slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Bezpieczeństwo i Higiena pracy w transporcie wewnątrzzakładowym

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

Bezpieczeństwo i Higiena pracy w transporcie wewnątrzzakładowym - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Bezpieczeństwo i Higiena pracy w transporcie wewnątrzzakładowym. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACOWNIKA (art. 211 K.P.). znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Bezpieczeństwo i Higiena pracy w transporcie wewnątrzzakładowym' - dung


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACOWNIKA (art. 211 K.P.)

znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i

instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom

sprawdzającym,

wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i

higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i

wskazówek przełożonych,

dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład

w miejscu pracy,

stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków

ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich

przeznaczeniem ,

poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom

lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,

niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku

albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a

także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im

niebezpieczeństwie,

współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy.

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BHP 1

slide3

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY (art. 207 K.P.)

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w

zakładzie pracy.

Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć

nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:

 • organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i

higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować

wykonanie tych poleceń,

 • zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez

organy nadzoru nad warunkami pracy,

 • zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie

niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w

tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BHP 2

slide4

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI (art. 212 K.P.)

 • organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i

higieny pracy,

 • dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z

przeznaczeniem,

 • organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami

związanymi z warunkami środowiska pracy,

 • dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a

także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z

przeznaczeniem,

 • egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i

higieny pracy,

 • zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad

pracownikami.

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BHP 3

slide5

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻ I OBUWIE ROBOCZE

Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony

indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla

zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach

posługiwania się tymi środkami.

Pracodawca jest obowiązany dostarczać pracownikowi środki ochrony indywidualnej,

które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych

przepisach. Art. 2376.

Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie

robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach:

jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,

ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez

pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających

wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BHP 3

slide6

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻ I OBUWIE ROBOCZE

Pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego, pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny art.2377.Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze stanowią własność pracodawcy. Pracodawca ustala rodzaj środków ochrony indywidualnej, obuwia i odzieży roboczej.Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy art.2379.

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BHP 5

slide7

OBOWIĄZKI KIEROWY WÓZKA

Do obowiązków kierowcy należy:- Codziennie przed rozpoczęciem pracy sprawdzenie prawidłowości działania układu kierowniczego, hamulcowego i napędowego, mechanizmów podnoszenia, osprzętu oraz sprawności oświetlenia i sygnalizacji, przyrządów pomiarowo kontrolnych a także elementów i urządzeń zabezpieczających kierowcę i osoby uczestniczące w czynnościach transportowanych- Dbanie o należyty stan techniczny wózka, przestrzeganie instrukcji obsługi wózka i jego osprzętu- Przestrzeganie przepisów i zasad ruchu drogowego- Znajomość i przestrzeganie obowiązujących w zakładzie przepisów bhp i przeciwpożarowych, a w szczególności odnoszących się do prac transportowych- Każdorazowo przed rozpoczęciem prac związanych z transportem materiałów niebezpiecznych lub prac w pomieszczeniach zagrożonych pożarem, przekazanie wózka do zaplecza technicznego w celu dokładnego sprawdzenia jego stanu technicznego- Zgłaszanie przełożonym zauważonych zagrożeń bezpieczeństwa pracy

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BHP 6

slide8

OBOWIĄZKI KIEROWY WÓZKA

Ze względów bezpieczeństwa kierowcy nie wolno:

- Przewozić osób na wózkach lub przyczepach bądź podnosić na wózkach

podnośnikowych, jeżeli nie są one do tego celu dostosowane przez producenta,

Obciążać wózków ponad fabrycznie określoną przez producenta nośność,

Wjeżdżać wózkiem na drogi i place o nieodpowiedniej nawierzchni lub pochyleniu, albo o szerokości wózka,

Wjeżdżać na pomosty, stropy, podłogi itp. o nie oznaczonej nośności (dopuszczalnym obciążeniu) bądź o nośności niższej od masy całkowitej wózka (z ładunkiem i kierowcą),

Wjeżdżać do pomieszczeń produkcyjnych (lub innych, w których pracują ludzie)

wózkami napędzanymi silnikami spalinowymi z zapłonem iskrowym, zasilanych etyliną,

