Hulgateooria l.jpg
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 26

Hulgateooria PowerPoint PPT Presentation


 • 217 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Hulgateooria. 12. märts 2014. Matemaatikuid, “hulgateoreetikuid”. Georg Cantor John Venn George Boole Augustus DeMorgan. Georg Cantor 1845 -1918. hulgateooria rajaja esialgu hulgateooriat ei tunnustatud, sest oli täiesti erinev

Download Presentation

Hulgateooria

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hulgateooria

12. märts 2014

Külli Nõmmiste

Jõhvi Gümnaasium


Matemaatikuid, “hulgateoreetikuid”

Georg Cantor

John Venn

George Boole

Augustus DeMorgan


Georg Cantor 1845 -1918

 • hulgateooria rajaja

 • esialgu hulgateooriat ei tunnustatud, sest oli täiesti erinev

 • tänapäeval kasutavad hulgateooriat enamus matemaatika harudest


John Venn 1834-1923

 • uuris loogikat ja tõenäosusteooriat

 • mõtles välja lihtsa viisi hulgateooria tehete graafiliseks kujutamiseks (Venn’idiagrammid)


Mis on hulk?

 • Hulgateooria põhimõiste

 • Hulga all mõistetakse objektide kogumit.

  • Hulki tähistatakse suurte tähtedega A; B; C ... .

 • Hulka moodustavaid objekte nimetatakse hulga elementideks

  • Hulga elemente tähistatakse väikeste tähtedega a; b; c; …


Hulk võib olla:


Hulkade esitamine

 • loetelu

  A = {kevad; suvi; sügis; talv}

 • eeskiri

  X = {x|x on positiivne arv}

  • kõikide selliste x-de hulk, mille korral x on positiivne arv

 • Hulga elemendid asetatakse loogeliste sulgude { } sisse


Venni diagramm

 • Kasutatakse hulkade graafiliseks kujutamiseks

 • eraldiseisvad hulgad A ja B

 • hulkadel C ja D on ühiseid elemente

A

B

C

D


Elemendi kuuluvus hulka

Kui on antud hulk

S = {a; e; i; o; u; õ; ä; ö; ü}, siis

aStS

oSvS

 • Elemendi kuuluvust hulka märgitakse sümboliga  (kuulub hulka) ja mitte-kuuluvust sümboliga  (ei kuulu hulka)


Hulkadevahelised seosed

hulkade võrdsus

osahulk

hulkade ühisosa

hulkade ühend


Hulkade võrdsus

 • Ühtedest ja samadest elementidest koosnevaid hulki nimetatakse võrdseteks

  • Hulkade võrdsuse tähistamiseks kasutatakse sümbolit =

   On hulgad

   X={0; 1; 2; 3; 4}

   Y={4; 3; 2; 1; 0}

   Nendel hulkadel on ühed ja samad elemendid, seega X = Y


Osahulk

 • Kui ühe hulga iga element kuulub teise hulka, siis nimetatakse esimest hulka teise osahulgaks

  On hulgad

  A={3; 5; 8}

  B={2; 3; 4; 5; 8}

  C={2; 3; 7}

  • Et hulga A iga element kuulub ka hulka B, siis hulk A on hulga B osahulk AB.

  • Et hulga C iga element ei kuulu hulka B, siis hulk C ei ole hulga B osahulk CB.

K

L


Hulkade ühisosa

 • Kahe hulga kõigi ühiste elementide hulka nimetatakse nende hulkade ühisosaks

  On hulgad

  B = {2; 3; 4; 5; 8}

  C={2; 3; 7}

  • Hulkade C ja B ühisosa on hulk, kus on kõik hulga B elemendid, mis kuuluvad ka hulka C

   C  B = {2; 3}

  • Kui element 2 on hulkade B ja C ühine element, siis kirjutatakse 2B Λ 2C

   • sümbol Λtähendab sidesõna ja


Hulkade ühend

 • Kõigi elementide hulka, mis kuuluvad vähemalt ühte kahest hulgast, nimetatakse nende hulkade ühendiks

