Qari
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 29

Qari mill-Ktieb ta’ Bin Sirak Sir 42, 15-26 PowerPoint PPT Presentation


  • 138 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Qari mill-Ktieb ta’ Bin Sirak Sir 42, 15-26. B ’sebħ il-Mulej hu mimli xogħlu. Sa nfakkar issa l-għemejjel tal-Mulej, u nitkellem fuq dak li rajt. Bi kliem il-Mulej saru l-għemejjel tiegħu. Ix-xemx iddawwal hi u tħares fuq kollox; hekk b’sebħ.

Download Presentation

Qari mill-Ktieb ta’ Bin Sirak Sir 42, 15-26

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Qari mill ktieb ta bin sirak sir 42 15 26

  • Qari mill-Ktieb

  • ta’

  • Bin Sirak

  • Sir 42, 15-26

  • B’sebħ il-Mulej hu mimli xogħlu.


Qari mill ktieb ta bin sirak sir 42 15 26

Sa nfakkar issa

l-għemejjel tal-Mulej, u nitkellem fuq dak li rajt. Bi kliem il-Mulej saru

l-għemejjel tiegħu. Ix-xemx iddawwal hi u tħares fuq kollox; hekk b’sebħ


Qari mill ktieb ta bin sirak sir 42 15 26

il-Mulej hu mimli xogħlu. Lanqas lill-qaddisin tiegħu ma ta l-Mulej is-setgħa, li jgħoddu u jfissru għeġubijietu, dak li għamel il-Mulej li jista’ kollox biex il-ħolqien kollu jkun


Qari mill ktieb ta bin sirak sir 42 15 26

fis-sod fil-glorja tiegħu.

Jifli l-abbissi u qlub

il-bnedmin, u jagħraf

it-triqat imwiegħra tagħhom, għax Alla l-għoli jagħraf kulma jista’ jingħaraf, u jħares lejn


Qari mill ktieb ta bin sirak sir 42 15 26

is-sinjali taż-żmien. Iħabbar dak li għadda u dak li għad ikun, u jikxef triqat il-ħwejjeġ mistura.

Ma jaħrablu l-ebda ħsieb,

u lanqas kelma waħda mhi moħbija minnu. Qassam


Qari mill ktieb ta bin sirak sir 42 15 26

bl-ordni l-opri l-kbar ta’ għerfu, u hu minn dejjem u

għal dejjem. Xejn ma jiżdiedlu u lanqas jitnaqqaslu, u ma jeħtieġ il-parir ta’ ħadd. X’għaxqa fihom l-għemejjel tiegħu


Qari mill ktieb ta bin sirak sir 42 15 26

kollha! U minnhom ma tidhirx ħlief xrara! Kollha jgħixu u jibqgħu għal dejjem kollha meħtieġa, u kollha jisimgħu minnu. Kollox tnejn tnejn, wieħed


Qari mill ktieb ta bin sirak sir 42 15 26

il-maqlub tal-ieħor, u m’għamel xejn bin-nieqes. B’wieħed isaħħaħ it-tajjeb tal-ieħor, u min se jixba’ jħares lejn sebħu?


Qari mill ktieb ta bin sirak sir 42 15 26

Il-Kelmatal-Mulej.

R:/ IrrodduħajrlilAlla


Qari mill ktieb ta bin sirak sir 42 15 26

Salm Responsorjali

R:/ Bil-kelma

tal-Mulej

saru s-smewwiet


Qari mill ktieb ta bin sirak sir 42 15 26

Faħħru l-Mulej bid-daqq taċ-ċetra;

għannulu fuq l-arpa b’għaxar kordi.

Għannulu għanja ġdida; doqqulu bis-sengħa

u b’leħen qawwi.


Qari mill ktieb ta bin sirak sir 42 15 26

R:/ Bil-kelmatal-Mulej

saru s-smewwiet


Qari mill ktieb ta bin sirak sir 42 15 26

Għax sewwa hi l-kelma tal-Mulej,

kollox bil-fedeltà huwa għamel.


Qari mill ktieb ta bin sirak sir 42 15 26

Hu jħobb id-dritt u

s-sewwa;

bit-tieba tal-Mulej

mimlija l-art.


Qari mill ktieb ta bin sirak sir 42 15 26

R:/ Bil-kelmatal-Mulej

saru s-smewwiet


Qari mill ktieb ta bin sirak sir 42 15 26

Bil-kelma tal-Mulej saru

s-smewwiet,

u b’nifs fommu t-tiżjin kollu tagħhom.

Bħal f’ġarra l-ilmijiet ġabar,

u l-ibħra kbar fi mħażen.


Qari mill ktieb ta bin sirak sir 42 15 26

R:/ Bil-kelmatal-Mulej

saru s-smewwiet


Qari mill ktieb ta bin sirak sir 42 15 26

Ħa tibża’ mill-Mulej

l-art kollha;

jitbeżża’ minnu kull min jgħammar fid-dinja.

Għax hu tkellem,

u hi saret;

hu ordna, u hi twaqqfet.


Qari mill ktieb ta bin sirak sir 42 15 26

R:/ Bil-kelmatal-Mulej

saru s-smewwiet


Qari mill ktieb ta bin sirak sir 42 15 26

Hallelujah, Hallelujah Hallelujah

Jiena d-dawl tad-dinja, jgħid il-Mulej:

min jiġi warajja jkollu

d-dawl tal-ħajja.

Hallelujah, Hallelujah


Qari mill ktieb ta bin sirak sir 42 15 26

Qari

mill-Evanġelju skont

San Mark

Mk 10, 46-52

R:/ GlorjalilekMulej

Li nerġa’ nara, Rabbuni!


Qari mill ktieb ta bin sirak sir 42 15 26

F’dak iż-żmien, waqt li Ġesù kien ħiereġ minn Ġeriko flimkien

mad-dixxipli tiegħu u ma’ kotra kbira ta’ nies, kien hemm wieħed tallab agħma, jismu Bartimew,


Qari mill ktieb ta bin sirak sir 42 15 26

bin Timew, bilqiegħed mal-ġenb tat-triq. Dan meta sama’ li kien Ġesù ta’ Nazaret, qabad jgħajjat u jgħid:

“Ġesù, bin David, ikollok ħniena minni!”


Qari mill ktieb ta bin sirak sir 42 15 26

Kien hemm ħafna li bdew

jgħajtu miegħu biex jiskot imma hu aktarbedajgħajjat:

“Bin David, ikollok ħniena minni!”

Ġesù waqaf u qal:

“Sejħulu!”


Qari mill ktieb ta bin sirak sir 42 15 26

Huma sejħu l-agħma u qalulu:

“Agħmel il-qalb! Qum, qiegħed issejjaħlek!”

Dak tajjar il-mantar minn fuqu, qabeż fuq riġlejh u mar ħdejn Ġesù.


Qari mill ktieb ta bin sirak sir 42 15 26

U Ġesù kellmu u qallu:

“Xi tridni nagħmillek?”

“Li nerga’ nara, Rabbuni!”

wieġbu l-agħma. Qallu Ġesù:

“Mur, il-fidi tiegħek fejqitek.”


Qari mill ktieb ta bin sirak sir 42 15 26

U minnufih raġa beda jara,

u baqa’ miexi warajh

fit-triq.


Qari mill ktieb ta bin sirak sir 42 15 26

Il-Kelma

tal-Mulej

R:/ It-tifħirlilekKristu


Qari mill ktieb ta bin sirak sir 42 15 26

ĦSIEB


  • Login