Thực hành Unix, Linux
Download
1 / 88

Thực hành Unix, Linux Ngô Thanh Nguyên Bộ môn Hệ thống và Mạng máy tính - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Thực hành Unix, Linux Ngô Thanh Nguyên Bộ môn Hệ thống và Mạng máy tính Khoa Khoa học và kỹ thuật máy tính Email: [email protected] Assignment 1: Các giải thuật định thời và lập trình multiprocess, multithread, IPC

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Thực hành Unix, Linux Ngô Thanh Nguyên Bộ môn Hệ thống và Mạng máy tính' - dyami


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Thực hành Unix, Linux

Ngô Thanh Nguyên

Bộ môn Hệ thống và Mạng máy tính

Khoa Khoa học và kỹ thuật máy tính

Email: [email protected]

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


Assignment 1: Các giải thuật định thời và lập trình multiprocess, multithread, IPC

Assignment 2: Quản lí bộ nhớ và I/O

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


T i li u tham kh o
Tài liệu tham khảo trình multiprocess, multithread, IPC

 • http://www.cse.hcmut.edu.vn/~c506001/

 • Nguyễn Phương Lan, Hoàng Đức Hải: “Lập trình Linux, tập 1”

 • Linux manual

 • Internet

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


N i dung
Nội trình multiprocess, multithread, IPCdung

 • Giới thiệu

 • Khái niệm cơ bản về người dùng – account

 • Các lệnh cơ bản trong Linux

 • Hệ thống file, lệnh thao tác trên hệ thống file

 • Đổi hướng xuất nhập, pipe

 • Trình soạn thảo vi (visual interpreter)

 • Lập trình Shell

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


N i dung1
Nội trình multiprocess, multithread, IPCdung

 • Giớithiệu

 • Kháiniệmcơbảnvềngườidùng – account

 • Cáclệnhcơbảntrong Linux

 • Hệthống file, lệnhthaotáctrênhệthống file

 • Đổihướngxuấtnhập, pipe

 • Trìnhsoạnthảo vi (visual interpreter)

 • Lậptrình Shell

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


Gi i thi u
Giới thiệu trình multiprocess, multithread, IPC

 • Thực hành trên hệ điều hành *nix

 • Cóthểlogin trực tiếp hay dùng chương trình telnet/ssh đểkết nối đến máy *nix

 • Mỗi người dùng phải cómột tài khoản (account) đểsửdụng hệthống. Mỗi tài khoản gồm có:

  • Tênsửdụng (username)

  • Mậtkhẩu (password)

  • Thưmụclàmviệc (home directory)

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


Login v logout
Login và logout trình multiprocess, multithread, IPC

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


Ng nh p h th ng
Đăng nhập hệ thống trình multiprocess, multithread, IPC

 • Linux

  • Tại dấu nhắc của hệ thống, gõ username và password

 • Windows

  • Dùng ssh để kết nối đến máy chủ Linux từ xa

  • PuTTY

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM trình multiprocess, multithread, IPC


Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM trình multiprocess, multithread, IPC


Ng xu t h th ng
Đăng xuất hệ thống trình multiprocess, multithread, IPC

 • exit,Ctrl + Dhoặcđóng cửa sổ PuTTY

 • Tất cảcác quátrình đang chạy đều kết thúc (ngoại trừcác quátrình được thực hiện với lệnh nohup)

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


M t s ch
Một số chú ý trình multiprocess, multithread, IPC

 • Hệthống *nix phân biệt chữhoa vàchữ thường.

 • Nếu đăng nhập từcác máy Windows, cần tắt các chương trình gõ tiếng Việt(Unikey,Vietkey…).

 • Đểxoáký tự trước đó, cóthểdùng phím Backspace trong một số trường hợp không dùng phím Delete được.

