Hari hari terakhir nabi saw
Download
1 / 27

Hari-hari terakhir nabi saw - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Hari-hari terakhir nabi saw. Dari Ibnu Mas’ud ra bahwa ia berkata :. Ketika ajal Rasulullah SAW sudah dekat , baginda mengumpul kami di rumah Siti Aisyah ra . Kemudian baginda memandang kami sambil berlinangan air matanya , lalu bersabda :.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Hari-hari terakhir nabi saw

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hari hari terakhir nabi saw

Hari-hariterakhirnabi saw


Dari ibnu mas ud ra bahwa ia berkata

Dari IbnuMas’udrabahwaiaberkata:

 • KetikaajalRasulullah SAW sudahdekat,

  bagindamengumpulkamidirumahSitiAisyahra.

  Kemudianbagindamemandangkamisambilberlinangan air matanya, lalubersabda:

“Marhabanbikum, semoga Allah memanjangkanumurkamusemua, semoga Allah menyayangi,

menolongdanmemberikanpetunjukkepadakamu. Akuberwasiatkepadakamu,

agar bertakwakepada Allah. Sesungguhnyaakuadalahsebagaipemberiperingatanuntukkamu.

Janganlahkamuberlakusombongterhadap Allah.”


Nabi saw melanjutkan

Nabi SAW Melanjutkan

 • Allah berfirman:

  “Kebahagiaandankenikmatandiakhirat.

  Kamijadikanuntukorang-orang yang tidakinginmenyombongkandirinyadan

  membuatkerusakandimukabumi. Dan kesudahansyurgaitubagiorang-orang yang bertakwa.”


Percakapan nabi sahabat

PercakapanNabi & Sahabat

Kemudiankamibertanya:

Bagindamenjawab:

“BilakahajalbagindayaRasulullah?”

“Ajalkutelahhampir, danakanpindahkehadhrat Allah, keSidratulmuntahadankeJannatulMakwasertakeArsyi la’ la.”


Hari hari terakhir nabi saw

Kamibertanyalagi:

Rasulullahmenjawab:

“Siapakah yang akanmemandikanbagindayaRasulullah?”

“Salahseorangahli bait.”


Hari hari terakhir nabi saw

Kamibertanya:

Bagindamenjawab:

“BagaimananantikamimengafanibagindayaRasulullah?”

“DenganbajukuiniataupakaianYamaniyah.”


Kami bertanya

Kamibertanya:

KamimenangisdanRasulullah SAW pun turutmenangis. Kemudianbagindabersabda:

“Tenanglah, semoga Allah mengampunikamusemua.

Apabilakamusemuatelahmemandikandanmengafaniku,

makaletaklahakudiatastempattidurku, didalamrumahkuini, ditepiliangkuburku,

kemudiankeluarlahkamusemuadarisisiku.

Maka yang pertama-tama menshalatkanakuadalahsahabatkuJibril as.

KemudianMikail, kemudianIsrafilkemudianMalaikatIzrail (MalaikatMaut)

besertabalatenteranya.

Kemudianmasuklahandadengansebaik-baiknya.

Dan hendaklah yang mulashalatadalahkaumlelakidaripihakkeluargaku,

kemudian yang wanita-wanitanya, dankemudiankamusemua.”

“Siapakah yang menshalatkanbagindadiantarakami?”


Hari hari terakhir nabi saw

SemenjakhariitulahRasulullah SAW bertambahsakitnya,

yang ditanggungnyaselama 18 hari, setiaphariramai yang mengunjungibaginda,

sampailahdatangnyahariSenin, disaatbagindamenghembusnafas yang terakhir.

SeharimenjelangbagindawafatyaitupadahariAhad,

penyakitbagindasemakinbertambahserius. Padahariitu, setelahBilal bin Rabahra.

selesaimengumandangkanazannya,

iaberdirididepanpinturumahRasulullah SAW, kemudianmemberisalam:

 • “AssalamualaikumyaRasulullah?”

 • Kemudianiaberkatalagi:

 • “Assolahyarhamukallah.”

 • Fatimah menjawab:

 • “Rasulullahdalamkeadaansakit”


Hari hari terakhir nabi saw

MakakembalilahBilalkedalammasjid, ketikabumiterangdisinarimataharisiang,

BilaldatanglagiketempatRasulullah, laluiaberkatasepertiperkataan yang tadi.

KemudianRasulullahmemanggilnyadanmenyuruhiamasuk.

SetelahBilal bin Rabahmasuk, Rasulullah SAW bersabda:

“Sayasekarangdalamkeadaansakit, WahaiBilal, kamuperintahkansaja agar Abu Bakarmenjadi

imam dalamsolat.”

MakakeluarlahBilalsambilmeletakkantangandiataskepalanyasambilberkata:

“Aduhai, alangkahbaiknyabilaakutidakdilahirkanibuku?”


Hari hari terakhir nabi saw

Kemudianiamemasukimasjiddanberkatakepada Abu Bakarra.

agar beliaumenjadi imam dalamsolattersebut. Ketika Abu Bakarra.

melihatketempatRasulullah SAW yang kosong, sebagaiseoranglelaki yang lemahlembut,

iatidakdapatmenahanperasaannyalagi, laluiamenjeritdanakhirnyaiapingsan.

Orang-orang yang beradadidalammasjidmenjadiributsehinggaterdengarolehRasulullah SAW.