Pozostawiać podczas przerw w pracy w pomieszczeniach produkcyjnych czynnych

silników z zapłonem samoczynnym,

Wjeżdżać do pomieszczeń, w których mogą się znajdować palne gazy, pary lub pyły,

wózkiem który nie jest przez producenta dostosowany do pracy w takich

pomieszczeniach,

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BHP 7

slide9

OBOWIĄZKI KIEROWY WÓZKA

 • Gasić wózka wodą w razie pożaru (napięcie baterii 80 V!),
 • Palić papierosów lub używać otwartego ognia w pomieszczeniach, w których ładuje się

baterie akumulatorów,

 • Eksploatować wózka, jeżeli ciśnienie w ogumieniu jest niższe od podanego w instrukcji

albo jeżeli bateria została nadmiernie rozładowana,

 • Wykonywać ostrych zakrętów na pochyłościach jezdni,
 • Zdejmowania i zakładania kół napompowanych,
 • Napełniać lub uzupełniać elektrolitem ogniw baterii trakcyjnych bez zastosowania

środków ochrony indywidualnej,

 • Pokonywać wzniesień o pochyleniu jezdni większym niż określa producent dla danego

typu wózka,

 • nie wolno eksploatować wózka na oblodzonej powierzchni,
 • nie wolno kierować wózkiem w stanie nietrzeźwym,
 • nie wolno powierzać prowadzenia wózka osobom nie mającym uprawnień do jego

obsługi,

 • nie wolno używać wózków do robót niezgodnych z instrukcją obsługi.

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BHP 8

slide10

OBOWIĄZKI KIEROWY WÓZKA

 • ZAPAMIĘTAJ:
 • w czasie postoju widły muszą być
 • opuszczone na ziemię (posadzkę),
 • b) w czasie jazdy ładunek uniesiony jest
 • 30 cm ponad terenem,
 • c) na wzniesienia należy wjeżdżać
 • przodem, kąt określa producent
 • wózków,
 • d) ze wzniesienia należy zjeżdżać tyłem,
 • kąt określa producent wózków,
 • e) gdy ładunek zasłania widoczność
 • należy jechać tyłem,
 • f) szerokość otworu drzwiowego musi
 • pozwalać na swobodny przejazd
 • wózka z ładunkiem

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BHP 9

slide11

ZASADY BEZPIECZESTWA PRACY WÓZKIEM PODNOŚNIKOWYM

Ogólne zasady bezpieczeństwa pracy wózkiem podnośnikowym:

- Operator powinien się tak usytuować na swym miejscu na wózku aby mógł widzieć trasę

jazdy, a jeżeli wysokość ładunku ogranicza widoczność trasy, powinien jechać tyłem,

 • Nie wolno nigdy kontynuować jazdy na „ślepo”,
 • Nie wolno gwałtownie skręcać ani gwałtowanie hamować,
 • Przed podniesieniem ładunku operator musi określić jego masę (ciężar) i wzrokowo

określić środek ciężkości,

 • Nie wolno podnosić ładunków niezgodnie z wykresem udźwigu wózka,
 • W czasie pracy wózkiem, na wózku poza operatorem nie wolno nikomu pozostawać,
 • Nie wolno pozostawiać wózka z podniesionymi widłami,
 • Przy zjeździe z rampy lub innej pochyłości należy jechać tyłem,
 • Zabrania się stertowania ładunków na pochyłościach,
 • Przebywanie osób w obrębie podnoszenia ładunków i operowania wózkiem jest

zabronione,

 • Podczas jazdy operator powinien trzymać nogi na podeście i nie wystawiać ich poza obrys

wózka,

 • Operator ma obowiązek odmówienia transportu niedostatecznie opakowanych lub

przekraczających udźwig wózka,

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BHP 10

slide12

ZASADY BEZPIECZESTWA PRACY WÓZKIEM PODNOŚNIKOWYM

 • W czasie jazdy widły powinny być uniesione około 300 mm ponad powierzchnię jezdni, a mechanizm podnoszenia wychylony maksymalnie do tyłu,
 • Nie wolno dokonywać jakichkolwiek napraw lub regulacji mechanizmów wózka podczas jego pracy,
 • W czasie jazdy nie wolno podnosić ani opuszczać wideł oraz przechylać mechanizmu podnoszenia.

