Popo udnia bez nudy
Download
1 / 79

„POPOŁUDNIA BEZ NUDY” - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

„POPOŁUDNIA BEZ NUDY”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' „POPOŁUDNIA BEZ NUDY”' - drake


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Popo udnia bez nudy

„POPOŁUDNIA BEZ NUDY”

Od czerwca 2012r. do września 2013r w Szkole Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Maćkówce realizowany był projekt w ramach Programu Operacyjnego funduszu Inicjatyw Obywatelskich pt.: „Popołudnia bez nudy”. Działania projektowe mały na celu wzrost wiedzy i rozwój umiejętności kluczowych, podwyższenie samooceny i chęci angażowania się w obowiązki szkolne, a ponadto przyczyniały się do rozwijania umiejętności aktywnego i konstruktywnego spędzania czasu wolnego. W projekcie brało udział 57 uczniów klas I-VI ze Szkoły Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Maćkówce.

W ramach projektu odbywały się zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego, matematyki, zajęcia teatralne, artystyczne, wokalno-taneczne


Popo udnia bez nudy1
„POPOŁUDNIA BEZ NUDY”

W ramach projektu uczniowie korzystali nieodpłatnie z materiałów biurowych i dydaktycznych m.in.: z zakupionych na cele projektu książek do ćwiczeń zgodnych z nową podstawą programową, programów multimedialnych do nauki ortografii i matematyki. Zajęcia prowadzone były przez doświadczonych nauczycieli stosujących różnorodne aktywne metody pracy.
Popo udnia bez nudy2
„POPOŁUDNIA BEZ NUDY”

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów kl. V-VI

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów kl. I-II

„Polubić matematykę” to program pracy z uczniem mającym trudności z nauką matematyki.

Program adresowany jest też do uczniów, którzy

pracują w wolniejszym tempie niż ich rówieśnicy.

Głównym celem zajęć było wyrównywanie

braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów

będących przyczyną trudności szkolnych, zachęcenie

ich do zwiększenia wysiłku w uczeniu się matematyki,

zniwelowanie przykrych doświadczeń związanych z

porażkami ucznia na lekcjach matematyki.

W procesie pomocy dzieciom z trudnościami w nauce

bardzo ważną rolę odgrywają aktywność i chęć

dziecka do pracy. Zajęcia te dawały możliwości

dobierania odpowiednich technik , metod i zasad

pracy aby cele zostały osiągnięte.

Matematyka jest przedmiotem trudnym do

uczenia się i trudnym do nauczenia. Dlatego też

na wszystkich szczeblach edukacji nauczanie

matematyki powinno dawać okazję do wkładu i

wyjaśnień ze strony nauczyciela, powtarzania i

ćwiczenia umiejętności podstawowych i

rutynowych algorytmów oraz rozwiązywania

problemów, włączając w to stosowanie matematyki

w życiu codziennym.

Program ten napisany został z myślą o uczniach

klas szóstych mających wolniejsze tempo pracy,

którzy nie nadążają z opanowaniem prezentowanego

na lekcjach materiału. To im potrzebny jest program

wyrównujący ich szansę na pomyślne przejście

pierwszego ważnego egzaminu w ich życiu jakim jest

sprawdzian po szóstej klasie.


Zaj cia wyr wnawcze z matematyki dla uczni w kl v vi
Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów kl. V-VI

Jako uzupełnienie programu na zajęciach zastosowano własne autorskie pomysły na pracę z dziećmi dyslektycznymi, dzięki czemu zajęcia stały się dla nich interesujące. Zastosowano różnorodne metody wspierające terapię, co zapobiegało znużeniu dzieci zmęczonych po południu całodzienną nauką w szkole. Jedna z metod stosowanych na zajęciach były gry planszowe i edukacyjne np. quizy, warcaby, gry w kości.

