Kieli Språk - PowerPoint PPT Presentation

Neuvottelupäivät 2012
Download
1 / 37

 • 86 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Neuvottelupäivät 2012 Kysely: Hyvin- vai pahoinvointia kuurojen yhteisössä? Diskussionsdagarna 2012 Enkät: Välmående eller dåligt mående i dövsamhallet?. Kieli Språk. 1. Olen vastannut aikaisempiin kyselyihin 1. Jag har besvarat tidigare enkäter. 2. Sukupuoli 2. Kön. 3. Ikä 3. Ålder.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Kieli Språk

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kieli spr k

Neuvottelupäivät 2012Kysely: Hyvin- vai pahoinvointia kuurojen yhteisössä?Diskussionsdagarna 2012Enkät: Välmående eller dåligt mående i dövsamhallet?


Kieli spr k

KieliSpråk


1 olen vastannut aikaisempiin kyselyihin 1 jag har besvarat tidigare enk ter

1. Olen vastannut aikaisempiin kyselyihin1. Jag har besvarat tidigare enkäter


2 sukupuoli 2 k n

2. Sukupuoli2. Kön


3 ik 3 lder

3. Ikä3. Ålder


4 asuinpaikka entisen l nijaon mukaan 4 bostadsort enligt tidigare l nsindelning

4. Asuinpaikka (entisen läänijaon mukaan)4. Bostadsort (enligt tidigare länsindelning)


5 koulutus 5 utbildning

5. Koulutus5. Utbildning


6 sosioekonominen asema 6 socioekonomisk st llning

6. Sosioekonominen asema6. Socioekonomisk ställning

 • a) opiskelija tai koululainen / studerande eller skolelev (28)

 • b) työssä tai osa-aikaeläkkeellä / i arbetslivet eller deltidspensionerad (77)

 • c) perhevapaalla (työsuhde voimassa) / föräldraledig (anställning i kraft) (4)

 • d) työtön tai lomautettu / arbetslös eller permitterad (25)

 • e) työllisyyskoulutuksessa tai työllistetty / i sysselsättningsutbildning eller sysselsatt (6)

 • f) työkyvyttömyyseläkkeellä / förtidspensionerad p.g.a. Arbetsoförmögenhet (6)

 • g) työttömyyseläkkeellä / arbetslöshetspensionerad (1)

 • h) eläkkeellä iän tai työvuosien perusteella / pensionerad p.g.a. ålder eller antal arbetsår (20)

 • i) yrittäjä / företagare (2)

 • k) muu / övrig (8)

 • ei vastausta / inget svar (8)


7 olen 7 jag r

7. Olen7. Jag är


8 taloudellinen tilanteeni on mielest ni 8 jag tycker att min ekonomiska situation r

8. Taloudellinen tilanteeni on mielestäni8. Jag tycker att min ekonomiska situation är


9 asumisolosuhteeni ovat mielest ni 9 jag tycker att mina boendef rh llanden r

9. Asumisolosuhteeni ovat mielestäni9. Jag tycker att mina boendeförhållanden är


10 terveyteni on mielest ni 10 jag tycker att min h lsa r

10. Terveyteni on mielestäni10. Jag tycker att min hälsa är


11 el m ntapani ovat mielest ni 11 jag tycker att min livsstil r

11. Elämäntapani ovat mielestäni11. Jag tycker att min livsstil är


12 viet n aikaa samanhenkisten ihmisten kanssa 12 jag tillbringar tid med likasinnade m nniskor

12. Vietän aikaa samanhenkisten ihmisten kanssa12. Jag tillbringar tid med likasinnade människor


13 olen el m ss ni 13 jag r

13. Olen elämässäni13. Jag är


16 k yn yhdistyksell 16 jag g r till f reningen

16. Käyn yhdistyksellä16. Jag går till föreningen


17 olen yhdistyksen 17 jag r f reningens

17. Olen yhdistyksen17. Jag är föreningens


Kieli spr k

18. Yhdistyksen puheenjohtajaksi, sihteeriksi ja johtokunnan jäseniksi löytyy halukkaita18. Att hitta ordförande, sekreterare och styrelsemedlemmar för föreningen är