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BHP 11

slide13

ZASADY BHP – WÓZKI Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM AKUMULATOROWYM

Zasady bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do wózków z napędem

elektrycznym akumulatorowym:

- Przełączanie na jazdę w tył, na jazdę w przód i na położenie zerowe, należy

wykonywać w czasie postoju wózka,

 • W czasie postoju lub parkowania należy zaciągnąć ręczny hamulec wyjąć kluczyk ze

stacyjki i wyłączyć wyłącznik awaryjny,

 • W czasie przeglądów i smarowania należy wyłączyć wyłącznik awaryjny, gdyż praca pod

napięciem jest niedopuszczalna,

 • W przypadku „sklejenia” się styków styczników wyłączyć wyłącznik awaryjny, zatrzymać

wózek i usunąć usterkę,

 • Nie wolno dopuścić do uszkodzenia przewodów elektrycznych gdyż może to być

przyczyną zwarcia lub zapalenia się instalacji,

 • Przed rozpoczęciem doładowywania baterii należy podnieść pokrywę nadwozia z

siedzeniem i powyjmować korki z otworów odpowietrzających,

 • Do oświetlenia pomieszczeń, w których ładuje się baterie akumulatorowe może być

stosowane oświetlenie elektryczne, tylko wykonane ściśle według odpowiednich norm,

 • Palenie papierosów i używanie otwartego ognia w tych pomieszczeniach jest

niedopuszczalne,

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BHP 12

slide14

ZASADY BHP – WÓZKI Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM AKUMULATOROWYM

Do niebezpiecznych prac związanych z eksploatacją wózków jezdniowych z napędem

elektrycznym akumulatorowym należy przygotowanie elektrolitu i napełnianie nim ogniw

baterii. Elektrolit przygotowany jest w odpowiednich proporcjach z wody destylowanej,

kwasu siarkowego (H2S04). Kwas ten jest substancją niebezpieczną o właściwościach

żrących i w kontakcie z ciałem ludzkim wywołuje groźne oparzenia chemiczne.

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BHP 13

slide15

BEZPIECZEŃSTWO PRZY EKSPLOATACJI UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH

W eksploatacji układów hydraulicznych powinny być przestrzegane

następujące zasady:

- do napełniania układów i uzupełnienia ubytków należy stosować gatunek cieczy roboczej

wskazany przez wytwórcę wózka (nie wolno także mieszać gatunków!),

 • przestrzegać terminów wymiany cieczy roboczej podawanych przez wytwórcę wózka,
 • przeglądy i konserwację układu wykonywać w terminach i zakresach podanych w

dokumentacji techniczno – ruchowej.

Szczelność układu hydraulicznego powinna być taka, aby przy nominalnym

obciążeniu i pionowo ustawionym maszcie, samoczynne obniżenie tłoczyska cylindra

hydraulicznego nie przekroczyło 100 mm przy ładunku uniesionym na około 1,5 m – w

czasie 60 min.

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BHP 14

slide16

BEZPIECZNA EKSPLOATACJA BATERII AKUMULATOROWEJ TRAKCYJNEJ

Eksploatacja baterii akumulatorowej trakcyjnej:

 • przestrzegać pełnego ładowania baterii,
 • sprawdzać co dwa tygodnie w lecie i co cztery w zimie poziom elektrolitu w ogniwach,
 • rozładowaną baterię niezwłocznie poddać ładowaniu,
 • nie rozładowywać baterii poniżej dolnej granicy (poniżej 1,8 V na pojedynczych ogniwach),
 • baterię czasowo wyłączoną z eksploatacji (postój wózka) należy co 4 do 6 tygodni

doładować i oczyścić,

 • utrzymywać baterię w czystości i co najmniej raz w miesiącu natłuszczać zaciski wazeliną i

sprawdzać czy są należycie dociśnięte.

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BHP 15

slide17

PRZEWÓZ MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

Do materiałów niebezpiecznych zalicza się substancje:

 • trujące, żrące, silnie utleniające,
 • zakaźne,
 • podtrzymujące palenie, zapalne, wybuchowe,
 • promieniotwórcze,
 • nadtlenki organiczne,

Do niebezpiecznych ładunków należą także butle z gazami.

Pracownicy zatrudniani do transportu materiałów niebezpiecznych, łącznie z kierowcą wózka,

muszą każdorazowo przejść specjalny instruktaż, podczas którego powinny być szczegółowo

omówione:

 • właściwości materiału i rodzaje zagrożeń jakie materiał ten może spowodować,
 • sposoby udzielania pierwszej pomocy osobom, które uległy wypadkowi przy transporcie

danego rodzaju materiałów,

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BHP 16

slide18

PRZEWÓZ MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

 • inne zagrożenia jakie transportowane materiały mogą spowodować (pożar, wybuch, itp.), i jakie działania należy wówczas podjąć,
 • bezpieczne metody i sposoby transportu danego rodzaju materiału.

