Taklimat kod kursus dan dokumen coppa jadual 3 bidang 2
Download
1 / 18

Taklimat Kod Kursus dan Dokumen COPPA – Jadual 3 ( Bidang 2) - PowerPoint PPT Presentation


 • 228 Views
 • Uploaded on

Taklimat Kod Kursus dan Dokumen COPPA – Jadual 3 ( Bidang 2). 16 Mei 2014 T.T. Ho. Penambahbaikan Kod Kursus ( i ). Kod Lama EDU 3105 Jenis kursus Turutan kursus ( dalam program) Tahap ( sijil ) Versi kurikulum. Penambahbaikan Kod Kursus (ii). Kod baharu EDU 3053

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Taklimat Kod Kursus dan Dokumen COPPA – Jadual 3 ( Bidang 2)' - eagan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Taklimat kod kursus dan dokumen coppa jadual 3 bidang 2

TaklimatKodKursusdanDokumen COPPA – Jadual 3 (Bidang 2)

16 Mei 2014

T.T. Ho


Penambahbaikan kod kursus i
PenambahbaikanKodKursus (i)

Kod Lama

EDU 3105

JeniskursusTurutankursus

(dalam program)

Tahap (sijil) Versikurikulum


Penambahbaikan kod kursus ii
PenambahbaikanKodKursus (ii)

Kodbaharu

EDU 3053

JeniskursusJumlahkredit

Tahap (sijil) Turutankursusdalam program


Penambahbaikan kod kursus iii
PenambahbaikanKodKursus (iii)


Dokumen asal i
Dokumenasal (i)

 • Pro forma, skema TLO, jadual SLT, matriks CLO

 • Di manakahlokasidokumentersebut?

  • Pro forma: Fail PegawaiDokumen / Folio pensyarah

  • Skema TLO/jadual SLT/matriks CLO: Fail kursus MQA


Dokumen asal ii
Dokumenasal (ii)

 • Apakahkandunganutamadokumentersebut?

  • Pro forma: Jam kredit, tajuk & pengagihan jam, rujukan

  • Skema TLO: cadanganaktivitiuntuk K/T/A/ISL mengikuthasilpembelajarandantajuk

  • Jadual SLT: bagaimana jam pembelajaranbersemuka/tidakbersemukadiagihkanmengikuthasilpembelajarandantajuk

  • Matriks CLO: bagaimanahasilpembelajaran/tajukmemenuhi 8 domain kompetensidanarasbentukpentaksirandalamtaksonomi Bloom


Jadual 3 menggantikan pro forma jadual slt dan matriks clo
Jadual 3 menggantikan pro forma, jadual SLT danmatriks CLO

Berkuatkuasa 1 Jun 2014


Kandungan jadual 3 i
KandunganJadual 3 (i)

 • NamaKursus/Modul – spt pro forma

 • Kod Kursus – kod baharu

 • Nama Pensyarah Akademik

  • Setiap jabatan perlu menyediakan senarai nama semua pensyarah yang pernah mengajar kursus tersebut mengikut ambilan dan kumpulan

  • Cth: Bagi kursus WAJ3022, Ambilan 2011 – TL/AG Ho Theen Theen, BM/SN Christopher Tan dsb

  • Lampirkan senarai ini kepada Jadual 3

 • Rasional Kursus/Modul dalam Program – daripada Jadual 3 sedia ada

 • Semester dan Tahun ditawarkan – spt pro forma

  * Semester 1 atau 2, tahun pengajian (1/2/3/4) BUKAN bulan/tahun


Kandungan jadual 3 ii
KandunganJadual 3 (ii)


Kandungan jadual 3 iii
KandunganJadual 3 (iii)

 • Nilai Kredit

  • Tiadalagi ‘sistemkurungan’

  • 1 kredit = 40 jam notional

  • Agihan jam untuk K/T/A – rujukperkara 6 (slaidsebelum)

   * Menggabungkanjadual SLT (dokumen lama)

 • Prasyarat (jika ada) – spt pro forma

 • Objektif Pembelajaran – secara am


Kandungan jadual 3 iv
KandunganJadual 3 (iv)

