S kromn pr vo staroorient lnych t tov 2 predn ka
Download
1 / 19

SÚKROMNÉ PRÁVO STAROORIENTÁLNYCH ŠTÁTOV 2. PREDNÁŠKA - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

SÚKROMNÉ PRÁVO STAROORIENTÁLNYCH ŠTÁTOV 2. PREDNÁŠKA. I. PRAMENE - ZÁKONODARNÉ DIELA. v SUMERČINE 1. URUKAGIN OVE nápisy (vladár Lagaš u ) - 24. st. p.n.l. 2. URNAMOVE zákony (vladár URU) - 22 al. 21 st.p.n.l. 3. Zákony LIPIT-IŠTAROVE (vladár Isinu) - 20. st. p. n.l.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' SÚKROMNÉ PRÁVO STAROORIENTÁLNYCH ŠTÁTOV 2. PREDNÁŠKA' - doyle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

I pramene z konodarn diela
I. PRAMENE - ZÁKONODARNÉ DIELA

v SUMERČINE

1. URUKAGINOVE nápisy (vladár Lagašu) - 24. st. p.n.l.

2. URNAMOVE zákony (vladár URU) - 22 al. 21 st.p.n.l.

3. Zákony LIPIT-IŠTAROVE (vladár Isinu) - 20. st. p. n.l.

v AKADČINE

  1. Zákony z EŠNUNNY (kráľ Ešnuny) 19 st. p. n. l.

2. Zákony CHAMMURAPIHO (vladár Babylonu) 18. st. p. n. l.


Ii pojem s kromn pr vo
II. POJEM - SÚKROMNÉ PRÁVO

OSOBNÉ

MANŽELSKÉ a RODINNÉ PRÁVO

MAJETKOVÉ práva: VECNÉ

ZÁVÄZKOVÉ

DEDIČSKÉ PRÁVO

Pohyb Inter vivos (prevod p.) – vecné a záväzkové právo

Pohyb mortis causa(prechod p.) – dedičské právo


Osobn pr va
OSOBNÉ PRÁVA

Kto je OSOBA - SUBJEKTpráv ?

Kto má právnu spôsobilosť ?

Druhy právnej spôsobilosti

1. PRÁVNA SUBJEKTIVITA (Byť subjektom práv)

a) človek (homo s. s. ) - fyzická osoba (FO)

(hierarchicky rozdelené) NIE ROVNOSŤ!!!!

b) právnická osoba (PO) (už v starovekom Egypte)

- korporácia

  - nadácia


2. SPÔSOBILOSŤ NA PRÁVNE ÚKONY

Kto môže KONAŤ :

nadobúdať práva, zaväzovať sa na povinnosti,

t.j KONAŤ s právnymi účinkami.


Sp sobilos by subjektom
SPÔSOBILOSŤ BYŤ SUBJEKTOM

KEDY VZNIKÁ  spôsobilosť ?

1. Fyzická osoba ju nadobúda: NARODENÍM

(nasciturus – oddelením od tela matky)

Separácia je PRÁVNOU SKUTOČNOSŤOU

2. Právnická osoba ju nadobúda: založením

v súčasnosti - registráciou


Sp sobilos na pr vne kony
SPÔSOBILOSŤ NA PRÁVNE ÚKONY

 • FYZICKÁOSOBA musí spĺňať predpoklady (podmienky)

  ROZUMU - VÔLE - VEKU

 • PRÁVNICKÁ OSOBA zo ZÁKONA

  - palác

  - kláštor

  - občina


1. VYLÚČENIE ZO SPÔSOBILOSTI na PRÁVNE ÚKONY

právne konať vlastnými úkonmi

2. OBMEDZENIE SPÔSOBILOSTI na PRÁVNE ÚKONY

ŽENY

DIEŤA - podmienka veku

maloletý je spôsobilý na právne úkony primerané jeho veku.

(napr. § 7 Chammurapiho zákona)

c) druhá a tretia KASTA – v porovnaní medzi sebou a s awillum


Man elsk a rodinn pr vo
MANŽELSKÉ a RODINNÉprávo

POLYANDRIA: manželstvo v MATRIARCHÁTE

Spolužitie MUŽA a ŽENY (koniec 4. / 3. tisícročia p.n.l.)

