TEORIALÄHTÖINEN (eli MÄÄRÄLLINEN TUTKIMUSPROSESSI - PowerPoint PPT Presentation

Teorial ht inen eli m r llinen tutkimusprosessi
Download
1 / 4

  • 87 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

TEORIALÄHTÖINEN (eli MÄÄRÄLLINEN TUTKIMUSPROSESSI. P E R U S I D E A. Teoria 1. AIHE ILMIÖ TUTKIMUS- ONGELMA. O1. Teoria 2. O2. O3. Teoria 3. TUTKIMUSPROSESSI. TEORIALÄHTÖINEN(eli MÄÄRÄLLINEN) TUTKIMUSPROSESSI. Aihe, aiheen rajaus, tavoitteet ja tarkoitus. Työelämä/

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

TEORIALÄHTÖINEN (eli MÄÄRÄLLINEN TUTKIMUSPROSESSI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Teorial ht inen eli m r llinen tutkimusprosessi

TEORIALÄHTÖINEN (eli MÄÄRÄLLINEN TUTKIMUSPROSESSI

P

E

R

U

S

I

D

E

A

Teoria 1

AIHE ILMIÖ

TUTKIMUS-

ONGELMA

O1

Teoria 2

O2

O3

Teoria 3

TUTKIMUSPROSESSI


Teorial ht inen eli m r llinen tutkimusprosessi1

TEORIALÄHTÖINEN(eli MÄÄRÄLLINEN) TUTKIMUSPROSESSI

Aihe, aiheen rajaus,

tavoitteet ja tarkoitus

Työelämä/

T & K-hanke

Kirjallisuuteen/

materiaaliin

perehtyminen

Teoreettinen

viitekehys (näkökulma),

keskeiset käsitteet

Metodologia (Tieteenfilosofia)

Muuttujat

Tutkimus-

ongelma

Aineiston keruu-

menetelmä

(vrt.tut.ong.)

Perusjoukko/

kohdejoukon valinta/

otanta

Empiirisen

aineiston keruu

Aineiston

analyysin

suunnittelu

Valmis

dokumentti

Pohdinta

- Tulokset

- Asiantuntijuus

- Eettisyys

- Luotettavuus

Aineiston analyysi

ja tulkinta

(vrt. tut.ong ja

teoriatausta)

Johtopäätökset

(vrt. tutk.ong,

teoreettinen tausta)

Tulokset ja niiden

tulkinta

Prosessin ja

tulosten

hyödyntäminen

Ota huomioon opinnäytetyön ns. TUTKIMUSTYYPPI


Teorial ht inen eli m r llinen tutkimusprosessi2

TEORIALÄHTÖINEN (eli MÄÄRÄLLINEN TUTKIMUSPROSESSI)

  • Lähestytään ongelmaa tietystä, valitusta, teoreettisesta (teoria 1, 2, 3) näkökulmasta miten ko. teoreettinen näkökulma auttaa jäsentämään kyseistä tutkimusongelmaa.

  • Esimerkiksi ongelman voi sijoittaa laadun, johtamisen tai elämänhallinnan kontekstiin ja johtamisen kyseessä ollessa teoriankohdille voi sijoittaa vaikka linjajohtamisen teorian, luovan johtamisen teorian tai yhteisöllisen johtaminen teorian. Kaikki teoriat lähestyvät johtamista ja selittävät johtamisen ilmiötä erilaisista näkökulmista. Mikään teoreettinen näkökulma ei selitä kaikkea eikä sovellu kaikkiin tutkimuksiin/opinnäytetöihin.

  • Tärkeää on valita oikeat ”teoreettiset” työvälineet!!!!!


Toisin sanoen

TOISIN SANOEN…

  • Teorialähtöisessä opinnäytetyössä ollaan kiinnostuneita siitä, miten rajatun ilmiön tutkimus-ongelmaan voisi saada vastauksia tarkastelemalla sitä valitun teoreettisen näkökulman avulla.

  • Tekijällä on tietty, perusteltu, ennakko-oletus, jonka mukaan valittu teoreettinen näkökulma voisi tuoda ilmiön tutkimusongelmaan vastauksia.

  • Teoreettisen näkökulman soveltamisen tuottamat vastaukset kuvataan raportissa valitussa ilmiökentässä.


  • Login