HABITATMODELLERING
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 65

HABITATMODELLERING PowerPoint PPT Presentation


 • 63 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

HABITATMODELLERING. HABITATMODELLERING Görgen Göransson Högskolan i Kalmar – …………… Naturvetenskapliga inst. HABITATMODELLERING Görgen Göransson Högskolan i Kalmar – …………… Naturvetenskapliga inst. Lektor i naturresursplanering. HABITATMODELLERING

Download Presentation

HABITATMODELLERING

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


HABITATMODELLERING


HABITATMODELLERING

Görgen Göransson

Högskolan i Kalmar – ……………Naturvetenskapliga inst.


 • HABITATMODELLERING

 • Görgen Göransson

 • Högskolan i Kalmar – ……………Naturvetenskapliga inst.

 • Lektor i naturresursplanering


 • HABITATMODELLERING

 • Görgen Göransson

 • Högskolan i Kalmar – ……………Naturvetenskapliga inst.

 • Lektor i naturresursplanering

 • Zooekolog – tillgång & fördelning ….av resurser för däggdjurs- & ….fågelarter i landskap nära vägarna


Habitatmodellering –

är det något vi kan använda

praktiskt vid vägplanering?


Habitatmodellering –

Är det något vi kan använda

praktiskt vid vägplanering?

Absolut!


Habitatmodellering –

Är det något vi kan använda

praktiskt vid vägplanering?

Absolut! …men, nej!


Habitatmodellering –

Är det något vi kan använda

praktiskt vid vägplanering?

Absolut! …men, nej! …eller?


Hur bedöma miljöpåverkan?

Hur förmedla detta till användare?

Lösningar och förbättringar


Habitatmodellering - vad är det?

Varför habitatmodeller?

Vad kan man kräva av habitatmodeller?

Olika modeller

Modeller – för vem?

Svårigheter

Möjligheter


Vad är habitatmodeller?

Vad är habitatmodellering?


Att skapa modeller av habitat


Att skapa modeller av habitat

Modell som beskriver habitat


Att skapa modeller av habitat

Modell som beskriver habitat

Visar hur det ser ut, vad som finns, var det finns…


Att skapa modeller av habitat

Modell som beskriver habitat

Visar hur det ser ut, vad som finns, var det finns…

…en karta


Att skapa modeller av habitat

Modell som beskriver habitat

Visar hur det ser ut, vad som finns, var det finns

Visar hur det kommer att se ut, vad som kommer att finnas och var någonstans…


Att skapa modeller av habitat

Modell som beskriver habitat

Visar hur det ser ut, vad som finns, var det finns

Visar hur det kommer att se ut, vad som kommer att finnas och var någonstans…

…en prognos


Habitatmodeller som leder fram till förutsägelser kan användas för miljökonsekvensbeskrivning

och strategisk miljöbedömning


Varför modeller?


För att förutsäga ryggradsdjurs utbredning och/eller fördelning.


För att förutsäga ryggradsdjurs utbredning och/eller fördelning.

Önskvärt med expertmedverkan från början.


För att förutsäga ryggradsdjurs utbredning och/eller fördelning.

Önskvärt med expertmedverkan från början.

Brist på kunskap om organismer – magert även i litteraturen.


Bevarande av hotade arter kräver kunskap.


 • Vilka krav kan man ställa på bra habitatmodeller?

 • Habitatmodeller ska vara transparenta för såväl expert som beslutsfattare och allmänhet


 • Vilka krav kan man ställa på bra habitatmodeller?

 • Habitatmodeller ska vara transparenta för såväl expert som beslutsfattare och allmänhet

 • Allmänhetens insyn leder till nödvändigt engagemang


Vilka krav kan man ställa på bra habitatmodeller?

Alternativ ska presenteras på ett jämförbart vis


Vilka krav kan man ställa på bra habitatmodeller?

Alternativ ska presenteras på ett jämförbart vis

Modellerna ska vara justerbara (tillåter känslighetsanalys)


 • Vilka krav kan man ställa på bra habitatmodeller?

 • Anpassade till problemet som ska lösas


 • Vilka krav kan man ställa på bra habitatmodeller?

 • Anpassade till problemet som ska lösas

 • Tar ett helhetsgrepp! Hållbar utveckling – ekol + soc + ekon.


Vilka modeller?


Regionala habitatmodeller – alternativ till kartering!?

