Dr hab. Ewa Freyberg Profesor w Katedrze Ekonomii II Kolegium Gospodarki Swiatowej

Dr hab. Ewa Freyberg Profesor w Katedrze Ekonomii II Kolegium Gospodarki Swiatowej PowerPoint PPT Presentation


  • 245 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

2. POLITYKA PIENIEZNA I FISKALNA. Czyli w jaki sposb rzad kontroluje poziom i strukture popytu globalnego. 3. Ponownie funkcja konsumpcji. Czynniki okreslajace poziom autonomicznych wydatkw konsumpcyjnych:zasoby majatkowe gospodarstw domowychzmiany w rozmiarach kredytu na cele konsumpcyjneMech

Download Presentation

Dr hab. Ewa Freyberg Profesor w Katedrze Ekonomii II Kolegium Gospodarki Swiatowej

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. 1

2. 2 POLITYKA PIENIEZNA I FISKALNA Czyli w jaki sposˇb rzad kontroluje poziom i strukture popytu globalnego

3. 3 Ponownie funkcja konsumpcji Czynniki okreslajace poziom autonomicznych wydatkˇw konsumpcyjnych: zasoby majatkowe gospodarstw domowych zmiany w rozmiarach kredytu na cele konsumpcyjne Mechanizm transmisyjny: za posrednictwem efektu majatkowego lub zmian w podazy kredytu konsumpcyjnego, zmiany podazy pieniadza i stopy procentowej wywoluja zmiany w poziomie konsumpcji, wplywajac tym samym na wielkosc dochodu i produkcji

4. efekt majatkowy (bogactwa) Wzrost (spadek) wartosci majatku (np. zmiana cen akcji) zwieksza (zmniejsza) wydatki konsumpcyjne na kazdym poziomie dochodu rozporzadzalnego Mechanizm transmisyjny - przenoszenie zmian w sferze finansowej na zmiany produkcji i zatrudnienia, czyli zmian w sferze realnej przy pomocy zmian podazy pieniadza i stopy procentowej Wzrost realnej podazy pieniadza (pieniadz jedna z form aktywˇw , w ktˇrych lokowany majatek) ľ wzrost majatku Zmiany stopy procentowej zmieniaja ceny obligacji, czyli zaktualizowana wartosc przyszlych dochodˇw 4

5. Dwa kanaly wplywu kredytu na wielkosc konsumpcji: 1. suma oferowanego kredytu ľ kredyt w rachunku biezacym, sprzedaz na raty oferowana przez sieci handlowe) zwieksza wydatki przy danym dochodzie rozporzadzalnym 2. koszt kredytu ľ wyzsza stopa procentowa to mniej pozyczek Ponownie mechanizm transmisyjny zmian w sferze finansowej na zmiany w sferze realnej 5

6. nowoczesne teorie konsumpcji 1. teoria dochodu permanentnego M. Friedmana: poziom biezacej konsumpcji funkcja dochodu osiaganego w dlugim okresie czasu; Teoria cyklu zycia F. Modiglianiego: tworzone plany konsumpcji obejmujace cale zycie, konsumpcja finansowana przewidywanymi dochodami osiaganymi w ciagu calego zycia 6

7. 7 Popyt inwestycyjny Czynniki okreslajace popyt inwestycyjny: poziom stopy procentowej koszt nowych maszyn i urzadzen wielkosc zyskˇw okres eksploatacji maszyn i urzadzen krzywa popytu inwestycyjnego mechanizm transmisyjny: zmiany podazy i popytu na pieniadz przez zmiany kosztu alternatywnego inwestowania i ceny kredytˇw, wywoluja zmiany w poziomie inwestycji, wplywajac tym samym na wielkosc dochodu i produkcji.

