بسم الله الرحمن الرحيم
Download
1 / 58

بسم الله الرحمن الرحيم - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

بسم الله الرحمن الرحيم. بازنگري تيپ بندي دانشگاهها. سابقه ضرورت بازبيني اقدامات: بررسي فرصتها و محدوديتها نتايج بررسيها و نشستهاي کارشناسي استخراج شاخصها به تفکيک حوزه هاي تخصصي امتيازدهي شاخصها گروه بندي فعاليتها براساس حوزه هاي تخصصي تيپ بندي فعاليتها. سابقه تیپ بندی دانشگاه ها.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' بسم الله الرحمن الرحيم' - edward-sargent


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

بازنگري تيپ بندي دانشگاهها

 • سابقه

 • ضرورت بازبيني

 • اقدامات:

  • بررسي فرصتها و محدوديتها

  • نتايج بررسيها و نشستهاي کارشناسي

  • استخراج شاخصها به تفکيک حوزه هاي تخصصي

  • امتيازدهي شاخصها

  • گروه بندي فعاليتها براساس حوزه هاي تخصصي

  • تيپ بندي فعاليتها


سابقه تیپ بندی دانشگاه ها

 • اجرای مصوبه شماره 7447/دش مورخ14/12/72 شورایعالی اداری کشور مبنی برادغام سازمانهای منطقه ای در دانشگاههای علوم پزشکی

 • جلسه شورای معاونین وقت در سال 73

 • مستند مکتوب وجود ندارد

 • با توجه به مذاکرات وپیگیریها وضعیت وجایگاه آموزشی دانشگاه در سطح کشور عمدتا اثرگذار بوده است


ضرورت بازبيني

 • مباني قانوني

 • مفاد قانون برنامه توسعه سوم

 • مفاد قانون برنامه توسعه چهارم

 • مصوبات شورايعالي اداري كشور

 • بخشنامه هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور


ضرورت بازبيني

 • نيازها و ضرورت ها

 • افزايش درخواست و تنوع خدمات از طرف آحاد جامعه

 • تلاش جهت بالا بردن كيفيت خدمات

 • عدم تطابق نمودار سازماني دانشگاه با نيازها

 • ضرورت اصلاح تشكيلات متناسب با واگذاري مشاغل پشتيباني به بخشهاي غيردولتي

 • تفويض اختيار از واحدهاي مركزي به واحدهای محيطي

 • تلاش در جهت قوي سازي بدنه كارشناسی دانشگاه با پيش بيني پستهاي مناسب


اقدامات

 • بررسي فرصتها و محدوديتها

 • نتايج بررسيها و نشستهاي کارشناسي

 • استخراج شاخصها به تفکيک حوزه هاي تخصصي

 • امتيازدهي شاخصها

 • گروه بندي فعاليتها براساس حوزه هاي تخصصي

 • تيپ بندي فعاليتها


فرصتها:

ماده 49 قانون برنامه توسعه چهارم

ضوابط ساختاري موسسات وابسته

پستهاي بلاتصدي دانشگاه

دیدگاه نزديك دانشگاه با دفتر تخصصي حوزه ستادي وزارتخانه

تعديل نسبت پستهاي مديريتي مياني و پايه


محدودیتها:

بند «د» ماده 139 قانون برنامه توسعه چهارم مبني بر حذف 20% از مشاغل مديريتی

تمايل دانشگاه به توسعه و افزايش واحدها و پستهاي سازماني

بند «و» تبصره 20 قانون بودجه سال 85

سياستهاي انقباضي دولت در دستگاه هاي اجرايي

فعاليت كم رنگ بخش غيردولتي در سطح استانهاي محروم


نتايج بررسيها و نشستهاي کارشناسي

 • بررسي پیشنهادات و نقطه نظرات معاونتها در مورد بازبینی نمودارتشکیلاتي دانشگا ه ها پيرو ارسال بخشنامه اسفند84

 • بررسي پیشنهادات و نقطه نظراتدانشگاهها در مورد بازبینی نمودارتشکیلاتي دانشگا ه ها پيرو ارسال بخشنامه اسفند84

 • تشکیل کمیته کشوری تشکیلات متشکل از کارشناسان مطلع 10دانشگاه جهت تحليل پيشنهادات دريافتي


شاخصهاي برگزيده حوزه هاي تخصصي دانشگاههای علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني به تفکيک:

 • معاونت آموزشی

 • معاونت درمان

 • معاونت دانشجویی فرهنگی

 • معاونت بهداشت

 • معاونت پژوهشی

 • معاونت غذا و دارو

 • معاونت پشتیبانی (توسعه مدیریت و منابع)


شاخص هاي برگزيده حوزه آموزش

 • تعداد رشته هاي تحصيلي به تفكيك مقطع تحصيلي

 • تعداد اعضاء هيأت علمي به تفكيك مرتبه علمي

  • مربي

  • استاديار

  • دانشيار

  • استاد

 • تعداد واحدهاي آموزشي

  • دانشكده پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي

  • ساير دانشكده ها و آموزشكده ها (پرستاري و مامايي، پيراپزشكي، مديريت و اطلاع رساني و ...)

