V roba konopn ho v ta ku jednoduch metoda ricka simpsona
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

V roba konopn ho v ta ku jednoduch metoda Ricka Simpsona PowerPoint PPT Presentation


  • 69 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Download Presentation

V roba konopn ho v ta ku jednoduch metoda Ricka Simpsona

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


V roba konopn ho v ta ku jednoduch metoda ricka simpsona

Vroba konopnho vtaku jednoduch metoda RickaSimpsona

Rick Simpson a Jindich Bayer, fotografie Milan Romsy

Tyto informace jsou ureny pouze pro vzdlvac ely a rozhodn nejsou zamleny jako propagace uvn drog. Jsou pedevm ureny pacientm, kte si chtj pipravit konopn vtaek pro lbu svch zdravotnch pot. Clem je zajistit jim maximln bezpenost pi ppadn pprav konopnho vtaku, dokud si jej nebudou moci podit oficiln cestou. Pi vrob vtaku postupujte podle uvedench instrukc a peliv dodrujte vechna bezpenostn pravidla. Neneseme odpovdnost za ppadn zneuit uvedench informac.


V roba konopn ho v ta ku jednoduch metoda ricka simpsona

Vdy pouvejte co nejsilnj indick konop nebo konop s co nejsilnjm sedativnm inkem. Nejrychlej zpsob testovn je vykouit nkolik luk a posouzen sedativnosti ink. Sativm se pokud mono vyhbejte, nabud lovka pli silnou energi, se kterou si mlokdo doke poradit (me dojt k nedoucmu mnohahodinovmu tripu, kter pacienta me zbyten vylekat). Vtaky ze sativy mou bt prospn nap. pro osoby trpc depresemi nebo na kon pote, pro lbu vtiny dalch nemoc se ale nehod.


V roba konopn ho v ta ku jednoduch metoda ricka simpsona

Pro mnohho kuka nepedstaviteln hromada konop. Jinak je to cca 1 kg konop odrdy Nebula.


V roba konopn ho v ta ku jednoduch metoda ricka simpsona

Vtaek vdy vyrbjte z toho nejlepho indickho konop, kter budete mt k dispozici. Velmi na tom zle.


V roba konopn ho v ta ku jednoduch metoda ricka simpsona

Nejdve surovinu zalijte cca 2,5 a 3 litry rozpoutdla doporuujeme lkask nebo mnohem levnj technick benzn (pouv se nap. k edn barev). Alkohol ale nedoporuujeme i kdy seenete drah 96% alkohol, zbyl 4% jsou voda, kter na sebe navazuje chlorofyl a stejn je ji nutno odpait). Alkohol tedy radji pouijte nap. na konopnou tinkturu (velmi inn je nap. 10% tinktura s konopnm vtakem tinktura ale me bt jakkoli siln, velmi pkn a inn jsou tinktury s 20-30% vtaku, 50% tinktura je obvykle velmi lepkav.)


V roba konopn ho v ta ku jednoduch metoda ricka simpsona

Nsledn se pilij cca dva litry rozpoutdla tak, aby byl materil zcela ponoen v rozpoutdle.


V roba konopn ho v ta ku jednoduch metoda ricka simpsona

Hranol je mnohem lep daj se jm dvat mnohem vt rny a materil se lpe rozmln.

Shrnut postupu: nejdve navlhit materil cca 2,5 3 litry rozpoutdla (tak, aby se dal snadno rozmlnit a edidlo neckalo vude dokola), zpracovat devnm hranolem nebo trmkem, pilt dal cca 1-2 litry (tak, aby byl materil zcela ponoen) a dokonit zpracovn. Na jeden prplach 0,5 kg suenho materilu je obvykle poteba 4-5 litr, na dva prplachy 9-10 litr rozpoutdla. Piblin osm litr (pi vpotu z 10 litr benznu) slijete zpt, cca dva litry zstvaj v materilu. Vlhk materil je mono nsledn vylisovat, odpait rozpoutdlo a vznikl vtaek pout do mast.

Jde o to co nejvce za vlhka rozmlnit surovinu a dostat z palic co nejvce pryskyice. Nen to nutno pehnt, sta to slt po cca dvou nebo tech minutch. Z prvnho prplachu je vtaek nejkvalitnj a extrahuje se pi nm cca 70 procent pryskyice z palic. A prv o tuto pryskyici jde, to je ten lk.