Wózki jezdniowe napędzane mogą być użyte do przewodu ładunków

niebezpiecznych tylko po spełnieniu co najmniej następujących warunków:

 • wózek zostanie odpowiednio dostosowany i wyposażony według wymagań norm i przepisów,
 • wózek zostanie odpowiednio oznakowany,
 • osoby zatrudnione przy przewozie łącznie z kierowcą zostaną specjalnie przeszkolone i

wyposażone w odpowiednią odzież i sprzęt ochronny,

 • kierowanie przewozem zostanie powierzone pracownikowi posiadającemu ku temu

kwalifikacje.

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BHP 17

slide19

PRZEWÓZ MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

Przy transporcie butli z gazami należy:

 • chronić je przed nagrzaniem powyżej +35oC,
 • nie dopuszczać do rzucania, przewracania, uderzania,
 • przestrzegać aby na czas transportu zawory butli były zabezpieczone oryginalnymi

kołpakami,

 • zabezpieczyć przed przemieszczaniem się butli w czasie jazdy, przez stosowanie

specjalnych podkładów z wycięciami dopasowanymi do średnic butli,

 • tak ułożyć butle na wózku by nie wystawały poza jego obrys i aby kołpaki były

skierowane w jedną stronę,

 • na jednym wózku przewozić tylko butle zawierające ten sam rodzaj gazu!

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BHP 18

slide20

WJAZD DO POMIESZCZEŃ

Wjeżdżając do budynków i pomieszczeń, a zwłaszcza do wnętrza wagonów

kolejowych, pojazdów samochodowych kierowca powinien:

 • Zwracać uwagę na tablice informujące o dopuszczalnym obciążeniu podłóg

i stropów,

 • Upewnić się, czy ciężar i gabaryty wózka wraz z ładunkiem nie przekraczają

dopuszczalnego obciążenia tych środków transportu i umożliwiają bezpieczny wjazd,

 • Uzgodnić sposób (kolejność) załadunku towaru, o ile jest to wskazane lub pożądane

przez odbiorcę.

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BHP 19

slide21

WJAZD DO POMIESZCZEŃ

PAMIĘTAJ!

Po rampach i pomostach nie wolno poruszać się z szybkością większą niż 5 km/godz.

Nie należy wjeżdżać do pomieszczeń, gdzie pracują ludzie, wózkami z silnikami

zasilanymi etyliną.

Nie wolno wjeżdżać wózkiem do windy, jeżeli nie jest do tego przystosowana.

Nie wolno gwałtownie skręcać lub hamować ponieważ grozi to zsunięciem się

przewożonego ładunku i jego uszkodzeniem, a nawet wywróceniem się wózka.

Nie wolno układać ładunków na pochyłościach.

Nie wolno pozostawiać wózka ani z podniesionym ładunkiem, ani z podniesionymi

widłami.

Zarówno kierowca, jak i osoby współuczestniczące w czynnościach transportowych

powinny używać odpowiednich, w zależności od potrzeb, ochron indywidualnych.

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BHP 20

slide22

PRZEPISY PRZYDATNE KIEROWCY

 • Zawsze należy stosować się do przepisów ruchu obowiązującego w zakładzie,
 • Należy pamiętać, że wózek widłowy jest kierowany kołami tylnymi i podczas skręcania tył wózka „zachodzi” tzn. skręca po większym łuku niż przód. Operator musi mieć

świadomość tego „zachodzenia” i zawsze upewniać się czy przy skręcaniu ma z tyłu

wystarczająco dużo miejsca,

 • Jeżeli wózek zacznie się przewracać, nie usiłuj wyskoczyć z przewracającego się wózka

– trzymaj się mocno kierownicy, zaprzyj nogami o podłogę, a plecami o oparcie fotela,

 • Unikaj przewożenia ładunków niestabilnych (nieforemnych), które podczas jazdy mogą spaść z wideł i spowodować wypadek. Taki towar należy włożyć do kontenera, opakować lub w ostateczności przymocować do wideł,
 • Nie dopuszczaj aby ktokolwiek znajdował się pod unoszonym ładunkiem lub zbyt blisko

wideł,

 • Nigdy nie należy przekładać rąk lub nóg przez maszt (np. w celu poprawienia ładunku) i

nie opierać ich o maszt, a zwłaszcza o łańcuchy nośne masztu,

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BHP 21

slide23

WYMIANA BEZPIECZNIKA

WYMIANA BEZPIECZNIKA

Zadaniem bezpiecznika jest rozłączenie obwodu w przypadku przepływu zbyt dużego

prądu. Z tego względu bezpieczniki włączane są do obwodu szeregowo.