Uczniowie poprawili pamięć i koncentrację uwagi, a także logiczne myślenie. Osiągnęły postępy w zakresie obliczania działań matematycznych, poprawności obliczania zadań tekstowych, biegle opanowali tabliczkę mnożenia i dzielenia.Zaj cia wyr wnawcze z matematyki dla uczni w kl i ii
Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów kl. I-II

Zajęcia projektowe stwarzały szansę nadrobienia braków poprzez indywidualizację pracy z uczniem, jak również wydłużenie czasu potrzebnego do opanowania zagadnień sprawiających im największe problemy. Z obserwacji i przeprowadzonych rozmów z uczniami wynika, że udział w zajęciach projektowych zwiększył ich wiarę we własne siły i możliwości oraz przełamanie strachu przed matematyką. Niektórzy uczniowie przejawiają większą aktywność na lekcjach matematyki, co pomaga im osiągnąć lepsze wyniki nauczania. W ramach projektu szkoła pozyskała wiele pomocy dydaktycznych, które wykorzystywane były nie tylko na zajęciach projektowych, ale także w lekcyjnym procesie dydaktycznym.

Realizacja programu przyniosła następujące korzyści dla ucznia:

wyższy odsetek poprawnie wykonywanych zadań na sprawdzianach i testach,

uzyskiwanie wyższych ocen,

wzrost zainteresowania matematyką,

wykształcenie u dzieci pozytywnego nastawienie do nauki i podejmowanych zadań,

wiara we własne możliwości,

wyrabianie dobrych cech charakteru, jak: cierpliwość i zaangażowanie w pracy.

wzrost aktywności w czasie zajęć matematycznych

wyrównanie braków w wiadomościach i umiejętnościach matematycznych

poprawa wyników w liczeniu, rozwiązywaniu zadań tekstowych, w umiejętnościach praktycznychPopo udnia bez nudy3
„POPOŁUDNIA BEZ NUDY”

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów kl. V-VI

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów kl. I-II

Program zajęć dydaktyczno- wyrównawczych

adresowany jest w szczególności do uczniów o

potrzebach edukacyjnych, przejawiających się

trudnościami w nauce szkolnej.

Celem programu jest rozwijanie podstawowych

umiejętności służących świadomemu uczeniu się,

głównie umiejętności czytania, pisania,

wypowiadania się poprzez uzupełnianie

poszczególnych partii materiału dodatkowymi

ćwiczeniami.

Zajęcia te uwzględniają indywidualne potrzeby

dziecka, umacniają wiarę we własne siły i

umożliwiają osiąganie sukcesu. Zajęcia są okazją do

stwarzania warunków rozwijania samodzielności,

kreatywności i zainteresowań. Pomagają w

kształtowaniu pozytywnego obrazu samego siebie.

Celem zajęć wyrównawczych było podnoszenie

sprawności językowej uczniów, czyli zdobycie przez

ucznia praktycznej umiejętności swobodnego i

skutecznego posługiwania się językiem w mowie i

piśmie.

Głównie zajęcia rozwijają sprawności komunikowania

się otoczeniem, gdzie należy zadbać o właściwe

stosowanie słownictwa, związków frazeologicznych,

synonimów oraz o poprawne budowanie zdań,

przemyślane komponowanie całego tekstu,

poprawną ortografię i interpunkcję, o umiejętność

odpowiedniego formułowania myśli w zależności od

sytuacji komunikacyjnej.

Zajęcia te wyrównywały braki w wiedzy i

umiejętnościach logicznego myślenia, czytania tekstu

ze zrozumieniem.Zaj cia wyr wnawcze z j zyka polskiego dla uczni w kl v vi1
Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego V-VIdla uczniów kl. V-VI

Realizacja programu zapewniła poprawę umiejętności uczniów w następujących obszarach: czytanie ze zrozumieniem tekstów kultury na poziomie dosłownym i przenośnym; tworzenie własnego tekstu ; wykorzystanie zintegrowanej wiedzy humanistycznej w celu lepszego rozumienia poznawanych tekstów kultury; wykorzystanie wiedzy z nauki o języku w praktyce;

Urozmaiceniem zajęć były często stosowane zabawy rozwijające inteligencję emocjonalną wyobraźnię, koncentrację uwagi, których celem oddziaływanie na uczucia i emocje uczestników zajęć, co przyczyniło się do stymulacji procesu uczenia się. Na zajęciach wykorzystywano różnorodne pomoce: słowniki, gry edukacyjne, karty z zestawami ćwiczeń i plansze, zeszyty ćwiczeń" Ortograffiti".

Przeprowadzone testy sprawdzające umiejętności uczniów klas V- VI na końcu pracy umożliwiły prowadzącemu sprawdzić czy zamierzone cele zostały osiągnięte.

