Slovotvorn tvary
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 49

Slovotvorné útvary PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Slovotvorné útvary. Východiskové príklady. bledý, bleduľa, bleduľka, bledosť, bledučký, bledučko, bledulinký, bledulinko, bledo, nabledo, dobleda, bledohnedý, bledožltý, blednúť, oblednúť... brzda, brzdiť, odbrzdiť, dobrzdiť, pribrzdiť, brzdný, brzdár, brzdový...

Download Presentation

Slovotvorné útvary

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Slovotvorn tvary

Slovotvorné útvary


V chodiskov pr klady

Východiskové príklady

bledý, bleduľa, bleduľka, bledosť, bledučký, bledučko, bledulinký, bledulinko, bledo, nabledo, dobleda, bledohnedý, bledožltý, blednúť, oblednúť...

brzda, brzdiť, odbrzdiť, dobrzdiť, pribrzdiť, brzdný, brzdár, brzdový...

brzdár, bylinkár, nábytkár, cestár, cukrár...


Slovotvorn tvar

Slovotvorný útvar

 • súbor lexémy spätých prostredníctvom slovotvornej motivácie


Slovotvorn tvar1

Slovotvorný útvar

 • rovnakokoreňové

  • bledý, bleduľa, bledo, dobleda, blednúť...

 • rôznokoreňové

  • brzdár, cukrár, milionár, sukničkár...


Slovotvorn tvar2

Slovotvorný útvar

 • derivatéma – základná jednotka slovotvorného systému

 • slovotvorný útvar – komplexná jednotka slovotvorného systému


Rovnakokore ov s

Rovnakokoreňové SÚ

cukor -> cukrový -> cukrovina -> cukrovinka -> cukrovinkár -> cukrovinkársky -> cukrovinkárstvo

ťahať -> sťahovať sa -> prisťahovať sa -> prisťahovalec -> prisťahovalecký -> prisťahovalectvo


Rovnakokore ov s1

Rovnakokoreňové SÚ

 • slovotvorný rad

 • postupnosť motivovaných slov, z ktorých nasledujúce je motivované predchádzajúcim

 • východiskovým je SNS

 • rekurzívnosť (opakovanosť) SM


Stupe motivovanosti

Stupeň motivovanosti

cukor -> cukrový -> cukrovina -> cukrovinka -> cukrovinkár -> cukrovinkársky -> cukrovinkárstvo

 • motiváty 1. – 6. stupňa

 • stupeň motivovanosti a motivačný potenciál

 • čím vyšší stupeň motivovanosti, tým nižší motivačný potenciál


Stupe motivovanosti1

Stupeň motivovanosti


Rovnakokore ov s2

Rovnakokoreňové SÚ

šumieť -> šum

-> šumivý

-> šumienka

-> šumotať

-> vyšumieť

-> pošumievať

-> rozšumieť sa


Rovnakokore ov s3

Rovnakokoreňové SÚ

 • slovotvorná paradigma

 • súbor motivátov majúcich spoločný motivant

 • motiváty = komotiváty (spoločné motiváty)


Slovotvorn paradigma

Slovotvorná paradigma

 • vnútorná usporiadanosť slovotvornej paradigmy

 • motivant

 • typová paradigma – súbor typických motivátov, ktoré sa tvoria od príslušného druhu motivantu


Deverbat vne odvodzovanie

Deverbatívne odvodzovanie

hrať (sa)

-> hranie, hra (dej)

-> hráč, herec (činiteľ deja)

-> herňa (miesto deja)

-> hra, hračka (objekt)

-> vyhrať, prehrať, dohrať... (modifikácia deja)

-> hravý, hrací, herný (dejová vlastnosť)


Deverbat vne odvodzovanie1

Deverbatívne odvodzovanie

sloveso

-> (dej)

-> (činiteľ deja)

-> (miesto deja)

-> (objekt)

-> (výsledok deja)

-> (modifikácia deja)

-> (dejová vlastnosť)


Deverbat vne odvodzovanie2

Deverbatívne odvodzovanie

hrať (sa) (typ: ←V→)

