Diagnoza i kierunki zmian funkcji hr w wietle sytuacji na rynku pracy
Download
1 / 25

Diagnoza i kierunki zmian funkcji HR w świetle sytuacji na rynku pracy - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

Diagnoza i kierunki zmian funkcji HR w świetle sytuacji na rynku pracy. Prof. dr. hab. Aleksy Pocztowski Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Teza:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Diagnoza i kierunki zmian funkcji HR w świetle sytuacji na rynku pracy' - elgin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Diagnoza i kierunki zmian funkcji hr w wietle sytuacji na rynku pracy

Diagnoza i kierunki zmian funkcji HR w świetle sytuacji na rynku pracy

Prof. dr. hab. Aleksy Pocztowski

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Aleksy Pocztowski


Teza: rynku pracy

Rosnące znaczenie kapitału ludzkiego oraz zmiany na rynkach pracy prowadzą do nowych wyzwań w zarządzaniu zasobami ludzkimi, czyniąc go bardziej strategicznym i międzynarodowym.

Aleksy Pocztowski


Wyzwania p yn ce z rynku pracy
WYZWANIA PŁYNĄCE Z RYNKU PRACY rynku pracy

Zmiany relacji między podażą i popytem skutkują szeregiem wyzwań dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi:

 • Odpływ z firm pracowników, wynikający ze wzrostu mobilności ludzi na rynkach pracy, możliwości podejmowania pracy w innych krajach. Problem retencji pracowników.

 • Presja na wzrost wynagrodzeń, co może doprowadzić do pogorszenia się relacji między tempem wzrostu wynagrodzeń a tempem wzrostu wydajności pracy.

Aleksy Pocztowski


Wyzwania p yn ce z rynku pracy1
WYZWANIA PŁYNĄCE Z RYNKU PRACY rynku pracy

 • Wypracowanie wysokich standardów w odniesieniu do pozyskiwania, wynagradzania i rozwoju pracowników, doskonalenia, które będą odpowiadać oczekiwaniom i aspiracjom coraz lepiej wykształconych pracowników, świadomych swojej wartości i umiejących poruszać się na konkurencyjnych rynkach pracy.

 • Nowy kontrakt psychologiczny oddający wzajemne niepisane oczekiwania i zobowiązania pracodawców i pracobiorców.

Aleksy Pocztowski


Wyzwania p yn ce z rynku pracy2
WYZWANIA PŁYNĄCE Z RYNKU PRACY rynku pracy

 • Przygotowanie pracowników do funkcjonowania w warunkach rosnącej różnorodności społeczno-kulturowej na rynku pracy oraz w przedsiębiorstwach.

Aleksy Pocztowski


Paradygmat zarz dzania w xxi w zzl red j pickford warszawa 2003
Paradygmat zarządzania w XXI w. rynku pracy(ZZL,red.J.Pickford,Warszawa 2003)

Aleksy Pocztowski


Strategia ZZL rynku pracy

 • Od operacyjnego do strategicznego ZZL – firmy budują strategie ZZL

 • Posiadanie procedur w zakresie:

 • Planowania zasobów ludzkich

 • Rekrutacji

 • Adaptacji

 • Szkoleń

 • Planowania karier

 • Oceniania pracowników

 • Wynagradzania

 • Obsługi spraw osobowych

 • Brak procedur:

 • Zarządzania konfliktami

 • Zarządzania międzykulturowego

 • Controllingu personalnego

Problemy i wyzwania

 • CSR

 • Równowaga praca-życie

 • Outsourcing

 • Tworzenie wartości

 • MZZL

 • Elastyczne formy zatrudnienia

 • Wydajność pracy

 • Retencja talentów

Strategie i procesy biznesowe

Dział HR

Aleksy Pocztowski


Trendy w zzl
Trendy w ZZL rynku pracy

 • Programy praca-życie

 • Zarządzanie talentami

 • Zarządzanie różnorodnością

 • Tworzenie wartości dla interesariuszy

Aleksy Pocztowski


R wnowaga mi dzy yciem zawodowym i prywatnym
Równowaga między życiem zawodowym i prywatnym rynku pracy