Cele założone w programie zostały osiągnięte. Dzieci uzupełniły i utrwaliły wiadomości zdobyte na lekcjach języka polskiego, wzbogaciły słownictwo, wykształciły umiejętności posługiwania się różnymi źródłami wiedzy, wyrobiły nawyki samokształceniowe. Rozbudzona w nich została wiara w możliwość pokonywania istniejących trudności i sprawnego posługiwania się językiem polskim. Podniesiona została samoocena uczestników zajęć j ich poczucie własnej wartości.Popo udnia bez nudy4
„POPOŁUDNIA BEZ NUDY” I-II

Zajęcia wokalno-taneczne

Zajęcia artystyczne

Celem zajęć artystycznych zgodnie z

programem jest rozwijanie u dzieci

zainteresowań i uzdolnień plastycznych,

rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia,

zdobywanie umiejętności posługiwania się

różnymi technikami plastycznymi,

nabywania umiejętności pracy zespołowej,

podnoszenie własnej wartości i dostrzegania jej

u innych, integracja dzieci z różnych grup

wiekowych. Program koła ma na celu

zaktywizować dzieci do samodzielnego myślenia

w zakresie problemów wizualnych, rozwoju

twórczości, wiedzy o sztuce oraz ogólnych

zdolności i umiejętności intelektualnych.

Program kółka wokalno-tanecznego był

przeznaczony dla uczniów klas III-IV, którzy lubią

śpiew, zabawę przy muzyce oraz taniec.

Dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci

oraz szkoły. Poprzez taniec i śpiew dziecko

wyrabia w sobie swobodę i płynność ruchów oraz

poczucie rytmu i słuchu . Zajęcia taneczne znoszą

napięcie mięśniowe, emocjonalne, dają

odprężenie, wyzwalają ekspresję, poczucie

własnej wartości i pewności siebie, ułatwiają

synchronizację ruchów. Mogą wpływać na

samoocenę uczniów. Ruch przy muzyce rozwija

postawę twórczą, twórcze poszukiwania. Podczas

tańca dziecko wyraża swoje uczucia, odzyskuje

poczucie swobody, tworzy własne kompozycje

ruchowe.


Popo udnia bez nudy zaj cia wokalno taneczne
„POPOŁUDNIA BEZ NUDY” I-IIZajęcia wokalno-taneczne


Popo udnia bez nudy zaj cia wokalno taneczne1
„POPOŁUDNIA BEZ NUDY” I-IIZajęcia wokalno-taneczne


Popo udnia bez nudy zaj cia wokalno taneczne2
„POPOŁUDNIA BEZ NUDY” I-IIZajęcia wokalno-taneczne


Popo udnia bez nudy zaj cia artystyczne
„POPOŁUDNIA BEZ NUDY” I-IIZajęcia artystyczne


Popo udnia bez nudy zaj cia artystyczne1
„POPOŁUDNIA BEZ NUDY” I-IIZajęcia artystyczne


Popo udnia bez nudy zaj cia artystyczne2
„POPOŁUDNIA BEZ NUDY” I-IIZajęcia artystyczne


Popo udnia bez nudy5
„POPOŁUDNIA BEZ NUDY” I-II

Zajęcia teatralne

Zajęcia teatralne

 • Teatr w życiu dziecka jest bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój osobowości, aktywności i twórczości. Zajęcia teatralne poszerzają i kształtują wiedzę ucznia, rozwijają zainteresowania, umacniają wiarę w siebie. Koło teatralne jest alternatywą do zagospodarowania czasu wolnego dzieciom tak, aby po zakończeniu lekcji nie siadywały zbyt długo przed telewizorem lub komputerem. W trakcie spotkań uczestnicy sprawdzają i rozwijają swoje umiejętności: aktorskie, literackie, plastyczne, wokalne, a także organizacyjne. Krótkie inscenizacje i gry dramowe uczą współpracy w zespole, odpowiedzialności, tolerancji, kształtują ogromne więzi emocjonalne miedzy członkami zespołu.