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


N i dung2
Nội trình multiprocess, multithread, IPCdung

 • Giớithiệu

 • Kháiniệmcơbảnvềngườidùng – account

 • Cáclệnhcơbảntrong Linux

 • Hệthống file, lệnhthaotáctrênhệthống file

 • Đổihướngxuấtnhập, pipe

 • Trìnhsoạnthảo vi (visual interpreter)

 • Lậptrình Shell

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


C c l nh c b n
Các lệnh trình multiprocess, multithread, IPCcơ bản

 • Một lệnh *nix cơ bản có định dạng như sau

  <command_name> <options> <arguments>

 • Ví dụ:

  $ls –l /etc

  $cd /tmp (no option)

  $whoami (no option and argument)

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


Danh nh id entifier
Danh đị trình multiprocess, multithread, IPCnh (identifier)

 • Mỗi người dùng cómột danh định duy nhất trong hệthống.Đối với người dùng, danh định chính làusername duy nhất trong hệthống.

 • Đối với hệthống, một danh định người dùng bao gồm:

  • UID (user identifier)

  • GID (group identifier)

 • Lệnhhiểnthịthông tin về UID và GID: id

 • Lệnh cho biết danh định: whoamihoặcwho am i

 • Vídụ

  $who am i

  a01 pts/1 Apr 2 14:38

  $whoami

  a01

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


Th m c home th m c h i n h nh
Thư mục home, trình multiprocess, multithread, IPCthư mục hiệnhành

 • Mỗi người dùng trong hệthống đều cómột thư mục home và người đócótoàn quyền trong đó

 • Thư mục home

  Dùng lệnhechođểhiển thịbiến môi trườngHOME:

  $echo $HOME

  /home/a01

 • Thư mục làm việc (hay thư mục hiện hành)

  $pwd

  /home/a01

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


Hi n th ng i d ng c m t trong h th ng
Hiển thị người dùng trình multiprocess, multithread, IPCcó mặt trong hệ thống

 • Lệnh who

  $who

  root pts/1 Aug 17 15:02 (172.28.12.14)

  mpi pts/2 Aug 17 15:05 (172.28.10.143)

  a01 pts/8 Aug 17 14:25 (172.28.11.192)

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


Thay i m t kh u
Thay đổi mật trình multiprocess, multithread, IPCkhẩu

 • Lúc đầu, người dùng log on vào hệthống cóthểkhông cần mật khẩu. Tuy nhiên, người dùng phải thay đổi sau đó.

 • Dùng lệnh passwd để thay đổi mật khẩu

  $ passwd

  Newpassword:

  Confirmnew password:

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


C tr gi p
Để trình multiprocess, multithread, IPCđược trợ giúp

 • Dùng lệnhman(manual) đểxem trợgiúp cho một lệnh hay một hàm nào đó.

 • Một sốphím chức năng trong lệnh man

  -Kết thúc: q-Về trang trước:b-Vềtrang sau: f

 • Ví dụ

  $ man passwd

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


N i dung3
Nội trình multiprocess, multithread, IPCdung

 • Giớithiệu

 • Kháiniệmcơbảnvềngườidùng – account

 • Cáclệnhcơbảntrong Linux

 • Hệthống file, lệnhthaotáctrênhệthống file

 • Đổihướngxuấtnhập, pipe

 • Trìnhsoạnthảo vi (visual interpreter)

 • Lậptrình Shell

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


C u tr c h th ng file
Cấu trúc hệ thống file trình multiprocess, multithread, IPC

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


M t s t h m c quan tr ng
Một trình multiprocess, multithread, IPC số thư mục quan trọng

 • /

 • /bin

 • /boot

 • /dev

 • /etc

 • /home

 • /lib

 • /lost+found

 • /mnt

 • /sbin

 • /tmp

 • /usr

 • /var

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


C c ki u file
trình multiprocess, multithread, IPCc kiểu file

 • Directory

  • là file đặc biệt, chứa thông tin của các file khác.

  • thựcchấtlà 1 file.

 • Ordinary file

  • làfile thông thường, chương trình hoặc dữliệu.

 • Special file

  • làfile đặc biệt, tương ứng với các thiết bị(devicefile)

 • Dùng lệnh file path_name đểbiết path_name làloại file gì.

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


D o ch i trong c y th m c
Dạ trình multiprocess, multithread, IPCo chơi trong cây thư mục

 • Dùng lệnh cd (change directory)

  $ cd <pathname>

  pathname = đường dẫn tương đối (tính từ thư mục hiện hành) hoặc tuyệt đối (tính từ thư mục gốc)

 • Thư mục đặc biệt:

  • Thư mục hiện hành:.

