slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 1.5

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 1.5 - PowerPoint PPT Presentation


  • 115 Views
  • Uploaded on

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 1.5 lata 2004-2006 Przepływy finansowe. Środki finansowe przeznaczone na realizację Działania 1.5 Publiczne wsparcie finansowe ogółem 153 mln EURO w tym Środki pochodzące z EFRR – 115 mln

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 1.5' - eleanor-parker


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Sektorowy Program Operacyjny

Wzrost Konkurencyjności

Przedsiębiorstw, Działanie 1.5

lata 2004-2006

Przepływy finansowe

slide2
Środki finansowe przeznaczone na realizację Działania 1.5

Publiczne wsparcie finansowe ogółem

153 mln EURO

w tym

Środki pochodzące z EFRR – 115 mln

Środki pochodzące z budżetu MNiI – 38 mln

slide3
Podział środków

W przypadku Działania 1.5 dofinansowaniu podlega 100% wartości projektu (kosztów kwalifikowanych).

75% pochodzi ze środków z funduszy strukturalnych

25% Beneficjent powinien zapewnić we własnym zakresie

slide4
Wkład własny Beneficjenta

- środki znajdujące się u poszczególnych Beneficjentów (dysponentów części budżetowych)

- środki z rezerwy celowej w budżecie państwa (część 83 poz. 10 na 2005 rok)

slide5
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią refundację wydatków poniesionych przez Beneficjenta.

Oznacza to, że Beneficjent musi wcześniej wyłożyć środki na zapłacenie faktur a dopiero następnie zostają mu one zwrócone.

slide6
W przypadku Działania 1.5 Beneficjentami są jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych w związku z powyższym mogą one skorzystać z prefinansowania.
slide7
Zasady prefinansowania określa rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (Dz.U. nr 202 poz. 2070 z 2004 r.).
slide8
W przypadku państwowych jednostek budżetowych i państwowych osób prawnych działających w formie agencji pożyczka na prefinasowanie jest nieoprocentowana
slide9
Udzielenie pożyczki państwowym jednostkom budżetowym i państwowym osobom prawnym działającym w formie agencji następuje po złożeniu wniosku wraz z pozytywną opinią wniosku o dofinansowanie, wydaną przez Instytucję Zarządzającą Programem.
slide10
Dokumentami niezbędnymi do przekazania pożyczki są:

1) umowa pożyczki;

2) harmonogram przekazywania transz pożyczki, opracowany przez pożyczkobiorcę

slide11
Minister Finansów przekazuje środki na prefinansowanie na rachunek bankowy pożyczkobiorcy, wskazany w umowie pożyczki, w terminie i w wysokości określonych w harmonogramie przekazywania transz pożyczki.
slide12
Procedura rozliczenia

Beneficjent składa wniosek o płatność wraz z fakturami potwierdzającymi poniesione wydatki kwalifikowane. Środki refundowane z Unii Europejskiej trafiają na rachunek Beneficjenta stanowiąc zwrot udzielonej pożyczki

slide13
Najważniejsze postanowienia dotyczące umów

Beneficjent zobowiązany jest:

- realizować Projekt zgodnie z Umową, a w szczególności z opisem Projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie, który stanowić będzie załącznik do Umowy, oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego;

sporządzać i dostarczać Instytucji Zarządzającej sprawozdania,

osiągnąć założone cele i zapewnić trwałość efektów Projektu przez 5 lat od dnia podpisania Umowy;

slide14
do niedokonywania modyfikacji Projektu w rozumieniu art. 30 ust. 4 rozporządzenia nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. L 161 z 26.06.1999);

udzielać Instytucji Zarządzającej lub wskazanym przez nią podmiotom informacji na temat efektów Projektu przez 5 lat od dnia podpisania Umowy;

slide15
w przypadku realizacji dostaw, usług lub robót budowlanych w ramach Projektu, wybrać i udzielać zamówień w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów, rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu, objętego tą Umową w związku z realizowanym zamówieniem
slide16
do przekazania do Urzędu Zamówień Publicznych i Instytucji Zarządzającej, na 10 dni przed zawarciem umowy z wykonawcą, informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w przypadku postępowania o wartości od 6 000 do 60 000 euro, zawierającej określenie przedmiotu zamówienia, nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz cenę - w przypadku stosowania przez Beneficjenta ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.)
slide17
Finansowanie

Poniesienie przez Beneficjenta wydatków kwalifikowanych w kwocie wyższej niż określona w umowie nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania.

Jeżeli w trakcie realizacji Projektu kwota wydatków kwalifikowanych ulegnie zmniejszeniu, kwota przyznanego dofinansowania zostanie proporcjonalnie obniżona z zachowaniem udziału procentowego określonego w umowie.

slide18
W trakcie realizacji Projektu możliwe są przesunięcia pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków kwalifikowanych, które zostaną określone w umowie, do 10 % kwoty przypadającej na każdą kategorię; poziom 10 % określany jest od kwoty w ramach kategorii, z jakiej następuje przesunięcie.

Jeżeli w trakcie realizacji Projektu zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian w budżecie Projektu, innych niż określone powyżej, mają zastosowanie postanowienia dotyczące aneksowania umowy.

slide19
Zmiany w projekcie

Zmiany zakresu rzeczowego Projektu lub modyfikacje, o których mowa w art. 30 ust. 4 rozporządzenia nr 1260/1999/WE, prowadzące do zmiany celu Projektu, określonego we wniosku o dofinansowanie, są niedopuszczalne i stanowią podstawę do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Jeżeli zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian w Projekcie w trakcie jego realizacji, Beneficjent zobowiązuje się nie później niż 14 dni od dnia zaistnienia przyczyn powodujących potrzebę zmian złożyć do Instytucji Zarządzającej wniosek o zaakceptowanie zmian, przedstawiając ich zakres i uzasadnienie

slide20

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Umowa może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia jeżeli Beneficjent:

zwleka z rozpoczęciem realizacji Projektu przez okres dłuższy niż 2 miesiące od ustalonej daty rozpoczęcia Projektu, o której mowa w § 3 ust. 1, i nie informuje Instytucji Zarządzającej o przyczynach opóźnienia;

slide21

zaprzestał realizacji Projektu bądź realizuje go w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy;

odmawia poddania się kontroli

zaprzestał prowadzenia działalności lub wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne;

w celu uzyskania dofinansowania przedstawił fałszywe lub niepełne oświadczenia lub dokumenty;

przedstawił sprawozdania nieodpowiadające stanowi faktycznemu

slide22

dopuścił się nieprawidłowości finansowych oraz nie usunął ich przyczyn i efektów;

  • dokonał zmian prawno-organizacyjnych zagrażających realizacji Umowy
  • W razie rozwiązania Umowy z powyższych przyczyn,Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie.
slide23

Szczegółowe informacje:

ad