Nowe media - wyzwania dla regulacji - PowerPoint PPT Presentation

Nowe media wyzwania dla regulacji
Download
1 / 22

 • 105 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Nowe media - wyzwania dla regulacji. Bohdan Jung Zakład Mediów Elektronicznych Instytut Studiów Międzynarodowych Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH 02-521 Warszawa, Rakowiecka 24 bjungh@sgh.waw.pl. W ramach projektu PHARE Twinning PL 2001/IB/OTO1

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Nowe media - wyzwania dla regulacji

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nowe media wyzwania dla regulacji

Nowe media - wyzwania dla regulacji

Bohdan Jung

Zakad Mediw Elektronicznych

Instytut Studiw Midzynarodowych

Kolegium Ekonomiczno-Spoeczne SGH

02-521 Warszawa, Rakowiecka 24

bjungh@sgh.waw.pl

W ramach projektu PHARE Twinning PL 2001/IB/OTO1

Ksztatowanie i dostosowywanie polityki audiowizualnej w warunkach konwergencji technologicznej


Polityka wobec medi w elektronicznych w ue

Polityka wobec mediw elektronicznych w UE

 • Polityka UE w dziedzinie mediw elektronicznych obejmuje : polityk audiowizualn oraz polityk w zakresie rozwoju spoeczestwa informacyjnego

 • Wsplnotowa polityka audiowizualna jako instrument przenoszenia do telewizji zasad wsplnego rynku, ma cele gwnie gospodarcze

 • Kulturalne aspekty tej polityki s wtrne wobec celw gospodarczych

 • Umieszczenie problematyki sektora info-komunika-cyjnego wrd starych i poprawionych priorytetw strategii lisboskiej

 • W programie eEuropa interaktywna telewizja cyfrowa jako powszechna bramka do Internetu


Nowe media wyzwania dla regulacji

 • Komunikat Komisji Europejskiej Komunikacja elektroniczna: droga do gospodarki opartej na wiedzy (luty 2003) wzywa kraje czonkowskie do stworzenia warunkw dla dugotermino-wych inwestycji w rozwj sieci szeroko-pasmowych i telefonii trzeciej generacji

 • Komputer, telewizja kablowa, telewizja cyfrowa, telefonia UMTS oraz bezprzewodowe sieci W-LAN jako drogi dostpu do usug teleinformatycznych

 • Interoperacyjno API, EPG, uczciwa konkurencja w systemach warunkowego dostpu


Media jako element gospodarki opartej na wiedzy

Media jako element gospodarki opartej na wiedzy

 • Oparcie nowej regulacji prawnej o uznanie ekonomicznej roli mediw elektronicznych jako czci tzw. nowej gospodarki

 • Polityka medialna musi by skoordynowana ze strategi informatyzacji

 • Mylenie w kategoriach resortw utrudnia promowanie rozwoju nowych mediw i postpu technologicznego w tej dziedzinie


Sektor info komunikacyjny

Sektor info-komunikacyjny

 • Sektor info-komunikacyjny (za ITU) - telekomunikacja, media, komputery (sprzt i oprogramowanie)

 • Warto w poowie lat 1990. ok. $1,5 biliona

 • Struktura: telekomunikacja 46%, komputery 33%, media 21%

 • Dua dynamika, nieustabilizowany oligopol jako porzdkowanie sytuacji przed cyfrow rewolucj


Nowe media wyzwania dla regulacji

Nowe media jako cz DigiWorld

 • Sektory gospodarki przechodzce proces cyfryzacji (usugi i infrastruktura telekomunikacyjna, usugi i sprzt informatyczny, usugi audiowizualne oraz domowy sprzt elektroniczny)

 • Udzia w produkcie narodowym brutto na wiecie: 6.8% (1995) 9% (2000)

 • Warto DigiWorld w 2003: UE - 808 mld, Europa rodkowo-Wschodnia - 82 mld


Nowe media wyzwania dla regulacji

Niepokj na rynku, fala fuzji i przej

 • Kres tradycyjnych mediw, przestawianie krzese na pokadzie spacerowym Titanica gr lodow mia tu by Internet z jego 500 milionami kanaw nadawczych

 • Globalne firmy medialne poradz sobie z wchoniciem i skomercjalizowaniem Internetu, a egalitaryzujce dziaanie nowych technologii zostanie zminimalizowane

 • Ze szczeglnym niepokojem oczekiwane jest faktyczne poczenie komputera, Internetu i telewizji w jedno medium (all-in-one)


