Przepisy dotycz ce katechizacji w diecezji zielonog rsko gorzowskiej
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 26

Przepisy dotyczące katechizacji w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Przepisy dotyczące katechizacji w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Opracował Ks. dr Wojciech Lechów Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej W Zielonej Górze. STRUKTURA KATECHETYCZNA DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ. 1. Wizytatorzy diecezjalni - 2 osoby

Download Presentation

Przepisy dotyczące katechizacji w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Przepisy dotycz ce katechizacji w diecezji zielonog rsko gorzowskiej

Przepisy dotyczące katechizacjiw Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Opracował

Ks. dr Wojciech Lechów

Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej

Kurii Diecezjalnej

W Zielonej Górze


Przepisy dotycz ce katechizacji w diecezji zielonog rsko gorzowskiej

STRUKTURA KATECHETYCZNA

DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ

1. Wizytatorzy diecezjalni

- 2 osoby

2. Wizytatorzy Rejonowi

- 7 osób

3. Społeczni Dekanalni Doradcy Metodyczni (SDDM)

- 1 osoba w dekanacie

4. Zespoły SDDM

- razem 10

5. Dekanalny Referent Katechetyczny

- Wicedziekan


Vademecum katechety

VADEMECUM KATECHETY

1. „Katecheci za pracę w szkole otrzymują wynagrodzenie w szkole. Zobowiązani są ponadto w okresie trwania zajęć szkolnych do nieodpłatnych świadczeń na rzecz parafii, która sprawuje pieczę nad szkołą: do przygotowania liturgii niedzielnej i świątecznej, do uczestnictwa w jednej Mszy świętej w niedziele i święta z udziałem dzieci i młodzieży w tej parafii, gdzie znajduje się szkoła oraz do podjęcia opieki nad swoimi uczniami w czasie rekolekcji szkolnych” (Polskie Dyrektorium Katechetyczne – skrót PDK 90).

Do zadań katechety świeckiego należy: - uczestnictwo, wraz ze swoimi uczniami, w jednej niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej, oraz przygotowywanie oprawy liturgicznej w zakresie uzgodnionym z księdzem proboszczem i innymi katechetami; - pomoc duszpasterzom w organizowaniu i przeprowadzaniu nabożeństw (okolicznościowych, paraliturgicznych, itp.) - zaangażowanie się w grupach, stowarzyszeniach i ruchach katolickich istniejących przy parafii; - pomoc w formacji dzieci przygotowujących się do I Komunii św. oraz młodzieży do sakramentu bierzmowania, włączając się w prowadzenie grup domowych jako animator.


Vademecum katechety1

VADEMECUM KATECHETY

2. „Katecheci szkolni winni mieć świadomość, że poprzez swą posługę katechetyczną wykonywaną na terenie szkoły uczestniczą w realizacji planu duszpasterskiego parafii i diecezji. Dlatego powinni, wraz z proboszczem i katechetami parafialnymi, brać udział w spotkaniach, których celem jest koordynacja działań pastoralnych i omówienie palących potrzeb i problemów. Za zorganizowanie tych zebrań odpowiedzialny jest proboszcz parafii. Powinien on również organizować zebrania dla nauczycieli różnych typów szkół. Częstotliwość tych spotkań określa prawo partykularne diecezji” (PDK 91)

Katecheta zobowiązany jest do:

- do udziału w miesięcznych spotkaniach katechetycznych w parafii organizowanych przez księdza proboszcza w parafii

- pomocy w organizowaniu i przeprowadzeniu rekolekcji szkolnych

- udział w spotkaniach duszpasterstwa nauczycieli


Przepisy dotycz ce katechizacji w diecezji zielonog rsko gorzowskiej

VADEMECUM KATECHETY

3. „Katecheci powinni podnosić swoje kwalifikacje poprzez lekturę książek i czasopism katechetycznych, teologicznych i pedagogicznych, brać udział w przeznaczonych dla nich szkoleniach (kursach, konferencjach, sympozjach), nade wszystko zaś troszczyć się o swoje doskonalenie duchowe. Mają być, bowiem na terenie szkoły również świadkami wiary” (PDK 91)

Katecheta deklaruje się do:

- uczestniczenia w spotkaniach katechetycznych i różnego typu formach dokształcania oraz rekolekcjach organizowanych przez Wydział Nauki Katolickiej.

