Abstrak - PowerPoint PPT Presentation

Multilinggwalismo
Download
1 / 26

  • 1259 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Multilinggwalismo : Salbabida ng Wikang Filipino at mga Dayalekto , Bagong Kahingian ng Globalisadong Mundo Ni David Michael M. San Juan ( S anaysay na N agkamit ng Ikatlong Gantimpala sa Gawad Surian sa Sanaysay-Gantimpalang Collantes 2008). Abstrak.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Abstrak

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Abstrak

Multilinggwalismo: SalbabidangWikang Filipino at mgaDayalekto, BagongKahingianngGlobalisadongMundo

Ni David Michael M. San Juan

(SanaysaynaNagkamitngIkatlongGantimpalasaGawadSuriansaSanaysay-GantimpalangCollantes 2008)


Abstrak

Abstrak

Tinatalakaysasanaysaynaitoangkahalagahanngpagtataguyodsamultilinggwalismobilangepektibongsandatangwikang Filipino at mgadayalektolabansapanunumbalikngmonolinggwistikonggahumngwikang Ingles saPilipinas. Ipinaliliwanagangkahungkagan at kahinaanng Executive Order No. 210 at House Bill 4701 sapamamagitanngdetalyadongkritiksamgaito.

Inihapagngartikuloangmalinas at kongkretongmgasosyo-ekonomikongargumentopaborsapagsusulongngmultilinggwalismongnakakiling s awikang Filipino at mgadayalektosahalipnamonolinggwalismong Ingles


Abstrak

Inisa-isarinangmgamatatagumpaynapag-igpaw at tagumpayngwikang Filipino saiba’tibanglarangansakabilangmgapolisiyanggobyernonatilasumasagkasapag-unladnito. Sa huli, nagmungkahingmgapamamaraannagsusulongsatunaynamultilinggwalismo, at nagbandilasamultilinggwalismobilangangkop at napapanahongpatakarangpangwikasapanahongitongwalang-rendangglobalisasyonngekonomiya at kultura.


Abstrak

Multilinggalismo: SalbabidangwikangFilipino at mgadayalekto, bagongkahingianngglobalisadongmundo


Abstrak

“Kayo’ynagkaisaupangibigkisanginangbayansaEspanyagamitangmgakwintasnarosasngunitangtotoo, iginagaposnyosyasapamamagitanngmgakadenangmatibay pa sadiyamante! Humihingi kayo ngpantaynakarapatan, nghispanisasyonnginyongmgapag-uugali, at hindininyomapagtantonganginyonghinihingi ay pagpapakatiwakal, angpagkawasaknginyongpagkamamamayan, angpagdurogsainyonglupangtinubuan, angpagpapatawngdiktadural! Magigingano kayo sahinaharap? Isangbansangwalangsarilingdiwa, bansangwalanglaya, lahatngtaglayninyo’yhiramlamang, patinaanginyongmgadepekto! NagmamakaawakayonglukubanngHispanisasyon at nihindi man lang kayo nahihiya!”


Abstrak

Simounsanobelang

“El Filibusterismo”


Abstrak

Naglalayag pa rinsamaalongdagatngligalig at kawalangkatiyakanangwikangFilipino at mgakatutubongdayalektosakasalukuyan. Sa halipnaitaguyodangwikangsarili, mulinghumuhilingng “ tanikalangmatibay pa sadiyamante” angilangPilipinongnabubulugan at nagdudunung-dunungan. Mulinanamannilangisasabakangsambayanansapagpapatiwakal.

Ilanghakbangnalamang at malapitnangmaisabatasangkalagim-lagimnabangungotnatinatawagna AN ACT TO STRENGTHEN AND ENHANCE THE USE OF ENGLISH AS THE MEDIUM OF INSTRUCTION IN THE PHILIPPINE SCHOOLS (Hosu Bill No. 4701).

Pagpuksasa Filipino at mgadayalektopaborsalalo pang pagpapatibayngpangungunyapit at paggamitngwikang Ingles saedukasyonangpangunahinglayuninng HB 4701 at EO 20 kayamukhangpromotor, punong-kapural, tagapanguna at dilamangsimplengkatuwangangkasalukuyangokupadorngpalasyo

Kailanganng Filipino at ngmgadayalektongmabisangsalbabidaupangmakatawidsasanlibo’tisangdaluyongngkasalukuyantungosamaalwangbukasnanaghihintaysakabilangpampangngkasaysayan.


Abstrak

BasurangArgumentongmgaAmerikanista: Ingles dawangwikang Information and Communication Technology (ICT)


Abstrak

Kailangangilantadangkahungkagan at kabobohanngmgaargumentonginilalakosataumbayanangngmgaAmerikanistasagobyerno at akademya, ngmga “nagmamakaawanangwalangmuntimanghiya” namagingAmerikanosaisip, sasalita at gawa, bataynarinsamabalasiknapanulatngatingpambansangbayani, upangmapigilanangnakaambangpanunumbaliknggahumng Ingles.