Nowe produkty i technologie

Nowe produkty i technologie

 • Spr o charakter medium przyszoci: kompuwizor czy teleputer (hybrydowo)

 • Telewizja interaktywna (ITV), PVR i usugi towarzyszce

 • Ogldanie asynchroniczne, nielinearne: buforowanie emisji

 • Nadawca jako serwer

 • Kino cyfrowe indywidualizacja audytorium, elastyczno repertuarowa, minimalne koszty transakcyjne, bez porednikw


Pe na cyfryzacja produkcji dystrybucji i odbioru medi w

Pena cyfryzacja produkcji, dystrybucji i odbioru mediw

 • Cyfryzacja wszystkich etapw produkcji, dystrybucji i odbioru mediw, w tym tradycyjnych

 • Cyfryzacja wstecz archiwa

 • Standaryzacja formatw zapisu plikw multimedialnych

 • Nowe noniki elektroniczne (epapier, miniaturowe energooszczdne pamici masowe) pozwalaj na nowe zastosowania mediw cyfrowych


Konsekwencje pe nej cyfryzacji nowe priorytety dla legislatora i regulatora

Konsekwencje penej cyfryzacji nowe priorytety dla legislatora i regulatora

 • Zapewnienie szybkiego i pewnego przesyu danych

 • Ochronaprywatnoci i danych odbiorcy (preferencje, mikropatnoci, dane osobiste, karty kredytowe)

 • Rozwizanie problemu konkurencji na ostatniej miliw celu dostawy do terminala domowego

 • Egzekwowanie patnoci za zindywidualizowane usugi

 • Potrzeba zintegrowanej regulacji mediw i telekomunikacji stanie si jeszcze bardziej oczywista


Media staj si interaktywne upodabniaj si do komputera

Media staj si interaktywne, upodabniaj si do komputera

 • Korzystanie z interaktywnych moliwoci telewizji cyfrowej wymaga bdzie rozbudowy telewizora o kana zwrotny do cznoci internetowej, wasny system operacyjny, twardy dysk

 • Asynchroniczne pobieranie przekazu medialnego upodobni si do cigania plikw z Internetu raczej ni do dotychczasowego ogldania w czasie rzeczywistym

 • 90% odbiorcw wybiera ogldanie opnione w stosunku do czasu emisji o ok. 10 minut, ale pozbawione reklam


Konsekwencje upodobnienia telewizora i komputera

Konsekwencje upodobnienia telewizora i komputera

 • Prawdopodobna zmiana biznesowego modelu mediw komercyjnych

 • Pobieranie staej opaty za kodowan emisj lub przejcie na mikropatnoci

 • Rozpad tzw. ramwki programowej

 • Wybieranie z globalnej poday

 • Nadawca jako waciciel praw do wasnoci intelektualnej


Hybrydy telewizoro komputerowe

Hybrydy telewizoro-komputerowe

 • Sprzt komputerowy trafia na salony (prostota obsugi, wzornictwo)

 • atwiejsza rozbudowa, modernizacja, samo-naprawa i regulacja, aktualizacja oprogramowania

 • Sprzt taszy, bardziej przyjazny dla uytkownika, wielofunkcyjny

 • Przyzwyczajenia wolnego jedca

 • Nieskoczone moliwoci kopiowania, kopoty z praktyczn ochron praw autorskich


Ulepszone standardy kompresji danych

Ulepszone standardy kompresji danych

 • Wielo platform odbioru

 • Nowe moliwoci rozwoju mediw strumieniowych i sieci peer-to-peer

 • Obnienie kosztw kopiowania i dystrybucji, zwikszone zagroenie nielegalnym kopiowaniem treci

 • Pobieranie tantiem (skoncentrowanie si na opodatkowaniu nonikw?)