Popo udnia bez nudy zaj cia teatralne
„POPOŁUDNIA BEZ NUDY” I-IIZajęcia teatralne


Popo udnia bez nudy zaj cia teatralne1
„POPOŁUDNIA BEZ NUDY” I-IIZajęcia teatralne


Popo udnia bez nudy zaj cia teatralne2
„POPOŁUDNIA BEZ NUDY” I-IIZajęcia teatralne


Popo udnia bez nudy zaj cia teatralne3
„POPOŁUDNIA BEZ NUDY” I-IIZajęcia teatralne


Konkurs ozd b wi tecznych
Konkurs ozdób świątecznych I-II

W grudniu w naszej szkole zrobiło się bardzo świątecznie. We wszystkich klasach pojawiły się dekoracje bożonarodzeniowe. Klasy młodsze i starsze wzięły udział w konkursie ozdób i kartek świątecznych, którego celem było kształtowanie wśród dzieci umiejętności plastycznych, wyrażanie uczuć, przeżyć, emocji towarzyszących świętom Bożego Narodzenia oraz przypomnienie /w formie zabawy/ idei związanych z oszczędzaniem.

Konkurs został zorganizowany 17grudnia i wzięło w nim udział 32 uczniów z klas

I- VI . Uczestnicy konkursu przygotowali bardzo ciekawe prace, wykonane różnymi technikami. Były to choinki z makaronu, anioły z masy solnej, wiele ozdób choinkowych oraz kartki świąteczne.

Uczniowie, których prace nie zajęły punktowanych miejsc otrzymali dyplomy za udział w konkursie.
Konkurs kol d w ramach projektu
Konkurs kolęd w ramach projektu I-II

W dniu 19. 12. 2012 roku odbył się szkolny konkurs kolęd. Brało w nim udział 35 uczniów z klas I- IV.

Celem konkursu było kultywowanie bożonarodzeniowych tradycji, wyrażanie nastroju i uczuć związanych ze świętami Bożego Narodzenia, promowanie talentów muzycznych i ocalenie od zapomnienia dawnych kolęd i pastorałek.

W konkursie uczestniczyli soliści, duety i zespoły wokalne, którzy zaprezentowali jedną kolędę lub pastorałkę.

Komisja konkursowa przyznała po trzy miejsca w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria: klasy I – III

II kategoria klasy IV - VI

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody rzeczowe.

Pozostali uczniowie otrzymali dyplomy.


Popo udnia bez nudy konkurs kol d
„POPOŁUDNIA BEZ NUDY” I-IIkonkurs kolęd


Popo udnia bez nudy konkurs kol d1
„POPOŁUDNIA BEZ NUDY” I-IIkonkurs kolęd


Popo udnia bez nudy konkurs literacki moje bo e narodzenie
„POPOŁUDNIA BEZ NUDY” I-IIkonkurs literacki „Moje Boże Narodzenie”

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Maćkówce wraz

ze Szkołą Podstawową ogłosiło Konkurs literacki

„Moje Boże Narodzenie”. Uczestnikami konkursu byli

uczniowie szkół powiatu przeworskiego w

następujących grupach wiekowych:

klasy I – III

klasy IV – VI

gimnazjum.

Na konkurs nadesłano 52 prace literackie. Komisja

oceniła prace według ustalonych kryteriów, czyli:

ciekawość ujęcia tematu, poprawność ortograficzna i

stylistyczno – gramatyczna oraz pomysłowość i

estetyka pracy.

Laureatami konkursu w I kategorii zostali:

 • I miejsce – Dawid Głód

 • II miejsce – Wiktoria Słupik, Arleta Kuras

 • III miejsce – Patryk Szular

 • IV miejsce – Natalia Gołębiowska, Angelika Pieniążek

  Laureatami konkursu w II kategorii zostali:

 • I miejsce – Aleksandra Szymańska, Marzena Hajczewska

 • II miejsce – Aleksandra Rygiel

 • III miejsce – Monika Marek

  W kategorii gimnazjum

 • I miejsce – Karolina Płoskoń

 • Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci dostali nagrody książkowe.

  Efektem konkursu było:

  - kultywowanie bożonarodzeniowej tradycji chrześcijańskiej,

  - wyrażanie nastroju i uczuć związanych ze świętami Bożego

  Narodzenia w formie literackiej,

  - promowanie talentów literackich.