 • Przenikanie się sfery pracy i życia osobistego

 • Wydłużanie czasu pracy, dyspozycyjność

 • Rosnąca potrzeba inwestowania w siebie

 • Pracoholizm, wypalenie zawodowe jako ujemne skutki zakłócenia WLB

 • Ujemny wpływ na efektywność pracy

 • Ujemny wpływ na jakość życia

Aleksy Pocztowski


Wlb w praktyce
WLB rynku pracy w praktyce

Aleksy Pocztowski


Pracownicy obj cie programem wlb w firmach lzzl 2006
Pracownicy objęcie programem rynku pracyWLB w firmach LZZL 2006:

 • Pracownicy szkolący się 82 %

 • Pracownicy kluczowi 64 %

 • Pracownicy z małymi dziećmi 50 %

 • Samotnie wychowujący dzieci 41 %

 • Starsi pracownicy 36 %

 • Oboje rodzice aktywni zawodowo 27 %

 • Często przebywający poza domem 23 %

Aleksy Pocztowski


Zarz dzanie talentami
Zarządzanie talentami rynku pracy

 • Wojna o talent

 • Talent = spotęgowane uzdolnienia + pasja

 • Pracownicy utalentowani

 • Proces zarządzania talentami: (pozyskiwanie, rozwijanie, utrzymywanie)

Aleksy Pocztowski


Talenty pracownicy wiedzy
Talenty - pracownicy wiedzy rynku pracy

 • Osoby posiadające wysoki poziom wykształcenia, wiedzy eksperckiej, których praca polega na tworzeniu, upowszechnianiu i stosowaniu wiedzy.

 • Obok unikalnej wiedzy teoretycznej od innych pracowników wyróżnia ich m.in.: autonomia, motywacja i postawy.

Aleksy Pocztowski


Programy zarz dzania talentami badania kzkl 2007
Programy zarządzania talentami rynku pracy(Badania KZKL 2007)

Badania 2007:

 • 29% firm posiadało programy zarządzania talentami,

 • 26% firm takich programów nie posiadało,

 • 15% firm było w trakcie opracowania takich programów.

Aleksy Pocztowski


Programy zarz dzania talentami badania kzkl 20071
Programy zarządzania talentami rynku pracy(Badania KZKL 2007)

Zakres działań:

 • Identyfikowanie talentów w organizacji – 50 %

 • Rozwój i szkolenie talentów – 50 %

 • Planowanie ścieżek karier talentów – 42%

 • Rekrutacja talentów – 36 %

 • Poszukiwanie talentów poza organizacją – 25 %

 • Inwestowanie w talenty – 22 %

 • Ocenianie talentów – 14 %

Aleksy Pocztowski


R norodno kulturowa
Różnorodność kulturowa rynku pracy

Różnorodność kulturowa w środowisku pracy wynika ze zróżnicowania rynku pracy: wiek, płeć, wykształcenie, rasa, narodowość, pochodzenie etniczne, poglądy religijne i polityczne, osoby niepełnosprawne, osoby samotnie wychowujące dzieci, osoby o odmiennej orientacji seksualnej, małżonkowie pracujący zawodowo.

Aleksy Pocztowski


R norodno kulturowa1
Różnorodność kulturowa rynku pracy

Przyczyny wzrostu znaczenia różnorodności kulturowej:

 • zmiany demo-społeczne,

 • zmiany w ustawodawstwie pracy,

 • mobilność na rynkach pracy,

 • przekonanie, że różnorodność kulturowa może być podstawą kształtowania proefektywnościowych stosunków pracy i źródłem przewagi konkurencyjnej.

Aleksy Pocztowski


Zarz dzanie r norodno ci
Zarządzanie różnorodnością rynku pracy

 • Idea zarządzania różnorodnością wychodzi poza przeciwdziałanie dyskryminacji i tworzenie polityki równych szans.

 • Opiera się ono na założeniu, że różnorodność wzbogaca kapitał ludzki w organizacji, że ludzie powinni być doceniani za to, że się różnią.

