Předpoklady úspěšné žádosti o podporu projektu - PowerPoint PPT Presentation

P edpoklady sp n dosti o podporu projektu
Download
1 / 51

 • 62 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Předpoklady úspěšné žádosti o podporu projektu. Na základě výzkumu týkajícího se programu SAPARD (rozvoj venkova a zemědělství). Co je potřebné, aby byl projekt úspěšný (i pro váš projekt ke zkoušce).

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Předpoklady úspěšné žádosti o podporu projektu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


P edpoklady sp n dosti o podporu projektu

Předpoklady úspěšné žádosti o podporu projektu

Na základě výzkumu týkajícího se programu SAPARD (rozvoj venkova a zemědělství)


Co je pot ebn aby byl projekt sp n i pro v projekt ke zkou ce

Co je potřebné, aby byl projekt úspěšný(i pro váš projekt ke zkoušce)

 • obecný vztah subjekt-objekt: mít vizi (jasný cíl), nadšení (aktér) a vhodný objekt odpovídající zaměření OP

 • konkrétní záležitosti:

 • platí kvalita projektu, ne kvantita projektů

 • je třeba důsledně vycházet z úrovně vyššího charakteru (obecné strategie rozvoje, OP, NRP)

 • je vhodné se zaměřit na komplexnost (splnit co nejvíce kritérií, podle nichž bude posuzován, ne menší počet kritérií s výrazným plněním – multifunkčnost projektu; viz např. horizontální témata) - sledovat však vždy pouze 1 obecný cíl


Co nelze podce ovat t k se konkr tn ch projekt ne projekt ke zkou ce

Co nelze podceňovat (týká se konkrétních projektů, ne projektů ke zkoušce)

 • povinnost doložit stanoviska příslušných orgánů

 • ocenění majetku kvůli úvěrování a včasnost požádání o úvěr

 • prověření vyúčtování akce

 • konzultace a poradenství s příslušnými orgány

 • zpracování dopadů na životní prostředí a sociálních dopadů realizace projektu.


P edpoklady sp n dosti o podporu projektu1

Předpoklady úspěšné žádosti o podporu projektu

Na základě zkušeností MMR


Projekt mus b t jasn definov n projektu c le aktivit

Projekt musí být jasný (definování projektu) – CÍLE AKTIVIT

Jasně vědět, proč chceme projekt realizovat

 • nutné zdůvodnění problému:

 • na co konkrétně projekt reaguje?

 • co je oním problémem (jde skutečně o problém)?

 • jak je daný problém spojen s oblastí podpory (tj. operačním programem, jeho prioritami a opatřeními)?

  Jasná představa, čeho chceme dosáhnout:

 • přesné určení obecných i specifických cílů projektu – především účelu projektu ve vazbě na specifické cíle programu;

  Cíle vedou rozvojové aktivity


P edpoklady sp n dosti o podporu projektu

Doporučení z praxe

 • Mít představu o tom, co chci realizovat.


Projekt mus prov d t kompetentn akt r re ln posouzen vlastn ch mo nost akt r subjekt aktivit

Projekt musí provádět kompetentní aktér (reálné posouzení vlastních možností) – AKTÉR/SUBJEKT AKTIVIT

Kompetentně a odpovědně posoudit, na co z odborného a časového hlediska jako žadatelé stačíme:

 • nutno posoudit, zda na přípravu a provádění projektu stačí onen aktér jako žadatel sám (konečný příjemce a konečný uživatel) nebo musí využít služeb poradců a projekt provádějících firem:

 • jsme schopni připravit logický rámec a naplnit jej (včetně rozpočtu)?

 • zařídíme všechny potřebné dokumenty?

 • jsme schopni projekt realizovat (máme dostatek kapacit – viz logický rámec a předpoklady realizace projektu)?

  Znalost základních pravidel a dokumentů programu

 • nutno znát Příručku pro žadatele programu či dodatky k OP:

 • vědět, co je potřebné a nebýt manipulován


P edpoklady sp n dosti o podporu projektu

Doporučení z praxe

 • Být v souladu s legislativou, jak českou, tak evropskou, zejména v oblasti veřejné soutěže a vlivu na ŽP.


