ASPEK HUKUM PERIKATAN - PowerPoint PPT Presentation

Aspek hukum perikatan
Download
1 / 14

 • 125 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ASPEK HUKUM PERIKATAN. Dr. Marzuki , SH M.Hum. ASPEK HUKUM PERIKATAN.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ASPEK HUKUM PERIKATAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Aspek hukum perikatan

ASPEK HUKUM PERIKATAN

Dr. Marzuki, SH M.Hum


Aspek hukum perikatan1

ASPEK HUKUM PERIKATAN

 • Perikatanadalahsuatuhubunganhukum (mengenaikekayaanhartabenda) antaraduaorangataulebih yang melahirkanhakdankewajibanmenuntutsuatubarang. Pihak yang berhakdisebutkreditur, danpihak yang berkewajibandisebutdebitur.

 • Barangsesuatu yang dapatdituntutdinamakanprestasi, dapatberupa

  • Menyerahkansuatubarang

  • Melakukansuatuperbuatan

  • Tidakmelakukansuatuperbuatan

 • Suatuperikatanitusendiridapatberasaldariperjanjiandandapatjugaberasaldariundang-undang.


Pelaksanaan suatu perjanjian

PELAKSANAAN SUATU PERJANJIAN

 • Prestasitersebutadalahmerupakanpelaksanaanperjanjian:

  • Perjanjianuntukmenyerahkanbarang, misalnyajualbeli, sewamenyewa, pinjampakai.

  • Perjanjianuntukberbuatsesuatu, misalnyaperjanjianmembuatlukisan, perjanjiankerja, perjanjianmembangunrumah, dsb.

  • Perjanjianuntuktidakberbuatsesuatu, misalnyauntuktidakmendirikantembok, perjanjianuntuktidakmendirikansuatuperusahaan yang sejenis.

 • Dalampasal 1339 KUH perdatadisebutkansuatuperjanjiantidakhanyamengikatisiperjanjiantetapijugaharusmemenuhikepatutan, kebiasaandanundang-undang.


Macam macam perikatan

MACAM-MACAM PERIKATAN

 • Perikatanbersyarat (voorwaardelijk), yaitusuatuperikatan yang tergantungpadakejadiandikemudianhari, yang masibelumtentuterjadi, misalnyasi A berjanjidengansi B untukmembelimobilsi B apabilasi A lulus ujian. Si A akanmengosongkanrumah yang disewasi B apabilasi B di PHK.

 • Perikatan yang tergantungpadasuatuketetapanwaktu (tidjdsbepaling). Perikataninisuatuhal yang pastibelumtahuwaktunya, misalnyameninggalseseorang.

 • Perikatan yang membolehkanmemilih (alternatief). Dalamhaliniterdapatduaataulebihmacamprestasidandebiturbolehmemilihsalahsatu, sepertipembayaranhutangdilakukandenganmemberikanmobilatauuang.


Macam macam perikatan1

MACAM-MACAM PERIKATAN

4. Perikatantanggungmenanggung (hoofdelijkatausolidair), adalahsuatuperikatan yang timbulapabilabeberapaorangsebagaidebiturberhadapandenganseorangkredituratausebaliknya.

 • Perikatan yang dapatdibagiatautidakdapatdibagi, misalnyahutangsi A dapatdibagipadaahliwarisnyabilameninggaldunia. Padaasasnyaperikataninitidakbolehdibagi, jikatidakadaperjanjian lain, sebabsidebiturberkewajibanmemenuhijanjinyakepadadebitur.

 • Perikatandenganpenetapanhukuman (Strafbeding). Misalnyadalamperjanjiandisebutkanpengenaansuatuhukumanapabiladebitur lain memenuhikewajibannya, misalnyadenda, bungandsb.


Syarat sahnya perjanjian

SYARAT SAHNYA PERJANJIAN

 • Berdasarkanpasal 1320 KUH perdataada 4 syarat :

  • Sepakatmereka yang mengikatdiri.

  • Kecakapanuntukmembuatsuatuperjanjian.

  • Suatuhaltertentu.

  • Suatusebab yang halal.

 • Syaratpertamadankeduadisebutsyaratsubjektif, sedangkantigadanempatdisebutsyaratobjektif.

 • Orang yang tidakcakapmenurutpasal 1330 KUH perdatamisalnyaorang yang belumdewasa, mereka yang beradadibawahpengampuan.


Akibat hukum syarat sah perjanjian

AKIBAT HUKUM SYARAT SAH PERJANJIAN

 • Apabilasyaratobjektiftidakdipenuhimakaperjanjianitubataldemihukum (null and void), artinyadarisemulaperjanjianitudianggaptidakpernahada.