-> hranie, hra (dej)

-> hráč, herec (činiteľ deja)

-> herňa (miesto deja)

-> hra, hračka (objekt)

-> vyhrať, prehrať, dohrať... (modifikácia deja)

-> hravý, hrací, herný (dejová vlastnosť)


Deverbat vne odvodzovanie3

Deverbatívne odvodzovanie

chodiť (typ: ←V)

-> chodenie, chod, chôdza (dej)

-> chodec (činiteľ deja)

-> chodba, chodník (miesto deja)

-> 0 (objekt)


Deverbat vne odvodzovanie4

Deverbatívne odvodzovanie

smädiť, dusiť„dusilo ma“ (typ: V→)

-> dusenie


Deverbat vne odvodzovanie5

Deverbatívne odvodzovanie

hrmieť (typ: V)

-> hrmavica (dej)

mrholiť (typ: V)

-> mrholenie (dej)


Deverbat vne odvodzovanie6

Deverbatívne odvodzovanie

 • zloženie deverbatívnej paradigmy závisí od intencie motivujúceho slovesa


Desubstant vne odvodzovanie

Desubstantívne odvodzovanie

farár

-> farárik (deminutívum)

-> farárisko (augmentatívum)

-> farárka (feminatívum)

-> farárov (individuálne adjektívum)

-> farársky (relačné adjektívum)


Desubstant vne odvodzovanie1

Desubstantívne odvodzovanie

dukát

-> dukátik (deminutívum)

-> dukátisko (augmentatívum)

-> dukátový (relačné adjektívum)


Desubstant vne odvodzovanie2

Desubstantívne odvodzovanie

 • konateľské substantíva (kamenár, murár)

 • pomenovanie dejov (riaditeľovať, murovať)

 • súčasť kompozít (guľomet, dvojhláska)


Deadjekt vne odvodzovanie

Deadjektívne odvodzovanie

krivý

-> krivosť (spredmetnenie vlastnosti)

-> krivo (vlastnostná príslovka)

-> krivák (nositeľ vlastnosti)

-> zakriviť (akčné sloveso)


Deadjekt vne odvodzovanie1

Deadjektívne odvodzovanie

 • procesuálne slovesá (starnúť, mladnúť)

 • oslabovanie vlastnosti (postarší, pobledší)

 • stupňovanie vlastnosti (peknučký, drobunký)

 • negácia vlastnosti (nezdravý, nemilý)

 • kompozitá (hluchonemý, žltochvost)


Slovotvorn tvary1

Slovotvorné útvary

ľad

-> ľadík

-> ľadový -> ľadovec

-> ľadovica

-> ľadovo

-> zaľadniť sa

-> ľadoborec


Slovotvorn hniezdo

Slovotvorné hniezdo

 • súbor derivatém so spoločným radixom, medzi ktorými existujú synchrónne reálne motivačné vzťahy

 • súbor slovotvorných radov a paradigiem

 • lexika = súbor slovotvorných hniezd

 • usporiadanie hniezd v lexike

 • existujú medzi SH prienikové množiny?


Slovotvorn tvary2

Slovotvorné útvary

 • slovotvorný rad

 • slovotvorná paradigma

 • slovotvorné hniezdo


Typy motiv cie

Typy motivácie

ľavý -> ľavák -> ľaváčka

 • východisková/nevýchodisková

  • východisková: ľavý -> ľavák

  • nevýchodisková: ľavák -> ľaváčka


Typy motiv cie1

Typy motivácie

ľavý -> ľavák -> ľaváčka

 • bezprostredná/sprostredkovaná

  • bezprostredná: ľavý -> ľavák, ľavák -> ľaváčka

  • sprostredkovaná: ľavý (->) ľaváčka


Typy motiv cie2

Typy motivácie

ľavý -> ľavica -> (ľavicový) -> ľavičiar

 • jediná/viacnásobná

  • jediná: ľavý -> ľavica, ľavica -> ľavicový

  • viacnásobná: ľavicový -> ľavičiar, ľavica -> ľavičiar


Motiva n intencia sms

Motivačná intencia SMS

ženaženskýženskosť

 • žena:L

 • ženský: L

 • ženskosť:L

 • turné: L


Motiva n intencia sms1

Motivačná intencia SMS

 • Schopnosť lexémy tvoriť s inou lexémou motivačnú dvojicu či už ako motivant, motivát, alebo oboje zároveň:

