L k rensk  v pocty

L k rensk v pocty PowerPoint PPT Presentation


  • 142 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Obsah slo?ky ve smesi dle CL 2009. Hmotnostn? % (x g l?tky ve 100 g smesi) m/mObjemov? % (x ml l?tky ve 100ml smesi) v/Vp.p.m. (partes per milion)- v hmotnostn?ch jednotk?ch, nen?-li uvedeno jinak% typu m/V a V/m nepovolena, nutno vypsat jednotkyKoncentrace odmern?ch roztoku: molarita

Download Presentation

L k rensk v pocty

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Lékárenské výpocty RNDr. Božena Macešková, CSc.

2. Obsah složky ve smesi dle CL 2009 Hmotnostní % (x g látky ve 100 g smesi) m/m Objemová % (x ml látky ve 100ml smesi) v/V p.p.m. (partes per milion)- v hmotnostních jednotkách, není-li uvedeno jinak % typu m/V a V/m nepovolena, nutno vypsat jednotky Koncentrace odmerných roztoku: molarita (x mol látky v 1 l odmer. roztoku)

3. Obsah složky ve smesi Hmotnostní zlomek: c = m/M c…hmotnostní zlomek m…množství látky obsažené ve smesi M…celkové množství smesi Hmotnostní procento: C= (m/M).100 C…hmotnostní procento, koncentrace

4. Smíchání nekolika smesí téže látky (ruzné koncentrace): zpusob I. smes m1 M1 c1 smes m2 M2 c2 …. n. n-tá smes: mn Mn cn -------------------------------------------------------------- Výsled. smes: m M c m= m1+ m2 +..+ mn M= M1+M2+..+Mn c = ??

5. Smešovací rovnice (pravidlo): C.(M1+M2+… +Mn)=C1M1+ C2 M 2 +…+Cn M n POZOR: Rozpouštedlo (vehiculum): C = 0 % Cistá látka: C = 100 %

6. Smíchání nekolika smesí téže látky (ruzné koncentrace): zpusob II. p1 d1 = c - p2 c p1> p2 p2 d2 = p1- c ----------------------------------------------------------------------------------------------- d1 + d2 …pomer pro smíchání soucástí, z nichž má být smes pripravena p1 …hmotnostní % 1. soucásti (složky) smesi p2 …hmotnostní % 2. soucásti (složky) smesi c…hmotnostní % výsledné smesi d1 …množství 1. soucásti (složky) smesi s hmotnostním % p1, které je nutno pro smísení použít d2 …množství 2. soucásti (složky) smesi s hmotnostním % p2, které je nutno pro smísení použít d1 + d2 …množství smesi s výsledným hmotnostním % c, které vznikne smícháním podílu d1 a d2 KR͎OVÉ PRAVIDLO

7. Použití zásobních roztoku a triturací Zásobní roztok: Rozpuštená látka a rozpouštedlo, smes má skupenství kapalné Triturace: Smes úcinné a pomocné látky, kde obe látky jsou v pevném skupenství Duvod pro použití: Usnadnení prípravy Zpresnení navažování Ze znalosti koncentrace se vypocte príslušné množství zás. roztoku nebo triturace obsahující požadované množství cisté látky

8. Prepocet navážek Pri príprave množství úmerne vetšího nebo menšího než je predepsáno 2. Pri príprave IPLP (kusové lékové formy: delené prášky, kapsle, cípky), kde je subscriptio ve tvaru: d.t.d. (dentur tales doses)

9. Doporucené terapeutické dávky a maximální dávky léciv pro dospelé Tabulka c. IV. CL 2009 Dospelý pacient: vek nad 15 let Terapeutické dávky: - Odpovídají prumernému dávkování léciva Jsou myšleny jako povšechné vodítko Uvedeny pro orientaci lékare a lékárníka Pro lécivo se mohou lišit pri ruzných cestách podání Mohou být prekroceny bez udání duvodu

10. Doporucené terapeutické dávky a maximální dávky léciv pro dospelé Maximální dávky: Dávky, které nesmí lékárník pri výdeji prekrocit jak pro jednotlivé podání (dosis maxima singula, d.m.s.), tak pro podání behem 24 hodin (dosis maxima pro die, d.m.d.), pokud to lékar zretelne nevyznacil v predpisu Pri bežném predepisování se neprekracují Velikost dávky je ruzná pri ruzných zpusobech podání

11. Doporucené terapeutické dávky a maximální dávky léciv pro dospelé Vyznacení úmyslného prekrocení na Rp: vykricník a vypsání slovy latinsky do závorky Stanoveny pro léciva z tab c. I., II., III. CL 2009 a vyjmecne pro nekterá další Mezi dávkou jednotlivou a denní (terapeutickou ci maximální) neexistuje definovaný vztah (násobek) Pro vybraná léciva: Seznam max. dávek vypracovaný na ÚAF

12. Kontrola dávek predepsaných léciv Je nutno ji provádet: pri výdeji HVLP možnost úpravy: zmena dávkování pred zapocetím prípravy IPLP možnost úpravy: zmena dávkování zmena navážky úcinné látky

13. Prepocet dávkování tekutých lékových forem 1 kapka 0,05 ml (g) 1 lžicka (kávová, cajová) 5 ml (g) 1 lžíce detská 10 ml (g) 1 lžíce (polévková) 15 ml (g) Pocet ml je roven poctu g: platí pro vodné roztoky a roztoky s mernou hmotností rovnou (velmi blízkou) 1

14. Doporucené terapeutické dávky léciv pro deti Tabulka c. V. CL 2009 Díte = pacient ve veku do 15let Pro deti se nestanovují maximální dávky!!!

