A n met s a finn nemzeti p lyaorient ci s rendszerek
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

A német és a finn nemzeti pályaorientációs rendszerek PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

A német és a finn nemzeti pályaorientációs rendszerek. Pályatanácsadási rendszerek nemzetközi összehasonlítása 2.) ea. Előadó: Borbély-Pecze Tibor Bors [email protected] A német rendszer elemei. A képzési és pályaorientációs tanácsadás a németországi felfogás szerint alapvetően

Download Presentation

A német és a finn nemzeti pályaorientációs rendszerek

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


A német és a finn nemzeti pályaorientációs rendszerek

Pályatanácsadási rendszerek nemzetközi összehasonlítása

2.) ea.

Előadó: Borbély-Pecze Tibor Bors

[email protected]


A német rendszer elemei

 • A képzési és pályaorientációs tanácsadás a németországi felfogás szerint alapvetően

  személyközi, pedagógiai-pszichológiai jellegű szolgáltatás.

 • A szolgáltatás-nyújtásban és a fejlesztésben is hagyományosan a német ÁFSZ, a BA a főszereplő, bár a 2000-es években privát szereplők is megjelentek a területen


A német rendszer elemei II.

 • A pályatanácsadás, pályaorientáció feladatát a vonatkozó előírások a Szövetségi Munkaügyi Ügynökség (Bundesagentur für Arbeit, BA, a továbbiakban SZMÜ) hatáskörébe utalják. Megvalósításában részt vehetnek további szereplők, pl. közintézmények, iskolák, iparkamarák vagy magánszolgáltatók.

 • A pályatanácsadás jogi feltételeit a Szociális Törvénykönyv (Sozialgesetzbuch, SGB.) III7. kötet 29-33 paragrafusai rögzítik.


Az SZMÜ átdolgozott tanácsadói modellje

 • Az első szolgáltatási lépcsőben információs

  anyagokhoz férhetnek hozzá, online formában illetve különféle kiadványok alakjában. Ezeket az információkat önkiszolgáló módon kezelhetik a rendelkezésükre bocsátott gépeken, olvasóhelyiségekben.

 • A második szintet csoportos tanácsadási programok képviselik. A különböző programok

  között megtaláljuk az álláskeresők klubját, az önértékelést erősítő csoportfoglalkozásokat, de az alapkészségek (írás, olvasás, számolás) fejlesztését szolgáló tematikus csoportokat is. Az ellátás egyik kulcselemét az álláskeresési stratégiák és kompetenciák fejlesztése jelenti – az önéletrajzok és pályázati anyagok elkészítésében nyújtott készségfejlesztő támogatás, az

  állásinterjú felkészítés és további, foglalkoztatási esélyt javító programokra történő felkészítés.

 • A harmadik szintet az igen költséges személyes pályatanácsadás képviseli.


Iskolai pályaorientáció Németországban

 • Az első változatban teljes egészében iskolaiszervezésben, egy-vagy több pályatanácsadó szakember, vagy pályaválasztási szaktanácsadóval kiegészített szakértői team készíti elő és bonyolítja le a pályaorientációs folyamatot.

 • Második változatként pályaorientációval foglalkozó közszolgálati vagy magáncég szolgáltatását veszik igénybe az iskolák.

 • Végül a pályaorientációban együttműködőiszerződés keretében is kapcsolódhatnak egymással tanácsadói szolgáltatást végző intézmények, civil szervezetek vagy

  magánvállalkozások és a munkaerő-piaci szereplők.


Távtanácsadás- információs adatbázisok a német pályaorientációs munkában

BERUFENET

Szakmabemutatások

A leírás tartalmazza

- a tevékenység rövid bemutatását,

- a képzési információkat (milyen szakképesítések tartoznak hozzá, és ezeket milyen

képzési formában, mennyi idő alatt, milyen feltételekkel lehet megszerezni – a rövid

leírás mellett megnyithatók a következő leírások: A képzés tartalma, Milyen

iskolatípusokban tanulható, financiális kérdések, képzési idő, vizsga, fontos tantárgyak

és tartalmuk, lehetőségek a képzettséggel, a szakma gyakorlását lehetővé tevő más

szakképesítések),

- milyen érdeklődési területhez kapcsolható, milyen kompetenciák szükségesek,

- információforrások – bőséges, részben az adott szakmához, részben a

szakmacsoporthoz tartozó – internetes források, könyvek, folyóiratok, szakmai és

egyéb szervezetek,

- besorolások (pl. FEOR-szerű szám stb.)