“..there is a need to develop the aptitude, competence ang proficiency of our students in the English language to maintain and improve their competitive edge in emerging and fast-growing local and international industries, particularly in the area of Information and Communication Technology.”

“Angpinakabagong development salaranganngkompyuter….ay angbagongtuklasnaparaan kung paanongmagigingMandari o Cantonese angmgawikanglumalabas at ipinapasoksakompyuter… . Walangdudanasaloobngsampungtaon ay mapapalitanangwikang Ingles ngwikangTsinobilangwikangpangkompyuter..”


Abstrak

Sa pananaliksikngtagapangulong Internet Society/ISOC-Slovenia nasiBorkaJerman-Blazic (2005), binaggitnabataysatalang United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO), 45.5% ang share ng Ingles bilangwikanggamitsa internet nooong 2001, habang 8.5% lamangangsaIntsik. Kagulat-gulatnamakalipaslamang an tatlongtaon, 29% nalamangangsa Ingles habang 20.2% naangIntsik. Mula 5.9% umabotsa 10.9% angbahagingkategoryang other languages sanasabingpanahon.


Abstrak

Walangibangwikangmasmabisasapagkatutongkahitano pa amnkundiangwikangginagamitngmadla, anginangwikanagamitngmamamamayan, angwikangunangnatutuhansatahanan,angwikangmasa, angwikangmidya, angwikang pang-araw-arawnakomunikasyon


Abstrak

Preskripsyongsalatsasentidokumon at kaalamangpanglinggwistika: Ingles bilangpangunahingwikangpanturo


Abstrak

“..English should be used as medium of instruction for English, Math and Science from at least the Third Grade. The English language shall be used as a primary medium of instruction, in all public institutions of learning at the secondary level. As a primary medium of instruction, the percentage of time allotment for learning areas conducted in the English language in high school is expected to be not less than 70% of the total allotment for all learning areas..”

“..to make the education of the young aligned with the requirements and realities of business life and competitive in the global environment by strengthening, enhancing and developing the use of English language as medium of instruction in all levels of education, fro the pre-school to the tertiary level.”

Kung gayon, salatsakaalamangpanglinggwistika at walangbahidngkahitkatitingnasentidokumonangpagpupumilitngmgaAmerikanistanaitanghalang Ingles bilangpangunahingwikangpanturo.


Abstrak

Monolinggwalismo

versus

Multilinggwalismo


Abstrak

MismongangKomisyonngWikang Filipino (KWF) ay suportadoangpagsusulongng Ingles kasabayngpagtataguyodsa Filipino at mgadayalekto, kayasamganakararaangtaonmultilinggwalismoinaangpanawaganngahensya, kasamangiba pang naliliwanagangmgasamahangpangwika at indibidwalnaakademista.

AyonkayDr. R. Nolasco, “anglohikangpatakarangmultilinggwalsapagpapaunladngmgawikangsaPilipinas…” na “unti-untingtinatanggapngayonngmasmaramingmanananaliksiksawika at/o tagagawangpatakaransaatingpamahalaan..” Idinagdag pa niyang “Sinusuportahanng KWF angaumangkampanyanapapaghusayinangkasanayansa Ingles ngatingmgaestudyante..”


Abstrak

“Its time to foster respect for ALL languages especially endangered languages, and to promote and protect them. Let us celebrate our linguistic diversity with the peoples of the world. Wika mo. Wikang Filipino. WikangMundo. Mahalaga!” (Nolasco 2008)

Katunayan, noong ika-16 ng Mayo 2007 ay pinagtibayngPangkalahatangAsembleyang United Nations angisangresolusyongnagsusulongsamultilinggwalismobilangparaanngpagtataguyod, pangangalagaat pagpapanatilisadibersidadngkultura at wikasabuongmundokasabayngpagpapahayagsataong 2008 bilang “PandaigdignaTaonngmgaWika”.


Abstrak

Ayonsanasabingdokumento, “Studied have shown that, in many cases, instructio in the mother tongue is beneficial to language competencies in the first language, achievement in other subject areas, and second language training.”

PinakamahalagangkongklusyonngpananaliksikninaDutcher at Tucker angnapatunayangbisangunangwikangbatabilangwikangpanturosamaagangbahagingpag-aaral. Ipinaliwanagnilangmahalagaangunangwikasapanimulangpagtuturongpagbasa, sapag-unawangpaksangaralin, at bilangmatibaynapundasyonsapagkatutongpangalawangwika.

