Meer Jesus Meer Liefde Meer Dissipels Leierskap Strukture - PowerPoint PPT Presentation

Meer jesus meer liefde meer dissipels leierskap strukture
Download
1 / 41

  • 143 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Meer Jesus Meer Liefde Meer Dissipels Leierskap Strukture. Lied 168:1. Heilige Jesus, Heer van die here, U is verhoog tot die hemeltroon . Ons bring U ere, Christus , die Here! Met heerlikheid is U gekroon . L 168:2

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Meer Jesus Meer Liefde Meer Dissipels Leierskap Strukture

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Meer jesus meer liefde meer dissipels leierskap strukture

Meer Jesus Meer Liefde

Meer Dissipels

Leierskap

Strukture


Meer jesus meer liefde meer dissipels leierskap strukture

Lied 168:1

Heilige Jesus, Heer van die here,U is verhoog tot die hemeltroon.Ons bring U ere, Christus, die Here!Met heerlikheid is U gekroon.


Meer jesus meer liefde meer dissipels leierskap strukture

L 168:2

Mooi is die aarde,dit het grootwaarde,maar is geringvoor u grootheid, Heer.U is onslewe, U is onsvrede.U Gees moetonshier lei en leer.


Meer jesus meer liefde meer dissipels leierskap strukture

L 168:3

U is die Alfa, en die Omega.U kom en elkeensal U kansien.U is die Eerste. U is die Laaste.Die ganseskeppingsal U dien.


Meer jesus meer liefde meer dissipels leierskap strukture

Seën


Meer jesus meer liefde meer dissipels leierskap strukture

Lied 365:1

Hoor die blyeeng'leliedaan die Koningseungebied:"Vrede op aarde - God die eer -Hydaal tot die sondaarneer."


Meer jesus meer liefde meer dissipels leierskap strukture

L 365:1(vervolg)

AlmalwatHomliefhet, singomHomlof en dank te bring!Almal, juig met hart en stem:God word mens in Betlehem.Hoor die blyeeng'leliedaan die Koningseungebied.


Meer jesus meer liefde meer dissipels leierskap strukture

L 365:2

Christus, ewig God en Heer,Christusdaaromhoogvereer,in die volheid van die tydword Hymens, in needrigheid.


Meer jesus meer liefde meer dissipels leierskap strukture

L 365:2(vervolg)

Sondelose Lam van Godkomaanvaar die mens se lot -Hy, met mensesaamgetel,ware God - Immanuel!Ook die aarde bring Homeer -Christus, ewig God en Heer!


Meer jesus meer liefde meer dissipels leierskap strukture

L 365:3

Jesus, ware VredevorskomvirHom ‘n volkverlos.Wêreldwyd, in elke landkombevrydingdeursy hand.


Meer jesus meer liefde meer dissipels leierskap strukture

L 365:3(vervolg)

In onsnood het Hygedaal,vironsleweduurbetaal.Vrygemaak, deurHomgevind,is ekooknoukoningskind!Almaldeursykomsverlos,dank en loof die Vredevors!


Meer jesus meer liefde meer dissipels leierskap strukture

Lied 364:1

Herders op die opeveldehet dié nag die englekoor,met die blyeevangelieuit die hemelaangehoor:


Meer jesus meer liefde meer dissipels leierskap strukture

L 364:1 (vervolg)

Kom, loof die Heer, loof die Heer,

loof die Here God in die hoogsteheem'le.

Kom, loof die Heer, loof die Heer,

loof die Here God in die hoogstehemele.


Meer jesus meer liefde meer dissipels leierskap strukture

L 364:2

Met hulhartevol van vreugde

praathul van die Jesuskind:

Herder vir die mens op aarde

watverdwaaldessoek en vind.


Meer jesus meer liefde meer dissipels leierskap strukture

L 364:2 (vervolg)

Kom, loof die Heer, loof die Heer,

loof die Here God in die hoogsteheem'le.

Kom, loof die Heer, loof die Heer,

loof die Here God in die hoogstehemele.


Meer jesus meer liefde meer dissipels leierskap strukture

L 364:3

Ere in die hoogstehemel,klinkditnou die wêrelddeur:Liefde, vrede, welbehaedaal in Jesus tot onsneer.


Meer jesus meer liefde meer dissipels leierskap strukture

L 364:3 (vervolg)

Kom, loof die Heer, loof die Heer,

loof die Here God in die hoogsteheem'le.

Kom, loof die Heer, loof die Heer,

loof die Here God in die hoogstehemele.


Meer jesus meer liefde meer dissipels leierskap strukture

Lied 207:1

Eeraan die Vader, watallesgemaak het;

eeraan die Seun, onsVerlosser en

Vriend; eeraan die Gees

watons lei in die waarheid –

aan God drie-enigonslof en ons lied.