  • Thư mục cha:..

  • Thư mục home:~hoặc~username

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


Ví dụ trình multiprocess, multithread, IPC

$cd /tmp(move to /tmp directory)

$cd ../home/a01 (then you are in your home)

$pwd

/home/a01

...

$cd(move back to your home)

...

$cd /etc/sysconfig/network-scripts

$pwd

/etc/sysconfig/network-scripts

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


Li t k n i dung th m c
Liệt kê trình multiprocess, multithread, IPCnội dung thư mục

 • Dùng lệnh ls (listing directory):

  ls [option] path_name

 • Ví dụ

  $ ls

  addr.c env.c fork.c lockf.c pipe1.c a.out exec1.c forkex.c lockf.h

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


M t s t y ch n c a l nh ls
Một trình multiprocess, multithread, IPCsốtùychọncủalệnhls

 • -a/A liệt kê các file ẩn

 • -dchỉliệt kê tên của thư mục, không liệt kê nội dung

 • -F liệtkêcác file vàchobiếtkiểucủa file qua kýhiệu ở cuối

  • Không cóký hiệu gì:file thường

  • ‘/’ directories

  • ‘*’ executable files

  • “@” linked files

 • -ichobiếtsốinodecủa file

 • -lliệt kê đầy đủthông tin về file/thư mục

 • -Rliệt kê các thư mục conđệquy

 • -t sắpxếptheothờigiancậpnhật

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


Ví dụ trình multiprocess, multithread, IPC

 • Hiển thị đầy đủthông tin:

  $ls –l

  total 8

  drwxr-xr-x 15 a01 student 512 Aug 10 2000 floppy

  -rw-r--r– 1 a01 student 58984 Mar 9 2000 arch.tar

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


Ví dụ trình multiprocess, multithread, IPC

$ ls -a

. .libs .rhosts io.c

.. .login 1.c nohup.out

.cshrc .netscape debugging.html

.desksetdefaults .profile fork.c

(Các file/thư mục ẩn cótên bắt đều bằng dấu chấm, vídụ: .lib, .rhosts,.login)

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


Ví dụ trình multiprocess, multithread, IPC

$ ls -R

.:

Desktop examples ex.tar

./Desktop:

Autostart kontrol-panel Linux Documentation Printer

./examples:

c cmd

./examples/c:

addr.c env.c fork.c lockf.c pipe1.c procinfo.c sig1.c

a.out exec1.c forkex.c lockf.h pipe2.c sema.c sig2.c

./examples/cmd:

1.txt case.sh

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


Wildcards
Wildcards trình multiprocess, multithread, IPC

 • Wildcardslàcác ký tựdùng đểthay thếcho các mẫu tương ứng với tên file hay thư mục.

 • Wildcards:

  * ? […]

 • Vídụ:

  $ls p*.pas

  p10.pas p1.pas p2.pas p5.pas

  $ls p?.pas

  p1.pas p2.pas p5.pas

  $ls p[1-3].pas

  p1.pas p2.pas

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


C c l nh tr n file v th m c
trình multiprocess, multithread, IPCc lệnhtrên file vàthư mục

 • Tạo thư mục: mkdir

 • Xoá file hay thư mục: rm

 • Copy: cp

 • Di chuyển: cd

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


T o th m c
Tạ trình multiprocess, multithread, IPCo thư mục

 • Dùnglệnhmkdir

  mkdirpath_name

 • Vídụ:

  $pwd

  /export/home/a01

  $mkdir examples

  $ls –aF

  ./ .bash_logout .bashrc .emacs ex.tar .screenrc

  ../ .bash_profile Desktop/ examples/ .kde/ .wl

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


T o c y th m c con
Tạ trình multiprocess, multithread, IPCo cây thư mục con

 • Vídụcần tạo 3 thư mục a, b, c như sau a/b/c

  • Dùng 3 lệnh mkdir

   $mkdir a

   $mkdir a/b

   $mkdir a/b/c

  • Dùng một lệnh mkdir

   $mkdir –p a/b/c

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


Xo file hay th m c
Xoá trình multiprocess, multithread, IPCfile hay thư mục

 • Xoá thư mục rỗng (không chứa thư mục con hay file)

  rmdir path_name(s)

 • Xoá thư mục không rỗng

  rm –r path_name(s)

 • Xoá file

  rm –option file_name(s)

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


Copy trình multiprocess, multithread, IPC

 • Copy files:

  cp [-option] from(s) to

 • Copy thư mục

  cp -r from(s) to

 • Vídụ:

  $cp /etc/passwd .