 • Bezpieczniki:
 • cylindryczne, b) płytkowy, 1 – element topikowy, 2 – korpus (izolator), 3 – metalowe kapsułki, 4 – płytki

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BHP 22

slide24

WYMIANA BEZPIECZNIKA

Nowy bezpiecznik (w miejsce przepalonego) można założyć dopiero po ustaleniu przyczyny przepalenia poprzedniego i po naprawie obwodu (w przypadku zwarcia) lub po usunięciu przyczyn przeciążenia odbiornika.

Przed założeniem nowego bezpiecznika należy się upewnić, czy wartość jego prądu znamionowego jest zgodna z instrukcją obsługi.

Zakładanie nowego bezpiecznika nie może odbywać się pod napięciem!!

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BHP 23

slide25

ZAŁADUNEK I ROZŁADUNEK WÓZKA

Na rysunku zostały uwidocznione miejsca

dla łańcuchów (lin) dla podwieszania

podnośnika widłowego przy załadunkowo

– rozładunkowych operacjach, związanych

z jego transportowaniem

 • 1 – belka masztu nieruchomego
 • 2 – belka
 • 3 – pierścień

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BHP 24

slide26

ZAŁADUNEK I ROZŁADUNEK WÓZKA

Podczas przewożenia wózka na środkach transportowych na dalsze odległości należy

przestrzegać następujących zasad:

 • podnieść wózek (lub wjechać nim) ustawić go na środku transportowanym
 • zaciągnąć hamulec ręczny,
 • odłączyć akumulator,
 • pod koła podłożyć kliny zabezpieczające przed przemieszczaniem wózka w czasie jazdy

środkiem transportowym,

 • zamocować wózek do podwozia pojazdu,
 • zabezpieczyć wózek przed dostępem osób niepowołanych.

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BHP 25

slide27

OPTYMALNA TEMPERATURA PRACY WÓZKA

Wskaźnik temperatury cieczy w układzie chłodzenia pozwala na ocenę stopnia nagrzewania

się silnika spalinowego, Silnik najlepiej pracuje w zakresie temperatur 80÷90oC.

Jeżeli podczas pracy temperatura utrzymuje się poniżej 80oC, chłodnicę należy częściowo

zastawić zasłoną. Niektóre wózki są wyposażone fabrycznie w takie zasłony – rolety, co

umożliwia łatwą regulację temperatury silnika w niskich temperaturach.

Przekroczenie temperatury 95oCoznacza przeciążenie silnika albo usterki w układzie

chłodzenia. Jeżeli zmniejszenie intensywności pracy nie pomaga należy zatrzymać silnik, po

czym sprawdzić ilość płynu w chłodnicy i szczelność połączeń układu oraz naciąg paska

klinowego.

Szybki wzrost temperatury do 100oCoznacza awarię (zerwanie paska klinowego

wentylatora, wyciek płynu z chłodnicy lub uszkodzenie termostatu). Należy niezwłocznie

zatrzymać silnik, po czym ustalić przyczynę awarii.

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BHP 26

slide28

WÓZKI ,,PRZECIWWYBUCHOWE”

Wózki „przeciwwybuchowe”

W pomieszczeniach, gdzie mogą znajdować się palne gazy, pary lub pyły, dopuszczalne

jest stosowanie jedynie wózków w wykonaniu tzw. przeciwwybuchowym, czyli specjalnie

dostosowanych (i oznakowanych) przed producenta do pracy w warunkach zagrożenia

pożarem lub wybuchem.

Eksploatacja takich wózków oraz transport materiałów niebezpiecznych „obłożone” są

specjalnymi rygorami, dotyczącymi zarówno stanu technicznego wózka, jak i obowiązków

kierowcy oraz osoby nadzorującej transport.

