nowe media wyzwania dla regulacji
Download
Skip this Video
Download Presentation
Nowe media - wyzwania dla regulacji

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Nowe media - wyzwania dla regulacji - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Nowe media - wyzwania dla regulacji. Bohdan Jung Zakład Mediów Elektronicznych Instytut Studiów Międzynarodowych Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH 02-521 Warszawa, Rakowiecka 24 [email protected] W ramach projektu PHARE Twinning PL 2001/IB/OTO1

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Nowe media - wyzwania dla regulacji' - elaina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nowe media wyzwania dla regulacji
Nowe media - wyzwania dla regulacji

Bohdan Jung

Zakład Mediów Elektronicznych

Instytut Studiów Międzynarodowych

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH

02-521 Warszawa, Rakowiecka 24

[email protected]

W ramach projektu PHARE Twinning PL 2001/IB/OTO1

„Kształtowanie i dostosowywanie polityki audiowizualnej w warunkach konwergencji technologicznej”

polityka wobec medi w elektronicznych w ue
Polityka wobec mediów elektronicznych w UE
 • Polityka UE w dziedzinie mediów elektronicznych obejmuje : politykę audiowizualną oraz politykę w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego
 • Wspólnotowa polityka audiowizualna jako instrument przenoszenia do telewizji zasad wspólnego rynku, ma cele głównie gospodarcze
 • Kulturalne aspekty tej polityki są wtórne wobec celów gospodarczych
 • Umieszczenie problematyki sektora info-komunika-cyjnego wśród „starych” i „poprawionych” priorytetów strategii lisbońskiej
 • W programie eEuropa interaktywna telewizja cyfrowa jako powszechna bramka do Internetu
slide3
Komunikat Komisji Europejskiej „Komunikacja elektroniczna: droga do gospodarki opartej na wiedzy” (luty 2003) wzywa kraje członkowskie do stworzenia warunków dla długotermino-wych inwestycji w rozwój sieci szeroko-pasmowych i telefonii trzeciej generacji
 • Komputer, telewizja kablowa, telewizja cyfrowa, telefonia UMTS oraz bezprzewodowe sieci W-LAN jako drogi dostępu do usług teleinformatycznych
 • Interoperacyjność – API, EPG, uczciwa konkurencja w systemach warunkowego dostępu
media jako element gospodarki opartej na wiedzy
Media jako element gospodarki opartej na wiedzy
 • Oparcie nowej regulacji prawnej o uznanie ekonomicznej roli mediów elektronicznych jako części tzw. „nowej gospodarki“
 • Polityka medialna musi być skoordynowana ze strategią informatyzacji
 • Myślenie w kategoriach „resortów“ utrudnia promowanie rozwoju nowych mediów i postępu technologicznego w tej dziedzinie
sektor info komunikacyjny
Sektor info-komunikacyjny
 • Sektor info-komunikacyjny (za ITU) - telekomunikacja, media, komputery (sprzęt i oprogramowanie)
 • Wartość w połowie lat 1990. ok. $1,5 biliona
 • Struktura: telekomunikacja 46%, komputery 33%, media 21%
 • Duża dynamika, nieustabilizowany oligopol jako „porządkowanie sytuacji“ przed cyfrową rewolucją
slide6
Nowe media jako część DigiWorld
 • Sektory gospodarki przechodzące proces cyfryzacji (usługi i infrastruktura telekomunikacyjna, usługi i sprzęt informatyczny, usługi audiowizualne oraz domowy sprzęt elektroniczny)
 • Udział w produkcie narodowym brutto na świecie: 6.8% (1995)  9% (2000)
 • Wartość DigiWorld w 2003: UE - € 808 mld, Europa Środkowo-Wschodnia - € 82 mld
slide7
Niepokój na rynku, fala fuzji i przejęć
 • Kres tradycyjnych mediów, „przestawianie krzeseł na pokładzie spacerowym Titanica – górą lodową miał tu być Internet z jego 500 milionami kanałów nadawczych”
 • Globalne firmy medialne poradzą sobie z ‘wchłonięciem” i skomercjalizowaniem Internetu, a egalitaryzujące działanie nowych technologii zostanie zminimalizowane
