csw.pl - PowerPoint PPT Presentation

Starostwo Powiatowe w Świeciu
Download
1 / 47

 • 170 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Starostwo Powiatowe w Świeciu ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie tel. +48 52 56 83 100, faks +48 52 56 83 102 e-mail: sekretariat@csw.pl. www.csw.pl. Projekty zrealizowane przez Powiat Świecki w latach 2007-2013. Nauka i edukacja. Dobre kształcenie – lepszy start zawodowy.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

csw.pl

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Csw pl

Starostwo Powiatowe w Świeciuul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecietel. +48 52 56 83 100, faks +48 52 56 83 102e-mail: sekretariat@csw.pl

www.csw.pl


Projekty zrealizowane przez powiat wiecki w latach 2007 2013

Projekty zrealizowane przez Powiat Świecki w latach 2007-2013


Nauka i edukacja

Nauka i edukacja


Dobre kszta cenie lepszy start zawodowy

Dobre kształcenie – lepszy start zawodowy

 • Beneficjent: Powiat Świecki

 • Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

 • Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 • Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

 • Dziedzina: nauka i edukacja

 • Wartość projektu: 4 896 380 zł

 • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 3 838 657 zł


Csw pl

Nauka obsługi wózka widłowego


Modernizacja obiekt w dydaktycznych szkolnictwa zawodowego i specjalnego w powiecie wieckim

Modernizacja obiektów dydaktycznych szkolnictwa zawodowego i specjalnegow Powiecie Świeckim

 • Beneficjent: Powiat Świecki

 • Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 • Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • Działanie: 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej

 • Dziedzina: nauka i edukacja

 • Wartość projektu: 1 172 580,78 zł

 • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 437 553 zł


Csw pl

Pracownia ślusarska

Pracownia krawiecka

Pracownia mechaniczna


Wyposa enie w rodki i zasoby pomieszcze dydaktycznych zespo u szk ponadgimnazjalnych w wieciu

Wyposażenie w środki i zasoby pomieszczeń dydaktycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

 • Beneficjent: Powiat Świecki

 • Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 • Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • Działanie: 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej

 • Dziedzina: nauka i edukacja

 • Wartość projektu: 283 823 zł

 • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 183 173 zł


Csw pl

Pracownia fizyczna


Kompleksowe wsparcie szk i przedszkoli w powiecie wieckim szans na sukces edukacyjny

Kompleksowe wsparcie szkół i przedszkoli w Powiecie Świeckim szansą na sukces edukacyjny

 • Beneficjent: Powiat Świecki

 • Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

 • Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 • Działanie: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

 • Wartość projektu: 1 062 061 zł

 • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 902 751 zł


Przyszkolne obserwatoria astronomiczne astro baza

Przyszkolne obserwatoria astronomiczne Astro-Baza

 • Beneficjent: Powiat Świecki

 • Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 • Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • Działanie: 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej

 • Dziedzina: nauka i edukacja

 • Wartość projektu: 373 000 zł

 • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 216 000 zł


Csw pl

Astro-Baza


Przyjemne z po ytecznym r kodzie o artystyczne szans na aktywizacj lokalnej spo eczno ci

Przyjemne z pożytecznym – rękodzieło artystyczne szansą na aktywizację lokalnej społeczności

 • Beneficjent: Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

 • Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

 • Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 • Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

 • Dziedzina: nauka i edukacja

 • Wartość projektu: 49 707 zł

 • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 42 251 zł


Csw pl

Kurs rękodzieła


Praca i integracja

Praca i integracja


Aktywni na rynku pracy

Aktywni na rynku pracy

 • Beneficjent: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu

 • Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

 • Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 • Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

 • Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

 • Dziedzina: praca i integracja społeczna

 • Wartość projektu: 1 520 223 zł

 • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 292 190 zł


Dojrza o g r aktywizacja os b w wieku 50 64 lat

Dojrzałość górą – aktywizacja osób w wieku 50-64 lat

 • Beneficjent: Powiat Świecki, Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu

 • Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

 • Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 • Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

 • Poddziałanie: 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

 • Dziedzina: praca i integracja społeczna

 • Wartość projektu: 405 186 zł

 • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 344 408 zł


Csw pl

Dojrzałość górą


Skuteczni dla innych

Skuteczni dla innych

 • Beneficjent: Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu

 • Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

 • Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 • Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

 • Poddziałanie: 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

 • Dziedzina: praca i integracja społeczna

 • Wartość projektu: 982 864 zł

 • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 835 432 zł


Csw pl

Skuteczni dla innych


Rozwi skrzyd a

Rozwiń skrzydła

 • Beneficjent: Powiat Świecki, Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu

 • Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

 • Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 • Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