Projekt mus b t spr vn zam en vhodnost objektu objekt aktvit

Projekt musí být správně zaměřen (vhodnost objektu) – OBJEKT AKTVIT

 • Zvážit, zda to, na co v našich rozvojových aktivitách hodláme působit odpovídá výzvě k předkládání projektů:

 • nutno, aby objekt našeho působení odpovídal cílům, prioritám a opatřením daného OP


Projekt mus b t p ipraven v p edstihu za t v as akt i a c le aktivit

Projekt musí být připraven v předstihu (začít včas) – AKTÉŘI A CÍLE AKTIVIT

S přípravou projektu je potřebné začít v dostatečném časovém předstihu:

 • nutno brát v úvahu dobu trvání výzvy k podávání projektů:

 • minimálně 30 dnů nemusí stačit k přípravě kvalitního projektu – tvořit projekty do „šuplíku“ – tzv. zásobník projektů;

 • včasná příprava projektů zvyšuje jejich kvalitu, avšak neznamená, že každý projekt podaný na „poslední chvíli“ musí být nutně špatný (viz SAPARD)


Projekt mus m t v echny n le itosti dodr ovat pravidla pro p edkl d n dost metoda

Projekt musí mít všechny náležitosti (dodržovat pravidla pro předkládání žádostí) - METODA

Jestliže projekt neobsahuje povinné náležitosti, je projekt vyřazen z dalšího posuzovaní:

 • nutno doložit všechny potřebné dokumenty podle požadavků na projekt, proto, aby mohl být program nadále v procesu administrace:

 • viz Příručka žadatele pro daný program (viz též zkušenosti ze SAPARD)


P edpoklady sp n dosti o podporu projektu

Doporučení z praxe

 • Dodržovat formální úpravu a náležitosti projektu.


Projekt mus b t dostate n finan n zabezpe en finan n kryt projektu metoda

Projekt musí být dostatečně finančně zabezpečen (finanční krytí projektu)- METODA

Žadatel si musí včas zajistit vlastní finanční prostředky na realizaci projektu; dotace je žadateli vyplacena až zpětně po proplacení všech faktur dodavatelům:

 • nutno mít zdroje pro provádění projektu:

 • projekt není proplacen v celé jeho výši (viz oprávněné náklady a % jejich pokrytí z fondů EU či oprávněné náklady a celkové náklady)

 • nikdy na projekt nejsou prostředky z fondů EU poskytnuty dopředu (před započetím projektu)


P edpoklady sp n dosti o podporu projektu

Doporučení z praxe

 • Uvažovat o reálném způsobu financování svého záměru.


Projekt mus b t udr iteln udr itelnost metoda

Projekt musí být udržitelný (udržitelnost) – METODA

Žadatel musí zajistit, že projekt popsaný v žádosti bude za stejných podmínek fungovat po dobu 5 let od podpisu smlouvy o financování

 • nutno, aby realizovaný projekt po vyčerpání dotace neskončil, proto se sleduje jeho rozměr:

 • ekonomický (ekonomická přínosnost – zvýšení konkurenceschopnosti),

 • sociální (akceptace a internalizace ostatními – zvýšení sociální soudržnosti a solidarity)

 • environmentální (ochrana životního prostředí)


Projekt mus b t otev en pro v echny z jemce v b r dodavatele metoda

Projekt musí být otevřený pro všechny zájemce (výběr dodavatele) – METODA

Žadatel musí vyhlásit výběrové řízení podle zákona o veřejných zakázkách a podle pokynů uvedených v Příručce pro žadatele:

 • nutno, aby realizovaný projekt garantoval rovné šance pro všechny pokud jde o možnost účasti na jeho realizaci


P edpoklady sp n dosti o podporu projektu

Doporučení z praxe

 • Být v souladu s legislativou, jak českou, tak evropskou, zejména v oblasti veřejné soutěže a vlivu na ŽP.


