Prosjekt-prosessen i Helse Vest Johnny Heggestad Prosjektdirektør Helse Vest RHF - PowerPoint PPT Presentation

Prosjekt prosessen i helse vest johnny heggestad prosjektdirekt r helse vest rhf
Download
1 / 27

 • 168 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Prosjekt-prosessen i Helse Vest Johnny Heggestad Prosjektdirektør Helse Vest RHF. Prosjektprosessen i Helse Vest. Mål og strategi Prosess og metodikk Styring og prioritering av prosjekta. Strategi og porteføljestyring. Kva er ein prosjektportefølje?. Strategisk retning.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Prosjekt-prosessen i Helse Vest Johnny Heggestad Prosjektdirektør Helse Vest RHF

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Prosjekt prosessen i helse vest johnny heggestad prosjektdirekt r helse vest rhf

Prosjekt-prosesseniHelse VestJohnny HeggestadProsjektdirektørHelse Vest RHF


Prosjektprosessen i helse vest

Prosjektprosessen i Helse Vest

 • Mål og strategi

 • Prosess og metodikk

 • Styring og prioritering av prosjekta


Strategi og portef ljestyring

Strategi og porteføljestyring


Kva er ein prosjektportef lje

Kva er ein prosjektportefølje?


Strategisk retning

Strategisk retning

 • Organisasjonsutvikling og gevinstrealisering

 • Prosess og beslutningsstøtte

 • Styring av prosjektporteføljen

  • evaluering av resultat

 • Tilgangskontroll og personvern

 • Samordning, integrasjon og applikasjonsarkitektur

 • Driftsstabilitet og teknologiutvikling

 • Nasjonale initiativ


F resetnad for levering av nytte det gylne triangel

Føresetnad for levering av nytte(”Det gylne triangel”)

God forankring

i toppleiinga

Prosjektleiing

”Building the ship”

Endringsleiing

”Preparing the crew”

Forbetring krev endring – endring krev leiing!

Kilde: PMI


Prosjektprosessen i helse vest1

Prosjektprosessen i Helse Vest

 • Mål og strategi

 • Prosess og metodikk

 • Styring og prioritering av prosjekta


Helse vest prosjektprosess

Helse Vest prosjektprosess

Porteføljestyring

Linje

Prioritere de

rette prosjektene

Vurdering

Porteføljestyringsprosesser

Prosjektstyring

Initiering

Etablering

Gjennomføring

Avslutning

Prosjektledelse, styring og rapportering

Kommunikasjonsaktiviteter, interessentar etc

Endringsledelse og gevinstrealisering


Standard prosess og styrende dokumenter

Standard prosess og styrende dokumenter

GJENNOMFØRING

INITIERING

VURDERING

ETABLERING

AVSLUTNING

FASE:

PROSESS

Porteføljestyring

Linje

Vurdering

Øvrige porteføljestyringsprosesser

Prosjektstyring

Initiering

Etablering

Gjennomføring

Avslutning

Prosjektledelse, styring og rapportering

Endringsledelse/kommunikasjonsaktiviteter etc

Verktøykasse/ Sentrale dokumenter

 • Prosjektevaluering

 • Gevinstrapport

 • Prosjektadministrative dokumenter

 • Prosjektplaner

 • Prosjektrapporter

 • Prosjektdokumentasjon

 • Prosjektleveranser

 • (egen metodikk og spesifikke dokumenter for gjennomføring pr type prosjekt)

 • Retningslinjer for vurdering

 • Prosjektmandat

 • Prosjektplan

 • Kommunikasjons-plan

 • Prosjekt-beskrivelse

 • Beslutnings-underlag

 • Kost/nytte-vurdering

 • Riskoanalyse

 • Prosjektmandat

 • Sjekkliste for prosjektavslutning

 • Prioriterings-

 • kriterier

 • Kost-/nytte-vurdering

 • Risikoanalyse

 • Prosjektbudsjett

 • Ressursavtaler

 • Prosjektregnskap

 • Risikovurdering

 • Timelister


Prosjekt prosessen i helse vest johnny heggestad prosjektdirekt r helse vest rhf

Systemansvarlege

Driftsmøter

System-/

prosesseigar

Ny IKT styringsstruktur

Direktør-

møte

Strategisk IKT-forum

AU

Portefølje-

kontor

Arkitekturfagforum

Klinisk IKT fagforum

Adm./økon. IKT fagforum

Sikkerhets-

utvalget


Prosjekt prosessen i helse vest johnny heggestad prosjektdirekt r helse vest rhf

Årshjul for Porteføljestyringsprosessen

Invitasjon til innsendelse av prosjektkandidater fra porteføljekontoret (følgeskriv som beskriver det som er fastlagt og en forventning til hva som blir tilgjengelig av investeringsmidler)

