Historia polski jagiellonowie
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 35

HISTORIA POLSKI - JAGIELLONOWIE PowerPoint PPT Presentation


 • 209 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

HISTORIA POLSKI - JAGIELLONOWIE. 1385 – 1572. WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO. wspólny wróg – Krzyżacy; nadzieje na chrystianizację Litwy; rozwój handlu; możliwość uzyskania przywilejów przez bojarów) 1385 – Krewo : unia personalna polsko-litewska. WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO.

Download Presentation

HISTORIA POLSKI - JAGIELLONOWIE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Historia polski jagiellonowie

HISTORIA POLSKI - JAGIELLONOWIE

1385 – 1572


W adys aw jagie o

WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO

 • wspólny wróg – Krzyżacy;

 • nadzieje na chrystianizację Litwy;

 • rozwój handlu;

 • możliwość uzyskania przywilejów przez bojarów)

  1385 – Krewo: unia personalna polsko-litewska


W adys aw jagie o1

WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO

Postanowienia UNII KREWSKIEJ 1385 R.:

 • ślub Jadwigi z Jagiełłą,

 • chrzest Jagiełły i Litwy;

 • odzyskanie przez Jagiełłę Pomorza


W adys aw jagie o2

WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO

 • 1401 – unia w Wilnie: Witold dożywotnim władcą Litwy w zamian za wierność Jagielle i udzielanie pomocy Polsce

 • 1410 – bitwa pod Grunwaldem I ZWYCIĘSTWO JAGIEŁŁY nad krzyżakami


W adys aw jagie o3

WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO

 • 1411 – pierwszy pokój toruński: Polska odzyskała ziemię dobrzyńską a Litwa Żmudź do śmierci Witolda

 • 1413 – unia w Horodle: WXL uznane za oddzielne i równorzędne państwo pod rządami wielkiego księcia

 • 1414-18 – Sobór w Konstancji: Mikołaj Trąba, Zawisza Czarny i Paweł Włodkowic dowodzą, że krzyżacy łamią zasady chrześcijaństwa przemocą nawracając pogan.


Kazimierz jagiello czyk

KAZIMIERZ JAGIELLOŃCZYK

 • ucisk podatkowy w Prusach

 • łamanie praw przez Krzyżaków,

 • poczucie związku ludności Prus z kulturą i językiem polskim:

 • poselstwo mieszczan pruskich (Jan Bażyński) do Kazimierza Jagiellończyka z prośbą o przyłączenie Prus do Polski przyczyną wybuchu wojny z zakonem


Kazimierz jagiello czyk1

KAZIMIERZ JAGIELLOŃCZYK

wojna trzynastoletnia 1454 - 1466

- zwycięstwo krzyżaków pod Chojnicami

- zdobycie Malborka przez Polaków

- zwycięstwo Polaków pod Świecinem (Jezioro Żarnowieckie) i na Zalewie Wiślanym

 • 1466 – II pokój toruński: Polska odzyskała Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską (Prusy Królewskie); tereny zatrzymane przez Krzyżaków – Prusy Zakonne (Krzyżackie) – stolica w Królewcu


Polska po ii pokoju toru skim

POLSKA PO II POKOJU TORUŃSKIM


Xv wiek z ota jesie polskiego redniowiecza

XV wiek – złota jesień polskiego średniowiecza:

 • rozkwit działalności artystów

 • rzeźba gotycka – ołtarz Wita Stwosza w Krakowie (inicjatywa Zbigniewa Oleśnickiego – liczne dzieła gotyckie)

 • Akademia Krakowska : Mikołaj Kopernik, Paweł Włodkowic, Jan Ostroróg – pisarze polityczni i prawnicy

 • Jan Długosz (Dwór Kazimierza Jagiellończyka) – kronikarz – „ Roczniki czyli kroniki słanego królestwa Polskiego

 • kultura stanowa – każdy stan miał własne obyczaje, zasady i wzorce postępowania


Demokracja szlachecka

DEMOKRACJA SZLACHECKA

 • Przekształcanie się rycerstwa w szlachtę: stan posiadający herb, przywileje , równość wobec prawa

 • Magnaci, szlachta średnia (folwarki pańszczyźniane), zagrodowa, zaściankowa


Przywileje polityczne

Przywileje POLITYCZNE:

 • 1454 - CEREKWICKO – NIESZAWSKI: król nie zwoła pospolitego ruszenia, nie nałoży nowych podatków i praw BEZ ZGODY SZLACHTY

 • 1505 – nihil novi– nic nowego – żadna ważna decyzja nie będzie podjęta bez zgody trzech stanów sejmujących

 • tylko szlachcic może sprawować wyższe urzędy

 • liberum veto na sejmie

 • nietykalność osobista


Przywileje gospodarcze

Przywileje gospodarcze:

 • tylko jeden chłop rocznie może opuścić wieś

 • tylko szlachcic może posiadać ziemię

 • szlachcic ma gwarancję nietykalności majątkowej

 • szlachcic może wycenić i wykupić majątek krnąbrnego sołtysa

 • minimum pańszczyzny – 1 dzień w tygodniu

 • zwolnienie z podatków i ceł


Demokracja szlachecka1

DEMOKRACJA SZLACHECKA

1493 – początek parlamentaryzmu


Demokracja szlachecka2

DEMOKRACJA SZLACHECKA

Sejmiki ziemskie:

 • przedsejmowy: wybór posłów na sejm i sporządzenie dla nich instrukcji poselskich

 • generalny: posłowie i senatorowie danej prowincji zbierali się, aby uzgodnić stanowisko prowincji na sejm walny.