 • Dalamhalsyaratsubjektiftidakdipenuhi, makasalahsatupihakdapatmemintapembatalanperjanjian. Dengankata lain perjanjiantersebuttetapsah ( voidable, Ingg), (Vernietigbaal, Bld), akantetapiselaludimungkinkanpembatalan (cancelling). Dalampasal 1454 KUH Perdatadibatasijangkawaktuancamanpembatalantersebut 5 tahun.

 • Padadasarnyaperjanjiandidasarkanpadakebebasanberkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata), akantetapiperjanjianjugadapatdibatalkanakibatadanyakekhilafanataukarenapenipuan.


Wanprestasi

WANPRESTASI

 • Wanprestasiadalahapabilasidebiturtidakmemenuhikewajibannya, dapatberupa:

  • Tidakmelakukanapa yang disanggupiuntukdilakukan.

  • Melaksanakanapa yang dijanjikantetapitidaksebagaimanadijanjikan.

  • Melakukanapa yang dijanjikan, tetapiterlambat.

  • Melakukansesuatu yang menurutperjanjiantidakbolehdilakukannya.

 • Terhadapkelalaiantersebutdapatdiancamsanksiberupa: membayarkerugian yang dideritakreditur, pembatalanperjanjian, peralihanresiko, membayarbiayaperkara, kalausampaidipengadilan.


Cara cara hapusnya perikatan

CARA-CARA HAPUSNYA PERIKATAN

 • Berdasarkanpasal 1381 ada 10 carahapusnyaperikatan

 • Pembayaran.

 • Penawaranpembayarantunaidiikutidenganpenyimpananpenitipan.

 • Pembaharuanhutang.

 • Perjumpaanhutangataukompensasi.

 • Percampuranhutang.

 • Pembebasanhutang.

 • Musnahnyabarang yang terhutang.

 • Kebatalan/pembatan.

 • Berlakunyasuatusyaratbatal.

 • Lewatnyawaktu / daluarsa.


Hapusnya perikatan

HAPUSNYA PERIKATAN

 • Pembayaran, menurutpasal 1393 KUHP, disebutkanpembayaranharusdilakukanditempat yang ditentukandlmperjanjian, ataukalauberkaitandengansuatubarangtertentudptdilkukanditempatbrgtsbbrada pd saatperjanjiandibuat.

  • Pembayaranjugadapatdilakukanolehpihakketiga.


Hapusnya perikatan1

HAPUSNYA PERIKATAN

3. Pembaharuanhutang (inovasi) dapatberupa:

 • Apabilaseseorang yang berhutangmembuatsuatuperikatanhutangbaru, menggantihutang yang lama yang hapuskarnanya

 • Apabilaseseorangdebiturbaruditunjuksebagaipenggantidebitur lama dandebitur lama dibebeskankarnanya


Hapusnya perikatan2

HAPUSNYA PERIKATAN

 • Perjumpaanhutangataukompensasi

  Terjadijika 2 orangsalingberhutangsatusama lain makaterjadilahsuatuperjumpaan yang menghapuskanhutangkeduanya (pasal 1424 KUH Perdata)

 • Percampuranhutang

  Terjadiapabilakedudukansebagaikrediturdandebiturberkumpulpada 1 orang

  misalnyasidebiturmenerimatestamendarikrediturnyaatausidebiturkawindengankrediturdalamsuatupersatuanhartakawin


Hapusnya perikatan3

HAPUSNYA PERIKATAN

6.Pembebasanhutang

Adalahapabilakrediturdengantegastidakmengkehendakilagiprestasidarikreditursehinggamelepaskanhaknyaataspemenuhanprestasi

 • Musnahnyabarang yang terhutang

  Jugamenjadipenyebabhapusnyaperikatankarnadipandang force mayor, artinyadiluarkekuasaandebitur


Hapusnya perikatan4

HAPUSNYA PERIKATAN

 • Kebatalan/pembatan

  Dalampasal 1446 KUH Perdataberkaitandengantidakterpenuhinyasyaratobjektif/syaratsubjektif.

 • Berlakunyasuatusyaratbatal

  Berkaitandenganperjanjianbersyarat

 • Lewatnyawaktu / daluarsa

  Menurutpasal 1967 KUH Perdataadalahapabilatelahlewat 30 tahun, sehinggaakanmunculnatuurlijikeverbintenis, artinyakalaudibayarbolehtetapitidakdapatdituntutdidepan hakim.


 • Login