Autore bak sc soc krist na putinceva r ga 2012
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

Autore: Bak . sc . soc. Kristīna Putinceva Rīga 2012 PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Latvijas Universitāte Sociālo zinātņu fakultāte Komunikācijas zinātnes studiju nodaļa Reģionālo un vietējo televīziju niša nacionālā mediju vidē: Latvijas situācijas analīze. Autore: Bak . sc . soc. Kristīna Putinceva Rīga 2012. PĒTĪJUMA MĒRĶIS.

Download Presentation

Autore: Bak . sc . soc. Kristīna Putinceva Rīga 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Autore bak sc soc krist na putinceva r ga 2012

Latvijas UniversitteSocilo zintu fakultteKomunikcijas zintnes studiju nodaaReionlo un vietjo televziju nia nacionl mediju vid: Latvijas situcijas analze

Autore: Bak. sc. soc. Kristna Putinceva

Rga

2012


P t juma m r is

PTJUMA MRIS

Izptot Latvijas vietjo un reionlo televziju nozari, noskaidrot, kda ir to nia Latvij un, identificjot nozares aktuls problmas un tendences, sniegt daudzpusgu ieskatu pastvoaj situcij


Hipot ze

HIPOTZE

Latvijas reionlo un vietjo televziju nia ir apdraudta


Autore bak sc soc krist na putinceva r ga 2012

Reionls TV (aptver ne mazk k 20% valsts teritorijas) un vietjs (aptver mazk nek 20%) ir nacionlo TV kanlu mikro modei:

veido ziu izlaidumus, autorraidjumus un prraida tos aurkai auditorijai, kuras lielums atkargs no tehnisk nodroinjuma un apraides zonas


Re ion l s un viet j s tv latvij rad s 20 gs devi desmito gadu vid

Reionls un vietjs TV Latvij rads 20. gs. devidesmito gadu vid

2000. gads

2012. gads

Kop 2000. gada darbbu turpina 15 vietjs un reionls TV raidorganizcijas

NEPLP apraides ataujas izsniegusi kopum 24 vietjm un reionlajm TV raidorganizcijm, no kurm aptuveni 10 pc 2010. gada darbbu prtraukuas

 • Latvijas teritorij raida 25 vietjs un reionls televzijas raidorganizcijas

  01.06.2010 Latvij analogo apraidi nomaina ciparu apraide (paredz ES direktiva)


Autore bak sc soc krist na putinceva r ga 2012

IEROBEO izstrdes izmaksas re. un vietjs TV nespj konkurt ar nacionlajiem TV kanliem ne komercilajiem, ne sabiedriskajiem, kas savas izmaksas sadala uz plaku auditoriju

FINANSJUMA AVOTI:

pavaldbu dotcijas (vai varas rupors?);

sabiedriskais pastjums;

reklmas pakalpojumi;

abonentmaksas


Re ion lo un viet jo tv veidot satura p rraid ana nacion lajos tv kan los

REIONLO UN VIETJO TV VEIDOT SATURA PRRAIDANA NACIONLAJOS TV KANLOS

 • LTV1 raidjums odien Latvij un pasaul , kur iekauti sabiedrisk pastjuma ietvaros veidotie sieti

 • LNT raidjums odien novados

 • LTV7 vietjm un reionlajm TV atvltie raidlaiki virszemes apraid. Visos raidlaikos reionls un vietjs TV raida vienlaikus katra sav apraides zon

 • Sadarbba ar nacionlajiem TV kanliem, veidojot ziu sietus vai video materilus par svargiem notikumiem, kas notiek attlkos reionos.