Aleksy Pocztowski


Zarz dzanie r norodno ci1
Zarządzanie różnorodnością rynku pracy

 • Polityka firmy (misja, wartości, zasady)

 • Odpowiedzialność na poziomie zarządu

 • Konsultacje z przedstawicielami pracowników

 • Uwzględnienie w strategii HRM kwestii równości szans

 • Stosowane procedury procesów HR

 • Szkolenia

 • Komunikowanie się

 • Audyt procesów HR

 • Kultura organizacyjna

Aleksy Pocztowski


Redefinicja funkcji hr
Redefinicja funkcji HR rynku pracy

 • Traktowanie wiedzy, umiejętności, zdolności, zdrowia, motywacji i wartości wyznawanych przez ludzi jako składnika aktywów i źródła konkurencyjności organizacji.

 • Budowanie strategicznej integracji funkcji HR ze strategią biznesową.

 • Kształtowanie kultury organizacyjnej, integracja procesów HR.

 • Tworzenie i dostarczanie wartości dla interesariuszy poprzez podnoszenie efektywności pracy i pomnażanie wartości kapitału ludzkiego.

Aleksy Pocztowski


Interesariusze w zzl

Pracownicy: rynku pracy

Sprawiedliwa płaca,

Dobra jakość życia zawodowego

Długookresowe zatrudnienie

Właściciele i inwestorzy:

Zwrot z inwestycji

Konkurencyjność długookresowa

Reputacja firmy

Inne organizacje:

Niezawodność

Zaufanie

Współpraca

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Społeczeństwo:

Poszanowanie prawa

Odpowiedzialność społeczna

Etyczne zarządzanie

Klienci:

Jakość produktów i usług

Niskie koszty, dogodność

Innowacyjność

INTERESARIUSZE W ZZL

Aleksy Pocztowski


Tworzenie warto ci dla interesariuszy przez hr
TWORZENIE WARTOŚCI DLA INTERESARIUSZY PRZEZ HR rynku pracy

 • Wartości dostarczane interesariuszom powinny być: unikalne, przełomowe, inspirujące i dające poczucie wyjątkowości, zindywidualizowane i wpływające na podnoszenie jakości życia.

 • Udział w zarządzaniu zmianami, doskonalenie organizacji i metod zarządzania zasobami ludzkimi, rozwój zasobów ludzkich, tworzenie systemów wynagrodzeń, usprawnianie komunikowania się.

Aleksy Pocztowski


Tworzenie warto ci dla interesariuszy przez hr1
TWORZENIE WARTOŚCI DLA INTERESARIUSZY PRZEZ HR rynku pracy

 • Rekonfiguracja funkcji HR, wyrażająca się m.in.: profesjonalizacją działu HR poprzez podejmowanie nowych ról, tworzeniem centrów usług z zakresu HR, upełnomocnieniem menedżerów liniowych, sięganiem do nowoczesnych rozwiązań poprzez korzystanie z usług doradztwa, outsourcing.

 • Wdrażanie nowych narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi, m.in,: strategii personalnych, metod pomiaru wkładu funkcji HR w wynik firmy takich jak controlling personalny, kartę wyników (HR-scorecard), stosowanie technik OD (organizational development), nowoczesne technologii (e-HR).

Aleksy Pocztowski


Korzy ci p yn ce z profesjonalizacji zarz dzania zasobami ludzkimi
KORZYŚCI PŁYNĄCE Z PROFESJONALIZACJI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

 • Organizacja:

  efektywność pracy, wartość firmy.

 • Pracownicy:

  zatrudnialność, dochody, kariera.

 • Gospodarka:

  rozwój społeczno-ekonomiczny, prestiż międzynarodowy.

Aleksy Pocztowski


R d a wykorzystane w prezentacji
Źródła wykorzystane w prezentacji: ZASOBAMI LUDZKIMI

 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie-procesy-metody, wyd. II zmienione, PWE, Warszawa 2007.

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. J.Pickford, Wyd. K.E.Liber S.C., Warszawa 2003.

 • Funkcja personalna. Diagnoza i kierunki zmian, pod red. A.Pocztowskiego, Wyd. UEK, Kraków 2007.

 • Urbaniak B., Bohdziewicz P., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kreowanie nowoczesności. Raport 2006, IPiSS, Warszawa 2006.

 • Zarządzanie talentami w świetle wyzwań rynku pracy, Raport z badań statutowych Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim, UEK, Kraków 2007.

Aleksy Pocztowski


ad