 • Ze szczególnym niepokojem oczekiwane jest faktyczne połączenie komputera, Internetu i telewizji w jedno medium (all-in-one)
nowe produkty i technologie
Nowe produkty i technologie
 • Spór o charakter medium przyszłości: kompuwizor czy teleputer (hybrydowość)
 • Telewizja interaktywna (ITV), PVR i usługi towarzyszące
 • Oglądanie asynchroniczne, nielinearne: buforowanie emisji
 • Nadawca jako „serwer”
 • Kino cyfrowe – indywidualizacja audytorium, elastyczność repertuarowa, minimalne koszty transakcyjne, bez pośredników
pe na cyfryzacja produkcji dystrybucji i odbioru medi w
Pełna „cyfryzacja” produkcji, dystrybucji i odbioru mediów
 • Cyfryzacja wszystkich etapów produkcji, dystrybucji i odbioru mediów, w tym tradycyjnych
 • Cyfryzacja „wstecz” – archiwa
 • Standaryzacja formatów zapisu plików multimedialnych
 • Nowe nośniki elektroniczne (epapier, miniaturowe energooszczędne pamięci masowe) pozwalają na nowe zastosowania mediów cyfrowych
konsekwencje pe nej cyfryzacji nowe priorytety dla legislatora i regulatora
Konsekwencje pełnej cyfryzacji – nowe priorytety dla legislatora i regulatora
 • Zapewnienie szybkiego i pewnego przesyłu danych
 • Ochronaprywatności i danych odbiorcy (preferencje, mikropłatności, dane osobiste, karty kredytowe)
 • Rozwiązanie problemu konkurencji na „ostatniej mili“w celu dostawy do terminala domowego
 • Egzekwowanie płatności za zindywidualizowane usługi
 • Potrzeba zintegrowanej regulacji mediów i telekomunikacji stanie się jeszcze bardziej oczywista
media staj si interaktywne upodabniaj si do komputera
Media stają się interaktywne, upodabniają się do komputera
 • Korzystanie z interaktywnych możliwości telewizji cyfrowej wymagać będzie rozbudowy telewizora o kanał zwrotny do łączności internetowej, własny system operacyjny, twardy dysk
 • Asynchroniczne „pobieranie” przekazu medialnego upodobni się do ściągania plików z Internetu raczej niż do dotychczasowego oglądania „w czasie rzeczywistym”
 • 90% odbiorców wybiera oglądanie opóźnione w stosunku do czasu emisji o ok. 10 minut, ale pozbawione reklam
konsekwencje upodobnienia telewizora i komputera
Konsekwencje upodobnienia telewizora i komputera
 • Prawdopodobna zmiana biznesowego modelu mediów komercyjnych
 • Pobieranie stałej opłaty za kodowaną emisję lub przejście na mikropłatności
 • Rozpad tzw. ramówki programowej
 • Wybieranie z globalnej podaży
 • Nadawca jako właściciel praw do własności intelektualnej
hybrydy telewizoro komputerowe
Hybrydy telewizoro-komputerowe
 • Sprzęt komputerowy trafia na „salony” (prostota obsługi, wzornictwo)
 • Łatwiejsza rozbudowa, modernizacja, samo-naprawa i regulacja, aktualizacja oprogramowania
 • Sprzęt tańszy, bardziej przyjazny dla użytkownika, wielofunkcyjny
 • Przyzwyczajenia „wolnego jeźdźca”
 • Nieskończone możliwości kopiowania, kłopoty z praktyczną ochroną praw autorskich
ulepszone standardy kompresji danych
Ulepszone standardy kompresji danych
 • Wielość platform odbioru
 • Nowe możliwości rozwoju mediów strumieniowych i sieci peer-to-peer
 • Obniżenie kosztów kopiowania i dystrybucji, zwiększone zagrożenie nielegalnym kopiowaniem treści
 • Pobieranie tantiem (skoncentrowanie się na opodatkowaniu nośników?)
 • Dalsze uściślenia możliwości zrobienia przez użytkownika tzw. „kopii bezpieczeństwa“
media globalne a indywidualizacja potrzeb odbiorc w
Media globalne a indywidualizacja potrzeb odbiorców
 • Fragmentacja popytu, postępująca segmentacja rynku, od broadcasting do narrowcasting
 • Indywidualizacja i personalizacja produktu, technologie „push“
 • Prosumpcja, zapping
 • Przybrana tożsamość odbiorcy internetowego vs odbiorca anonimowy
konsekwencje globalizacji i indywidualizacji