- pisania, przez pierwszy rok pracy katechetycznej szczegółowych konspektów katechez. W następnych latach zaleca się kontynuowanie tej praktyki. Konspekt obowiązuje do wglądu wizytatora diecezjalnego podczas wizytacji katechetycznej.


Przepisy dotycz ce katechizacji w diecezji zielonog rsko gorzowskiej

VADEMECUM KATECHETY

- ciągłego pogłębiania i poszerzania swojej wiedzy teologicznej oraz szukania nowych metod i sposobów interesującego przekazu treści i odpowiedniego zastosowania ich do życia uczniów. W tym celu katecheci powinni chętnie korzystać z W tym celu katecheci powinni chętnie korzystać z propozycji kursów metodycznych organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. (WOM) i Samorządowy Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa w Zielonej Górze (SODiD) oraz przez Społecznych Dekanalnych Doradców Metodycznych Nauczania Religii. Wizytator po hospitacji lekcji może skierować katechetę do doradcy metodycznego w ramach zaleceń pohospitacyjnych.


Przepisy dotycz ce katechizacji w diecezji zielonog rsko gorzowskiej

VADEMECUM KATECHETY

- przygotowywania dzieci do konkursu religijnego i młodzież do olimpiady wiedzy religijnej. W tym celu należy organizować koła biblijne i koła wiedzy religijnej dla uczniów wykazujących większe zainteresowanie tematyką religijną. Należy także proponować uczniom inne formy organizacyjne, takie jak koła misyjne, harcerstwo, stowarzyszenia dziecięce i młodzieżowe, Eucharystyczny Ruch Młodych itp.

- zatroszczenia się o wystrój pracowni katechetycznej i gazetki o charakterze religijnym na terenie szkoły.


Przepisy dotycz ce katechizacji w diecezji zielonog rsko gorzowskiej

VADEMECUM KATECHETY

4. Zgodnie z zarządzeniem biskupa diecezjalnego, w diecezji obowiązują następujące rodzaje programów i podręczników do nauczania religii:

a. Wydawnictwa WAM - Kraków;b. Wydawnictwa św. Wojciecha - Poznań;c. Wydawnictwa Jedność - Kielce.


Przepisy dotycz ce katechizacji w diecezji zielonog rsko gorzowskiej

VADEMECUM KATECHETY

5. W kwestiach spornych obowiązują następującej procedury:a) najpierw zainteresowany katecheta rozstrzyga kwestię z z dyrektorem szkoły;

b) gdy nie zostanie ona rozwiązana, katecheta zwraca się do proboszcza parafii, na terenie której znajduje się szkoła, informując go o zaistniałym problemie. Ksiądz proboszcz podejmuje rozmowę z dyrektorem szkoły;

c) jeżeli problem przedłuża się proboszcz zgłasza go do Wydziału Nauki Katolickiej.

d) jeżeli spór dotyczy katechety z proboszczem, zainteresowane strony podejmują próbę rozwiązania zaistniałego problemu we własnym zakresie. Jeśli nie następuje porozumienie, należy zwrócić się o pomoc do Dekanalnego Referenta Katechetycznego, a jeśli nadal brak kompromisu, do Wydziału Nauki Katolickiej.


Akty prawne nauczania religii w szkole

AKTY PRAWNE NAUCZANIA RELIGII W SZKOLE

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (dot. nauczania religii Art.12)2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z 14 kwietnia 1992 r.3. Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z 6 września 2000 r.4. Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymsko-katolickiej - Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z 25 sierpnia 2008 r.


Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Katecheci na podstawie Instrukcji „Ochrona danych osobowych w działalności Kościoła katolickiego w Polsce”, opracowanej przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski z dnia 23.09.2009 r. mogą przekazywać proboszczom informacje o uczniach będących członkami Kościoła, którzy nie uczęszczają na lekcje religii.


Przepisy dotycz ce katechizacji w diecezji zielonog rsko gorzowskiej

Lista pytań związanych z działalnością Kościoła Katolickiego w Polsce kierowanych do Generalnego Inspektora Ochotnych Danych Osobowych

Pkt. 15 str. 17 - Czy zatrudniony przez dyrektora szkoły katecheta ma prawo udostępniać proboszczowi informacje o uczęszczaniu ucznia na lekcje religii oraz o wynikach nauki?

Przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego nakładają na proboszcza obowiązek nadzoru w zakresie katechezy. Z kolei katecheta prowadzący zajęcia z religii jest desygnowany, po uprzednim sprawdzeniu jego kwalifikacji, przez właściwego biskupa diecezjalnego. A zatem, w zakresie osób przynależących do Kościoła Kościół ma prawo sprawować pieczę nad nauczaniem religii oraz między innymi wizytować lekcje religii. W przypadku osób, które taką przynależnością się nie wykazują, udostępnianie ich danych osobowych przez katechetę powinno się odbywać wyłącznie za ich zgodą lub zgodą ich opiekunów prawnych.


Przepisy dotycz ce katechizacji w diecezji zielonog rsko gorzowskiej

Czcigodny ks. Proboszcz Parafii w ………………………….……………Informuję, że…………………………………………………………….…...uczeń /uczennica (nazwa szkoły) ……………………………………..….. zamieszkały/a…………………………………………………...…...……… nie uczęszczał w roku szkolnym ............................................................ na katechezę, z powodu.........................................................................Uwagi .....................................................................................................Proszę o naniesienie stosownej adnotacji w kartotece parafialnej.Podpis katechetydata…………………………..

Formularz dla katechetów dotyczący uczniów

nie uczęszczających na lekcje religii


Przepisy dotycz ce katechizacji w diecezji zielonog rsko gorzowskiej

Informacje dotyczące 19 godziny pracy

nauczyciela religii

 • Czy ksiądz - katecheta może realizować dodatkową godzinę (z art. 42 KN) prowadząc Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, którego spotkania odbywają się poza szkołą?

  Odpowiedź: O tym czy ksiądz - katecheta może prowadzić Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w ramach godziny, o której mowa w art. 42 decyduje dyrektor szkoły, który winien ocenić czy praca ta wynikać będzie z zadań statutowych szkoły, czy będą to zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów.


Nauczanie religii w przedszkolu

Nauczanie religii w przedszkolu

Przedszkole publiczne prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Dzienny czas pracy przedszkola, przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie (przez godzinę należy rozumieć 60 minut).

W tym czasie nie mogą odbywać się zajęcia dodatkowe w szczególności zajęcia umuzykalniające, nauki języka obcego, nauki religii i zajęcia rewalidacyjne.


Nauczanie religii w przedszkolu cd

Nauczanie religii w przedszkolu – cd.

W związku z licznymi pytaniami uprzejmie wyjaśniam, że dzienny wymiar podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie musi być realizowany w ciągu następujących po sobie 5 godzin zegarowych.

Dla przykładu, dzienny rozkład dnia w przedszkolu może wyglądać w sposób następujący:

1) poniedziałek - 7.30-8.30 realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego, 8.30-9.00 zajęcia nauki religii, 9.00-13.00 realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

2) Wtorek 7.30-12.30 realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego.


Przepisy dotycz ce katechizacji w diecezji zielonog rsko gorzowskiej

Zaświadczenia z religii

W związku z wprowadzaniem w wielu szkołach obowiązkowego nauczania etyki dla uczniów nie uczestniczących w zajęciach z religii, zaleca się wszystkim katechetom wprowadzenie od nowego roku szkolnego na zakończenie każdego etapu edukacyjnego, czyli po zakończeniu szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, odpowiednich zaświadczeń, dzięki którym, będzie można stwierdzić, że dany uczeń brał udział w lekcjach religii, a nie etyki.

Należy także prowadzić parafialne księgi absolwentów nauczania religii w szkołach. Informacje o uczestniczeniu w katechizacji jest potrzebna duszpasterzowi przy załatwianiu formalności związanych z udzieleniem sakramentów.

Same świadectwo szkolne przy zapisie religia/etyka, nie daje pełnej jasności, co do odbytej wymaganej formacji religijnej.


