจน ยังไม่สามารถตอบสนองต่อการบริหารจัดการในทุกมิติได้

- มีการวางแผนการประชุม คกก. (พบ./ปข.)


1 2552

ระบบบริการปฐมภูมิ

ระดับจังหวัด (ต่อ)

 ด้านการบริหารจัดการ

- การจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ :

- สมุทรสาครยังไม่ได้จัดทำ

- ที่เหลือจัดทำแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ (สมุทรสงครามยังไม่เชื่อมโยงทุกมิติ แผนเป็นแบบแยกส่วน , เพชรบุรีและประจวบฯ มีแผนเชื่อมโยงทั้งระบบ แต่ยังขาดการนำแผนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม)


1 2552

ระบบบริการปฐมภูมิ

ระดับจังหวัด (ต่อ)

 ระบบการจัดสรรงบประมาณ UC

- การดูแลงบประมาณ : ยังไม่มีผู้รับผิดชอบดูแลงบประมาณที่เป็นภาพรวมทั้งระบบ (การจัดสรร การดูแลติดตามที่เชื่อมโยงการพัฒนาปฐมภูมิทั้งระบบ)

- การจัดสรรงบฯ : จัดสรรตามเงื่อนไขที่ สปสช.กำหนด แต่มีความแตกต่างกันที่วิธีการจัดสรร


1 2552

ระบบบริการปฐมภูมิ

2. ระดับอำเภอ

 ด้านโครงสร้างและกลไก

- ทุก CUP มี คกก.ชัดเจน

 กลไกในการดำเนินงาน

- ทุก CUP มีการบริหารจัดการตามภารกิจ ชัดเจน โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน HCA เป็นหลัก แต่ความเข้มแข็งและกระบวนการทำงานยังแตกต่างกัน


1 2552

ระบบบริการปฐมภูมิ

2. ระดับอำเภอ

 ด้านบริหารจัดการ

- การสนับสนุนหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย : ทุก CUP ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ยาและเวชภัณฑ์อย่างพอเพียง แต่ในส่วนของกำลังคน พบว่า 3 จังหวัดให้การสนับสนุนได้ดี ยกเว้นประจวบฯ


1 2552

ระบบบริการปฐมภูมิ

3. ระดับตำบล

 การบูรณาการแผนงานโครงการ : อปท./ชุมชน ให้การสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณในการดำเนินงาน และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม/โครงการต่างๆ อย่างเข้มแข็ง

 การวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาสุขภาพ : ยังไม่ชัดเจน ไม่สอดคล้องกับปัญหาของ CUP (ไร่ใหม่พัฒนา)


1 2552

การบริหาร ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ระดับจังหวัด

 ด้านโครงสร้างและกลไก

- มี คกก.ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับจังหวัด/อำเภอ ทำหน้าที่พิจารณาโครงการ


1 2552

การบริหาร ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ระดับจังหวัด

 ด้านการบริหารจัดการ

- การวิเคราะห์ข้อมูลและสภาพปัญหา : ส่วนใหญ่ยังเน้นการวิเคราะห์โรคมากกว่าสถานะสุขภาพทั้งระบบ (ยกเว้นประจวบฯ)

- การจัดสรรงบประมาณ : - PP.E จัดสรรให้ CUP ตามหัวประชากร และให้อำนาจ CUP บริหารจัดการ มีการควบคุม กำกับ และติดตามประเมินผล ( 3 จังหวัด ยกเว้น สค.)


1 2552

การบริหาร ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ระดับจังหวัด

- PP.A :

- จัดสรรแบบรวมศูนย์ 2 จังหวัด (พบ.,ปข.)

- จัดสรรแบบแบ่งส่วนหนึ่งให้ CUP ตามหัวประชากร โดยให้ CUP เขียนโครงการเข้ามา defend ขอใช้งบตามส่วนที่ได้จัดสรร + ส่วนหนึ่งกันไว้ที่จังหวัดเพื่อใช้ในโครงการตามนโยบายเร่งด่วน (สส./สค.)


1 2552

การบริหาร ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ระดับจังหวัด

 ด้านคุณภาพของแผน (ประจวบฯ)

- ส่วนใหญ่ยังไม่มีการบูรณาการแผน ยกเว้นประจวบฯ ที่มีการบูรณาการตั้งแต่การค้นหาปัญหา, การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง, การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม

- การตั้งเป้าหมาย (บางโครงการ)ยังไม่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ที่แท้จริงของโครงการ


1 2552

การบริหาร ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ระดับจังหวัด

 ด้านกองทุนสุขภาพระดับตำบล

- ทุกจังหวัดมีการขอโครงการจากระดับตำบลมาใช้เพื่อการกำกับ ติดตาม ประเมินผล (ยกเว้น สค. ขอจาก สปสช.เขต) แต่ยังไม่มีอำนาจ/ระบบที่ชัดเจน

- ความครอบคลุม : สส. มีกองทุนฯ ครอบคลุมทุกตำบล

- คกก. : จังหวัด/อำเภอไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วม , ระดับตำบลมีเพียง 1 คน


1 2552

การบริหาร ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

2. ระดับอำเภอ

 ด้านโครงสร้างและกลไก

- มี คกก. ระดับอำเภอ

- มีการตั้งเป้าหมายการประชุม คกก.


1 2552

การบริหาร ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

2. ระดับอำเภอ

 ด้านการบริหารจัดการ

- การจัดสรรงบประมาณ : ตามเงื่อนไขของ สปสช. และตามประมาณการรายจ่ายของแต่ละ PCU

- การติดตามกำกับงบประมาณ : ติดตามตามโครงการที่เสนอขอใช้งบประมาณ


1 2552

การบริหาร ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

3. ระดับตำบล

 ระบบการสนับสนุน : สอดคล้องกับข้อมูลการให้การสนับสนุนระดับ CUP ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาทั้งด้านงบประมาณ ยาและเวชภัณฑ์ และกำลังคน (ยกเว้น ปข.ที่ขาดแคลนด้านกำลังคน)

 การเชื่อมประสานกับกองทุนตำบล : บางกองทุนไม่สามารถประสานให้เกิดผลการปฏิบัติงานได้ (ปข.)


1 2552

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

 KPI vs. สภาวะสุขภาพ

 การเชื่อมโยงและการนำแผนไปใช้

 ยังไม่มีระบบการประเมินแผน

 วิธีการบริหารจัดการงบ PP.A แตกต่างกันขึ้นกับการบริหารจัดการของแต่ละจังหวัด


  • Login