VÝVOJ spolužitia: PROMISKUITA

Punaluánske manželstvo

SKUPINOVÉ manželstvo

PÁROVÉ manželstvo

MONOGAMIA


M a n e l s t v o monogamn
M A N Ž E L S T V O MONOGAMNÉ

VZNIK

Metaprávne príčiny:

a) súkromné VLASTNÍCTVO b) ŠTÁT

c) ISTOTA OTCOVSTVA


Ustanovenie vznik man elsk ho spolu itia
USTANOVENIE (VZNIK) MANŽELSKÉHO SPOLUŽITIA

a) Spontaneita (plus) zámer

- ÚNOS, KÚPA, DEFLORÁCIA

b) Predmanželská úprava

FAKTICITA spolužitia

KONZUMÁCIA – dlhodobá alebo aj ročná (podmienka trvania)

VYDRŽANÍM

ZMLUVA


Man elsk zmluva zmluva o uzavret aj bud com man elstva
MANŽELSKÁ ZMLUVAzmluva o uzavretí (aj budúcom) manželstva

Zmluvné strany náčelníci (hlavy) rodu či rodiny

ženích a otec nevesty

typ zmluvy kúpno – predajná

darovacia

výmenná

Forma zmluvy nápis v hlinenej doštičke ; ( § 128 CH)

Účinnosť zmluvy muž vstúpi do držby a užívania manželky

Rozväzovacia podmienka NEPLODNOSŤ manželky

Substitučné riešenia INÁ ŽENA – ako rodička

VYHNANIE - (§ 138 – 141 CH)


Pr va a povinnosti man elov
PRÁVA A POVINNOSTI MANŽELOV

VERNOSŤ manželky - dôkaz neviny (§ 131 CH)

- dokazovanie (ordál) (§ 132 CH)

Manžel – povinnosť zabezpečiť VÝŽIVU

Neplnenie výživy: - možnosti § 133 až § 137.

 • PRÁVA MANŽELKY

  - práva na veno a obvenenie; (ak vyhnanie)

  - právo na bývanie v dome manžela (ak si zoberie inú);

  - právo odísť od manžela (§ 142 )

  - nepočestná žena, premrhá majetok, uráža manžela (hodia ju do vody)

  (§ 144)

  - vziať si otrokyňu na PLODENIE DETÍ (§ 146)

 • PRÁVA MANŽELA

  - vziať si inú manželku, ak prvá ochorela la´bum


Z nik man elstva za ivota man elov
ZÁNIK MANŽELSTVA (za života manželov)

A) Z podnetu MANŽELA

1. VYHNANIE - (§138 CH)

2. transformácia na OTROKYŇU, vezme si inú ženu.

3. ak choroba a la´bum – nevyženie ju, môže si vziať inú ženu

B) Z podnetu MANŽELKY

1. začne manžela NENÁVIDIEŤ – preskúma mestský obvod

2. vychováva svoje deti, podiel dedičovi -

ZOBERIE si MANŽELA svojho SRDCA (§137 tiež §172 CH)


Vecn pr vo majetkov pr vo
VECNÉ PRÁVO (Majetkové právo)

1. Vlastníctvo

2. Držba

3. Užívanie

MAJETOK a) boží

b) paláca;

a+b: vždy OSOBITNE chránený (§ 6 CH);

c) individuálne vlastníctvo (súkromníkov)

Predmet: striebro, zlato

otrok, otrokyňa

dobytča, ovca, osol, prasa,

loď


Vecn pr vo majetkov pr vo1
VECNÉ PRÁVO (Majetkové právo)

INŠTITÚT ILKU (ilkum)

služobný majetok vojenských osôb, bol neschudziteľný

( § 34 a 35 CH) predstavuje obdobu deleného vlastníctva

Kráľovský majetok - dominium direktum

Majetok vojaka

Rédum, báí rum - dominium utile.

= zviazanosť osobnej závislosti (vazality)

s odvodenosťou a podriadenosťou majetku.


Procesn kony na vlastn ctvo
PROCESNÉ ÚKONY NA VLASTNÍCTVO

a) vrátenie stratenej veci

- SPOR (predávajúci – vlastník)

- povinnosť oboch je priviesť svedkov (§ 9 CH)

- ak kupec - nepriviedol svedkov (§10 CH) - prezumpcia krádeže

b) ustanovenia (§7 - §11CH) analogické

- negatórnej žalobe

- a žalobe na vydanie veci.


Zmluvy druhy zml v
ZMLUVY - druhy zmlúv

1. NÁJOM (pacht) napr. poľa: Vznik právneho vzťahu

Práva a povinnosti strán

Zánik §§ 42 - 47 Ch

2. ÚROČNÝ DLH prípady § 48 Ch

ZÁRUKA (ZÁLOH) – a plnenie dlhu § 49 Ch a nasl.

predaj osoby, aj rodiny za dlhy § 54 Ch

3. ZMLUVA O DIELO § 60 a nasledujúce

4. KOMISIONÁRSKA ZMLUVA

5. MANDÁTNA ZMLUVA úprava vzťahov §101-107 Ch medzi Tamkarom a Šamallom


Dedi sk pr vo
DEDIČSKÉ PRÁVO

1 kategória: DETI , MANŽELKA

SYNOVIA rovným dielom

prvorodený mal nárok na dva diely

DCÉRY

príslušníčky chrámovej služby osobitné postavenie a pravidlá

NADÍTUM,

ÉNTUM / UGBABTUM,

ZIKRUM

ADIŠTUM


ad