 • Dalsze ucilenia moliwoci zrobienia przez uytkownika tzw. kopii bezpieczestwa


Media globalne a indywidualizacja potrzeb odbiorc w

Media globalne a indywidualizacja potrzeb odbiorcw

 • Fragmentacja popytu, postpujca segmentacja rynku, od broadcasting do narrowcasting

 • Indywidualizacja i personalizacja produktu, technologie push

 • Prosumpcja, zapping

 • Przybrana tosamo odbiorcy internetowego vs odbiorca anonimowy


Konsekwencje globalizacji i indywidualizacji

Konsekwencje globalizacji i indywidualizacji

 • Fragmentacja i indywidualizacja popytu powoduj znaczne rozdrobnienie rynku medialnego

 • Rynek reklamy mniej interesujcy dla gwnych reklamodawcw dbr powszechnego uytku

 • Moliwe przypieszenie przejcia do modelu biznesowego opartego na modelu opat miesicznych lub pay-per-view / mikrotransakcji

 • Rozdrobniony rynek trudniejszy do monitorowania i regulacji (szczeglnie panowanie nad zawartoci)


Kompresja czasu i przestrzeni nowe metody pobudzania popytu na media

Kompresja czasu i przestrzeni nowe metody pobudzania popytu na media

 • Media przenone: efektywne wykorzystanie czasu dotychczas sabo zagospodarowanego (np. dojazdy)

 • Nadanie wielofunkcjonalnego charakteru czasowi majcemu dotychczas cile okrelon form

 • Nowe technologie umoliwiaj natychmiastowy globalny obieg informacji, obrazu i dwiku

 • Zaostrzona konkurencja o czas

 • Dalsze trudnoci w zdefiniowaniu obowizku pacenia abonamentu, w udowodnieniu posiadania odbiornika


Absorpcja nowych medi w przez gospodarstwa domowe

Absorpcja nowych mediw przez gospodarstwa domowe

 • Inwestycje w UMTS, DTT, Internet bd opacalne wtedy, kiedy bd rwnie masowo kupowane jak telewizory czy magnetowidy

 • Wtpliwa warto dodana nowych mediw

 • Nowe technologie medialne - marketing pod ktem modych mczyzn

 • Realia Europy - starzenie si spoeczestwa, rosnca rola kobiet w podejmowaniu decyzji o zakupie nowych mediw

 • Konsekwencje w strukturze programowej, zawartoci, normach obyczajowych


R ywalizacja ue z usa

Rywalizacja UE zUSA

 • Tradycja bardziej etatystycznego podejcia do postpu technologicznego w UE, bardziej rynkowego - w USA

 • UE kierujc si solidaryzmem spoecznym czsto wprowadza obowizek usugi powszechnej (podraanie warunkw dziaania)

 • W obliczu opnie technologicznych UE i braku rodkw publicznych na wsparcie nowych technologii w mediach - przyzwolenie na sfinansowanie rozwoju nowych technologii informacyjnych przez due korporacje transnarodowe

 • W konsekwencji - nonikiem rozwoju nowych technologii w mediach - rozrywka


Kontekst mi dzynarodowej rywalizacji mo liwe konsekwencje

Kontekst midzynarodowej rywalizacji - moliwe konsekwencje

 • Bardziej liberalne podejcie do procesw koncentracji kapitau w mediach

 • Bardziej tolerancyjne podejcie do udziau kapitau zagranicznego pozaunijnego w mediach

 • Konieczno zapewnienia obecnoci polskich treci w Internecie, poparcie dla inicjatyw typu Polska Biblioteka Internetowa, Narodowa skarbnica obrazu i dwiku w zapisie cyfrowym

 • Rozszerzenie obowizkw programowych nadawcw publicznych o wprowadzanie treci programowych do cyberprzestrzeni


Przysz e wytyczne dla regulacji

Przysze wytyczne dla regulacji

 • Prawdopodobne odejcie od modelu biznesowego opartego na reklamie i przejcie na opaty typu pay-per-view czy mikrotransakcje stwarza dla nadawcw szczeglnie trudne do przewidzenia warunki rozwoju, szczeglnie gdy panuje przyzwyczajenie wolnego jedca

 • Zagraniczne inwestycje w nowe technologie w mediach uwarunkowane zapewniem swobody ekonomicznej i programowej inwestorom, przejrzystych regu i sprawnej regulacji


Wytyczne dla regulacji cd

Wytyczne dla regulacji (cd.)

 • Rozdrobniony rynek mediw trudniejszy do monitorowania i regulacji tym bardziej istotnie jest wypracowanie dla niego standardw dobrego dziaania, kodw etycznych i samoregulacji

 • Dla regulatora komplikuje si moliwo prowa-dzenia polityki konkurencji czy oceny szans rozwojowych dla poszczeglnych bran

 • Wraz ze wzrostem znaczenia mediw interaktyw-nych i zindywidualizowanych maleje te zakres i znaczenie regulacji, a wzrasta swoboda konsumenta


 • Login