Projekt by m l b t v p pravn f zi konzultov n konzultace projektu metoda

Projekt by měl být v přípravné fázi konzultován (konzultace projektu) - METODA

 • Pozor – ne vždy jsou tzv. konzultanti-zpracovatelé na úrovni, avšak konzultace jsou nezbytné proto:

 • Je třeba konzultovat oprávněné orgány ohledně projektového záměru (odpovídá-li záměrům a pravidlům zvoleného OP; konzultovat při vlastní přípravě, zda žádost obsahuje všechny potřebné dokumenty a náležitosti – možnost využít např. Sekretariát regionální rady nebo odpovědné pracovníky MMR /pomohou zkontrolovat projekty a doplnit je tak, aby osahovaly všechny potřebné dokumenty a údaje a byly z formálního hlediska bez závad/ či jiné národní či regionální oficiální aktéry regionálního rozvoje /viz zkušenosti SAPARD/)


P edpoklady sp n dosti o podporu projektu

Doporučení z praxe

 • Informovat se u koordinátorů programu o podmínkách programu.


P edpoklady sp n dosti o podporu projektu

Okolnosti využití služeb poradce nebo externího zpracovatele projektu (zodpovědný výběr zpracovatele a jeho kontrola ) - METODA

 • Je třeba dbát na kvalitu externích poradců či externích zpracovatelé projektu:

 • posoudit více nabídek,

 • ověřit si kompetence poradců či zpracovatelů projektů u žadatelů, kterým již v minulosti nějaký projekt tito poradci či externí zpracovatelé pomohli připravit – sociální kapitál

 • Žadatel musí průběžně kontrolovat práci zvoleného zpracovatele:

 • proto musí žadatel znát (kulturní/lidský/ kapitál) základní požadavky, pravidla a mít povědomí o požadovaných dokumentech (aby nebyl manipulován)


P edpoklady sp n dosti o podporu projektu

Doporučení z praxe

 • Při zpracování žádosti externím poradcem Průběžně a důsledně kontrolovat jeho práci.


Nej ast j nedostatky p i p edkl d n projekt v r mci srop

Nejčastější nedostatky při předkládání projektů v rámci SROP

Podle zkušeností MMR


Chyb pot ebn po et v tisk po adovan ch dokument

Chybí potřebný počet výtisků požadovaných dokumentů

 • Např. ve 2. výzvě (kole) SROP se jednalo o (jsou odlišnosti od 1. výzvy /kola/ SROP):

 • 1x elektronická žádost

 • 3x vytištěná elektronická žádost (odlišné od prvního kola výzvy SROP)

 • Formulář ISPROFIN (informační systém programového financování - detailizovaný rozpočet)

 • Žádost o spolufinancování ze státního a krajského rozpočtu

 • 2x ostatní povinné přílohy

 • 1paré (předkládaná složka žádosti, včetně všech dokumentů) musí být originál, ostatní mohou být kopie


Chyb n kter povinn p lohy

Chybí některé povinné přílohy

 • Seznam povinných příloh je vždy uveden v Příručce pro žadatele (dostupná z http//www.strukturalni-fondy.cz v sekci dokumentů odpovídající danému programu; povinné přílohy se liší podle jednotlivých opatření)


Chyb povinn p lohy kter nejsou relevantn

Chybí povinné přílohy, které nejsou relevantní

 • I když projekt nevyžaduje vzhledem ke svému zaměření určitou povinnou přílohu, je nutné doložit alespoň titulní stránku této přílohy s vysvětlením, proč není v tomto projektu vyžadována; je-li to možné, je vhodné dodat i ty přílohy, které nejsou povinné (zvyšuje to důvěryhodnost projektu)