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BHP 27

slide29

ORGANIZACJA RUCHU NA DROGACH WEWNĄTRZZAKŁADOWYCH

Organizacja ruchu na drogach wewnątrzzakładowych w szczególności polega na:

 • podziale dróg na drogi główne i podporządkowane,
 • ustaleniu dróg jedno-i dwukierunkowych,
 • zakazie ruchu określonych pojazdów na niektórych drogach lub na odcinkach dróg,
 • ustaleniu odcinków dróg, na których nie wolno wyprzedzać, zatrzymywać lub parkować

pojazdów,

 • ustaleniu dopuszczalnych prędkości jazdy pojazdów na poszczególnych odcinkach dróg

bądź na całej sieci dróg wewnątrzzakładowych,

 • ustaleniu innych szczegółowych zasad odnoszących się do sposobu korzystania

z dróg a wynikających z lokalnych potrzeb,

 • wyposażeniu całej sieci dróg wewnętrznych w znaki i sygnały drogowe.

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BHP 28

slide30

ORGANIZACJA RUCHU NA DROGACH WEWNĄTRZZAKŁADOWYCH

Stosowane są następujące rodzaje znaków drogowych i sygnałów:

 • znaki pionowe w postaci tarcz lub tablic z napisami lub symbolami
 • znaki poziome w postaci linii i symboli umieszczonych na nawierzchni drogi
 • sygnały świetlne nadawane przez urządzenia umieszczone na drodze
 • sygnały nadawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli
 • sygnały dźwiękowe umieszczone na drodze.

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BHP 29

slide31

URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE STOSOWANE W WÓZKACH

Urządzenia zabezpieczające

w układach hydraulicznych:

 • zawór bezpieczeństwa (przeciążeniowy)
 • zawory dławiące (przelewowe) na cylindrach, będące hamulcami opadania i wychyłu

w układach elektrycznych

 • bezpieczniki topikowe, zabezpieczające przed przeciążeniami i zwarciami
 • urządzenie uniemożliwiające gwałtowne ruszanie z miejsca (pedał gazu)
 • wyłącznik awaryjny głównego zasilania
 • samoczynne wyłączanie obwodu silników jazdy w czasie hamowania
 • stacyjka uniemożliwiająca uruchamianie wózka przez osoby postronne

zabezpieczenia konstrukcyjno – mechaniczne

 • dach ochronny (obowiązkowo dla wózków podnośnikowych o wysokości podnoszenia powyżej 1800 mm)
 • krata na płycie czołowej wózka podnośnikowego

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BHP 30

slide32

URZĄDZENIA SYGNALIZUJĄCE, OSTRZEGAWCZE I KONTROLNE

Urządzenia sygnalizujące, ostrzegawcze i kontrolne:

urządzenia sygnalizujące i ostrzegawcze:

 • sygnał dźwiękowy
 • wskaźnik położenia koła kierującego w wózkach 3-kołowych
 • wskaźnik stopnia naładowania baterii
 • elektroniczny wskaźnik masy podnoszonego ładunku w wózkach podnośnikowych

urządzenia kontrolne (wózki z silnikami spalinowymi)

 • wskaźnik ciśnienia oleju
 • wskaźnik temperatury cieczy w układzie chłodzenia
 • wskaźnik ładowania akumulatora
 • wskaźnik ilości paliwa w zbiorniku

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BHP 31

slide33

OŚWIETLENIE WÓZKA

Oświetlenie wózka

 • światła hamowania „stop”
 • światła pozycyjne
 • światła mijania
 • światła drogowe
 • Kierunkowskazy

Wymienione wyżej urządzenia oraz oświetlenia, w które wyposażony jest wózek, ze

względu na znaczenie dla bezpieczeństwa pracy muszą być zawsze kompletne i sprawne,

za co odpowiedzialny jest kierowca wózka.

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BHP 32

slide34

OCHRONA P.POŻ.

RZYCZYNY POWSTAWANIA POŻARÓW

 • wady, uszkodzenia i niewłaściwe użytkowanie instalacji elektrycznych
 • samozopłoa
 • nieostrożność przy pracach spawalniczych
 • łuk elektryczny
 • brak urządzeń piorunochronnych na budynkach
 • uszkodzone lub niedrożne instalacje kominowe
 • niewłaściwe używanie urządzeń grzejnych i inne.

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BHP 33

slide35

OCHRONA P.POŻ.