Budsjettvedtak i styret for Helse Vest IKT.

 • Utarbeidelse, kvalitetssikring og intern prioritering av prosjektkandidater i foretakene

 • kost-/nyttevurderinger

 • beregning av drifts- og forvaltnings-kostnader

Vedtak i AD-møtet om prosjektportefølje.

Februar

Desember

Porteføljekontoret sammenstiller prioriterte lister fra de ulike samarbeidsfora

- fanger opp eventuelle endringer i kandidatene

1. oktober

15. mai

Helseforetakene sender inn sine prosjektkandidater til porteføljekontoret

(komplett med kost/nytte, god kvalitet på kandidaten, prioritert fra HF…

August/september

Porteføljekontoret fordeler kandidatene til de respektive samarbeidsfora

Koordinering mellom HF, IKT, programmer og porteføljekontoret i forhold til arbeidsdeling på regionale kandidater

For regionale kandidater beregner hvert berørt HF sine forventede nyttevirkninger

Behandling av delporteføljer i samarbeidsfora


Prosjektprosessen i helse vest2

Prosjektprosessen i Helse Vest

 • Mål og strategi

 • Prosess og metodikk

 • Styring og prioritering av prosjekta


Portef ljestyring prioriteringsprosess

Porteføljestyring prioriteringsprosess

m/ IKT-ledere


Kriterier for prioritere

Kriterier for å prioritere

 • Gjeldande mål og strategi (3-5 års perspektiv)

  • Gir føringar for tiltak og iverksetting av nye prosjekt

 • Handlingsplan (årlege vurderingar)

  • Handlingsplanane blir iverksette gjennom budsjettarbeid og gir føringar for oppstart av nye tiltak/prosjekt og justering av eksisterande prosjekt i porteføljen

 • Det er avgjerande at prosessen med porteføljestyring er godt samkøyrd med budsjettprosessen

  • Skal sikre prioritet, økonomi og ressursar til prosjektgjennomføringa

 • Overordna prioritetskriterium:

  • Strategisk forankring

  • Tiltak i handlingsplanen

  • Prosjekt og livssykluskostnad

  • Resultat frå kost/nytte vurdering

  • Tilgang på ressursar og teknologi

  • Korleis prosjektet er avhengig av andre prosjekt/tiltak


Anskaffelse av prosjekt

”Anskaffelse” av prosjekt

Strategisk

forankring

Nytte

Arkitektur

Risiko

Tilgang på

teknologi

Usikkerhet i

estimater

Tiltak

i

handlingsplanen

Prosjekt

og

livsykluskostnad

Tilgang på

ressurser

Avhengighet

til andre

prosjekt/tiltak

40 %

30 %

15%

15%


Prosjekt prosessen i helse vest johnny heggestad prosjektdirekt r helse vest rhf

Prosjektstatus (Dashbord)


Prosjekt prosessen i helse vest johnny heggestad prosjektdirekt r helse vest rhf

Prosjektportefølje ”Maturity model”

Gevinstar for alle prosjekt er evaluert i etterkant

og erfaring vert brukt i val av prosjekt

Prosjektvalg og prioritering er transparent og gjort gjennom systematiske prosedyrar

Ressursbehov er planlagt for alle prosjekt(Prosedyrar for å løyse ressurskonfliktar)

ProsjekteffektivitetRaskere implementasjon av strategi

Kunnskap om status og framdrift i alle prosjekt (Rapporteringssystem)

Kunnskap om pågåande prosjekt

(Prosjekt database)


Prosjekt prosessen i helse vest johnny heggestad prosjektdirekt r helse vest rhf

Prosjektprosessen i Helse Vest

Kommentarar?