  • گروه هاي آموزشي

 • تعداد مراكز آموزشي درماني،تعداد تخت مصوب و تخت فعال


وضعيت باكس هاي مديريتي آموزش تيپ 1-1

دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيدبهشتي، تهران، اصفهان، مشهد، شيراز، ايران، تبريز، اهواز


وضعيت باكس هاي مديريتي آموزش تيپ 2-1

دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمان، گيلان، كرمانشاه،اروميه، مازندران، زاهدان، يزد، بابل، قزوين، زنجان همدان،


وضعيت باكس هاي مديريتي آموزش تيپ 1-2

دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان، رفسنجان، بندرعباس، سمنان، شهركرد، لرستان، اردبيل، بوشهر، كردستان


وضعيت باكس هاي مديريتي آموزش تيپ 2-2

دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايلام، اراك، گلستان، ياسوج، بيرجند، قم*، علوم بهزيستي و توانبخشي


وضعيت باكس هاي مديريتي آموزش تيپ 3

دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني فسا- شاهرود- جهرم- سبزوار- گناباد- خراسان شمالي- زابل


شاخص هاي برگزيده حوزه دانشجويي و فرهنگي

 • تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل (روزانه) به تفکیک مقطع تحصیلی

 • تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل (شبانه) به تفکیک مقطع تحصیلی


وضعيت باكس هاي مديريتي دانشجویی و فرهنگی تيپ 1-1

دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مشهد، اصفهان، شيراز، شهيدبهشتي، تهران، ايران


وضعيت باكس هاي مديريتي دانشجویی و فرهنگی تيپ 2-1

دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اهواز، كرمان، تبريز، همدان، كرمانشاه، كاشان،

يزد، اروميه، زاهدان، قزوين، بابل


وضعيت باكس هاي مديريتي دانشجویی و فرهنگی تيپ 1-2

دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني لرستان، گيلان، مازندران، شهركرد، اردبيل، علوم بهزيستي و توانبخشي، كردستان، سمنان، زنجان


وضعيت باكس هاي مديريتي دانشجویی و فرهنگی تيپ 2-2

دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اراك، گلستان، بيرجند، بندرعباس، بوشهر، رفسنجان، ايلام، ياسوج


وضعيت باكس هاي مديريتي دانشجویی و فرهنگی تيپ 3

دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد، سبزوار، شاهرود، زابل، جهرم، فسا، قم، خراسان شمالي


شاخص هاي برگزيده حوزه تحقيقات وفناوري

 • تعداد رشته هاي تحصيلي در مقطع كارشناسي ارشد

 • تعداد مراكز تحقيقاتي (داراي موافقت اصولي و موافقت قطعي)


وضعيت باکس هاي مديريتي تحقيقات وفناوري تيپ1-1

دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيدبهشتي، تهران، اصفهان، مشهد، شيراز، ايران، تبريز، اهواز،گيلان اروميه،کرمان


وضعيت باکس هاي مديريتي تحقيقات وفناوري تيپ2-1

دانشگاه هاي علوم پزشکي يزد-کرمانشاه-مازندران-شهرکرد


وضعيت باکس هاي مديريتي تحقيقات وفناوري تيپ2

دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اراك، گلستان، بيرجند، بندرعباس، بوشهر، رفسنجان، ايلام، ياسوج،سمنان،کردستان،همدان،قزوين،زاهدان،زنجان،کاشان،اردبيل،لرستان،بابل


وضعيت باکس هاي مديريتي تحقيقات وفناوري تيپ3

دانشگاه/دانشکده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد، سبزوار، شاهرود، زابل، جهرم، فسا، قم، خراسان شمالي


شاخص هاي برگزيده وفناوري تيپ3حوزه درمان

 • تعداد بيمارستان هاي غيرآموزشي،تعداد تخت مصوب و تخت فعال

 • تعداد مراكز آموزشي درماني،تعداد تخت مصوب و تخت فعال

 • تعداد بيمارستان هاي غيردولتی،تعداد تخت مصوب و تخت فعال

 • تعداد كل آزمايشگاه ها، مراكز پرتونگاري، توانبخشي ،پایگاههای اورژانس، فيزيوتراپي، كاردرماني، گفتاردرماني، مراكز شنوايي سنجي و بينايي سنجي


وضعيت باكس هاي مديريتي وفناوري تيپ3درمانتيپ 1-1

دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان، مشهد، شيراز، ايران، اهواز، شهيدبهشتي، مازندران، تهران، تبريز، گيلان