  $cp p*.pas /tmp

  $cp /etc/sysconfig/network-sripts /tmp

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


Di chuy n i t n file th m c
Di chuyển/đổi tên file/ trình multiprocess, multithread, IPCthư mục

 • Dùng lệnh mv (move):

  mv [option] filename dest_file

  mv [option] directory dest_dir

  mv [option] filename dest_dir

 • Ví dụ:

  $mv examples lab1

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


L m vi c tr n file
Làm việc trên file trình multiprocess, multithread, IPC

 • Tạo files

 • Hiển thị nội dung files

 • Tìm kiếm file

 • Tìm kiếm trong nội dung của file

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


T o file
Tạo file trình multiprocess, multithread, IPC

 • Tạo file vànhậpvàonội dung

  cat > name_of_file

  • Sau khi nhập nội dung, gõ <Enter> đểxuống dòng.

  • Ấn Ctrl-d đểghi nội dung soạn thảo vào file vàkết thúc thao tác.

 • Vídụ

  $cat > test.txt <Enter>

  this is my file <Enter>

  Ctrl + D

  $

 • Tạo file rỗng (0 bytes) bằnglệnh touch

  touch new_file

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


T o file1
Tạo file trình multiprocess, multithread, IPC

 • Dùnglệnhcat:

  cat filename

 • Với file cónội dung dài, dùnglệnhmore:

  more filename

  • Dấu nhắc--More--(nn%) xuất hiện bên dưới màn hình.

  • Cóthểdùng các phím điều khiển trong lúc đang xem nội dung file

   • space bar hiểnthịtrangkếtiếp

   • <RETURN> hiểnthịdòngkếtiếp

   • q thoátkhỏilệnh more

   • bvề trang trước.

   • h xemtrợgiúp.

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


Hi n th n i dung file
Hiển trình multiprocess, multithread, IPCthịnội dung file

 • Hiển thịndòng đầu tiêncủa mộttext file,dùng lệnh head

  head -n filename

  (nếu n=10, cóthểbỏoption –n đi:head filename)

 • Hiển thị ndòng sau cùng của một text file, dùng lệnh last

  last -n filename

  (nếu n=10, cóthểbỏ option –n đi: last filename)

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


T m ki m m t file
Tìm kiếm một file trình multiprocess, multithread, IPC

 • Tìmkiếmmột file tronghệthống file (file system), dùnglệnhfind

  find pathname -name filename -print

  (Cóthểdùng wildcard đặt trong dấu nháy kép)

 • Vídụ

  $find / -name “*.cpp” -print

 • Cũng cóthể định vịmột file bằng các lệnh which, whereis, locate (lưu ý làcác lệnh này chỉtìm trong phạm vi biến môi trường PATH hoặc xxxPATH)

 • Vídụ

  $ which find

  $ locate ls

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


T m ki m trong n i dung c a file
Tìm trình multiprocess, multithread, IPCkiếmtrongnội dung của file

 • Tìm một chuỗi ký tự trong một text file bằng lệnh

  grep pattern filename(s)

  pattern: chuỗi ký tựcần tìm kiếm. Nếu chuỗi cóký tự đặc biệt thìphải đặt trong dấu nháy đơn.

 • Ví dụ

  $ grep UNIX /usr/man/man*/*

  $ grep -n '[dD]on\'t' notes

  $ grep a01 /etc/passwd

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


C c quy n tr n file v th m c
trình multiprocess, multithread, IPCc quyền trên file và thư mục

 • Hệthống *NIX bảo vệcác file và thư mục thông qua các quyền thiết lập trên đó.

