Hulgateooria l.jpg
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 26

Hulgateooria PowerPoint PPT Presentation


 • 268 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Hulgateooria. 12. märts 2014. Matemaatikuid, “hulgateoreetikuid”. Georg Cantor John Venn George Boole Augustus DeMorgan. Georg Cantor 1845 -1918. hulgateooria rajaja esialgu hulgateooriat ei tunnustatud, sest oli täiesti erinev

Download Presentation

Hulgateooria

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hulgateooria l.jpg

Hulgateooria

12. märts 2014

Külli Nõmmiste

Jõhvi Gümnaasium


Matemaatikuid hulgateoreetikuid l.jpg

Matemaatikuid, “hulgateoreetikuid”

Georg Cantor

John Venn

George Boole

Augustus DeMorgan


Georg cantor 1845 1918 l.jpg

Georg Cantor 1845 -1918

 • hulgateooria rajaja

 • esialgu hulgateooriat ei tunnustatud, sest oli täiesti erinev

 • tänapäeval kasutavad hulgateooriat enamus matemaatika harudest


John venn 1834 1923 l.jpg

John Venn 1834-1923

 • uuris loogikat ja tõenäosusteooriat

 • mõtles välja lihtsa viisi hulgateooria tehete graafiliseks kujutamiseks (Venn’idiagrammid)


Mis on hulk l.jpg

Mis on hulk?

 • Hulgateooria põhimõiste

 • Hulga all mõistetakse objektide kogumit.

  • Hulki tähistatakse suurte tähtedega A; B; C ... .

 • Hulka moodustavaid objekte nimetatakse hulga elementideks

  • Hulga elemente tähistatakse väikeste tähtedega a; b; c; …


Hulk v ib olla l.jpg

Hulk võib olla:


Hulkade esitamine l.jpg

Hulkade esitamine

 • loetelu

  A = {kevad; suvi; sügis; talv}

 • eeskiri

  X = {x|x on positiivne arv}

  • kõikide selliste x-de hulk, mille korral x on positiivne arv

 • Hulga elemendid asetatakse loogeliste sulgude { } sisse


Venni diagramm l.jpg

Venni diagramm

 • Kasutatakse hulkade graafiliseks kujutamiseks

 • eraldiseisvad hulgad A ja B

 • hulkadel C ja D on ühiseid elemente

A

B

C

D


Elemendi kuuluvus hulka l.jpg

Elemendi kuuluvus hulka

Kui on antud hulk

S = {a; e; i; o; u; õ; ä; ö; ü}, siis

aStS

oSvS

 • Elemendi kuuluvust hulka märgitakse sümboliga  (kuulub hulka) ja mitte-kuuluvust sümboliga  (ei kuulu hulka)


Hulkadevahelised seosed l.jpg

Hulkadevahelised seosed

hulkade võrdsus

osahulk

hulkade ühisosa

hulkade ühend


Hulkade v rdsus l.jpg

Hulkade võrdsus

 • Ühtedest ja samadest elementidest koosnevaid hulki nimetatakse võrdseteks

  • Hulkade võrdsuse tähistamiseks kasutatakse sümbolit =

   On hulgad

   X={0; 1; 2; 3; 4}

   Y={4; 3; 2; 1; 0}

   Nendel hulkadel on ühed ja samad elemendid, seega X = Y


Osahulk l.jpg

Osahulk

 • Kui ühe hulga iga element kuulub teise hulka, siis nimetatakse esimest hulka teise osahulgaks

  On hulgad

  A={3; 5; 8}

  B={2; 3; 4; 5; 8}

  C={2; 3; 7}

  • Et hulga A iga element kuulub ka hulka B, siis hulk A on hulga B osahulk AB.

  • Et hulga C iga element ei kuulu hulka B, siis hulk C ei ole hulga B osahulk CB.

K

L


Hulkade hisosa l.jpg

Hulkade ühisosa

 • Kahe hulga kõigi ühiste elementide hulka nimetatakse nende hulkade ühisosaks

  On hulgad

  B = {2; 3; 4; 5; 8}

  C={2; 3; 7}

  • Hulkade C ja B ühisosa on hulk, kus on kõik hulga B elemendid, mis kuuluvad ka hulka C

   C  B = {2; 3}

  • Kui element 2 on hulkade B ja C ühine element, siis kirjutatakse 2B Λ 2C

   • sümbol Λtähendab sidesõna ja


Hulkade hend l.jpg

Hulkade ühend

 • Kõigi elementide hulka, mis kuuluvad vähemalt ühte kahest hulgast, nimetatakse nende hulkade ühendiks