 • L(len motivant)

 • L(motivant aj motivát)

 • L(len motivát)

 • L(ani motivant, ani motivát)


Dynamika motiva nej intencie

Dynamika motivačnej intencie

 • klišé

  • geneticky L

  • synchrónne: L (klišé  klišéovitý)

 • tréning

  • geneticky L, L

  • synchrónne: L (trénovať  tréning  tréningový)


Dynamika motiva nej intencie1

Dynamika motivačnej intencie

 • utorok

  • geneticky L, L (*vъtorъ utorok  (utorkový))

  • synchrónne: L (utorok utorkový)


Zast penie tmi

Zastúpenie TMI

SNS 35 %, SMS 65 %

95 % lexém sa zapája do vzťahov SM

 • L30 %

 • L? %

 • L ? %

 • L5 %


Typy motiva nej intencie

Typy motivačnej intencie


R znokore ov s

Rôznokoreňové SÚ

bojazlivec, nedbanlivec, poctivec, horlivec

Zadj + -ec „ten, kto je Adjmot“

hvezdáreň, hydináreň, syráreň, kočikáreň

ZS + -áreň „to, kde (rel) Smot“

slovotvorný typ


Slovotvorn typ

Slovotvorný typ

 • rovnaký typ základu

 • rovnaký formant

 • rovnaký slovotvorný význam


Slovotvorn typ1

Slovotvorný typ

 • bojazlivec, bežec, betlehemec, zločinec, strelec, zúrivec

 • bojazlivec, zúrivec: Zadj + -ec „ten, kto je Adjmot“

 • bežec, strelec: ZV + -ec „ten, kto Vmot“

 • betlemehec, zločinec: ZS + -ec „ten, kto (rel) Smot“


R znokore ov s1

Rôznokoreňové SÚ

poctivec, falošník, chytrák, slepáň

Zadj + -FS „ten, kto je Adjmot“ nositeľ vlastnosti

riešiteľ, holič, poradca, chodec, spevák

ZV + -FS „ten, kto Vmot“ činiteľ deja

onomaziologická kategória


Onomaziologick kateg ria

Onomaziologická kategória

 • spoločný typ základu

 • spoločný typ formantu

 • spoločný slovotvorný význam

 • súbor slovotvorných typov so spoločným typom formantu


Onomaziologick kateg ria1

Onomaziologická kategória


Typ onomaziologickej kateg rie

Typ onomaziologickej kategórie


Tok deriv ty

TOK – deriváty

 • substantíva

  • TRANS (randenie, odpis)

  • MOD (barmanka, dieťatko)

  • MUT (vekslák, istič, krivák, interista)


Tok deriv ty1

TOK – deriváty

 • adjektíva

  • MOD (nemalý, maličký, prekrásny)

  • MUT (železný, škriepny)


Tok deriv ty2

TOK – deriváty

 • verbá

  • MOD (prepíliť, dohovoriť)

  • MUT (telefonovať, bieliť)

  • REP (jojkať, vykať)


Tok deriv ty3

TOK – deriváty

 • adverbiá

  • TRANS (vrúcne, milo, mlčky)

  • MOD (tichučko, odzajtra)


Tok kompozit

TOK – kompozitá

 • substantíva

  • INT (bodkočiarka, hlavohruď)

  • MOD (veľryba, malotraktor)

  • MUT (rukopis, domased)


Tok kompozit1

TOK – kompozitá

 • adjektíva

  • INT (taliansko-francúzsky, bielo-modrý)

  • MOD (duchaplný, bielomodrý)

  • MUT (sedemposchodový, tvarotvorný)


 • Login