 • Có 3 quyền:

  • r–read - đọc

  • w–write –ghi

  • x–execute -thựcthi

 • Các quyền được áp dụng trên 3 nhóm người dùng, kíhiệu bằng ba kítự tương ứng u, g, o

  • u = owner user = chủsởhữu

  • g= group = những người cùng nhóm với chủsởhữu

  • o= others = tất cảnhững người khác

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


Ph n quy n
Phân trình multiprocess, multithread, IPCquyền

 • Các quyền áp dụng cho 3 nhóm người dùng kết hợp lại thành 9 bit như sau:

  rwxrwxrwx

  user group other

 • Cóthểxemthông tin vềquyềntruycậpbằnglệnhls -l

  Vídụ

  $ls -l

  -rwxr-xr-x

  Vớivídụtrên:

  • Chủsởhữu cóquyềnr(đọc),w(ghi),vàx(thực thi).

  • Cácthànhviêncùngnhómvớichủsởhữucóquyềnr và x.

  • Những người khác cóquyền rvàx.

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


Thay i c c quy n tr n file v th m c
Thay đổi các quyền trên file và thư mục trình multiprocess, multithread, IPC

 • Dùng lệnh chmod.

  chmod access_mode file(s)

 • Quyền truy cập có thể thiết lập theo 2 dạng

  • Dạng dùng ký hiệu (symbolic): [ugo][+ -=][rwx]

  • Dạng dùng số bát phân (octal): [0-7][0-7][0-7]

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


Ph n quy n1
Phân quyền trình multiprocess, multithread, IPC

 • Dạngsốbátphân

  Octal Binary Permissions

  0 000 ---

  1 001 --x

  2 010 -w-

  3 011 -wx

  4 100 r--

  5 101 r-x

  6 110 rw-

  7 111 rwx

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


Ví dụ trình multiprocess, multithread, IPC

$mkdir perm

$touch test

$ls –l

total 110

drwxr-xr-x 15 a01 other 512 Aug 10 2001 perm

-rw-r--r-- 1 a01 other 0 Aug 10 2001 test

$chmod o-rx perm

$chmodg+w perm

$ls -al

total 1170

drwxrwx--- 15 a01other 512 Aug 10 2001 perm

-rw-r--r-- 1 a01other 0 Aug 10 2001 test

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


Ví dụ trình multiprocess, multithread, IPC

$chmod 750 perm

$chmod 700 test

$ls -al

total 1170

drwxr-x--- 15 a01 other 512 Aug 10 2001 perm

-rwx------ 1 a01 other 0 Aug 10 2001 test

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


Thay i quy n m c nh
Thay đổi quyền mặc định trình multiprocess, multithread, IPC

 • Khi một file/thư mục được tạo ra, nó được gán một quyền hạn đã được định nghĩa trước

 • Người dùng cóthểthay giátrịmặc định này bằng cách thay đổi mặt nạquyền(file-creationmode mask).

 • Hiển thị mặt nạ quyền:

  $umask

  022

 • Thay đổi mặt nạquyền:

  umask nnn

  ("n”:0..7)

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


C c gi tr c a m t n quy n
Các trình multiprocess, multithread, IPCgiátrịcủamặtnạquyền

Octal number Access permissions given

0 rwx

1 rw

2 r-x

3 r--

4 -wx

5 -w

6 --x

7 ---

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


Ví dụ trình multiprocess, multithread, IPC

 • Thay đổi mặt nạ đểcác file được tạo ra sau đókhông cho những người ngoài chủsởhữu truy cập:

  $ umask 077

  $ touch newfile ; ls –l

 • Thay đổi mặt nạ đểcác file được tạo ra sau đókhông cho những người ngoài chủsởhữu thay đổi nội dung:

  $umask 022

  $ touch newfile2 ; ls –l

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


C c ph n quy n tr n file th m c
trình multiprocess, multithread, IPCc phân quyền trên file/thư mục

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


Qui tr nh ki m tra quy n h n
Qui trình multiprocess, multithread, IPCtrìnhkiểmtraquyềnhạn

 • Gọi UID1, GID1 làuid vàgid của một quátrình, còn UID2, GID2 làuid vàgid của file/thư mục màquátrình đótruy xuất

