N sibov nicat n fizikadan praktik i i
Download
1 / 8

N əsibov Nicatın Fizikadan praktik işi - PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on

N əsibov Nicatın Fizikadan praktik işi. Ətalət Qüvvə Cazibə. Isaak Nyuton. Ingilis Riyaziyyatçı , Fizik İ.Nyuton 1642-ci ildə İngiltərənin Linkolnşir qraflığında , kiçik kənddə anadan olmuşdur . Onun atası fermer idi və Nyuton anadan olmamış vəfat etmişdir .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' N əsibov Nicatın Fizikadan praktik işi' - duaa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
N sibov nicat n fizikadan praktik i i
Nəsibov Nicatın Fizikadan praktik işi


Ətalət

Qüvvə

Cazibə


IsaakNyuton

 • IngilisRiyaziyyatçı , Fizikİ.Nyuton 1642-ci ildəİngiltərəninLinkolnşirqraflığında, kiçikkənddəanadanolmuşdur. OnunatasıfermeridivəNyutonanadanolmamışvəfatetmişdir.

 • MəktəbdənsonraNyutonKembricuniversitetindəriyaziyyatıöyrənmişvə 1665-ci ildəelmidərəcəalmışdır. Sonradantaunxəstəliyitəhlükəsiüzündənuniversitetbağlanmışdır.

 • Nyuton 3 böyükkəşfetmişdir

 • 1) Defferensialhesablama

 • 2) Ağişığıntəbiəti

 • 3) Ümumdünyacazibəqüvvəsi

 • Qanunları:

 • 1-ci qanun "düzxətlibərabərsürətlihərəkətedəncisməkənardanheçbirtəsirgöstəmədikdə o özsürətinisaxlayır"

 • 2-ci qanun F=ma,

 • 3cu qanun F=-F "təsirəkstəsirəbərabərdir"


Nyutonun birinci qanunu
Nyutonunbirinciqanunu

 • Birinciqanunətalətprinsipinəaiddir. Bu yalnızətalətlisistemlərdəmövcuddurvə ilk dəfəolaraq 1638-ci ildəQalileoQalileytərəfindəntərtibedilmişdir: Əgərcisməheçbirqüvvətəsiretmirsə, yasükutvəziyyətindəqalır, yadaözsürətinisaxlayır.

 • Nyutonunlatındilindəyazdığıorijinalmətni:

 • Lex prima: Corpus omneperseverare in statusuoquiescendivelmovendiuniformiter in directum, nisi quatenusillud a viribusimpressiscogiturstatumsuummutare''

 • Sürətyalnızverilmişşərtlərdaxilindəözqiymətinivəistiqamətinisabitsaxlayır. Hərkətinvəziyyətinidəyişməküçünkənardanqüvvətəsiretməlidir. Çoxhallardabuyerincazibəqüvvəsidir.

 • Klassikmexanikadabutarazlıqşərtlərinəuyğungəlir.


Nyutonun ikinci qanunu
Nyutonunikinciqanunu

 • Nyutonunikinciqanunu – hərəkətindifferensialqanunumaddinöqtəyəqoyulanqüvvəvəonuntəciliarasındakıəəlaqənigöstərir.

 • Bu qanunaəsasənətalətlisistemdəmaddinöqtəninaldığıtəcilverilənqüvvəilədüz, onunkütləsiiləisətərsmütənasibdir.

 • Nyutonunikinciqanunubeləifadəolunur:

 • a = F/m

 • burada,  — cismintəcili,  — cismətəsiredənqüvvə, m — cisminkütləsidir.


Nyutonun nc qanunu
Nyutonunüçüncü qanunu

Üçüncüprinsipqarşılıqlıtəsirəəsaslanır:

Qüvvələrcür-cüttəsiredirlər. ƏgərAcismibaşqabir B cisminəqüvvəilətəsiredərsə, onda A cisminədə B cismitərəfindəneyniqiymətdə, ancaqəkstərəfəyönəlmişqüvvətəsiredəcək. Yəni, qüvvəəksqüvvəyaradır.


Isaak nyutondan hikm tli s zl r
IsaakNyutondanhikmətli sözlər

Əgərdahairəlinigördümsə, nəhənglərinçiyinlərindədayandığımüçünolmuşdur. Ulduzlarınhərəkətlərinihesablayabilərəmancaqinsanlarındəliliklərinideyil.Tanrıhərşeyiölçüyləyaratmışdır. Ağırlıq, ədədvəuzunluq. Sağlambirtəxminolmadan, heçbirböyüknəticəəldəedilməmişdir. Biz düşüncələrimizdeyilik, biz düşüncələrimizindüşüncəsiyik. Mən, məndənəvvəlkilərinçiyinlərinədırmaşdığımüçünonlardanbirazdahairəlisinigörəbildim. Əgərdigərinsanlardanmənimüçünbirşeyləretmələrinigözləsəydimheçbirşeyedəbilməzdim. Eşqkörpüqurmaqdır. İnsanlarkörpüquracaqlarıyerdə, divarhördükləriüçüntəkqalarlar. DigərbütündəlilləribirtərəfəburaxsaqbaşbarmaqbeləmənimTanrınınvarlığınainanmamüçünkifayətdir. İnsanlarədədlərkimidir, o insanındəyəriisə o ədədiniçindəolduğuədədiləölçülər.PlatonvəAristotelmənimdotlarımdırancaqmənimənböyükyoldaşımdüzgünlük.Necəyənisəhv ? Mənmi? Dünyayanecəgöründüyümübilmirəm ; ammamənözümü, hələkəşfedilməmişgerçəklərlədolubirokeanınsahilindəoynayan, düzbirçaxıldaşıyadagözəlbirbalıqqulağıtapdığındasevinənbiruşaqkimigörürəm. 


Nyutonağacaltındaoturubistirahəteləyir. Onunbaşınabir alma düşür. Zərbədənbaşınınqaşıya-qaşıya o, almanyerdənqaldırır. Almanıniçindənbirsoxulcançıxıbdeyir:— Əlauçduq!Nyutonsoxulcanıtorpağaqoyaraqalmanıonunüstündəqaldırıbsonrayerəburaxır.— İndisəndəYerincazibəqüvvəsininbütünkefiniözüstündə hiss elə!!!


ad