Zasady obowi zuj ce katechet w dotycz ce urlop w i zwolnie

Zasady obowiązujące katechetów dotyczące urlopów i zwolnień

 • Katecheci, którzy zamierzają udać się na urlop w ciągu roku szkolnego (np. macierzyński, zdrowotny), zobowiązani są pisemnie powiadomić o tym proboszcza na terenie, którego nauczają religii oraz Wydział Nauki Katolickiej w Zielonej Górze. Powinni to uczynić z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem.

 • Jeżeli - zgodnie z Kartą Nauczyciela Art. 73. - katecheta stara się o przyznanie urlopu dla poratowania zdrowia, może to uczynić tylko z początkiem nowego roku szkolnego, lub z początkiem drugiego semestru, po zgodzie proboszcza i po pisemnym poinformowaniu Wydziału Nauki Katolickiej. O zamiarze przerwania pracy i przejścia na urlop, katecheta zobowiązany jest do powiadomienia proboszcza najpóźniej na jeden miesiąc przed datą początku urlopu, aby umożliwić znalezienie katechety na czas zastępstwa. Ubieganie się o urlop w innym czasie może nastąpić tylko za zgodą Wydziału Nauki Katolickiej.

 • Ponadto należy też poinformować pisemnie proboszcza oraz Wydział Nauki Katolickiej o zwolnieniach lekarskich z pracy w szkole trwających dłużej niż miesiąc.

 • Powyższe zasady wchodzą w życie z dniem 01.04.2009 r.


Informacja dla katechet w przechodz cych na emerytur

Informacja dla katechetów przechodzących na emeryturę

Katecheci, którzy przechodzą na emeryturę i rozwiązują umowę o pracę ze szkołą zobowiązani są do wycofania skierowania do nauczania religii.

Dlatego o przejściu na emeryturę należy powiadomić proboszcza miejsca, na terenie którego znajduje się szkoła i wystosować prośbę do Biskupa Diecezjalnego o wycofania skierowania. Powinni to uczynić, mimo tego, że zamierzają kontynuować pracę w tej samej szkole.

Skierowanie (misja kanoniczna) jest ważne do czasu trwania umowy w danej szkole. Tylko za zgodą proboszcza i Wydziału Nauki Katolickiej oraz na podstawie nowego skierowania emeryt może kontynuować pracę jako katecheta w szkole.


Zasady zatrudnienia katechety w szkole

Zasady zatrudnienia katechety w szkole

 • Kierowanie do nauczania religii jest zastrzeżone Biskupowi Diecezjalnemu. Ksiądz Proboszcz ma obowiązek przed 31 maja uzgodnić z dyrekcjami szkół ilość etatów i godzin lekcji religii w szkołach znajdujących się na terenie parafii. Do tego czasu należy przesłać do WNK Kurii prośbę o skierowanie dla katechetów zmieniających miejsce zatrudnienia i nowozatrudnionych.

 • Należy unikać zatrudniania Katechety na etat mniejszy niż 1/2 pensum i przenoszenia do nowej placówki bez ważnej przyczyny.


Zasady zatrudnienia katechety w szkole1

Zasady zatrudnienia katechety w szkole

 • Księża, którzy zmienią parafię lub od nowego roku katechetycznego będą nauczali w nowych szkołach winni przedłożyć dyrektorom szkół ważne skierowanie Biskupa Diecezjalnego. Skierowanie winno być załączone do szkolnej umowy o pracę.

 • Sposób zatrudniania i tryb zwalniania katechizujących w szkołach określa Ustawa Karta Nauczyciela. Zatrudnianie dokonuje się na podstawie uzyskanego skierowania a zwolnienie na podstawie pisemnego cofnięcia skierowania przez Biskupa Diecezjalnego z powiadomieniem organów prowadzących.


Zasady zatrudnienia katechety w szkole2

Zasady zatrudnienia katechety w szkole

W pakiecie prośby Księdza Proboszcza o skierowanie katechety do nauczania religii powinny być załączone:

 • formularz skierowania do nauczania religii

 • formularz rozpoczynającego nauczanie religii katechety (wypełnia się jednorazowo na początku pracy)

 • kserokopie dyplomów świadczących o wykształceniu teologicznym i przygotowaniu katechetyczno-pedagogicznym, o stopniu awansu zawodowego lub zaświadczenie z uczelni (po czwartym roku studiów teologicznych)

 • opinia Księdza Proboszcza (nie dotyczy księży i sióstr zakonnych)

 • podanie kandydata

 • życiorys

 • 2 zdjęcia (księża 1 zdjęcie)


Zasady zatrudnienia katechety w szkole3

Zasady zatrudnienia katechety w szkole

 • Zwolnienie Katechety następuje po cofnięciu skierowania przez Biskupa Diecezjalnego.