Popo udnia bez nudy konkurs literacki moje bo e narodzenie1
„POPOŁUDNIA BEZ NUDY” I-IIkonkurs literacki „Moje Boże Narodzenie”


Popo udnia bez nudy konkurs literacki moje bo e narodzenie2
„POPOŁUDNIA BEZ NUDY” I-IIkonkurs literacki „Moje Boże Narodzenie”


Szkolenia i warsztaty dla uczni w i rodzic w
Szkolenia i warsztaty I-II dla uczniów i rodziców

11grudnia 2012r. w Szkole Podstawowej im.

św, Królowej Jadwigi w Maćkówce zostały

przeprowadzone przez panią psycholog

warsztaty nt. ,, Jak radzić sobie z emocjami,

lękiem i odrzuceniem”, w których

uczestniczyło 35 uczniów klas IV-VI. Celem tego spotkania było

nabywanie umiejętności społecznych,

poprawa samooceny, wzmacnianie pewności

siebie w kontaktach z innymi, rozwijanie

umiejętności społecznych i budowanie

pozytywnych relacji z innymi oraz nabycie

umiejętności odpowiedniego reagowania i

radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich

jak „zaczepki”, dokuczanie i inne zachowania z

użyciem przemocy.

Rodzice uczniów w liczbie 30 osób uczestniczyli

w warsztatach nt,, Jak mądrze kochać i

wychowywać swoje dzieci.”

Na spotkaniu z rodzicami omawiane były

najważniejsze wskazania i praktyczne

podpowiedzi zachowań np.:

 • Jak określać dziecku granice?

 • Jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami?

 • Jak zachęcać dziecko do współpracy?

 • Czy powinno się karać dzieci?

 • Jak mądrze chwalić dzieci?

  Na podstawie obserwacji i rozmów z rodzicami i

  uczniami można było zauważyć wielkie

  zainteresowanie tematem. Wszystkim bardzo się

  podobało i uznali , że zdobyli cenne wskazówki,

  które są bardzo potrzebne w życiu codziennym, a

  przede wszystkim wtedy, gdy pojawia się

  problem, z którym do tej pory nie potrafili sobie

  poradzić.


Warsztaty dla uczni w jak radzi sobie z emocjami l kiem i odrzuceniem
Warsztaty dla uczniów I-II ,, Jak radzić sobie z emocjami, lękiem i odrzuceniem”,


Warsztaty dla uczni w jak radzi sobie z emocjami l kiem i odrzuceniem1
Warsztaty dla uczniów I-II ,, Jak radzić sobie z emocjami, lękiem i odrzuceniem”,


Jak m drze kocha i wychowywa swoje dzieci
„Jak mądrze kochać i I-IIwychowywać swoje dzieci.”


Jak m drze kocha i wychowywa swoje dzieci1
„Jak mądrze kochać i I-IIwychowywać swoje dzieci.”


Jak m drze kocha i wychowywa swoje dzieci2
„Jak mądrze kochać i I-IIwychowywać swoje dzieci.”


Warsztaty dla uczni w pt wiate ko w tunelu

Warsztaty dla uczniów pt. „Światełko w tunelu” I-II

Dnia 5.04.2013 r. ci sami aktorzy przedstawili  uczniom spektakl pt.: „Blaski i cienie”. To widowisko pokazywało uczniom, gdzie należy szukać pomocy u dorosłych, gdydzieją się rzeczy trudne, wydawałoby się młodemu człowiekowi ? nierozwiązywalne. Młody bohater pomimo paraliżującego go lęku i wstydu porozmawiał z wychowawczynią (dzięki koleżance)  o swojej trudnej sytuacji i wydaje się, że znalazł światełko w tunelu?   Po tym spektaklu odbyła się dyskusja z uczniami na tematy poruszane w spektaklu mające odbicie w życiu codziennym. Uczniowie bardzo chętnie prowadzili z nią dialog na temat trudnych sytuacji i sposobów wyjścia z nich.


Szkolenia i warsztaty dla uczni w wiate ko w tunelu
Szkolenia i warsztaty dla uczniów I-II „Światełko w tunelu”


Szkolenia i warsztaty dla uczni w i rodzic w1
Szkolenia i warsztaty I-II dla uczniów i rodziców


Warsztaty dla rodzic w pt blaski i ciernie

Warsztaty dla Rodziców I-IIpt. „Blaski i ciernie”

Dnia  04.04.2013 r.  w naszej szkole odbyło się spotkanie dla rodziców. I nic w tym niezwykłego, gdyby nie fakt, że na zebraniu ogólnym aktorzy z krakowskiego teatru ?Kurtyna? przedstawili spektakl pt: „Blaski i ciernie”.