وضعيت باكس هاي مديريتي وفناوري تيپ3درمانتيپ 2-1

دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمان، لرستان، همدان، يزد، كرمانشاه، اروميه


وضعيت باكس هاي مديريتي وفناوري تيپ3درمانتيپ 1-2

دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بندرعباس، اراك، اردبيل، زاهدان، كردستان، قزوين، زنجان، گلستان


وضعيت باكس هاي مديريتي وفناوري تيپ3درمانتيپ 2-2

دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ياسوج، ايلام، شهركرد، كاشان، بابل، بوشهر، بيرجند، سمنان، قم


وضعيت باكس هاي مديريتي وفناوري تيپ3 درمانتيپ 3

دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد، شاهرود، جهرم، فسا، رفسنجان، خراسان شمالي1، زابل2، علوم بهزيستي و توانبخشي3 ، سبزوار

1 – باتوجه به فعاليت دانشكده در سطح استان در تيپ 2-2 پيش بيني می شود.

2 – در صورت موافقت نهايي با ايجاد دانشگاه و توسعه واحدهاي درماني قابل بازبيني مي باشد.

3 – باكس مربوطه براساس فعاليت هاي تخصصي پيش بيني می شود.


شاخص هاي برگزيده وفناوري تيپ3حوزه بهداشتي

 • تعداد مراكز بهداشت شهرستان

 • تعداد مراكز بهداشتي درماني

 • تعداد پايگاه هاي بهداشت شهري

 • تعداد خانه هاي بهداشت و ساير واحدهاي بهداشتي درماني


گروه هاي تخصصي بهداشتي در دانشگاه/دانشکده هاي علوم پزشکي استان

 • گروه بهداشت خانواده

 • گروه بهداشت محيط

 • گروه بهداشت حرفه اي

 • گروه مبارزه با بيماري هاي واگير

 • گروه بهداشت دهان ودندان وآموزش بهداشت

 • گروه مبارزه با بيماري هاي غيرواگير

 • گروه گسترش شبکه ها


پستهاي تخصصي بهداشتي در دانشگاه/دانشکده هاي شهرستان

 • کارشناس مسئول بهداشت خانواده

 • کارشناس مسئول بهداشت محيط

 • کارشناس مسئول بهداشت حرفه اي

 • و................


وضعيت باكس هاي مديريتي- دانشگاه/دانشکده هاي شهرستان غذا و دارو


تعيين دانشگاه/دانشکده هاي شهرستانسطوح و باکسهای مدیریتیمعاونت(توسعه مدیریت و منابع)


وضعيت باكس هاي مديريتي دانشگاه/دانشکده هاي شهرستان توسعه مدیریت و منابع تيپ 1-1

دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيدبهشتي، اصفهان، مشهد، ايران، شيراز، اهواز، تهران، تبريز


وضعيت باكس هاي مديريتي دانشگاه/دانشکده هاي شهرستان توسعه مدیریت و منابع تيپ 2-1

دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمان، مازندران، اروميه، همدان، گيلان، كرمانشاه، يزد، قزوين، لرستان، زاهدان


وضعيت باكس هاي مديريتي دانشگاه/دانشکده هاي شهرستان توسعه مدیریت و منابع تيپ 1-2

دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بندرعباس، اردبيل، بابل، كاشان، زنجان، گلستان، شهركرد، اراك، كردستان


وضعيت باكس هاي مديريتي دانشگاه/دانشکده هاي شهرستان توسعه مدیریت و منابع تيپ 2-2

دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنان، بيرجند، ايلام، ياسوج، رفسنجان، قم، بوشهر، علوم بهزيستي و توانبخشي 

باتوجه به وضعيت ويژه دانشگاه و اينكه معاونت توسعه مديريت و منابع با واحدهاي زيرمجموعه قبلاً در آن ايجاد شده است وضعيت موجود حفظ مي گردد.


وضعيت باكس هاي مديريتي دانشگاه/دانشکده هاي شهرستان توسعه مدیریت و منابع تيپ 3

دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار، شاهرود، فسا، گناباد، جهرم، خراسان شمالي1، زابل2

1- نظر به استاني بودن دانشكده آهنگ توسعه در تيپ 2-2- قرار مي گيرد.

2- در صورت موافقت نهايي با ايجاد دانشگاه و ايجاد دانشكده هاي داروسازي و ... قابل بازبيني مي باشد.


متن قطعنامه دانشگاه/دانشکده هاي شهرستان

1- دانشگا ه /دانشکده های علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی به منظور پیش بینی مشاغل مدیریتی (سطح میانی)در ستادذیربط ، اقدام به کاهش مشاغل مدیریتی در سطح پایه ازحوزه ستاد وغیر ستادی می نمایند

2-نمودار سازمانی دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی وخدمات بهداشتی –درمانی بعد از اخذ تاییدیه وزارتخانه در اولین جلسه هیات امنا مطرح خواهد شد.


ad