 • Poddziałanie: 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

 • Dziedzina: praca i integracja społeczna

 • Wartość projektu: 29 235 129 zł

 • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 24 849 860 zł


Csw pl

Rozwiń skrzydła


Umiej tno ci lider w si w rozwi zywaniu problem w spo ecznych

Umiejętności liderów siłą w rozwiązywaniu problemów społecznych

 • Beneficjent: Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”

 • Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

 • Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 • Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

 • Dziedzina: praca i integracja społeczna

 • Wartość projektu: 45 668 zł

 • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 38 817,80 zł


Csw pl

Szkoła liderów


Transport

Transport


Csw pl

Przebudowa ciągu dróg powiatowych Tuchola – Tleń – Osie wraz z odbudową mostu w Tleniu oraz budową sieci ścieżek rowerowych jako czynnik rozwoju turystycznego Borów Tucholskich.Etap I – przebudowa dróg powiatowych 1211C i 1203C Osie – Tleń wraz z odbudową

 • Beneficjent: Powiat Świecki

 • Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 • Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • Działanie: 1.1 Infrastruktura drogowa

 • Dziedzina: transport

 • Wartość projektu: 11 043 460 zł

 • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 5 500 631 zł


Csw pl

Droga Tleń – Osie po modernizacji


Przebudowa drogi powiatowej nr 1257c michale sartowice etap ii w trakcie realizacji

Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice – etap II(w trakcie realizacji)

 • Beneficjent: Powiat Świecki

 • Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 • Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • Działanie: 1.1 Infrastruktura drogowa

 • Dziedzina: transport

 • Wartość projektu: 1 699 451 zł

 • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 800 000 zł


Csw pl

Droga Michale – Sartowice po modernizacji


Csw pl

Przebudowa ciągu dróg powiatowych Tuchola – Tleń – Osie wraz z odbudową mostu w Tleniu oraz budową ścieżek rowerowych. Etap II – przebudowa drogi powiatowej nr 1015C Trzebciny – Tleń

 • Beneficjent: Powiat Świecki

 • Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 • Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • Działanie: 1.1 Infrastruktura drogowa

 • Dziedzina: transport

 • Wartość projektu: 2 890 296 zł

 • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 629 606 zł


Csw pl

Droga Trzebciny – Tleń po modernizacji


Przebudowa drogi powiatowej nr 1233c lniano bramka

Przebudowa drogi powiatowej nr 1233C Lniano – Bramka

 • Beneficjent: Powiat Świecki

 • Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 • Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • Działanie: 1.1 Infrastruktura drogowa

 • Dziedzina: transport

 • Wartość projektu: 2 398 382 zł

 • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 539 092 zł


Csw pl

Droga Lniano – Bramka po modernizacji


Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia


Csw pl

Podniesienie i poprawa jakości świadczonych usług poprzez dostosowanie obiektów szpitalnych do obowiązujących przepisów prawa oraz zakup sprzętu medycznego w NZOZ Nowy Szpital w Świeciu

 • Beneficjent: Nowy Szpital Sp. z o. o.

 • Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 • Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • Działanie: 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej

 • Dziedzina: ochrona zdrowia

 • Wartość projektu: 6 563 557 zł

 • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 4 204 562 zł


Csw pl

Szpital po remoncie


Rozw j firm

Rozwój firm


Wiejskie miniinkubatory przedsi biorczo ci i i ii edycja

Wiejskie Miniinkubatory Przedsiębiorczości I i II edycja

 • Beneficjent: Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”

 • Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

 • Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 • Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

 • Dziedzina: rozwój firm

 • Wartość projektu: 3 179 139 zł

 • Dofinansowanie z Unii Europejskiej:2 702 268 zł


Csw pl

Nowe działalności gospodarcze


Ochrona rodowiska

Ochrona środowiska


Kolektory s oneczne jako alternatywne r d o energii cieplnej dla nzoz nowy szpital w wieciu

Kolektory słoneczne jako alternatywne źródło energii cieplnej dla NZOZ Nowy Szpital w Świeciu

 • Beneficjent: Nowy Szpital Sp. z o. o.

 • Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 • Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • Działanie: 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku

 • Dziedzina: energetyka

 • Wartość projektu: 1 175 466,30 zł

 • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 878 973,72 zł


Csw pl

Leczymy służbę zdrowia dbając o środowisko


Termomodernizacja budynku starostwa

Termomodernizacja budynku Starostwa

 • Beneficjent: Powiat Świecki

 • Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 • Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • Działanie: 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza

 • Dziedzina: ochrona środowiska

 • Wartość projektu: 1 140 979 zł

 • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 690 604 zł


Csw pl

Siedziba Starostwa


 • Login