Elektronick dost je odevzd na ve patn m form tu

Elektronická žádost je odevzdána ve špatném formátu

 • Musí být předložena finálně uložená žádost ve formátu *.xml – zadáváno prostřednictvím programu MSSF-BENEFIT (ELZA) – konečné uložení již nelze měnit, je možné ale vytvořit kopii, s ní pracovat a původní konečnou verzi smazat. Při ukládání program kontroluje, zda byly všechny povinné údaje vyplněny


Chyb projektov dokumentace

Chybí projektová dokumentace

 • Ke každé žádosti musí být přiložena dokumentace nejméně do úrovně k územnímu rozhodnutí (jedná-li se o projekty, kde se nakládá s nemovitostmi ve smyslu výstavby, přestavby, rekonstrukce, zbudování něčeho)


Jsou nevyjasn n majetkov vztahy

Jsou nevyjasněné majetkové vztahy

 • U nemovitostí (budovy, pozemky), které nejsou v majetku žadatele, je nutné doložit spolu s výpisem z katastru z nemovitostí (povinné i u vlastníka nemovitostí) i nájemní smlouvu na dobu určitou a souhlas jejich vlastníka s realizací projektu.


Chyb sn mek z katastr ln mapy

Chybí snímek z katastrální mapy

 • Ke každému projektu, který nějak pracuje s nemovitostmi (doporučuje se ale i pro ostatní – viz nerelevantní přílohy) musí být přiložen snímek z katastrální mapy, na němž jsou označeny pozemky a stavby, kterých se projekt týká


Nesoulad mezi jednotliv mi dokumenty

Nesoulad mezi jednotlivými dokumenty

 • Údaje v elektronické žádosti a v povinných přílohách se musí shodovat – oprávněné náklady (způsobilé výdaje), harmonogram aktivit, cíle, výsledky a výstupy a jejich ověření


Z m na typ ekonomick ch anal z

Záměna typů ekonomických analýz

 • Je nutné doložit požadované analýzy (např. cost-benefit analýza, studie proveditelnosti) dle celkových oprávněných nákladů (způsobilých výdajů). V přílohách v Příručce pro žadatele jsou doporučené osnovy těchto analýz i s popisem jejich pracování


Nevypo tan ukazatele u ekonomick ch anal z

Nevypočítané ukazatele u ekonomických analýz

 • U každého ekonomického hodnocení je nutné vypočítat ekonomické ukazatele dle požadované osnovy (viz přílohy v Příručce pro žadatele). Není-li možné tyto ukazatele vypočítat, není-li možno některé záležitosti kvantifikovat, je nutné tuto skutečnost slovně popsat. Analýza by měla obsahovat použité vzorce a vlastní výpočty jednotlivých ukazatelů.


Neplatn zemn rozhodnut stavebn povolen

Neplatné územní rozhodnutí/stavební povolení

 • Pokud to charakter projektu vyžaduje, musí žadatel doložit územní rozhodnutí/stavební povolení s nabytím právní moci


Chyb doklad o posouzen vlivu na ivotn prost ed eia

Chybí doklad o posouzení vlivu na životní prostředí (EIA)

 • Pokud to pravidla vyžadují (viz Příručka pro žadatele a požadavky na povinné přílohy), musí být doloženo posouzení vlivu na životní prostředí. Pokud charakter projektu nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí, musí to žadatel uvést na titulní straně této povinné přílohy


U ite n n m ty viz ekonom 19 2004 6 5 12 5 2004

Užitečné náměty (viz Ekonom 19/2004 /6.5-12.5.2004/)

 • Projekt nazvěte úderně a stručně (na výběrovou komisi to zapůsobí)

 • Uvádějte rizika projektu (lépe však ne v negativní formě, ale jako předpoklady; nejsou-li rizika z projektu nějak patrná, může být záměr považován za rizikový, protože výběrová komise předpokládá, že si žadatel rizika neuvědomuje)


U ite n n m ty viz ekonom 19 2004 6 5 12 5 20041

Užitečné náměty (viz Ekonom 19/2004 /6.5-12.5.2004/)

 • Předložte všechny potřebné přílohy (viz výše)