 • Hasil Pembelajaran

  • Sila rujuk silang kepada pro forma lama, sama ada terdapat perbezaan

  • Pemetaan Hasil Pembelajaran kepada aras taksonomi pembelajaran (Bloom) dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotor – daripada matriks CLO (dokumen lama)

  • Pensyarah hendaklah memastikan PdP yang dilaksanakan mencapai aras yang bersesuaian

   Contoh


Kandungan jadual 3 v
KandunganJadual 3 (v)

 • Kemahiran Boleh Pindah (Transferable Skills, TS)

  • Maklumat tambahan untuk memenuhi keperluan COPPA

  • Pensyarah hendaklah berusaha mengintegrasikan TS yang dikenalpasti ke dalam aktiviti PdP mengikut kesesuaian


Kandungan jadual 3 vi
KandunganJadual 3 (vi)

 • StrategiPengajaran dan PembelajaransertaPentaksiran – secara am, spt pro forma & Jadual 3 sediaada

 • Sinopsis – spt pro forma (mungkinberubahsedikitjikahasilpembelajaranberubah)

 • Modpenyampaian – spt pro forma & Jadual 3 sediaada

 • KaedahdanJenisPentaksiran – spt pro forma & Jadual 3 sediaada


Kandungan jadual 3 vii
KandunganJadual 3 (vii)

 • Pemetaan Hasil Pembelajaran Program (Programme Learning Outcomes, PLO) dengan Objektif Pendidikan Program (Programme Educational Objectives, PEO)

  • PEO adalah seragam untuk semua program kecuali no. 4 (nama bidang mengikut program) dan no. 6 (berlainan sedikit bagi program tertentu)

  • PLO adalah spesifik kepada program

  • PEO dan PLO wajar diingati oleh semua pelajar guru dan pensyarah yang berkenaan

  • Pastikan pemetaan PEO & PLO adalah sama bagi semua kursus dalam program yang ditawarkan jabatan (major dan elektif) kecuali bagi WAJ, EDU dll kursus yang diambil oleh semua pelajar guru - ada pemetaan tersendiri


Kandungan jadual 3 viii
KandunganJadual 3 (viii)

 • Pemetaan Hasil Pembelajaran Kursus (Course Learning Outcomes, CLO) dengan Hasil Pembelajaran Program ( Programme Learning Outcomes, PLO)

  • Pastikan PLO bagi kursus tertentu adalah betul mengikut major

  • Pemetaan ini adalah berbeza mengikut kursus

  • Pensyarah hendaklah memastikan aktiviti PdP mencerminkan pemetaan yang ditetapkan

   Contoh


Kandungan jadual 3 ix
KandunganJadual 3 (ix)

 • KerangkaKursus/ModuldanJumlah Jam PembelajaranPelajar (Student Learning Time, SLT)setiaptajuk

  • Contoh

  • Berdasarkan pro forma (silabuatrujukansilanguntukmengenalpastiperubahansekiranyaada)

  • Gunakanbahagianiniuntukmenyediakan LAM PT-05-02 (perancangan semester)

 • Rujukan – spt pro forma, tetapirujukan lama mungkintelahdikeluarkan / digantirujukanterkini

  • Perluperhatian/tindakanPusatSumberdengankerjasamaKetuaJabatan / pensyarah


Kandungan jadual 3 x
KandunganJadual 3 (x)

 • Penyediaan LAM PT-05-03 (perancanganmingguan) adalahberdasarkanskema TLO yang perludisediakanolehjabatan / unit

 • Bengkelpenyediaanskema TLO (memo akanmenyusul)

  • Latihanfasilitatoruntuk AJK AkreditasipadaJumaat, 23 Mei 2014, 2.00 – 4.30 ptg

  • BengkeluntuksemuapensyarahpadaIsnin, 26 Mei 2014, 10.00 pagi – 1.00 ptg

  • Dokumenperludisediakansebelum 23 Jun 2014 untuk audit dalamanterakhirsebelum Audit MQA


Selamat hari guru kepada semua rakan pendidik
SELAMAT HARI GURU KEPADA SEMUA RAKAN PENDIDIK

Guru PencetusKreativitiPenjanaInovasi


ad