Konsekwencje globalizacji i indywidualizacji
 • Fragmentacja i indywidualizacja popytu powodują znaczne rozdrobnienie rynku medialnego
 • Rynek reklamy mniej interesujący dla głównych reklamodawców dóbr powszechnego użytku
 • Możliwe przyśpieszenie przejścia do modelu biznesowego opartego na modelu opłat miesięcznych lub pay-per-view / mikrotransakcji
 • Rozdrobniony rynek trudniejszy do monitorowania i regulacji (szczególnie panowanie nad zawartością)
kompresja czasu i przestrzeni nowe metody pobudzania popytu na media
Kompresja czasu i przestrzeni – nowe metody pobudzania popytu na media
 • Media przenośne: efektywne wykorzystanie czasu dotychczas słabo zagospodarowanego (np. dojazdy)
 • Nadanie wielofunkcjonalnego charakteru czasowi mającemu dotychczas ściśle określoną formę
 • Nowe technologie umożliwiają natychmiastowy globalny obieg informacji, obrazu i dźwięku
 • Zaostrzona konkurencja o czas
 • Dalsze trudności w zdefiniowaniu obowiązku płacenia abonamentu, w udowodnieniu posiadania odbiornika
absorpcja nowych medi w przez gospodarstwa domowe
Absorpcja nowych mediów przez gospodarstwa domowe
 • Inwestycje w UMTS, DTT, Internet będą opłacalne wtedy, kiedy będą równie masowo kupowane jak telewizory czy magnetowidy
 • Wątpliwa „wartość dodana” nowych mediów
 • Nowe technologie medialne - marketing pod kątem młodych mężczyzn
 • Realia Europy - starzenie się społeczeństwa, rosnąca rola kobiet w podejmowaniu decyzji o zakupie nowych mediów
 • Konsekwencje w strukturze programowej, zawartości, normach obyczajowych
r ywalizacja ue z usa
Rywalizacja UE zUSA
 • Tradycja bardziej etatystycznego podejścia do postępu technologicznego w UE, bardziej rynkowego - w USA
 • UE kierując się solidaryzmem społecznym często wprowadza obowiązek usługi powszechnej (podrażanie warunków działania)
 • W obliczu opóźnień technologicznych UE i braku środków publicznych na wsparcie nowych technologii w mediach - przyzwolenie na sfinansowanie rozwoju nowych technologii informacyjnych przez duże korporacje transnarodowe
 • W konsekwencji - nośnikiem rozwoju nowych technologii w mediach - rozrywka
kontekst mi dzynarodowej rywalizacji mo liwe konsekwencje
Kontekst międzynarodowej rywalizacji - możliwe konsekwencje
 • Bardziej liberalne podejście do procesów koncentracji kapitału w mediach
 • Bardziej tolerancyjne podejście do udziału kapitału zagranicznego „pozaunijnego” w mediach
 • Konieczność zapewnienia obecności polskich treści w Internecie, poparcie dla inicjatyw typu Polska Biblioteka Internetowa, „Narodowa skarbnica obrazu i dźwięku” w zapisie cyfrowym
 • Rozszerzenie obowiązków programowych nadawców publicznych o wprowadzanie treści programowych do cyberprzestrzeni
przysz e wytyczne dla regulacji
Przyszłe wytyczne dla regulacji
 • Prawdopodobne odejście od modelu biznesowego opartego na reklamie i przejście na opłaty typu pay-per-view czy mikrotransakcje stwarza dla nadawców szczególnie trudne do przewidzenia warunki rozwoju, szczególnie gdy panuje przyzwyczajenie „wolnego jeźdźca“
 • Zagraniczne inwestycje w nowe technologie w mediach uwarunkowane zapewniem swobody ekonomicznej i programowej inwestorom, przejrzystych reguł i sprawnej regulacji
wytyczne dla regulacji cd
Wytyczne dla regulacji (cd.)
 • Rozdrobniony rynek mediów trudniejszy do monitorowania i regulacji – tym bardziej istotnie jest wypracowanie dla niego standardów dobrego działania, kodów etycznych i samoregulacji
 • Dla regulatora komplikuje się możliwość prowa-dzenia polityki konkurencji czy oceny szans rozwojowych dla poszczególnych branż
 • Wraz ze wzrostem znaczenia mediów interaktyw-nych i zindywidualizowanych maleje też zakres i znaczenie regulacji, a wzrasta swoboda konsumenta
ad