Spørsmål?


Samordning av ikt i amk forprosjekt

Samordning av IKT i AMKForprosjekt


Samordning av ikt i amk

SAMORDNING AV IKT I AMK

 • Forprosjekt 2010 -2011

 • Mål og hensikt

 • Etablert prosjektdirektiv

 • Etablering av styringsgruppe


Hovedm l

Hovedmål

 • AMK skal fungere som akuttmedisinsk kommunikasjonssentral internt og eksternt i daglig virksomhet så vel som i katastrofesituasjoner.

 • De prehospitale tjenestene skal ha nødvendige og sikre IKT-verktøy for å fylle sin rolle, også i katastrofesituasjoner.

 • Beskrivelse av scenario der samhandlingsreformens intensjoner blir førende for de prehospitale tjenestene.


Leveranser

Leveranser

 • Detaljert beskrivelse av nå-situasjonen og lokale planer.

 • Ansvaret for de ulike systemene er klart beskrevet.

 • Beskrivelse av gap i verktøyporteføljen

 • Forslag til:

  • Samarbeid mellom de fire helseforetak for å sikre at tjenesten har de mest kostnadseffektive teknologiske løsningene.

  • Riktig grad av oppetid og responstid med rask tilgang til IKT-støtte.

  • Hvordan en skal gi fagmiljøene bedre styring med sine IKT-verktøy for å støtte arbeidsprosessene.

  • Innspill til MTU- ,tele-miljøene og Helse Vest IKT med ønsker til forbedringer i støtten.

  • Prioritering og utprøving av nye applikasjoner og tjenester

  • Beskrivelse av de IKT-løsningene der nasjonal samordning er nødvendig og forslag til fremgangsmåte for å oppnå dette.

  • Hvordan AMK-sentralene skal kunne overta for hverandre som reserve AMK.

  • Opplæring og brukerstøtte

  • Hvordan RAKOS kan forsterke arbeidet for å oppnå- og lede samordning mellom HF-ene og mellom helseregionene nasjonalt innen IKT og de prehospitale tjenester.


Leveranser1

Leveranser

 • Beskrivelse av ressursbehovet for å oppnå de forbedringer som foreslås på kort og lang sikt.

 • Prioritert liste i innspill til andre fagområder om ønske til forbedringer i deres IKT-verktøy.

 • Oversikt over behovet for fremtidge tiltak, prosjekter og videre utvikling.

 • Prioriterte forslag til aktuelle prosjektkandidater på kort og lang sikt basert på en kost-nyttevurdering.

 • Prosjektet skal underbygge at kostnadene til innkjøp, drift og vedlikehold bli redusert som et resultat av arbeidet og anslå hvor mye.

 • Prosjektet skal sannsynliggjøre at oppetid og drift av de ulike verktøy vil bli bedre med de nye forslagene.

 • Prosjektet skal lage en samlet analyse av antatte kostnader for de ulike tiltak og nytteverdien av å iverksette disse. Basert på dette skal prosjektet foreslå en prioritering av tiltakene.


Styringsgruppe

Styringsgruppe

 • Leder: Prosjektdirektør RHF/ den i RHF-et som følger opp RAKOS

 • Leder RAKOS

 • En fra hvert HF der følgende funksjon ønskes dekket:

  • Ambulanse

  • Medisinsk ledelse AMK

  • Telemiljøet

  • IKT

 • Akutmottak

 • Helse Vest IKT – seksjon prosjekt/utvikling


Prosjektgruppe

Prosjektgruppe

 • Prosjektleder (fra RAKOS)

 • En fra hvert HF der følgende funksjon ønskes dekket:

  • AMK-leder

  • Ambulanseleder

  • Akuttmottak

  • Teknisk rådgiver

 • 1-2 fra H-V IKT

 • En fra testmiljøet i HF


Aktuelle referansegrupper

Aktuelle referansegrupper

 • Leder for MTA i hvert HF

 • Leder for telemiljø i hvert HF

 • Fagdirektører

 • Arkitekturforum

 • Norsk Luftambulanse

 • KoKom

 • Akutmottak

 • Legevakten (lege, avd.leder)


 • Login