V roba konopn ho v ta ku jednoduch metoda ricka simpsona

Nejjednodu zpsob cezen. Samozejm to jde vymyslet lp, ale takhle je to nejrychlej. Zdrav ruce to neubl a kdy se sprvn nam ventiltor, tak se lovk nemus nadchat benznu vce, ne je bezpodmnen nutno. Dchn benznovch vpar samozejm nejde doporuit, snate se tomu vyhnout, v podzemn gari nebo na motocyklovch zvodech se ale nadchte vce vpar, ne pi vrob vtaku pokud dodrte zkladn bezpenostn pravidla, nebudete stt tak, abyste se museli dchat vpary atd.


V roba konopn ho v ta ku jednoduch metoda ricka simpsona

Prvn testovn kvality podle lepkavosti ruky jde poznat, kolik pryskyice se podailo smt a jak kvalitn bude vtaek


V roba konopn ho v ta ku jednoduch metoda ricka simpsona

Vimnte si, jak jsou palice rozmlnny je nutno pout trochu sly a fakt tomu podn nandat.

Po cca tech minutch opt scedit do kblu, ve kterm je prvn prplach.

POZOR! Pokud pracujete s mn kvalitnm materilem a pesto chcete vtaek pout vnitn na njakou zvanj nemoc, pouijte vdy jen prvn prplach. Druh (v ppad kvalitn vchoz suroviny tet) prplach slijte do samostatn ndoby a odpate samostatn pozdji.

Pi prvnm prplachu se zskv piblin 70%, pi druhm 20% a pi tetm 5% mnostv vtaku. Tet prplach u mv pomrn nelahodnou chu. Vtaek z tetho prplachu se nehod pro vnitn pouit, mv velmi nelahodnou chu a nem potebnou slu.


V roba konopn ho v ta ku jednoduch metoda ricka simpsona

Je as zat filtrovat benzn, ve kterm je rozputna konopn pryskyice. Pefiltrovat osm litr pes jeden filtr ale trv nkolik hodin, take si jich nachystejte vce.


V roba konopn ho v ta ku jednoduch metoda ricka simpsona

Optimln sestava pro ppravu vtaku v hardcore podmnkch rovar, ventiltor, aspo tyi trychte s filtry, tyi ndoby, kbl. Vimnte si ventiltoru bez nj se o vrobu vtaku nepokouejte!!! Vpary obtkaj rovar v nkolikacentimetrov vrstv a klesaj k zemi. Pokud je ihned neodfouknete ventiltorem, mohou zkondenzovat na povrchu rovaru a zatct k topnmu tlesu. Nsledn me dojt k pomrn silnmu vbuchu a poru. Odpaovn je jedin relativn nebezpen st tto metody ppravy vtaku. Dvejte pi n maximln pozor, dbejte zven opatrnosti, odstrate z blzkosti vechny potenciln hav i jiskc pedmty (pozor na prodluovaky), v blzkosti rovarunekute a nim nekrtejte i jedna jiskra me zpsobit velk pote!!! ODPAOVN ROZPOUTDLA ME BT VELMI NEBEZPEN!!! NENESEME ODPOVDNOST ZA PPADN ZNEUIT TCHTO INFORMAC.


V roba konopn ho v ta ku jednoduch metoda ricka simpsona

Ventiltor je dobr mt putn na nejni obrtky a dt ho cca metr od rovaru (na obrzku je a zbyten blzko). Sta, kdy vnek z ventiltoru mrn ovv horn hranu rovaru a un vpary pry. Se tymi filtry se d cel tento proces zvldnout za cca ti a tyi hodiny. V zvislosti na mnostv pestvek, disciplinovanosti vrobce, potu dalch zrove provdnch aktivit atp.


V roba konopn ho v ta ku jednoduch metoda ricka simpsona

Odpaen jedn dvky (tj. u tohoto rovaru cca dva litry), trv cca dvacet minut. Pokud k tomu lovk pijde pozdji, nic se nedje, rovar se sm vypne. Poite si rovar s pokud mono co nejvym vkonem.


V roba konopn ho v ta ku jednoduch metoda ricka simpsona

Takhle to vypad, kdy se do smsi rozpoutdla, v tomto ppad lkaskho benznu) v posledn fzi odpaovn pilije nkolik (5-10) kapek vody a zanou se odpaovat terpeny (terpeny jsou podstatnou slokou rostlinnch silic a pryskyic, udvaj chu a vni rostliny).