Meer jesus meer liefde meer dissipels leierskap strukture

L207:1(vervolg)

Ere aan God!Die Heer van alle herewoonook in onsdeursyWoord en sy GeesGee ons die liefde, geloof en vertroueom u gehoorsamekinderstewees.


Meer jesus meer liefde meer dissipels leierskap strukture

Lied 207:3

Wek in onsliefde,o Heer, vir u waarheid:Waarheid gee insig,versterk en maakvry.U is die Waarheid,die Weg en die Lewe:U woon in ons en laatons in U bly.


Meer jesus meer liefde meer dissipels leierskap strukture

L 207:3(vervolg)

Ere aan God!Die Heer van alle herewoonook in onsdeursyWoord en sy GeesGee ons die liefde, geloof en vertroueom u gehoorsamekinderstewees.


Meer jesus meer liefde meer dissipels leierskap strukture

Lied 207:4

Maakons, o Heer,u getrouegetuiesdatons met vreugdedit oral vertel:Christus, oorwinnaaroordood en oor chaos.Hy ken onsnood,Hykom red en herstel.


Meer jesus meer liefde meer dissipels leierskap strukture

L 207:4(vervolg)

Ere aan God!Die Heer van alle herewoonook in onsdeursyWoord en sy GeesGee ons die liefde, geloof en vertroueom u gehoorsamekinderstewees.


Offergawe word opgeneem

Offergawe word opgeneem

Onthouasb van die KersgeskenkevirEBN

Siennuusbriefvirmeerinligting.


Meer jesus meer liefde meer dissipels leierskap strukture

Lied 354:1

O Christus, onsverlange,U het onsheilgebring.Sal ooitonsjubelsangeU lofnawaarde sing?


Meer jesus meer liefde meer dissipels leierskap strukture

L 354:1 (vervolg)

Vervul in welbehaeonsharte met u Gees;skenkons in hierdiedae'n ware Christusfees.


Meer jesus meer liefde meer dissipels leierskap strukture

L 354:3

Sooskinders met “hosannas” hulKoningblyontmoet,en SionsyMessias met jubelskonbegroetsówil my lied u vrede, u heerskappybesing;my lof- en dankgebede U juigendhulde bring.


Meer jesus meer liefde meer dissipels leierskap strukture

L 354:4

Ek, magteloosgebonde, ekword deur U bevry;ek is bevlek met sonde -U kom en reinig my.Nouleef my dankgebede -noukanek sing en dien!Noukaneksterf in vrede -ek het my Heergesien!


Hoe vry is jy

Hoe vry is jy?

Joh. 8:31-36


Wat maak vakansie so lekker

Wat maak vakansie so lekker?


Vryheid is n baie diep saak

Vryheid is `n baie diep saak…


Waarheen is die vryheid oppad

Waarheen is die vryheid oppad?


Joh 8 31 36

Joh. 8:31-36.

31Toe sê Jesus vir die Jode wat in Hom glo: “As julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my dissipels; 32en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak.” 33Hulle het Hom geantwoord: “Ons is die nageslag van Abraham en was nog nooit iemand se slawe nie. Hoe kan jy sê: ‘Julle sal vry word’? 34Jesus sê toe vir hulle: “Dít verseker Ek julle: Elkeen wat sonde doen, is ’n slaaf van die sonde. 35’n Slaaf bly nie vir altyd by ’n huisgesin nie; ’n seun bly vir altyd. 36Eers as die Seun julle vry maak, sal julle werklik vry wees.


Ware vryheid kom van god af

Ware Vryheid kom van God af!


Kerk wees is vry wees

Kerk-wees is vry-wees!


Jou vryheid gaan nie net oor jou nie

Jou vryheid gaan nie net oor jou nie


Meer jesus meer liefde meer dissipels leierskap strukture

Lied 486:1

Bring aan die volke die boodskapvan hoop en bevryding!So sê die Here,verkondig al verder die tyding:"Daar is my kneg!Hy bring aannasies die reg -volgHomgetrou in syleiding."


Meer jesus meer liefde meer dissipels leierskap strukture

L 486:2

Hy, die geliefde,die enigstedaartoeverkore,lyvironssonde en red ons,in sondeverlore.Die Kind word Kneg!Hyneemonssondeskuldwegons word in Homweergebore.


Meer jesus meer liefde meer dissipels leierskap strukture

L 486:4

As Hyonsroep tot sydiens -hoe salonsdit mag weier?Hy is almagtig, genadig,die trouebevryder.Christus gee krag,kleeons met koningsgesag -Hy is onsKoning en Leier.


Meer jesus meer liefde meer dissipels leierskap strukture

Seën


Meer jesus meer liefde meer dissipels leierskap strukture

Amen

Amen

Amen


  • Login