Była to opowieść o trudnościach jakie mają rodzice w porozumiewaniu się ze swoimi dziećmi. Warsztaty składały się z dwóch części: I to spektakl a II dyskusja na temat często popełnianych błędów rodzicielskich. Jej głównym zadaniem było zwrócenie uwagi rodzicom na możliwość zatrzymania się w pędzie życia i zastanowienia się nad swoimi relacjami z dziećmi, póki te jeszcze chcą z nimi rozmawiać, póki nie jest za późno.


Warsztaty dla uczni w i rodzic w
Warsztaty I-II dla uczniów i rodziców

„Blaski i ciernie”

,, Blaski i ciernie”


Popo udnia bez nudy wiecz r kol d
„POPOŁUDNIA BEZ NUDY” I-IIwieczór kolęd

Powitanie gości

Rodzice , goście i mieszkańcy


Popo udnia bez nudy wiecz r kol d1
„POPOŁUDNIA BEZ NUDY” I-IIwieczór kolęd

Publiczność

Rodzice


Popo udnia bez nudy wiecz r kol d2
„POPOŁUDNIA BEZ NUDY” I-IIwieczór kolęd


Popo udnia bez nudy wiecz r kol d3
„POPOŁUDNIA BEZ NUDY” I-IIwieczór kolęd


Popo udnia bez nudy wiecz r kol d4
„POPOŁUDNIA BEZ NUDY” I-IIwieczór kolęd


Popo udnia bez nudy wiecz r kol d5
„POPOŁUDNIA BEZ NUDY” I-IIwieczór kolęd


Popo udnia bez nudy wiecz r kol d6
„POPOŁUDNIA BEZ NUDY” I-IIwieczór kolęd

Ca ym sercem was kochamy dzie babci i dziadka
Całym sercem was kochamy... I-IIDzień Babci i Dziadka

Tegoroczny Dzień Seniora uroczyście obchodzono w sobotę w remizie OSP w Maćkówce. Po krótkim powitaniu przez prezesa Stowarzyszenia głos zabrali: Sekretarz Gminy Tadeusz Kiełbowicz, przedstawiciele samorządu oraz zaproszeni goście. Następnie rozpoczęła się część artystyczna w wykonaniu uczniów klas I- VI Szkoły Podstawowej w Maćkówce.

.


Ca ym sercem was kochamy dzie babci i dziadka1
Całym sercem was kochamy... I-IIDzień Babci i Dziadka


Ca ym sercem was kochamy dzie babci i dziadka2
Całym sercem was kochamy... I-IIDzień Babci i Dziadka


Ca ym sercem was kochamy dzie babci i dziadka3
Całym sercem was kochamy... I-IIDzień Babci i Dziadka

Po części artystycznej odbył się poczęstunek. Uroczystość zakończyła się wspólnym śpiewaniem, i wręczeniem pamiątek wykonanych przez członków stowarzyszenia oraz uczniów szkoły


Ca ym sercem was kochamy dzie babci i dziadka4
Całym sercem was kochamy... I-IIDzień Babci i Dziadka


Ca ym sercem was kochamy dzie babci i dziadka5
Całym sercem was kochamy... I-IIDzień Babci i Dziadka
Festyn rodzinny
Festyn Rodzinny I-II

Zawody sportowe

Nagrody pocieszenia
Popo udnia bez nudy zako czenie projektu
„POPOŁUDNIA BEZ NUDY” I-IIzakończenie projektu


Popo udnia bez nudy zako czenie projektu1
„POPOŁUDNIA BEZ NUDY” I-IIzakończenie projektu


Popo udnia bez nudy zako czenie projektu2
„POPOŁUDNIA BEZ NUDY” I-IIzakończenie projektu


Popo udnia bez nudy zako czenie projektu3
„POPOŁUDNIA BEZ NUDY” I-IIzakończenie projektu


Popo udnia bez nudy zako czenie projektu4
„POPOŁUDNIA BEZ NUDY” I-IIzakończenie projektu


ad