 • Pozor na „maličkosti“ (i nedoložené podací lístky o oznámení neúspěšným zájemcům v soutěži o veřejnou zakázku vede k neúspěšnosti žadatele o podporu; nejde o „slovíčkaření“, Novák s.r.o je něco jiného než Novák spol.s.r.o /nutno psát podle zápisu v rejstříku/)


U ite n n m ty viz ekonom 19 2004 6 5 12 5 20042

Užitečné náměty (viz Ekonom 19/2004 /6.5-12.5.2004/)

 • Pozor na dodržování harmonogramu a rozpisů plateb (jestliže se žadatel od smlouvy o poskytování pomoci odchýlí, musí s příslušným úředníkem smlouvu upravit; neučiní-li to, přijde o dotaci)

 • Propagace projektu (na místě realizovaného projektu musí bezpodmínečně viset oznámení /např. cedule/ s logem EU a SROP


Logo publicita

Logo-publicita


U ite n n m ty viz ekonom 19 2004 6 5 12 5 20043

Užitečné náměty (viz Ekonom 19/2004 /6.5-12.5.2004/)

 • Velikost neinvestičních projektů (hodnota záměru by měla být vyšší než 100 000 Kč; u menších projektů je lepší využít národní programy, protože zpracování projektu EU je velmi náročné)

 • Místo realizace projektu (vycházet z toho, na jaké území je který OP zaměřen - podle Cílů EU - žadatel z jižních Čech může realizovat projekt i v Ostravě; přemýšlejte o žadateli z Prahy)


U ite n n m ty viz ekonom 19 2004 6 5 12 5 20044

Užitečné náměty (viz Ekonom 19/2004 /6.5-12.5.2004/)

 • Žádosti o dotaci (o dotaci lze žádat ve více OP či jiných programech financovaných ze státního či krajského rozpočtu, ale nelze současně čerpat z více než jednoho; uspěje-li předkladatel ve více žádostech, musí si k realizaci vybrat pouze jednu)

 • Žádosti malých a středních podniků (o dotaci mohou žádat jen zavedené firmy, které doloží uzavřené účetnictví za poslední 3 roky)


N le itosti projektu

Náležitosti projektu

Jedná se o projekt spolufinancovaný z fondů EU prostřednictvím SROP, u jiných projektů financovaných z jiných zdrojů a jiných programů mohou být požadované náležitosti částečně odlišné


Upozorn n financov n

Upozornění - financování

 • Podmínkou spolufinancování (princip adicionality) z veřejných prostředků (fondů EU, fondů či státního rozpočtu ČR) je zajištění spolufinancování ze strany žadatele. Spolufinancování ze strany žadatele musí být kryto:

 • a) ze zdrojů konečného uživatele (zdroje podnikatelů, NNO), v případě projektů či akcí předkládaných a realizovaných podnikateli či NNO,

 • b)z prostředků obcí, krajů či státu (nebo jimi zřízené či založené organizace)


Upozorn n financov n1

Upozornění - financování

 • Před uzavřením smlouvy o financování musí žadatel prokázat finanční připravenost buď vlastními prostředky nebo formou závazného úvěrového příslibu či úvěrovou smlouvou ve výši 100% krytí celého projektu (u různých výzev k projektům a různých programů či opatření se výše může měnit)

 • Proplácení dotace z účtu platebního orgánu platební jednotkou probíhá až následně, tj. po proplacení provedených aktivit z vlastních zdrojů a po proběhnutí procedury spojené s vykázáním těchto aktivit vůči řídícímu orgánu (nutnost doložení fakturami apod.)


