slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kieli Språk

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Kieli Språk - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Neuvottelupäivät 2012 Kysely: Hyvin- vai pahoinvointia kuurojen yhteisössä? Diskussionsdagarna 2012 Enkät: Välmående eller dåligt mående i dövsamhallet?. Kieli Språk. 1. Olen vastannut aikaisempiin kyselyihin 1. Jag har besvarat tidigare enkäter. 2. Sukupuoli 2. Kön. 3. Ikä 3. Ålder.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kieli Språk' - egil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Neuvottelupäivät 2012Kysely: Hyvin- vai pahoinvointia kuurojen yhteisössä?Diskussionsdagarna 2012Enkät: Välmående eller dåligt mående i dövsamhallet?

6 sosioekonominen asema 6 socioekonomisk st llning
6. Sosioekonominen asema6. Socioekonomisk ställning
 • a) opiskelija tai koululainen / studerande eller skolelev (28)
 • b) työssä tai osa-aikaeläkkeellä / i arbetslivet eller deltidspensionerad (77)
 • c) perhevapaalla (työsuhde voimassa) / föräldraledig (anställning i kraft) (4)
 • d) työtön tai lomautettu / arbetslös eller permitterad (25)
 • e) työllisyyskoulutuksessa tai työllistetty / i sysselsättningsutbildning eller sysselsatt (6)
 • f) työkyvyttömyyseläkkeellä / förtidspensionerad p.g.a. Arbetsoförmögenhet (6)
 • g) työttömyyseläkkeellä / arbetslöshetspensionerad (1)
 • h) eläkkeellä iän tai työvuosien perusteella / pensionerad p.g.a. ålder eller antal arbetsår (20)
 • i) yrittäjä / företagare (2)
 • k) muu / övrig (8)
 • ei vastausta / inget svar (8)
12 viet n aikaa samanhenkisten ihmisten kanssa 12 jag tillbringar tid med likasinnade m nniskor
12. Vietän aikaa samanhenkisten ihmisten kanssa12. Jag tillbringar tid med likasinnade människor
slide18

18. Yhdistyksen puheenjohtajaksi, sihteeriksi ja johtokunnan jäseniksi löytyy halukkaita18. Att hitta ordförande, sekreterare och styrelsemedlemmar för föreningen är

19 yhdistyksen yleinen ilmapiiri on mielest ni 19 jag tycker att f reningens allm nna st mning r
19. Yhdistyksen yleinen ilmapiiri on mielestäni19. Jag tycker att föreningens allmänna stämning är
20 yhdistyksell on helppo ja mukava olla 20 det r enkelt och trevligt att vara i f reningen
20. Yhdistyksellä on helppo ja mukava olla20. Det är enkelt och trevligt att vara i föreningen
slide21
21. Yhdistyksen sisällä on ristiriitoja ihmissuhteissa21. Det finns konflikter mellan personer inom föreningen
slide23

23. Mielestäni yhdistyksen toimintaan voisi perinteisten jäsenten lisäksi osallistua enemmän23. Jag tycker att flera kunde delta i föreningens verksamhet utöver de vanliga medlemmarna

slide24
24. Kuurojen yhteisö on mielestäni muuttunut 5 viimeisen vuoden aikana24. Dövsamhället har enligt mig förändrats de senaste 5 åren
slide25
25. Havaitsemiani muutoksia ja niiden vaikutuksia ovat mm.25. Förändringar, och följder av dem, som jag har noterat är bl.a.
slide26

25.1. Olen havainnut, että uusia ihmisryhmiä on tullut mukaan yhdistystoimintaan ja se on25.1. Jag har noterat, att nya grupper har kommit med i verksamheten, och det har

slide27

25.2. Olen havainnut vapaaehtoisen toiminnan vähenemistä, joka on25.2. Jag har noterat, att frivilligverksamheten har minskat, och det har

slide28

25.3. Olen havainnut, että on ryhmiä, jotka tapaavat toisiaan yhdistysten ulkopuolella, ja se on25.3. Jag har noterat, att det finns grupper som träffar varandra utanför föreningarna, och det har

slide29

25.4. Olen havainnut, että johtokuntiin on vaikea saada jäseniä, ja se on25.4. Jag har noterat, att det är svårt att få medlemmar till olika styrelser, och det har

slide30

25.5. Olen havainnut, että koulutettuja kuuroja on enemmän, ja se on25.5. Jag har noterat, att det finns flera utbildade döva, och det har

slide31
25.6. Olen havainnut yhdistysten jäsenistön ikääntyvän, ja se on25.6. Jag har noterat, att föreningsmedlemmarna är äldre, och det har
slide32

25.7. Olen havainnut, että sosiaalinen media (esimerkiksi Facebook) kokoaa kuurot verkkoon tai muualle kuin yhdistyksille, ja se on25.7. Jag har noterat, att sociala medier (t.ex. Facebook) samlar döva på nätet eller på andra ställen än föreningen, och det har

slide33

25.8. Olen havainnut, että kuurojen vapaa-aika ja harras- tukset ovat muuttuneet yhä yksilöllisemmiksi, ja se on25.8. Jag har noterat, att dövas fritid och hobbyer har blivit allt mer individualiserade, och det har

26 olen itse kokenut toisen kuuron taholta 26 av en annan d v har jag sj lv blivit utsatt f r
26. Olen itse kokenut toisen kuuron taholta26. Av en annan döv har jag själv blivit utsatt för
slide35

27. Olen nähnyt, kun joku kuuro on joutunut kokemaan toisen kuuron taholta27. Jag har sett när en döv av en annan döv har blivit utsatt för

slide37
29. Olen nähnyt, kun joku kuuro on saanut toisen kuuron taholta29. Jag har sett när en döv av en annan döv har fått
ad