  On hulgad

  B = {2; 3; 4; 5; 8}

  C = {2; 3; 7}

  • Hulkade B ja C ühend on hulk, kus on kõik hulga B elemendid ja lisaks veel hulgast C need elemendid, mida hulgas B ei ole

   B  C={2; 3; 4; 5; 7; 8}

  • Kui element 7 kuulub vähemalt ühte hulkadest B või C, siis kirjutatakse 7B V 7C

   • sümbol V tähendab sidesõna või


Ühendi ja ühisosa moodustamisel on omadusi, mis on samalaadsed arvude liitmise ja korrutamise omadustega

Seepärast nimetatakse ühendi ja ühisosa moodustamist ka teheteks hulkadega


Jäta meelde sümbolid

 •  - element kuulub hulka

 •  - element ei kuulu hulka

 •  - tühihulk

 • A  B – hulk A on hulga B osahulk

 • C  B – hulk C ei ole hulga B osahulk

 • A  B – hulkade A ja B ühisosa

 • A  B – hulkade A ja B ühend

 • Λ - sidesõna ja

 • V – sidesõna või


Arvuhulgad


Naturaalarvude hulk

 • Naturaalarvud on tekkinud esemete loendamise vajadusest

 • Naturaalarvud on 1; 2; 3; …; n –1; n; n + 1; …

 • Naturaalarvude hulka tähistatakse tähega N


Naturaalarvude hulga omadused

 • Igale naturaalarvule järgneb vahetult üks naturaalarv

 • Naturaalarvude hulk on lõpmatu

 • Naturaalarvude hulk on kinnine liitmise ja korrutamise suhtes

  • hulk on kinnine mingi tehte suhtes, kui selle hulga liikmetega tehtud tehte tulemus kuulub samasse hulka

 • Naturaalarvude hulk ei ole kinnine lahutamise ja jagamise suhtes


Täisarvud

 • Naturaalarvude hulga N täiendamisel arvuga 0 ja arvude 1; 2; 3;…; n – 1; n; n + 1; … vastandarvudega saame täisarvude hulga

 • Täisarvude hulka tähistatakse tähega Z

 • Positiivsete täisarvude hulka tähistatakse Z+

 • Negatiivsete täisarvude hulka tähistatakse Zˉ

 • Z = {0; ±1; ±2; ±3;…}


Täisarvude hulga omadused

 • Täisarvude hulk on järjestatud

 • Täisarvude hulgas ei ole suurimat ja vähimat arvu

 • Täisarvude hulk on kinnine liitmise, lahutamise ja korrutamise suhtes


Ratsionaalarvud

 • Ratsionaalarvuks nimetatakse arvu, mis on esitatav kahe täisarvu jagatisena

 • a/b, (b  0)

 • Kõik täis- ja murdarvud kokku moodustavad arvuhulga, mida nimetatakse ratsionaalarvude hulgaks

 • Ratsionaalarvude hulka tähistatakse tähega Q


Arvuhulgad

 • N Z  Q

rr

Ratsionaalarvud

Täisarvud

Naturaalarvud


Irratsionaalarvude hulk

 • Arvu, mis avaldub lõpmatu mitteperioodilise kümnendmurruna, nimetatakse irratsionaalarvuks

 • Irratsionaalarvude hulka tähistatakse tähega I

 • Näited: ; e; ; …

  • arv e, nn Euleri arv Šveitsi matemaatiku Leonhard Euleri auks

  • e = 2,71828182845904523536 …


Reaalarvude hulk

 • Ratsionaalarvude hulk Q ja irratsionaalarvude hulk I moodustavad reaalarvude hulga

 • Reaalarvude hulka tähistatakse tähega R

 • Def. Iga lõpmatut kümnendmurdu, mis ei lõpe numbriga 9 perioodis, nimetatakse reaalarvuks


Reaalarvude hulga omadused

 • Reaalarvude hulk on pidev

 • Reaalarvude hulk on järjestatud, s.t. iga kahe erineva reaalarvu a ja b korral on õige üks väidetest: kas a b või b  a

 • Reaalarvude hulk on kinnine liitmise, lahutamise, korrutamise ja jagamise suhtes


 • Login