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


N i dung4
Nội trình multiprocess, multithread, IPCdung

 • Giớithiệu

 • Kháiniệmcơbảnvềngườidùng – account

 • Cáclệnhcơbảntrong Linux

 • Hệthống file, lệnhthaotáctrênhệthống file

 • Đổihướngxuấtnhập, pipe

 • Trìnhsoạnthảo vi (visual interpreter)

 • Lậptrình Shell

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


I h ng xu t nh p
Đổi trình multiprocess, multithread, IPChướng xuất nhập

 • Mỗi quátrình trong UNIX gắn với 3 thiết bịchuẩn được đánh chỉsố (descriptor) tương ứng:

  • Thiếtbịnhậpchuẩn: bànphím (0)

  • Thiếtbịxuấtchuẩn: mànhình (1)

  • Thiếtbịbáolỗichuẩn: mànhình (2)

 • Các thiết bịchuẩn này cóthể được thay thếbằng các file thông thường.

 • Tái định hướng cho lệnh bằng cách dùng các ký hiệu:

  <Tái định hướng thiết bịnhập

  >Tái định hướng thiết bịxuất

  >>Nối vào file được tái định hướng (thay vìtạo mới)

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


I h ng nh p chu n
Đổ trình multiprocess, multithread, IPCi hướng nhập chuẩn

command < input_file

 • Ví dụ

  • Đổi hướng nhập chuẩn cho lệnh sort

   $sort < /etc/passwd

  • Đổi hướng nhập chuẩn cho lệnh wc

   $wc -l < /etc/passwd

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


I h ng x u t chu n
Đổ trình multiprocess, multithread, IPCi hướng xuất chuẩn

command > output_file

 • Ví dụ

  • Đổi hướng xuất cho lệnh ls

   $ls –al /usr > /tmp/usrlist

  • Đổi hướng xuất vànhập cho lệnh sort:

   $sort < /etc/passwd > /tmp/userlist

  • Đổi hướng xuất cho lệnh cat

   $cat file1 file2 > file

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


N i thi t b xu t chu n v o file
Nối trình multiprocess, multithread, IPCthiếtbịxuấtchuẩnvào file

command >> output_file

 • Ví dụ

  $ls/ > dirlist

  $ls/etc >> dirlist

  $date > log

  $who >> log

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


K t n i c c l nh v i nhau
Kết nối các lệnh với nhau trình multiprocess, multithread, IPC

 • UNIX chophépkếtnốinhậpxuấtcủacáclệnhvớinhauthông qua cácống (pipe).

 • Một pipe cónhiệm vụnhận dữliệu xuất từmột lệnh và đưa vào như dữliệu nhập cho lệnh kếtiếp theo dạng sau

  command1 | command2 | command3

  (Dấu sổ đứng| (vertical bar) dùng đểchỉ định cho một pipe)

 • Cóthểdùng pipe kết nối các lệnh với nhau đểthực hiện các thao tác phức tạp hơn.

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


Ví dụ trình multiprocess, multithread, IPC

 • $who | sort

  • (xem danh sách cósắp xếp các user đang trong hệthống)

 • $who | wc –l

  • (đếm số người dùng đang trong hệthống)

 • $ls -al /etc | more

  • (liệt kê từng trang nội dung thư mục /etc)

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


Th c thi nhi u l nh tr n m t d ng
Thực trình multiprocess, multithread, IPCthinhiềulệnhtrênmộtdòng

 • *NIX cho phép dùng các dấu chấm phẩy (;), dấu ampersand (&) đểviết nhiều lệnh trên cùng một dòng.

 • Vídụ

  $ cd /etc ; ls

  $ date ; cal ; who

  $ mkdir abc && cd abc && mkdir def

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


N i dung5
Nội trình multiprocess, multithread, IPCdung

 • Giớithiệu

 • Kháiniệmcơbảnvềngườidùng – account

 • Cáclệnhcơbảntrong Linux

 • Hệthống file, lệnhthaotáctrênhệthống file

 • Đổihướngxuấtnhập, pipe

 • Trìnhsoạnthảo vi (visual interpreter)

 • Lậptrình Shell

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


Tr nh so n th o vi
Trình soạn thảo vi trình multiprocess, multithread, IPC

 • vi (visual interpreter)

 • Cóhai chế độhoạt động

  • Chế độlệnh (command)

  • Chế độchèn (insert)

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


Hai ch ho t ng
Hai chế độ hoạt động trình multiprocess, multithread, IPC

 • Chế độlệnh:

  • Chế độlệnh bắt đầu khi vào chương trình vi. Cóthểthực hiện các thao tác di chuyển, thao tác trên các đối tượng text...