Upozorn n financov n2

Upozornění - financování

 • Dotace ze strukturálních fondů (ERDF) nesmí v případě podpory podnikatelských subjektů překročit zpravidla 35% celkových uznatelných nákladů projektů (u různých programů však může být jiná). (cca 1/3)

 • V případě podpory projektů nepodnikatelských subjektů, které nevykazují zisk, může výše podpory ze strukturálních fondů (ERDF, ESF) dosáhnout až 75% celkových veřejných uznatelných nákladů projektů, u některých opatření až 80% celkových veřejných uznatelných nákladů projektů (cca 3/4)


Upozorn n financov n3

Upozornění - financování

 • OBECNĚ:

 • nutno se seznámit s metodikou podpory poskytované v rámci operačních programů - prostřednictvím tzv. dodatků k operačním programům příp. tzv. Příruček pro žadatele (např. v závislosti rozdělení na projekty a tzv. grantová schémata /více akcí – projektů – skupinový projekt/, minimální výší spolufinancování projektu a odkud je toto spolufinancování možné v podle typu konečného příjemce

 • s uznatelnými náklady z pohledu investičních a neinvestičních projektů


Upozorn n financov n4

Upozornění - financování

 • Pozor na oznámení o veřejných zakázkách (nad 2 miliony Kč)

 • 3 druhy VZ:

  • VZ na dodávky – koupě věcí movitých i nemovitých, včetně nájmu, leasingu či koupě na splátky

  • VZ na stavební práce – nové stavby, zněny, odstranění, montáž

  • VZ na služby – zakázka, která není zakázkou na dodávky či stavební práce


Doba realizace projekt

Doba realizace projektů

 • roční závazek Společenství pro program musí být vyčerpán do konce druhého roku, který následuje po roce přijetí závazku - tzv. pravidlo n+2:

 • Doba realizace projektu by neměla trvat déle než 30 měsíců

 • a) roční závazek pro rok 2004 musí být vyčerpán do konce roku 2006,

 • b) závazek pro rok 2005 do konce roku 2007,

 • c) závazek roku 2006 do konce roku 2008.

 • Projekty pro finanční období 2000-2006 by měly končit nejpozději 31.7.2008


P jem dost

Příjem žádostí

 • Na základě tzv. výzev (u SROP předpoklad 1x za 4 měsíce sekretariátem regionální rady – 30.11.2005 skončil termín pro 5. výzvu ). Výzva trvá minimálně 30 kalendářních dnů

 • Výzva obsahuje: číslo výzvy, název programu, výčet podporovaných opatření, místo, kam předkládat žádost, termín uzávěrky žádostí, odkaz na podrobnější informace a informaci o finančních alokacích

 • Vyhlášení bude probíhat (publicita):

 • v tisku,

 • na internetových stránkách příslušných krajů nebo regionů soudržnosti,

 • na stránkách http//www.strukturalní-fondy.cz

 • Na stánkách krajských úřadů (především pro grantová schémata)


P jem dost prvn kolo v zvy srop

Příjem žádostí (první kolo výzvy SROP)

 • Při první výzvě bylo odevzdávání žádostí vyžadováno osobně

 • Žádost se podává v zalepené obálce z řádným a předepsaným označením (číslo výzvy, název priority a opatření, úplný název žadatele, název projektu, místo realizace projektu /obec+kraj/ obsahující: (záleží na výzvě např. 1. kolo výzvy SROP

 • 3x tištěnou žádost z programu MSSF - Benefit (ELZA) – v pevné vazbě a s podpisem na poslední straně

 • 1x elektronická verze žádosti (na CD nebo disketě)

 • Formulář ISPROFIN (2x originál, 1x kopie– žádost o dotaci ze státního rozpočtu) – systém ISPROFIN kontroluje kapitoly státního rozpočtu)

 • Žádost o spolufinancování ze státního a krajského rozpočtu

 • 2x (1x originál nebo ověřená kopie a 1x kopie) povinné přílohy žádosti

 • JE VYŽADOVÁNA „ŠTÁBNÍ KULTURA“ - nesplnění formálních záležitostí vyřazuje žádost z další administrace


P jem dost asov harmonogram

Příjem žádostí - časový harmonogram


Povinn p lohy k projektu

Povinné přílohy k projektu

 • U jednotlivých opatření se liší

 • Seznam všech, které mohou být požadovány (viz příloha13-povinné-příloha-k-žádosti.doc)


 • Login