Utgår från landskapsdata (kartor, fjärranalys)

Resursselektionsfunktioner (RSF) & habitatlämplighetsindex

Ger utbredning, fördelning


 • En fågel behöver i akt.omr.

 • skydd mot rovdjur

  • marklevande

  • flygande

 • tillgång till föda

  • vuxenfödosöksplatser

  • kycklingfödosöksplatser

  • häckningsplatser


 • Ekologisk nischfaktoranalys

 • (marginalitet & specialisering)

 • Habitat- och artförekomstkartor

 • Marginalitet & Specialisering

 • Habitat-lämplighets-index


Slumpvandringsmodeller ”känner av” landskapets habitatresurser och ”väjer” för eller ”skyndar förbi” de som är olämpliga/ej attraktiva


Var sker älgolyckorna?

Kan vi förutsäga älgolycksplatser?

Faktorer – hastighet, stängsel, avstånd till och yta hos skogsmark samt frekvensen korsade bryn och älgförekomst.

(Data av typen ja – nej => faktorer)


Mahalanobisavstånd


Modeller – för vem?


Habitatmodellerna hjälper forskare (men kanske inte planerare?).

Forskare utvecklar modeller för speciella projekt. Därför ofta ej generella eller allmängiltiga och tillämpbara.


Teori - test

Fo.projekt - avgränsat

Specialisering (en art/få arter)

Vill kunna förklara

Vill veta allt

Försiktig med besked

FORSKARE


Praktik

Byggprojekt - pengar

Generellt - samhället

Vill kunna lösa uppgift

Vill veta det viktiga

Vill ha klart besked

Ja eller nej

BeslutsfattarePLANERARE


?

!!!!

??

!?!

?

!

FORSKARE

PLANERARE


?

FORSKARE

PLANERARE


Svårigheter

Man talar olika språk

Håller hårt på sitt eget fackområde

Släpper inte in någon utifrån

Man vet inte vad som redan finns eller vad som går att göra


Planerare känner ofta dåligt till existerande modeller/verktyg.

Behövs en länk mellan forskare och planerare – en ledsagare (guide) som visar & tolkar


Svårigheter

Modeller - svåra användarinterface (kunnig & klok operatör krävs)…

…expertmodeller

Användarmodeller – kräver utbildad användare (indikatorer, tröskelvärden, standardisering)


Bra verktyg och tillhörande bättre kommunikation krävs för modellerna ska användas rätt och ofta.

Helst ska det finnas en mellangrupp i utrymmet mellan forskare och planerare.

Förmedlare som kan tala med båda sidor – ambassadörer.


Svårigheter

Lättanvänd habitatmodell => generell Generell => mindre verklighetstrogen

Gemensam datapool bra =>

(internationell) standardisering

Validering, kvalitetsgaranti


Modeller är inte bättre än de data som de vilar på.

Empiriska data används för fjärranalys och för validering av modellutfall.

Bra organiserade databaser blir värdefullare efterhand som mera data samlas in och de får växa.


Nationella metadatabaser!

Idealiskt vore ett enda gemensamt nordiskt kartsystem med biologiska data integrerade.

Bör kopplas till internationella system utanför Norden. Kräver engelska!


Möjligheter

Ambassadörer/”tolkar” => ökad förståelse & bättre kommunikation

Tvärdisciplinärt sammansatta planeringsteam


Möjligheter

Modeller som skapar scenarier (visar utfallet av olika planeringsalt.)

Modellutveckling & mera data

=> bättre modeller

Habitatmodeller blir pedagogiska och lättanvända (bra användarinterface)


Olika planeringsnivåer

Aktörernas förståelse, förmåga att agera och deras attityder spelar stor roll

Utgå från det lokala – markägare – som analyseras och slås ihop för att generaliseras på allt högre nivåer


Workshopen 2006 en startpunkt för integrering av data och metoder.

Samarbetet forskare – planerare ökar i Skandinavien.

Tekniskt komplext och avancerat

=> krävs bättre utnyttjande av de begränsade forskningsresurserna genom gränslöst samarbete inom Skandinavien, Europa.


Det pågår mycket utveckling, förbättring och anpassning

– så troligen kommer habitat-modeller att kunna användas praktiskt och större omfattning framöver?


 • Med…

 • bättre samarbete forskare-planerare

 • bättre samarbete över institutions- och …myndighetsgränser

 • bättre samarbete över nationsgränser

 • … blir habitatmodellering ett bra verktyg ….för framtida infrastrukturplanering!


Tack!

Frågor?


 • Login