Nest tn neziskov organizace
Download
1 / 15

Nestátní neziskové organizace - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

Nestátní neziskové organizace. Politické strany a politická hnutí (PSPH). Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a hnutích, ve znění pozdějších předpisů.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Nestátní neziskové organizace' - edward


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Politick strany a politick hnut psph
Politické strany a politická hnutí (PSPH)

Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a hnutích, ve znění pozdějších předpisů.

Občané mají právo se sdružovat v PS a PH. Výkon tohoto práva slouží občanům k jejich účastí na politickém životě společnosti, zejména na vytváření zákonodárných sborů a orgánů vyšších územních samosprávných celků a orgánů místní samosprávy.

Právnické osoby, podléhá registrací MV ČR.

Návrh na registraci podává přípravný výbor.


N vrh na registraci
Návrh na registraci

 • K návrhu na registraci připojí:

 • petici alespoň 1000 občanů požadujících, aby strana a hnutí vznikly,

 • stanovy,

 • způsob, jakým statutární orgány jednají a podepisují,

 • zásady hospodaření,

 • způsob stanovení členských příspěvků,

 • způsob naložení s majetkovým zůstatkem.


Rejst k ps a ph
Rejstřík PS a PH

 • Veřejný seznam.

 • Součástí je sbírka listin - stanovy, usnesení o stanovení orgánů, usnesení o změně stanov, usnesení o zrušení strany a hnutí.

 • Do rejstříku stran a hnutí se zapisuje:

 • název, zkratka a sídlo strany a hnutí s uvedením dne a čísla registrace,

 • den registrace změny stanov,

 • zánik strany a hnutí s uvedením dne právního důvodu výmazu.


Hospoda en ps a ph
Hospodaření PS a PH

 • Strany a hnutí odpovídají za své závazky celým svým majetkem. Členové za závazky strany a hnutí ani neodpovídají ani neručí.

 • Příjmy:

  • příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů,

  • příspěvek ze státního rozpočtu na činnost strany a hnutí,

  • členské příspěvky,

  • dary a dědictví,

  • příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku,

  • příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, vzdělávacích a politických akcí,

  • půjčky a úvěry.

   Příspěvek na činnost – Ministerstvo financí ČR.


Hospoda en ps a ph1
Hospodaření PS a PH

 • Výdaje:

  • provozní,

  • platy zaměstnancům

  • propagace strany,

  • volební kampaň.

   Strany a hnutí nesmějí vlastnit majetek mimo území ČR !

   Povinnost předložit každoročně do 1. dubna Poslanecké sněmovně výroční finanční zprávu.


Zru en z nik pozastaven innosti
Zrušení, zánik, pozastavení činnosti

 • Zánik je dnem výmazu ze seznamu PS a PH.

 • Zrušení:

 • vlastním rozhodnutím,

 • pokud nepředloží Poslanecké sněmovně výroční finanční zprávu ve lhůtě stanoveném zákonem,

 • rozhodnutím soudu o jejich rozpuštění.

  Pozastavení činnosti – pokud činnost PS a PH je v rozporu se zákony ČR nebo se stanovami, max. jeden rok.


Nadace a nada n fondy
Nadace a nadační fondy

Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech.

N a NF jsou účelová sdružení majetku, zřízená a vzniklá pro dosahování obecně prospěšných cílů. Obecně prospěšným cílem je zejména rozvoj duchovních hodnot, ochrana přírodního prostředí, kulturních památek a tradic, vzdělávání.

N nebo NF je právnickou osobou.

Rozdíl mezi N a NF.


Nadace a nada n fondy1
Nadace a nadační fondy

 • Zřízení N a NF

  • FO, PO, dotací majetku.

  • Je založena sepsáním nadační listiny:

   • písemnou smlouvou,

   • zakládací listinou,

   • závětí.

    Nadační listina obsahuje:

  • Název a sídlo nadace nebo NF, název, sídlo a identifikační údaje osoby zřizovatele, vymezení účelu, výši majetkového vkladu, počet členů správní rady a jejich identifikace, počet členů dozorčí rady a jejich identifikace, podmínky hospodaření apod.

   N nebo NF vzniká dnem zápisu do rejstříku. Rejstřík je veřejným seznamem. Do 30 dnů od vzniku se vydává statut N, NF.


Org ny nadace a nada n ho fondu
Orgány nadace a nadačního fondu

 • Správní rada spravuje majetek N nebo NF, řídí činnost a rozhoduje o všech náležitostech N nebo NF. Je statutárním orgánem N nebo NF.

 • Správní rada:

  • vydává statut a rozhoduje o jeho změnách,

  • schvaluje rozpočet a jeho změny,

  • spravuje majetek,

  • rozhoduje o činnostech,

  • stanovuje výši odměny,

  • rozhoduje o zvýšení či snížení nadačních jmění.

   Musí mít nejméně 3 členy, počet členů musí být dělitelný třemi.


Org ny nadace a nada n ho fondu1
Orgány nadace a nadačního fondu

 • Dozorčí rada je kontrolním orgánem N nebo NF.

 • Dozorčí rada musí být zřízená vždy, jestliže nadační jmění N nebo majetek NF je vyšší než 5 mil. Kč. Jinak pokud tak stanoví nadační listina nebo statut N a NF.

 • Dozorčí rada:

  • kontroluje plnění podmínek pro poskytování nadačních příspěvků, správnost vedení účetnictví,

  • přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu,

  • dohlíží na to, zda N nebo NF vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, nadační listinou a statutem N nebo NF,

  • upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění.


Pou it majetku n nebo nf
Použití majetku n nebo nf

Majetek smí být použit pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými v nadační listině nebo ve statutu.

Náklady související se správou N nebo NF musí vést N nebo NF odděleně od nadačních příspěvků.

N nebo NF se nesmí podílet na financování politických stran a politických hnutí.

N nebo NF nesmí vlastním jménem podnikat. S výjimkou pronájmu nemovitostí, pořádání loterií, veřejných sbírek…

Peněžní prostředky, které jsou součástí nadačního jmění, není možné půjčovat.

Majetek N nebo NF nesmí být zástavou ani předmětem jiného zajištění závazku.

Roční účetní závěrka nadace musí být ověřena auditorem.

Roční účetní závěrka NF musí být ověřena auditorem za kalendářní rok, v němž úhrn celkových nákladů nebo výnosů nadační jmění převýší 3 mil. Kč nebo pokud majetek NF je vyšší než 3 mil. Kč.


Zru en a z nik n a nf
Zrušení a zánik N a NF

 • N a NF zaniká ke dni výmazu z rejstříku.

 • Zrušení:

 • dosažením účelu,

 • rozhodnutím soudu o zrušení N nebo NF,

 • rozhodnutím o úpadku, nebo zaniknutím insolvenčního návrhu.

  NF se také zrušuje rozhodnutím správní rady o zrušení NF pro vyčerpání majetku, a to dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady.


Ob ansk sdru en
Občanská sdružení

 • Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

 • Stanovy sdružení:

  • Název sdružení,

  • Sídlo,

  • Cíl sdružení,

  • Orgány a způsob jejich ustanovení,

  • Určení orgánů a funkcionářů jednat jménem sdružení,

  • Ustanovení o organizačních jednotkách,

  • Zásady hospodaření.

   Likvidace sdružení.

   Navrhovaná právní úprava.


ad