 • Instrukcje poselskie – wykaz postulatów, jakie należy przedstawić władcy i wskazówki, jak posłowie mają głosować


Demokracja szlachecka3

DEMOKRACJA SZLACHECKA

Rodzaje sejmów:

 • sejm walny zwyczajny – co roku w Piotrkowie

 • walny nadzwyczajny: w razie konieczności

 • konwokacyjny – po śmierci króla, wyznacza czas i miejsce wolnej elekcji

 • koronacyjny w Krakowie – kończy bezkrólewie

 • rokoszowy – w czasie buntu przeciw królowi


Demokracja szlachecka4

DEMOKRACJA SZLACHECKA

 • Ruch egzekucyjny – uchwalenie ustaw, jadących na celu odebranie magnatom bezprawnie zagarniętych królewszczyzn; przeznaczenie ¼ dochodów z odzyskanych ziem na wojsko kwarciane (stała armia zaciężna 2,5 tys żołnierzy, mających chronić granice)


Demokracja szlachecka5

DEMOKRACJA SZLACHECKA

 • Szlachta bogaci się na folwarkach pańszczyźnianych i uprawie zboża (spławiane Wisłą do Gdańska) – dualizm w rozwoju Europy – spadek wartości pieniądza – wzrost pańszczyzny


Str j szlachcica

STRÓJ SZLACHCICA


Folwark pa szczy niany

Folwark pańszczyźniany

 • Dworek szlachecki


Dynastia jagiellon w w europie

DYNASTIA JAGIELLONÓW W EUROPIE

Koniec XV wieku – rządy dynastii Jagiellonów w Czechach, na Węgrzech, Litwie i w Polsce


Zygmunt stary i kr lowa bona

Zygmunt Stary i królowa Bona

1515 rok śluby wiedeńskie – małżeństwa wnuków cesarza Maksymiliana Habsburga z dziećmi Władysława Jagiellończyka – skutek - trony Czech i Węgier w ręce Habsburgów w zamian za niepopieranie przez Habsburgów krzyżackich roszczeń do Pomorza


Zygmunt stary i kr lowa bona1

Zygmunt Stary i królowa Bona

Wojna polsko – litewska z Moskwą (zwycięstwo Konstantego Ostrogskiego pod Orszą 1514, ale utrata Smoleńska


Zygmunt stary i bona

ZYGMUNT STARY I BONA

1525 – hołd pruski: Albrecht Hohenzollern rozwiązał zakon krzyżacki, stał się świeckim, luterańskim władcą Prus Książęcych i złożył hołd lenny Zygmuntowo Staremu (Prusy Książęce lennem Polski)


Prusy po 1525 roku

Prusy po 1525 ROKU


Zygmunt august ostatni jagiellon

Zygmunt August – ostatni Jagiellon

 • 1561 – Inflanty lennem Polski

 • wojna o Inflanty z Danią, Szwecją i Rosją: Polska zatrzymała całe płd Inflanty z Rygą. Szwecja – Estonię


Zygmunt a ugust ostatni jagiellon

Zygmunt August – ostatni Jagiellon

1569 – unia lubelska – realna – połączenie Polski i Litwy w RP Obojga Narodów


Unia lubelska

UNIA LUBELSKA

 • Jan Matejko – unia lubelska


Polska i litwa po unii lubelskiej

Polska i Litwa po unii lubelskiej

WSPÓLNE

ODZIELNE

wojsko

prawa

skarb

urzędy

 • król

 • sejm

 • polityka zagraniczna

 • moneta


Xvi wiek z oty

XVI WIEK - ZŁOTY

czasy renesansu w Polsce:

rozkwit nauki, sztuki, literatury:

Mikołaj Rej,

Jan Kochanowski,

Mikołaj Kopernik,

Andrzej Frycz Modrzewski;


Xvi wiek z oty1

XVI WIEK - ZŁOTY

zamek na Wawelu , (arrasy)

kaplica zygmuntowska

ratusz w Zamościu


Reformacja w polsce

Reformacja w Polsce

Polska krajem tolerancyjnym,(państwo bez stosów)

luteranizm: gł. miasta pruskie,

kalwinizm– Litwa i cz. Małopolski (Lublin), arianie – Raków (akademia).

Królewiec– drukarnie wydające dzieła w języku polskim, także Nowy Testament


Reformacja w polsce1

Reformacja w Polsce


Konfederacja warszawska

KONFEDERACJA WARSZAWSKA

 • 1573 rok – konfederacja warszawska

 • równouprawnienie szlachty bez względu na wyznania,

 • zakaz prześladowania ze względów wyznaniowych,

 • wieczysty pokój między różnowiercami


Kontrreformacja w polsce

KONTRREFORMACJA W POLSCE

 • zakon jezuitów: (Stanisław Hozjusz)

 • jezuickie szkoły średnie – kolegia (Braniewo, Toruń, Gdańsk),

 • ks. Piotr Skarga – mówca („Kazania sejmowe”)

 • utrudnianie zajmowania stanowisk przez protestantów


Unia brzeska

UNIA BRZESKA

 • 1596 r. – porozumienie części duchownych prawosławnych z katolikami – uznanie zwierzchnictwa papieża – unici lub grekokatolicy


 • Login