ZASADY DOBORU SPRZĘTU

 • do gaszenia pożarów grupy A (pożary ciał stałych – drewno, papier, tkaniny itp. ) – stosuje się gaśnice płynowe lub pianowe
 • do gaszenia pożarów grupy B (pożary cieczy i substancji topiących się jak benzyny, alkohole, olej, tłuszcze, lakiery, lepik itp.) – stosuje się gaśnice płynowe, pianowe, proszkowe oraz śniegowe.
 • do gaszenia pożarów grupy C (pożary gazów palnych, jak: propan, acetylen, gaz ziemny

itp.) – stosuje się zamiennie gaśnice proszkowe lub śniegowe

 • do gaszenia pożarów grupy D (pożary metali lekkich, jak: magnez, sód, potas, lit) –

stosuje się gaśnice proszkowe.

Każdy pracownik powinien umieć posługiwać się podręcznym sprzętem

przeciwpożarowym, do którego zalicza się:

 • skrzynki z piaskiem, łopaty
 • hydronetki, beczki z wodą, wiadra
 • koce gaśnicze z tkaniny szklanej
 • gaśnice
 • szafki hydrantow

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BHP 34

slide36

OCHRONA P.POŻ.

W razie zauważenia pożaru pracownik obowiązany jest:

 • zaalarmować osoby znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie i wezwać straż pożarną
 • przystąpić do gaszenia pożaru używając podręcznego sprzętu gaśniczego znajdującego

się w danym pomieszczeniu lub w pobliżu

Należy pamiętać:

 • w pierwszej kolejności należy ratować ludzi
 • należy wyłączyć dopływ prądu do pomieszczeń objętych pożarem
 • nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem, lecz

używać do tego odpowiednich gaśnic

 • z miejsc zagrożonych pożarem należy usunąć butle ze sprężonymi gazami, naczynia z

płynami palnymi i smarami oraz inne materiały palne

 • nie należy otwierać bez koniecznej potrzeby okien i drzwi w pomieszczeniach objętych

pożarem, gdyż dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się pożaru

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BHP 35

slide37

OCHRONA P.POŻ.

W razie pożaru kierowca powinien:

 • zatrzymać wózek
 • wyjąć wtyczkę z głównego gniazda baterii akumulatorów, a w wózku z napędem

spalinowym wyłączyć stacyjkę i zamknąć dopływ paliwa

 • przystąpić do gaszenia pożaru, używając gaśnic śniegowych albo proszkowych, a w

przypadku wózków z napędem spalinowym można również stosować gaśnice pianowe.

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BHP 36

slide38

OCHRONA P.POŻ.

ZASADY ROZMIESZCZANIA SPRZĘTU

Gaśnice w obiektach powinny być rozmieszczone

 • w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności:
  • przy wejściach do budynków
  • na klatkach schodowych
  • na korytarzach
  • przy wejściach z pomieszczeń na zewnątrz
 • w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła

(piece, grzejniki)

 • w obiektach wielokondygnacyjnych – w tych samych miejscach na każdej kondygnacji,

jeżeli pozwalają na to istniejące warunki

Przy rozmieszczeniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunku

 • odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać

człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m

 • do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BHP 37

slide39

UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY

OGÓLNE ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

 • ocena zdarzenia, podjęcie działania
 • jak najszybsze usunięcie czynnika działającego na poszkodowanego
 • ocena zaistniałego zagrożenia dla życia poszkodowanego
  • sprawdzenie tętna
  • sprawdzenie oddechu oraz drożności dróg oddechowych
  • ocena stanu przytomności
  • ustalenie rodzaju urazu (rany, złamania itp.)
   • zabezpieczenie chorego przed możliwością dodatkowego urazu lub innego zagrożenia
   • wezwanie pomocy fachowej (lekarza, pogotowia ratunkowego itd.)
 • zorganizowanie transportu poszkodowanego (jeśli lekarz nie może szybko przybyć)

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BHP 38

slide40

UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY

ZRANIENIA

Raną nazywamy urazowe uszkodzenie tkanek, połączone z przerwaniem skóry lub błony

śluzowej

Rodzaje ran:

