ธรณีวิทยาทั่วไป - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 66

 • 145 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ธรณีวิทยาทั่วไป. General Geology. รหัสวิชา 4052101 หน่วยกิต 2 (1-2-3). หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์) 5 ปี ภาคปกติ. หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเนื้อหา วิชาบังคับ. อ. ดร. วรวัฒน์ พรหมเด่น. ครั้งที่ 2 11-14 มิถุนายน 2555.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ธรณีวิทยาทั่วไป

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3458331

General Geology

4052101

2 (1-2-3)

() 5

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN

. .


3458331

2

11-14 2555

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN


3458331

1.2 (The composition of the Earth)

 • 3

 • (Crust)

 • (Mantle)

 • (Core)

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN


3458331

 • 1.2.1 (Crust)

 • 0-100

 • (Continental Crust) 5-70 2.7 g/cm3

 • (Oceanic Crust) 5-10

 • 3 g/cm3

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN


3458331

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN


3458331

Depth (Km)

(Crust)

Lithosphere

(Oceanic Crust)

5-10Km

(Continental Crust)

5-70 Km

100

(Rigid)

Upper mantle

500

Asthenosphere

(highly plastic)

Transition zone

700

(mildly plastic)

Mantle 2600 Km

Mesosphere

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN

3000

Outer core 2200 Km

(Molten)

5000

Inner core 1200 Km

(Solid)

6300


3458331

 • 1.2.2 (Mantle) 3

 • Upper mantle (rigid) 10-400 Km

 • 3.3 g/cm3

 • Transition zone highly plastic 200 Km

 • Lower mantlemildly plastic 2600 Km

 • 5.5 g/cm3

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN


3458331

 • 1.2.3 (Core) 2

 • Outer core 2200 Km 10 g/cm3

 • Inner core 1200 Km

 • 12 g/cm3

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN


3458331

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN

Magnum is an ice cream brand owned by the British/Dutch Unilever company,


3458331

Depth (Km)

(Crust)

Lithosphere

(Oceanic Crust)

5-10Km

(Continental Crust)

5-70 Km

100

(Rigid)

Upper mantle

500

Asthenosphere

(highly plastic)

Transition zone

700

(mildly plastic)

Mantle 2600 Km

Mesosphere

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN

3000

Outer core 2200 Km

(Molten)

5000

Inner core 1200 Km

(Solid)

6300


3458331

LESA: www.lesaproject.com

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN


3458331

2. ()

(The Earth Processes )

(Crust) (mantle) (Core)

(Crust) (Continental Crust) (Oceanic Crust)

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN


3458331

 • (Continental Crust)

 • (plain)

 • (plateau)

 • (mountains)

 • (Oceanic Crust)

 • (continental shelf)

 • (continental slope)

 • (Continental rise)

 • (deep ocean floor)

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN


3458331

General Geology 4052101


3458331

(Lithosphere)

(Crust) upper mantle plastic (Asthenosphere)

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN


3458331

 • (Convection current theory)

 • (Continental drift theory)

 • (Sea floor spreading theory)

 • (Plate tectonic theory)

General Geology 4052101


3458331

 • (Convection current theory)

 • () (Plate)

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN


3458331

 • (Continental Drift Theory)

 • ..1915 Alfred Wegener ..1940 250 (Pangea)

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN


3458331

Pangaea continents

250

General Geology 4052101


3458331

General Geology 4052101

200


3458331

General Geology 4052101


3458331

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN

Snider-Pellegrini Wegener fossil map


3458331

General Geology 4052101


3458331

 • (Sea Floor Spreading Theory)

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN


3458331

Dr. Ron Blakey - http://jan.ucc.nau.edu/~rcb7/

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN

Global paleogeographic reconstruction of the Earth

Animation showing the movement of Earth's continents throughout history, starting from the Cambrian period


3458331

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN

(Plate tectonics)


3458331

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN

(Plate tectonics)


3458331

 • :

 • :

 • : ( 50-55 )

 • :

 • :

 • :

 • :

 • , , , , ,

General Geology 4052101


3458331

2.1 (Plate Tectonic Theory)

(Lithosphere (Plate) (Asthenosphere) (Convection Cell) (mantle)