 • 20 maja upływa termin przesyłania wniosków Księży Proboszczów o wszczęcie procedury zwolnienia. We formularzu należy podać przyczynę cofnięcia skierowania.

 • Ksiądz Proboszcz w trosce o jakość nauczania winien kierować się następującymi kryteriami:

  - więź katechety z parafią,

  - udział w spotkaniach parafialnej Rady Katechetycznej,

  - udział w obowiązkowych spotkaniach formacyjnych organizowanych w diecezji i parafii,

  - dojrzałość w wierze, świadomość apostolska katechizującego, eklezjalność, niekaralność i stałe doskonalenie zawodowe.


Zasady wydawania i wycofywania skierowa do uczenia religii

Zasady wydawania i wycofywania skierowań do uczenia religii

Od dnia 1 maja 2007 r. obwiązują nowe formularze dotyczące wydawania i wycofywania skierowania do nauczania religii.

Formularz skierowania - wypełniony formularz, z wymienionymi w nim dokumentami, należy dostarczyć do Wydziału Nauki Katolickiej.

Ksiądz proboszcz otrzymany od WNK oryginał skierowania do nauczania religii dostarcza do dyrekcji szkoły. Jedną kopię zachowuje w aktach parafii.Gdy katecheta rozpoczyna pracę po raz pierwszy, wypełnia Formularz rozpoczynającego nauczanie religii katechety.

Formularz wycofania - skierowania składa się w sytuacjach, gdy katecheta miał misję wystawioną na czas nieokreślony, ale kończy pracę w danej placówce, np. przechodzi na emeryturę lub idzie do innej placówki (np. przeniesienie księży wikariuszy lub proboszczów) lub nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy.

Nie trzeba wycofywać misji, gdy jej termin ważności sam wygasł.

Należy zwrócić uwagę, aby data wycofania skierowania pokrywała się z datą końca zatrudnienia. Ważne jest, podanie przez księdza proboszcza, powodu wycofania misji dla katechety.

Ksiądz proboszcz otrzymany od WNK oryginał wycofania skierowania wraz z jedną kopią (dla Organu prowadzącego szkołę) dostarcza do dyrekcji szkoły. Jedną kopię zachowuje w aktach parafii.


Informacje dotycz ce nowej podstawy programowej nauczania religii

Informacje dotyczące Nowej Podstawy Programowej Nauczania Religii

Przy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski został powołany zespół, którego zadaniem jest nowelizacja zarówno PPK, jak i programu nauczania religii, tzw. zielonego. Harmonogram prac zespołu przewiduje, że już jesienią 2009 r. będzie gotowa odnowiona Podstawa programowa katechezy, a po zatwierdzeniu jej przez Episkopat (03.2010), w ciągu kilku miesięcy zostanie odnowiony program. Zmiany te pociągną za sobą wymianę podręczników. Jednakże wymiana ta - konieczna i z powodu zmiany czasu I Komunii Świętej, i z powodu zmieniającej się sytuacji społecznej w Polsce - będzie wprowadzana sukcesywnie.

Przyjęty harmonogram zakłada wydrukowanie pierwszych podręczników nowych serii dla poszczególnych etapów edukacyjnych na 1 IX 2012 roku. W okresie przejściowym przewiduje się, że będą współistnieć programy i podręczniki katechetyczne stare i nowe.


Przepisy dotycz ce katechizacji w diecezji zielonog rsko gorzowskiej

KONTAKT

Adres Kuria DiecezjalnaWydział Nauki KatolickiejPl. Powstańców Wlkp. 165-075 Zielona Góraemail (ogólny): wnk@kuria.zg.pltel. 068 451 23 52 lub 068 451 23 52 49Dyrektorks. dr Wojciech Lechów tel. 068 451 23 52tel. kom. 503 123 745email: w.lechow@kuria.zg.plwww.wnk.kuria.zg.pl


 • Login