 • rany cięte
 • rany rąbane
 • rany kłute
 • rany szarpane

PIERWSZA POMOC

 • natychmiastowe zatrzymanie krwotoku
 • zabezpieczenie rany przed zakażeniem przez oczyszczenie okolicy rany
 • w przypadku rany zanieczyszczonej spłukać obficie 3% roztworem wody utlenionej
 • miejsce zranione przykryć wyjałowioną gazą, nałożyć na nią ligninę lub watę
 • opatrunek umocować bandażem, przylepcem, chustą trójkrotną
 • wszystkich chorych (zranionych) z poważniejszymi uszkodzeniami należy kierować

natychmiast do szpitala. Właściwa pomoc lekarska powinna być udzielona do 6-8 godzin

od chwili zranienia

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BHP 39

slide41

UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY

KRWOTOKI

 • Krwotokiem nazywamy szybki i obfity wylew krwi z uszkodzonego naczynia

krwionośnego

Krwotoki w zależności od drogi wypływu dzielimy na:

 • zewnętrzne
 • wewnętrzne

PIERWSZA POMOC

 • ucisk palcami krwawiącego naczynia
 • założenie opatrunku uciskowego
 • jak najszybsze oddanie chorego pod opiekę lekarza

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BHP 40

slide42

UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY

ZŁAMANIA

Złamaniem jest przerwanie ciągłości kości

 • zamknięte
 • otwarte

Objawy złamania:

 • znaczna bolesność w miejscu urazu nasilająca się przy dotykaniu i

wszelkich próbach ruchu

 • niemożność poruszania złamaną kończyną
 • zmiana zarysu kości, znaczna w złamaniach z przemieszczeniem kości
 • przy złamaniach żeber – ból przy każdym oddechu, a także kaszel lub ucisk na klatkę

piersiową

 • przy złamaniu miednicy – ból przy siadaniu i przy każdej próbie wstania

PIERWSZA POMOC

 • założyć jałowy opatrunek na ranę (w przypadku złamania otwartego)
 • unieruchomić złamaną kończynę
 • przy złamaniu kończyn górnych, podudzia i żeber chorego można przenosić i

przewozić w pozycji siedzącej

 • przy złamaniu uda, miednicy kręgosłupa – tylko w pozycji leżącej
 • przy złamaniu kręgosłupa chory musi być ułożony na twardym podłożu

(np. deski, drzwi itp.)

 • podać środki przeciwbólowe
 • zapewnić transport do lekarza

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BHP 41

slide43

UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY

URAZY TERMICZNE

Oparzenia – to uszkodzenie tkanek miękkich (skóry, błon śluzowych, a w oparzeniach

głębszych także tkanki podskórnej i mięśni) spowodowane działaniem energii:

 • cieplnej (wysoka temperatura)
 • chemicznej (żrące, parzące związki chemiczne)
 • elektrycznej (działanie prądu elektrycznego)
 • promieniowania (promieniowanie podczerwone, elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości, laserowe, jonizacyjne)

Ciężkość oparzenia zależna jest od:

 • stopnia oparzenia
 • umiejscowienia
 • wielkości powierzchni oparzonej

Ze względu na głębokość uszkodzenia skóry lub tkanki podskórnej wyróżnia się 4 stopnie

oparzeń.

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BHP 42

slide44

UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY

PIERWSZA POMOC

 • przerwać kontakt z czynnikami parzącymi
 • zmniejszyć występujący ból przez polewanie czystą zimną wodą przez kilkanaście

minut oraz przez podawanie środków przeciwbólowych. W przypadku oparzenia

związkami chemicznymi należy je zmyć pod silnym strumieniem zimnej wody

 • zabezpieczyć oparzoną powierzchnię przed zakażeniem opatrunkiem (jałowa gaza)
 • zapewnić poszkodowanemu możliwe szybko opiekę lekarską

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BHP 43

slide45

UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY

PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Działanie prądu na organizm człowieka ma działanie:

 • miejscowe, w postaci oparzenia
 • ogólne - w postaci zaburzeń rytmu serca, włącznie z niebezpieczeństwem

zatrzymania krążenia

PIERWSZA POMOC

 • natychmiast uwolnić porażonego spod działania prądu elektrycznego przez:
 • wyłączenie napięcia właściwego obwodu elektrycznego
 • w zależności od stanu porażonego zastosować odpowiednie czynności ratownicze:
 • przy zatrzymaniu oddechu – sztuczne oddychanie
 • przy zatrzymaniu czynności serca – masaż serca
 • przy oparzeniach, krwotokach, zranieniach itd. postępować, jak w takich przypadkach jest konieczne.

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BHP 44

ad