19 yhdistyksen yleinen ilmapiiri on mielest ni 19 jag tycker att f reningens allm nna st mning r

19. Yhdistyksen yleinen ilmapiiri on mielestäni19. Jag tycker att föreningens allmänna stämning är


20 yhdistyksell on helppo ja mukava olla 20 det r enkelt och trevligt att vara i f reningen

20. Yhdistyksellä on helppo ja mukava olla20. Det är enkelt och trevligt att vara i föreningen


Kieli spr k

21. Yhdistyksen sisällä on ristiriitoja ihmissuhteissa21. Det finns konflikter mellan personer inom föreningen


22 yhdistys voi mielest ni 22 f reningen m r enligt mig

22. Yhdistys voi mielestäni22. Föreningen mår enligt mig


Kieli spr k

23. Mielestäni yhdistyksen toimintaan voisi perinteisten jäsenten lisäksi osallistua enemmän23. Jag tycker att flera kunde delta i föreningens verksamhet utöver de vanliga medlemmarna


Kieli spr k

24. Kuurojen yhteisö on mielestäni muuttunut 5 viimeisen vuoden aikana24. Dövsamhället har enligt mig förändrats de senaste 5 åren


Kieli spr k

25. Havaitsemiani muutoksia ja niiden vaikutuksia ovat mm.25. Förändringar, och följder av dem, som jag har noterat är bl.a.


Kieli spr k

25.1. Olen havainnut, että uusia ihmisryhmiä on tullutmukaan yhdistystoimintaan ja se on25.1. Jag har noterat, att nya grupper har kommit med iverksamheten, och det har


Kieli spr k

25.2. Olen havainnut vapaaehtoisen toiminnanvähenemistä, joka on25.2. Jag har noterat, att frivilligverksamheten harminskat, och det har


Kieli spr k

25.3. Olen havainnut, että on ryhmiä, jotka tapaavattoisiaan yhdistysten ulkopuolella, ja se on25.3. Jag har noterat, att det finns grupper som träffarvarandra utanför föreningarna, och det har


Kieli spr k

25.4. Olen havainnut, että johtokuntiin on vaikea saadajäseniä, ja se on25.4. Jag har noterat, att det är svårt att få medlemmar tillolika styrelser, och det har


Kieli spr k

25.5. Olen havainnut, että koulutettuja kuuroja onenemmän, ja se on25.5. Jag har noterat, att det finns flera utbildade döva,och det har


Kieli spr k

25.6. Olen havainnut yhdistysten jäsenistön ikääntyvän,ja se on25.6. Jag har noterat, att föreningsmedlemmarna är äldre,och det har


Kieli spr k

25.7. Olen havainnut, että sosiaalinen media (esimerkiksi Facebook) kokoaa kuurot verkkoon tai muualle kuin yhdistyksille, ja se on25.7. Jag har noterat, att sociala medier (t.ex. Facebook) samlar döva på nätet eller på andra ställen än föreningen, och det har


Kieli spr k

25.8. Olen havainnut, että kuurojen vapaa-aika ja harras-tukset ovat muuttuneet yhä yksilöllisemmiksi, ja se on25.8. Jag har noterat, att dövas fritid och hobbyer har blivitallt mer individualiserade, och det har


26 olen itse kokenut toisen kuuron taholta 26 av en annan d v har jag sj lv blivit utsatt f r

26. Olen itse kokenut toisen kuuron taholta26. Av en annan döv har jag själv blivit utsatt för


Kieli spr k

27. Olen nähnyt, kun joku kuuro on joutunut kokemaan toisen kuuron taholta27. Jag har sett när en döv av en annan döv har blivit utsatt för


28 olen itse saanut toisen kuuron taholta 28 av en annan d v har jag sj lv f tt

28. Olen itse saanut toisen kuuron taholta28. Av en annan döv har jag själv fått


Kieli spr k

29. Olen nähnyt, kun joku kuuro on saanut toisen kuuron taholta29. Jag har sett när en döv av en annan döv har fått


ad
 • Login