8. funkcja popytu inwestycyjnego Przy danej cenie dˇbr kapitalowych i danych oczekiwaniach co do przyszlych zyskˇw, wyzsza stopa procentowa obniza ilosc projektˇw zapewniajacych stope zwrotu rˇwna co najmniej kosztowi alternatywnemu zainwestowanych srodkˇw (przesuwanie sie wzdluz krzywej popytu) Dwa czynniki powoduja zmiane polozenia krzywej popytu inwestycyjnego: 1) koszt nowych maszyn, 2. strumien zyskˇw Kat nachylenia krzywej popytu zalezy od okresu eksploatacji: im dluzszy okres uzytkowania tym wiekszy wplyw stopy procentowej na oplacalnosc projektu inwestycyjnego, krzywa bardziej plaska 8

9. 9 Stopa procentowa i popyt globalny Efekt tlumienia (damping effects): wzrost podazy pieniadza obniza stope procentowa i zwieksza produkcje. Wzrost produkcji i towarzyszacy mu wzrost popytu na pieniadz powoduja podwyzszenie stopy procentowej i spadek produkcji Efekt wypierania (crowding out): wzrost wydatkˇw panstwa zwieksza produkcje i poziom stopy procentowej w wyniku wzrostu popytu na pieniadz. Spada popyt inwestycyjny i konsumpcyjny; wydatki prywatne sa wypierane przez wydatki rzadowe

10. 10 Model IS - LM Wyjasnia, w jaki sposˇb ustalony zostaje stan rˇwnowagi na rynku dˇbr i rynku pieniadza Krzywa IS to zbˇr rˇznych kombinacji dochodu i stopy procentowej, przy ktˇrym rynek dˇbr w rˇwnowadze (I = S) Krzywa LM to zbiˇr rˇznych kombinacji stopy procentowej i dochodu, przy ktˇrym rynek pieniezny jest w rˇwnowadze, L (popyt na pieniadz) = M (podaz pieniadza). Keynesowska krzywa preferencji plynnosci (liquidity).

11. 11 Wykres krzywej IS (1) Kat nachylenia krzywej IS

12. 12 Wykres krzywej IS (2) Przesuniecie IS wywolane zmianami globalnego popytu AD i produkcji Y, odpowiadajacymi danemu poziomowi stopy procentowej R

13. 13 Wykres krzywej LM (1) Kat nachylenia krzywej LM

14. 14 Wykres krzywej LM (2) Przesuniecie krzywej LM

15. 15 Rˇwnowaga na rynku dˇbr i pieniadza Punkty A i C - nierˇwnowaga na rynku pieniadza, punkty B i D brak rˇwnowagi na rynku dˇbr Rynek, przez zmiany stopy procentowej, przywraca stan rˇwnowagi. Niewykorzystane zasoby w gospodarce umozliwiaja szybkie dostosowanie produkcji do wielkosci popytu.

16. 16 Zarzadzanie popytem ľ polityka fiskalna i monetarna (1) Polityka fiskalna: przesuniecie krzywej IS Wzrost wydatkˇw panstwa finansowany przez sprzedaz obligacji, podaz pieniadza stala, nowy punkt rˇwnowagi przy wyzszym poziomie stopy procentowej i dochodu (efekt wypychania)

17. 17 Zarzadzanie popytem ľ polityka fiskalna i monetarna (2) Wzrost wydatkˇw panstwa finansowany przez dodatkowa emisje pieniadza o wielkosc niezbedna dla utrzymania stopy procentowej na niezmienionym poziomie

18. 18 Zarzadzanie popytem ľ polityka fiskalna i monetarna (3) Polityka monetarna ľ przesuniecie krzywej LM

19. 19 Charakter polityki gospodarczej Cel: stabilizacja dochodu na poziomie zapewniajacym wysokie przecietne tempo wzrostu gospodarczego äpolicy mixö- umiejetnosc stosowania wlasciwej mieszanki polityki fiskalnej i monetarnej Mozliwe kombinacje: lagodna polityka fiskalna i restrykcyjna polityka monetarna (wysoki udzial wydatkˇw panstwa w dochodzie i niski wydatkˇw sektora prywatnego), lub restrykcyjna polityka fiskalna i wzglednie lagodna polityka monetarna (nizszy udzial wydatkˇw panstwa, wyzszy udzial wydatkˇw sektora prywatnego). Mozliwe tez kombinacje, w ktˇrych oba rodzaje polityk maja jednakowy charakter, lagodny lub restrykcyjny, odpowiednio wywolujac ekspansje popytu lub jego ograniczenie

20. 20 Czynniki wplywajace na wybˇr narzedzi polityki gospodarczej Ograniczone mozliwosci przewidywania skutkˇw danej polityki Niebezpieczenstwo wzrostu inflacji Mikroekonomiczne skutki polityki fiskalnej Wplyw ekonomii keynesowskiej na polityke gospodarcza

  • Login