15. Doporucené terapeutické dávky léciv pro deti Doporucená terapeutická dávka pro deti: jednotlivá denní Význam: hranicní dávka pro predepisování Pokud lékar hodlá zámerne dávku prekrocit: vykricník a vypsání slovy latinsky do závorky Není-li stanoveno jinak, pak platí: Dop. ter. d. denní = trojnásobek dop. ter. dávky jednotlivé

16. Doporucené terapeutické dávky léciv pro deti (dop.ter.d.) Závislost dávky léciva pro díte na: Veku Hmotnosti Povrchu tela Nutno vypocítat podle zadaných parametru

17. Výpocet dop. ter. d. pro deti na základe velikosti povrchu tela Nejpresnejší zpusob, ale povrch tela obtížne zjistitelný Použití: klinická pracovište Základní vzorec: S g = --------- . G 1,73 g…….dop. ter. d. pro díte (jednotlivá nebo denní podle toho, jakou hodnotu dosadíme za G) S…….povrch tela dítete 1,73…konstanta, povrch tela dospelého cloveka G…….dop. ter. d. pro dospelého Uvedeno v predmluve k tab. V. CL 2009

18. Zjištení velikosti povrchu tela dítete Nomogram Ze znalosti výšky a váhy, je nejpresnejší Tabulky podle ruzných autoru Korelacní tabulky Napr. v CL 2009 v predmluve k tab. V., zde prumerné hodnoty podle veku (méne presné) Matematický výpocet 7. vek dítete v letech + 45 S = ------------------------------------- 100 Méne presné než nomogram (individuální variabilita)

19. Praktické provedení výpoctu dop. ter. d. pro deti podle povrchu tela Ze znalosti dop. ter. d. pro dospelé (G) z CL 2009 (tab. V.) Ze znalosti hodnoty g (mg) léciva/m2 povrchu tela dítete/den (tabulky uvedeny ve starší literature, napr. CSL 4) Jedná se o lineární závislost

20. Výpocet dop. ter. dávek pro deti podle veku Nelineární závislost v intervalu (0 – 15) Linearita v dílcích intervalech: 0 – 1 rok 1 – 6 let 6 – 15 let Stanoveny dávky pro hranicní hodnoty intervalu, pro ostatní hodnoty veku nutno dávku spocítat Tabelární hodnoty jsou dány jako hodnoty jednotlivé!!!

21. Schematické znázornení prubehu závislosti dávky léciva pro díte na veku

22. Vzorec pro výpocet dop. ter. dávky pro deti podle veku Metoda interpolace d2 - d1 d = d1 + -----------. nd n d…..dop. ter.dávka léciva pro zadaný vek d1.…dop. ter. dávka léciva pro spodní hranici vekového intervalu d2 …dop. ter. dávka léciva pro horní hranici vekového intervalu n…..pocet dílcích (rocních) intervalu uvnitr vekového rozmezí nd….pocet dílcích (rocních) intervalu od zacátku vekového rozmezí po vek dítete, pro než stanovujeme dávku…

23. Výpocet dop. ter. dávky léciva pro deti podle váhy Lineární závislost v celém intervalu Tabulky CL 2009: hodnota: g (mg) léciva/1 kg váhy dítete/den Tabelovány jsou dávky denní!!!

24. Použitelnost jednotlivých zpusobu výpoctu: Podle veku: nejbežnejší (lze zjistit z údaju o pacientovi na Rp) Podle váhy: prednostne u antibiotik (nove: váhu lze uvádet i na Rp) Podle povrchu tela: pro léciva, pro než nejsou uvedeny hodnoty v tab. V. CL 2009

25. Doporucené terapeutické dávky léciv pro zvírata Tabulka VI. CL 2009 Hodnoty tabelovány pro jednotlivé živocišné druhy a zpusoby podání léciva Dávkování léciva pro urcitý živocišný druh: Podle váhy Pro jedince, jejichž váha se príliš neliší od uvedeného standardu Podle povrchu tela Pro jedince s váhou podstatne odlišnou od uvedeného standardu

26. Doporucené terapeutické dávky léciv pro zvírata V predmluve k tab. VI. CL 2009: Výcet živocišných druhu a zkratky pro ne používané Váhové standardy pro dospelé jedince uvedených živocišných druhu Závislost dávky léciva na váze zvírete není lineární!!! (dospelé zvíre s váhou nižší než standard toleruje vyšší dávku než by odpovídalo lineární závislosti, a naopak)

27. Doporucené terapeutické dávky léciv pro zvírata Hodnoty udávané v tabulce: g (mg) léciva/1 kg váhy zvírete tj. pro jednotlivé podání, není-li uvedeno jinak Oproti tabulkám IV. a V. CL 2009 je u léciv uvedeno jejich zarazení podle farmakoterapeutického úcinku

28. Doporucené terapeutické dávky léciv pro zvírata Predcházející vydání (CL 97) uvádí i výpocet dávky léciva pro zvíre na základe znalosti povrchu tela Uveden vzorec pro výpocet povrchu tela zvírete a konstanty nutné pro výpocet Použití výpoctu: individualizace dávek

  • Login