(Diverge) (Converge) (Transform fault)

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN


3458331

2.1 (Plate Tectonic Theory)

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN

(Diverge) (Converge) (Transform fault)


3458331

2.1.1 (Convergent Plate Boundary)

Destructive Plate Boundary

(oceanic lithosphere) (subduction) (mantle) (subduction zone)

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN


3458331

2.1.1 (Convergent Plate Boundary)

Destructive Plate Boundary

3

1. - (Oceanic-Continental)

2. - (Oceanic-Oceanic)

3. - (Continental-Continental)

(crustal material) (tectonic setting)

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN


3458331

2.1.1 (Convergent Plate Boundary)

Destructive Plate Boundary

1. - (Oceanic-Continental convergence)

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN

(asthenosphere)


3458331

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN


3458331

Subductionof the Nazca Plate beneath the South American Plate to form the Andes.

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN


3458331

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN

(Plate tectonics)


3458331

Subductionof the Nazca Plate beneath the South American Plate to form the Andes.

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN


3458331

2.1.1 (Convergent Plate Boundary)

Destructive Plate Boundary

2. - (Oceanic-Oceanic convergence)

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN


3458331

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN


3458331

Oceanic - Oceanic

Convergent

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN


3458331

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN

(Plate tectonics)


3458331

The Mariana Arc and the Mariana Trench,

where the Pacific Plate is subducting under the Phillipine Plate.

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN


3458331

The Mariana Trench

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN


3458331

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN


3458331

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN


3458331

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN

Pacific Ring of Fire


3458331

2.1.1 (Convergent Plate Boundary)

Destructive Plate Boundary

3. - (Continental-Continental convergence)

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN


3458331

The collision between the Eurasian Plate and the Indian Plate that is forming the Himalayas

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN


3458331

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN

(Plate tectonics)


3458331

The collision between the Eurasian Plate and the Indian Plate that is forming the Himalayas

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN


3458331

2.1.2 (Divergent Plate Boundary)

(asthenosphere) (asthenosphere) (lithosphere)

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN


3458331

2.1.2 (Divergent Plate Boundary)

 • (Divergent Plate Boundary)

 • 2

 • (East African Rift)

 • Mid-Atlantic Ridge (MAR)

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN


3458331

2.1.2 (Divergent Plate Boundary)

1A

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN

(Rift valley)


3458331

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN


3458331

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN

(Plate tectonics)


3458331

Lake Malawi lies in a valley formed by the opening of the East African Rift, where the African tectonic plate is being split into two pieces. This is called a divergent plate tectonics boundary.

Lake Malawi is between 560 and 580 kilometres long, and about 75 kilometres wide at its widest point.

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN

Lake Malawi seen from orbit

Lake Malawi in Africa, photographed by astronauts aboard the Space Shuttle. NASA


3458331

2.1.2 (Divergent Plate Boundary)

1B

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN

(Red sea)


3458331

RED SEA

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN

The Red Sea Rift is a spreading center between two tectonic plates, the African Plate and the Arabian Plate


3458331

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN

The Red Sea Rift is a spreading center between two tectonic plates, the African Plate and the Arabian Plate


3458331

2.1.2 (Divergent Plate Boundary)

2.

(Mid oceanic ridge)

(Mid-ocean ridge)

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN


3458331

Mid-Atlantic Ridge

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN

The average spreading rate for the ridge is about 2.5 cm per year


3458331

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN

(Plate tectonics)


3458331

Grmsvtn

Eyjafjallajokul

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN

(Eyjafjallajokull) 2553

(Grmsvtn) 2554


3458331

2.1.3 (Transform fault or transform boundaryor conservative plate boundary)

(lithosphere) (, )

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN


3458331

The San Andreas Fault is a continental transform fault that runs a length of roughly 810 miles (1,300 km) through California in the United States. The fault's motion is right-lateral strike-slip (horizontal motion). It forms the tectonic boundary between the Pacific Plate and the North American Plate.

North American

Plate

General Geology 4052101

Pacific Plate


3458331

Transform fault

The San Andreas Fault on the Carrizo Plain in southern California

General Geology 4052101

Dr. WORRAWAT PROMDEN


 • Login