Re ion lo un viet jo tv p rst vju aptaujas anal ze

REIONLO UN VIETJO TV PRSTVJU APTAUJAS ANALZE

 • Tehniskais nodroinjums tiek vrtts neviennozmgi no samr novecojis ldz oti labs

 • Attstbu saista ar tehnoloijm, raidanas iespjm un sabiedrisko pastjumu

 • 3 televziju prstvji atzst, ka digitalizcija bijis nevis bremzjos faktors, bet otrdi veicinjis attstbu uzlabojusies satura kvalitte, jo raidjumi redzami vis reion nevis tikai novada teritorij


Autore bak sc soc krist na putinceva r ga 2012

 • Kritiz kop 01.02.2011 pastvoo LTV7 logu sistmu. Iemesli: neizdevgie raidlaiki, nepiecieamba sasint programmas garumu, raidlaiku atcelana no LTV7 puses, piem., sporta notikumu translciju d

 • NEPLP vrtjums atseviu TV prstvji noskaoti negatvi:

  Jrisina komunikcijas problmas un prmet autoritatvu komunikcijas stilu

  NEPLP darbs ticis vrsts uz reionlo TV izncinanu!

  NEPLP uzskata, ka pavaldbm pieredos TV nav vr emamas.

  Korupcija ir sadragjusi valsts reionlo TV nozari.


Jaun s neplp uzdevumi

JAUNS NEPLP UZDEVUMI

 • Sabiedrisk pastjuma paplainana

 • LTV7 raidlaiku prskatana

 • Paldzba darbinieku profesionlaj sagatavoan un apmcb

 • Komunikcijas stila pilnveidoana


P r viet jo un re ion lo tv nozari atbild g neplp locek a ivara zviedra pl ni

PR VIETJO UN REIONLO TV NOZARI ATBILDG NEPLP LOCEKA IVARA ZVIEDRA PLNI

 • Palielint finansjumu novadu ziu veidoanai sabiedrisk pastjuma ietvaros

 • Veicint reionlo un vietjo TV radoo cilvku potencilu, piesaistot studentus un stenojot TV darbinieku mizgltbas programmas

 • Izveidot mediju jaunrades fondu

 • Daudzveidot vietjo un reionlo TV raidanas iespjas


Autore bak sc soc krist na putinceva r ga 2012

Mazs TV ir uniklas raidorganizcijas, kas izturjuas laika prbaudi un spjuas saglabt savu individualitti, nepakaujoties masu standartizcijai, un tm jturpina strdt, jo ldzvrtgu saturu neviens cits medijs nespj piedvt. I. Zviedris

Pareizjos apstkos vietjm un reionlajm TV ir maz iespju strdt vairums no tm pastv tikai TV komandas hobija lmen. D. Mjartns

Vairums reionlo un vietjo TV nestrd pietiekam kvalitt, tpc to darbbas modelis jprveido ldzgi, k tas ir Igaunij sabiedriskajai TV jveido savi korespondentu punkti visos novados. . Kleckins


Latvijas viet jo un re ion lo tv ni a

LATVIJAS VIETJO UN REIONLO TV NIA

Toreiz un tagad:

 • regulra unikla satura producana un prraidana, ko nacionlajiem TV kanliem veidot nav ekonomiski izdevgi

 • novadu iedzvotju informana un izgltoana

 • Latvijas iedzvotju informana par aktualittm dados reionos

 • Nacionls informatvs telpas uzturana

 • Saiknes uzturana ar rzems dzvojoiem latvieiem


Jauns posms

JAUNS POSMS -

2012. gada jnij darbu ska Latvijas Reionu televzija (Re:TV) -

14 reionls un vietjs TV piedv vienotu programmu ar ikdienas zim un autorraidjumiem no visiem Latvijas novadiem. Ik dienas skatma seu stundu oriinlprogramma.

Re:TV skatma:

Lattelecom Interaktvaj TV un virszemes TV Ekonomiskaj pak; tieraid interneta mjas lap


Ieteikumi turpm kiem nozares p t jumiem

IETEIKUMI TURPMKIEM NOZARES PTJUMIEM

 • Auditorijas ptjumi

 • Satura kontentanalze, kas autu secint, k atiras to reionlo un vietjo TV veidotais saturs, kas pieder novadu pavaldbm vai saem no tm finansjumu no privtpersonm piederou TV satura


Paldies par uzman bu

PALDIES PAR UZMANBU!


 • Login