V roba konopn ho v ta ku jednoduch metoda ricka simpsona

V zvren fzi je dobr zat rovarem manipulovat krouivm pohybem a vit tak jeho obsah (na dn je u jen cca 1 cm hmoty,). Urychl se tak odpaovn rozpoutdla a terpen a zabrn ppadnmu peht a splen vtaku (teplota nesm peshnout 140C) . Obvykle to nehroz, ale me se to stt a je to pak smutn.


V roba konopn ho v ta ku jednoduch metoda ricka simpsona

Zvr prvn fze odpaovn. Te se pok, a se rovar poprv vypne. Pak se to nech pr minut zchladit a pak pust jet jednou.


V roba konopn ho v ta ku jednoduch metoda ricka simpsona

Odpaovn poslednch zbytk terpen.


V roba konopn ho v ta ku jednoduch metoda ricka simpsona

I pi chladnut je dobr s rovarem krouiv pohybovat, aby se lpe a rychleji odpaovaly zbytky rozpoutdla a terpen.

Po prvnm vychladnut.


V roba konopn ho v ta ku jednoduch metoda ricka simpsona

Po nkolika minutch znovu pustme rovar. Nkdy je nutno pidret spna. Vimnte si bublin na povrchu. Dle kroume rovarem , dokud se nevypne spna.

Hotovo.


V roba konopn ho v ta ku jednoduch metoda ricka simpsona

Rychl vizuln test - jakmile zstane kapka vtaku na dvku, znamen to, e ve vtaku u nen rozpoutdlo.

Pouije-li se jako rozpoutdlo lkask i technick benzn, s vt pravdpodobnost vznikne jantarov vtaek. Na vzhledu vtaku ale nezle, jantarov je ale tak njak estetitj ne ern asfaltov vtaek. Na tom ale opravdu nesejde, podle vzhledu, vn, konzistence nelze vtaek posoudit, jde jen o innost.


V roba konopn ho v ta ku jednoduch metoda ricka simpsona

Ndobu vyjmeme z rovaru a postavme na nco tak, aby byla mrn na ikmo, aby se vtaek lpe nabral do stkaek. Tepl vtaek je tekut, po zchladnut tuhne. Ale d se samozejm kdykoli znovu naht.

Stkaka se osvdila jako nejpraktitj jak pro nabrn, tak pro nsledn dvkovn vtaku.


V roba konopn ho v ta ku jednoduch metoda ricka simpsona

Prst se sice d olznout, nezkuen nech si ale dvaj pozor a radi otraj prsty o hranu ndoby. Ve se d nsledn elegantn vyut, oplchnout trochou konopnho nebo olivovho oleje. Nejlep je ale nechat to v ndob do pt nebo pro ppad nhl poteby.

DODRUJTE DOPORUEN POSTUP DVKOVN VTAKU!!!

Obvykle na zatek doporuujeme snst ti a tyi mal dvky vtaku denn. Sta spolknout jen kapiku piblin o velikosti plky suchho rovho zrnka (a jde o to ji snst a spolknout, ne rozmazat po celch stech pi styku vtaku se sliznic nastupuj psychoaktivn inky mnohem rychleji.) Take zatenci si nap. mou dt kapiku nap. do kousku peiva a zapt ji podobn jako prek, mohou se tak vyhnout ppadnm stavm, kter pro nezkuenho a neinformovanho pacienta mohou bt velmi nezvykl. Je tak dobr, aby si pacienti, kte chtj zat uvat vtaek, zskali informace o tom, jak se chovat v ppad akutn intoxikace kanabinoidy. A zcela nejlep je, kdy vtaek zanou uvat v ptomnosti zkuen osoby, kter nevystresuje a v ppad poteby pome.


V roba konopn ho v ta ku jednoduch metoda ricka simpsona

Toto mnostv vtaku stailo k vylen rakoviny prostaty s metastz do ptee, terminln rakoviny plic, Crohnovy nemoc i a ledvinov koliky.


V roba konopn ho v ta ku jednoduch metoda ricka simpsona

Test pendlem. Kdo o tom nco v, pochop u z obrzk. Rozhodn si to vyzkouejte, dl to fakt zajmav vci. A ukate to nkomu, kdo tomu rozum, ten vm hned ekne, jak silnou energii m vtaek. Nejdv probh rekognoskace ternu, pendl ske z msta na msto, pak zane opisovat pomrn nevdan velk kruh. Ned se to dlouho udret v ruce, probh tam hodn energie.


  • Login