Sa antaslokal, napatunayangbalidoangkongklusyonnina Tucker at Dutcher kung susuriinangmatagumpaynapaggamitngunangwikabilangpangunahingwikangpanturosaLubuagan, Kalinga.


Abstrak

Wikang Filipino at mgaDayalekto: WikangSambayanan


Abstrak

Sa isangpapelnabinasasaisanginternasyunalnakumperensya, tinalakayni Cruz (2006), angpagigingpaimbabaw o superficial ngAmerikanisasyonng Pilipino sakultura at sawika. Alalaonbaga’ynagtatagumpay pa rin nag Pilipino namagkaroonngsarilingidentidadsakabilangmapanglunodnagahumngAmerikanistangwika at kultura. Sumusulong at tuluy-tuloyyumayabongang Filipino sakabilangmgamaniobrangkontraritongilangmganasagobyerno. Tinawagni Dr. BienvenidoLumbera (2005) na “kapitsapatalimnapag-unlad” anggayongpenomenon.


Abstrak

Bataysabanggitni Cruz, angkabuuangsirkulasyonngalahatngpahayagang Ingles saPlipinas (Philippine Daily Inquirer, Philippine Star, Manila Bulletin atbp.) ay 1.5 milyongkopyalamangkadaarawnawalang panama sa 3.5 milyonngmgapahayagangnakasulatsa Filipino (Abante, AbanteTonite, Bulgar, People’s Journal Tonight, and People’s Taliba).

Kahitangpinakamalaki, pinakamalakas, at pinakamatandangpangkatngmgarebeldesaPlipinas, ang Communist Party of the Philippines-New People’s Army-National Democratic Front (CPP-NPA-NDF) ay mataglnanggumagamitng Filipino at bernakularbilangmgapangunahingwikangkomunikasyon. Katunayan, kinilalangPambansangKomisyonsaKultura at Sining/NCAA (2000) angpagtatagng CPP ngisangKawanihansaPagsasalinnoongdekada ‘70 bilang “isangmakabuluhanghakbangsainstitusyunalisasyonngpagsasalin” mula Ingles tungong Filipino at vice-versa, naisangmalakingambagsapagsusulongngwikangpambansa.


Abstrak

Sa Supreme Court Forum on Access to Justice (2008), natutuwangibinalitaniPunongMahistradoReynato S. Puno nanagingmabungaangeksperimentalnapaggamitng Filipino sadeliberasyonngmgakortesaibanglugar. Nagingmabilisangprosesongpagtatanongngmgaabogado at pagsasagotngmgatestigo, kayaipinaplanongKorteSupremanaalawakin pa angpaggamitng Filipino samgadeliberasyonnghukuman.

Makabuluhan din angpagsusumikapniPanglawangPangulongNoli De Castro, Sen. Francis Escudero, Sen. Ma. Consuelo Madrigal, Sen. LitoLapid, at Sen. Antonio Trillanessamadalasnapaggamitng Filipino sakanilangmgapampublikongpahayag.

Sa internet, inilunsadngmgaakademistangmaka-Filipino angproyektongWikipilipinasupangipalaganapangintelektwalisadongpaggamitng Filipino sapamamagitanngpaglikhangmgaakademikongartikulonaestilong-Wikipedia.


Abstrak

Samakatwid, ang Filipino ay buhay at ginagamitsamidyagayundinsa internet ngmga Filipino saiba’tibangpanigngmundo. Bunganito, dikataka-takangitoangwikangmasgamitin din samaramingpaaralansakabilangpagpupumilitnggobyernonaisabatasang Ingles bilangpangunahingwikangpanturo.


Abstrak

WikangBayan:

BukalngKarunungan


Abstrak

Samantaladahilsa Ingles angnagingibabawnawikangpanturosaAgham at matematikalagingkulelatangPilipinassa Trends in Mathematics at Science Survey/Third international Math and Science Study/TIMSS ayon kina VirgilioAlmario (1996) at Juan Miguel Luz (2007).

Malaganapna nag paggamitng Filipino salahatngantasngedukasyon, sa halos lahatngasignatura, dahilsapagsisiskhayng KWF at mgamananaliksiksaakademyanamakabuongmgadiksyunaryo, glosaryo at aklat-sangguniansaiba’tibanglarangan.

Binanggitni Dr. Lydia Liwanag (2001) nanakapagpalabasng halos 250 publikasyonang dating SurianngWikangPambansa.


Abstrak

Sa Pamantasang Normal ngPilipinas, marami-raminangglosaryong Filipino, Filipino-Ingles-Dayalektosaiba’tibanglaranganangnabuosapamamagitanngmgapananaliksik, tesis, at disertasyonngmgamag-aaralsaantas-gradwado.


Abstrak

SalamatsaPakikinig

By:

Mataac, Princess Anne B.

IV-6 BEED


  • Login