- munkaerőpiaci adatok – átlépés a Berufe im Spiegel der Statistik 1999 – 2007

megfelelő oldalára


Távtanácsadás- információs adatbázisok a német pályaorientációs munkában II.

Machs Richtig

KURSNET –

Das Portal für berufliche Aus- und Weiterbildung


A finn rendszer elemei

 • Finnországban a 2004-es NAT az elemi oktatás 1-10. osztályaiban a tanulók életkori sajátosságaiból kiindulva részletes feladatokat jelöl meg a pályaorientációban

 • Az oktatásügy és a munkaügy között országos és területi alapon (55 pályaorientációs tanács) is erőteljes kooperáció és feladatmegosztás valósul meg egyazon nemzeti rendszer keretei között.


Különbségtétel a munkavállalási tanácsadás és információs tanácsadás között a finn ÁFSZ-ben I.

Sultana és Watts (2005) p.31-32


Különbségtétel a munkavállalási tanácsadás és információs tanácsadás között a finn ÁFSZ-ben II.


Szakmai szolgáltatási szintek a finn ÁFSZ-ben

Sultana és Watts (2005) p.67


Pályaorientáció a finn tanárképzésben, iskolában, iskolai humán szolgáltatások


Pályaorientáció a finn tanárképzésben, iskolában, iskolai humán szolgáltatások II.

 • Kötelező pályaorientációs kreditek a mestertanár kepézés során minden finn tanárképzőben

 • Pályaorientáció 1-10. osztályig (tanárok+ szakszemélyzet)

 • A tanárok szerepe finn NAT (2004) 4.3.

  • Folyamatos feladat az alapfokú oktatásban

  • Tanárok együttműködése a tanulást segítő tanácsadókkal

  • A helyi tantervnek be kell mutatnia az iskola és a helyi intézmények és munkaerőpiac közötti kapcsolódást !

   • Az egyes foglalkozások képviselői osztálytermi látogatásokat tesznek

   • Kötelező a munkahelyek meglátogatása (vö. üzemlátogatás)

   • Különböző helyekről tájékoztatókat gyűjtenek a tanárok

   • Tananyag modulok beépítése


1-10. évfolyamig G. feladatok a finn oktatási rendszerben 1.

NAT (2004) 256-258 old.

1-2. osztály

 • Tanulók tanulási képességeinek fejlesztése, szociális kompetenciák fejlesztése, tanulási zavarok kiküszöbölése, beszoktatás az iskolai életbe, a G. tevékenységek az iskolai életbe építve jelennek meg.

  3-6. osztály

 • tanulói függetlenség és felelősségérzet kialakítása

 • 6. osztálytól szakmák bemutatása

 • A helyi tantervben 6.-tól megjelennek a G. elemek


1-10. évfolyamig G. feladatok a finn oktatási rendszerben 2.

7-9. osztály

 • G. a tanórákon

 • személyre szabott, a tanuló személyiségjegyeit érintő egyéni counselling

 • kiscsoportos pályaorientáció

 • a munka és felnőtt élet bemutatása a tanulóknak

 • Segítségnyújtás a továbbtanuláshoz


 • A pályaorientációs tevékenység értékelése a finn oktatásügyben (szereplők, összetevők)


  2. ea. háttéranyagai

  • R.G. Sultana & A.G. Watts Career Guidance in Europe's Public Employment Services DG EMPL. (2005)

  • Kiss István A német modell 10-23 old. (2008) In A pályaorientáció/karrier-tanácsadás rendszere, helyzete a magyar felsőoktatásban – lehetséges partnerek egy nemzeti lifelong guidance hálózatban FSZH (2008)

  • Borbély-Pecze Tibor Bors (témavezető) Pályaorientációs portálok szerkezeti és tartalmi vizsgálata Tematikus hazai és nemzetközi áttekintés FSZH (2008)

  • Nemzeti Alaptanterv, Finnország (2004)


 • Login