  On hulgad

  B = {2; 3; 4; 5; 8}

  C = {2; 3; 7}

  • Hulkade B ja C ühend on hulk, kus on kõik hulga B elemendid ja lisaks veel hulgast C need elemendid, mida hulgas B ei ole

   B  C={2; 3; 4; 5; 7; 8}

  • Kui element 7 kuulub vähemalt ühte hulkadest B või C, siis kirjutatakse 7B V 7C

   • sümbol V tähendab sidesõna või


Slide15 l.jpg

Ühendi ja ühisosa moodustamisel on omadusi, mis on samalaadsed arvude liitmise ja korrutamise omadustega

Seepärast nimetatakse ühendi ja ühisosa moodustamist ka teheteks hulkadega


J ta meelde s mbolid l.jpg

Jäta meelde sümbolid

 •  - element kuulub hulka

 •  - element ei kuulu hulka

 •  - tühihulk

 • A  B – hulk A on hulga B osahulk

 • C  B – hulk C ei ole hulga B osahulk

 • A  B – hulkade A ja B ühisosa

 • A  B – hulkade A ja B ühend

 • Λ - sidesõna ja

 • V – sidesõna või


Arvuhulgad l.jpg

Arvuhulgad


Naturaalarvude hulk l.jpg

Naturaalarvude hulk

 • Naturaalarvud on tekkinud esemete loendamise vajadusest

 • Naturaalarvud on 1; 2; 3; …; n –1; n; n + 1; …

 • Naturaalarvude hulka tähistatakse tähega N


Naturaalarvude hulga omadused l.jpg

Naturaalarvude hulga omadused

 • Igale naturaalarvule järgneb vahetult üks naturaalarv

 • Naturaalarvude hulk on lõpmatu

 • Naturaalarvude hulk on kinnine liitmise ja korrutamise suhtes

  • hulk on kinnine mingi tehte suhtes, kui selle hulga liikmetega tehtud tehte tulemus kuulub samasse hulka

 • Naturaalarvude hulk ei ole kinnine lahutamise ja jagamise suhtes


T isarvud l.jpg

Täisarvud

 • Naturaalarvude hulga N täiendamisel arvuga 0 ja arvude 1; 2; 3;…; n – 1; n; n + 1; … vastandarvudega saame täisarvude hulga

 • Täisarvude hulka tähistatakse tähega Z

 • Positiivsete täisarvude hulka tähistatakse Z+

 • Negatiivsete täisarvude hulka tähistatakse Zˉ

 • Z = {0; ±1; ±2; ±3;…}


T isarvude hulga omadused l.jpg

Täisarvude hulga omadused

 • Täisarvude hulk on järjestatud

 • Täisarvude hulgas ei ole suurimat ja vähimat arvu

 • Täisarvude hulk on kinnine liitmise, lahutamise ja korrutamise suhtes


Ratsionaalarvud l.jpg

Ratsionaalarvud

 • Ratsionaalarvuks nimetatakse arvu, mis on esitatav kahe täisarvu jagatisena

 • a/b, (b  0)

 • Kõik täis- ja murdarvud kokku moodustavad arvuhulga, mida nimetatakse ratsionaalarvude hulgaks

 • Ratsionaalarvude hulka tähistatakse tähega Q


Arvuhulgad23 l.jpg

Arvuhulgad

 • N Z  Q

rr

Ratsionaalarvud

Täisarvud

Naturaalarvud


Irratsionaalarvude hulk l.jpg

Irratsionaalarvude hulk

 • Arvu, mis avaldub lõpmatu mitteperioodilise kümnendmurruna, nimetatakse irratsionaalarvuks

 • Irratsionaalarvude hulka tähistatakse tähega I

 • Näited: ; e; ; …

  • arv e, nn Euleri arv Šveitsi matemaatiku Leonhard Euleri auks

  • e = 2,71828182845904523536 …


Reaalarvude hulk l.jpg

Reaalarvude hulk

 • Ratsionaalarvude hulk Q ja irratsionaalarvude hulk I moodustavad reaalarvude hulga

 • Reaalarvude hulka tähistatakse tähega R

 • Def. Iga lõpmatut kümnendmurdu, mis ei lõpe numbriga 9 perioodis, nimetatakse reaalarvuks


Reaalarvude hulga omadused l.jpg

Reaalarvude hulga omadused

 • Reaalarvude hulk on pidev

 • Reaalarvude hulk on järjestatud, s.t. iga kahe erineva reaalarvu a ja b korral on õige üks väidetest: kas a b või b  a

 • Reaalarvude hulk on kinnine liitmise, lahutamise, korrutamise ja jagamise suhtes


 • Login