  • Muốn chuyển vềchế độlệnh, chỉcần ấn ESC

 • Chế độchèn:

  • Cho phép nhập văn bản vào buffer.Cónhiều lệnh đểchuyển vào chế độchèn như:a, A, i, I, o, O

  • Khi ởchế độchèn, cuối màn hình cóchuỗi INSERT

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


B t u vi
Bắ trình multiprocess, multithread, IPCt đầu vi

$vi test.txt

~

~

~

~

‘test.txt’[New file]

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


C c thao t c n gi n
trình multiprocess, multithread, IPCc thao tác đơn giản

 • Ấn‘a’(append) đểvào chế độchèn.

 • Nhập vào văn bản

 • Sau khi nhập xong, chuyển sang chế độlệnh:ấnESC

 • Lưu dữliệu vào file vàthoát khỏivi

  • Lưu :w <Enter>

  • Thoát :q <Enter>

  • Vừa lưu vàthoát :wq <Enter>hoặc ZZ

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


C c l nh di chuy n
trình multiprocess, multithread, IPCc lệnh di chuyển

hlùi 1 ký tự

jxuống 1 dòng

klên 1 dòng

lqua phải 1 ký tự

:ndi chuyển đến dòngn

Gdi chuyển đến cuối dòng

Tuy nhiên, trong Linux ta cóthểdùng các phím mũi tên đểdi chuyển.

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


C c l nh ch n v n b n
trình multiprocess, multithread, IPCc lệnh chèn văn bản

ichèn trước cursor

Ichèn ở đầu dòng

a chèn sau cursor

A nối vào cuối dòng

omởmột dòng trống phía dưới

O mở một dòng trống phía trên

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


T m ki m tr n v n b n
trình multiprocess, multithread, IPCm kiếm trên văn bản

 • Tìm xuôi (forward)

  :/pattern<Enter>

 • Tìm ngược (backward)

  :?pattern<Enter>

 • Lặp lại lần tìm trướcn

 • Lặp lại lần tìm trước chiều ngược lạiN

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


C c l nh xo
trình multiprocess, multithread, IPCc lệnh xoá

XoáLệnh

KítựhiệnhànhDEL hoặc x

Xóatừhiệnhànhdw

Xóa từ trướcdb

Cảdòngdd

Xóa đến cuối dòngd$

Xóa đến đầu dòngd0

Xóa n dòngkếtiếpndd

Undo p hoặc u

Paste p

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


C c thao t c kh c
Các thao tác khác trình multiprocess, multithread, IPC

 • Ghi ra file :w

 • Ghi ra file có tên ‘filename’:w filename

 • Thoátvi (khi nội dung file chưa đổi):q

 • Thoát và không ghi :q!

 • Ghi và thoát :x! hoặcZZ

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


N i dung6
Nội trình multiprocess, multithread, IPCdung

 • Giới thiệu

 • Khái niệm cơ bản về người dùng – account

 • Các lệnh cơ bản trong Linux

 • Hệ thống file, lệnh thao tác trên hệ thống file

 • Đổi hướng xuất nhập, pipe

 • Trình soạn thảo vi (visual interpreter)

 • Lập trình Shell

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


L p tr nh shell
Lập trình Shell trình multiprocess, multithread, IPC

 • Giới thiệu

 • Điều khiển shell

 • Cú pháp ngôn ngữ shell

  • Sử dụng biến

  • Cấu trúc điều khiển

  • Hàm

  • Các lệnh nội tại của shell

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


Gi i thi u1
Giới thiệu trình multiprocess, multithread, IPC

 • Dùngđểkếthợpnhiềulệnhlạivớinhauđểtạothànhmộtkịchbảncóchứcnăngmạnhmẽ.

 • Cácloại shell trên Linux

  • sh (Bourne)

  • csh, tcsh, zsh

  • bash (Bourne Again Shell)

  • rc

 • Ta cóthểdùnglệnh file đểxemkiểu file của bash hay sh

  $file /bin/bash

  $file /bin/sh

  Kếtluận??

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


I u khi n shell
Điều khiển Shell trình multiprocess, multithread, IPC

 • Điều khiển shell từ dòng lệnh

  $for file in *

  >do

  > if grep –l ‘cp –v’ $file

  > then

  > more $file

  > fi

  >done

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


I u khi n shell1
Điều khiển Shell trình multiprocess, multithread, IPC

 • Điều khiển shell bằng tập tin kịch bản (script file)

  File first.sh

  #!/bin/sh

  for file in *

  do

  if grep –l ‘cp –v’ $file

  then

  more $file

  fi

  done

  exit 0

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


Th c thi script
Thực thi script trình multiprocess, multithread, IPC

 • Lấy tên file làm đối số của shell

  $/bin/sh first.sh

 • Gọi trực tiếp từ dòng lệnh

  $chmod +x first.sh

  $./first.sh

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


C ph p ng n ng shell
Cú pháp ngôn ngữ shell trình multiprocess, multithread, IPC

 • Sử dụng biến

  $xinchao=Hello

  $echo $xinchao

  Hello

  $xinchao=“I am here”

  $echo $xinchao

  I am here

  $xinchao=12+1

  $echo $xinchao

  12+1

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


C ph p ng n ng shell1
Cú pháp ngôn ngữ shell trình multiprocess, multithread, IPC

 • Cấu trúc điều khiển

  • if

  • for

  • while

  • until

  • case

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


L nh if
Lệnh if trình multiprocess, multithread, IPC

 • Cúpháp

  if condition

  then

  statements

  else

  statements

  fi

 • Ví dụ

  #!/bin/sh

  if [ $HOME = “/home/a01” ]

  then

  echo “Hello a01”

  else

  echo “Guest”

  fi

  exit 0

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


L nh for
Lệnh for trình multiprocess, multithread, IPC

 • Cúpháp

  for variable in values

  do

  statements

  done

 • Vídụ

  #!/bin/sh

  for user in a01 mpi grid

  do

  echo $user

  done

  exit 0

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


L nh while
Lệnh while trình multiprocess, multithread, IPC

 • Cúpháp

  whilecondition

  do

  statements

  done

 • Vídụ

  #!/bin/sh

  foo=1

  while [ “$foo” –le 16 ]

  do

  echo “Here $foo”

  foo=$(($foo+1))

  done

  exit 0

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


L nh until
Lệnh until trình multiprocess, multithread, IPC

 • Cúpháp

  until condition

  do

  statements

  done

 • Vídụ

  #!/bin/sh

  foo=1

  until [ “$foo” –eq 10 ]

  do

  echo “Here $foo”

  foo=$(($foo+1))

  done

  exit 0

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


L nh case
Lệnh case trình multiprocess, multithread, IPC

 • Cú pháp

  case variable in

  pattern [ | pattern ] … ) statements;;

  pattern [ | pattern ] … ) statements;;

  esac

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


L nh case1
Lệnh case trình multiprocess, multithread, IPC

 • Vídụ

  #!/bin/sh

  echo “Is it morning? Please answer yes or no”

  read timeofday

  case “$timeofday” in

  “yes” | “y” | “Yes” | “YES” )

  echo “Good Morning”

  ;;

  [nN]* )

  echo “Good Afternoon”

  ;;

  * )

  echo “Please answer yes or no”

  exit 1

  ;;

  esac

  exit 0

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


C ph p ng n ng shell2
Cú pháp ngôn ngữ shell trình multiprocess, multithread, IPC

 • Hàm

  #!/bin/sh

  foo() {

  echo “Function foo is executing”

  }

  echo “script is starting”

  foo

  echo “script ended”

  exit 0

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


C ph p ng n ng shell3
Cú pháp ngôn ngữ shell trình multiprocess, multithread, IPC

 • Các lệnh nội tại của shell

  ==> Tự tìm hiểu

Khoa KH&KTMT - Đại học Bách Khoa Tp. HCM


ad