Bagindabertanya:

“Wahai Fatimah, suaraapakah yang ributitu?”

Fatimah r.a. menjawab:

“Orang-orangmenjadiributdanbingungkarenaRasulullah SAW tidakadabersamamereka.”

KemudianRasulullah SAW memanggil Ali bin AbiThalibdanibnuAbbasra,

sambildibimbingolehmerekaberdua, makabagindaberjalanmenujukemasjid.

Bagindasolatduarakaat, setelahitubagindamelihatkepadaorangramaidanbersabda:


Hari hari terakhir nabi saw

“Yama’aasyiralMuslimin, kamusemuaberadadalampemeliharaandanperlindungan Allah,

sesungguhnyaDiaadalahpenggantikuataskamusemuasetelahakutiada.

Akuberwasiatkepadakamusemua agar bertakwakepada Allah SWT, karenaakuakanmeninggalkandunia yang fanaini.

Hariiniadalahharipertamakumemasukialamakhirat, dansebagaihariterakhirkuberadadialamduniaini.”


Malaikat maut datang bertamu

MalaikatMautDatangBertamu

Padahariesoknya, yaitupadahariSenin, Allah mewahyukankepadaMalaikatMaut

supayaiaturunmenemuiRasulullah SAW denganberpakaiansebaik-baiknya.

Dan Allah menyuruhkepadaMalaikatMautmencabutnyawaRasulullah SAW denganlemahlembut.

SeandainyaRasulullahmenyuruhnyamasuk, makaiadibolehkanmasuk,

namunjikaRasulullah SAW tidakmengizinkannya,

iatidakbolehmasuk, danhendaklahiakembalisaja.

MakaturunlahMalaikatMautuntukmenunaikanperintah Allah SWT.

Iamenyamarsebagaiseorangbiasa.


Hari hari terakhir nabi saw

SetelahsampaididepanpintutempatkediamanRasulullah SAW, MalaikatMautitupunberkata:

“AssalamualaikumWahaiahlirumahkenabian, sumberwahyudanrisalah!”

Fatimah r.aberkatakepadatamunyaitu:

“Wahai Abdullah (Hamba Allah), Rasulullahsekarangdalamkeadaansakit.”

KemudianMalaikatMautitumemberisalamlagi:

“Assalamualaikum. Bolehkahsayamasuk?”

Kemudianiamemanggilsekalilagidengansuara yang menggetarkansukma.”


Hari hari terakhir nabi saw

AkhirnyaRasulullah SAW mendengarsuaraMalaikatMautitu,

lalubagindabertanyakepadaputerinya Fatimah:

“Siapakah yang adadimukapintuitu?”

Fatimah menjawab:

“Seoranglelakimemanggil ayah, sayakatakankepadanyabahwaayahandadalamkeadaansakit. Kemudianiamemanggilsekalilagidengansuara yang menggetarkansukma.”


Hari hari terakhir nabi saw

Rasulullah SAW bersabda:

“Tahukahkamusiapakahdia?”

Fatimah menjawab:

“Tidakwahaibaginda.”

LaluRasulullah SAW menjelaskan:

“Wahai Fatimah, iaadalahpengusirkelazatan, pemutuskeinginan,

pemisahjemaahdan yang meramaikankubur.”


Hari hari terakhir nabi saw

KemudianRasulullah SAW bersabda:

“Masuklah, WahaiMalaikatMaut. MakamasuklahMalaikatMautitusambilmengucapkan

`AssalamualaikayaRasulullah.”

Rasulullah SAW pun menjawab:

“WaalaikassalamYaMalaikatMaut. Engkaudatanguntukberziarahatauuntukmencabutnyawaku?”

MalaikatMautmenjawab:

“Sayadatanguntukziarahsekaligusmencabutnyawa. Jikatuanizinkanakansayalakukan,

kalautidak, sayaakanpulang.”


Hari hari terakhir nabi saw

Rasulullah SAW bertanya:

“WahaiMalaikatMaut, dimanaengkautinggalkankecintaankuJibril? ”

“Sayatinggaliadilangitdunia?” JawabMalaikatMaut.

BarusajaMalaikatMautselesaibicara, tiba-tibaJibril as datangkemudianduduk

disampingRasulullah SAW. MakabersabdalahRasulullah SAW:

“WahaiJibril, tidakkahengkaumengetahuibahwaajalkutelahdekat?”

Jibrilmenjawab:

“Ya, Wahaikekasih Allah.”


Hari hari terakhir nabi saw

SelanjutnyaRasulullah SAW bersabda:

“BeritahukepadakuWahaiJibril, apakah yang telahdisediakan Allah untukkudisisinya?”

Jibril pun menjawab:

“Bahwapintu-pintulangittelahdibuka, sedangkanmalaikat-malaikattelahberbaris

untukmenyambutrohmu.”

Baginda SAW bersabda:

“SegalapujidansyukurbagiTuhanku. WahaiJibril,

apalagi yang telahdisediakan Allah untukku?”


Hari hari terakhir nabi saw

Jibrilmenjawablagi:

“Bahwapintu-pintuSyurgatelahdibuka, danbidadari-bidadaritelahberhias,

sungai-sungaitelahmengalir, danbuah-buahnyatelahranum, semuanyamenantikedatanganrohmu.”

Baginda SAW bersabdalagi:

“SegalapujidansyukuruntukTuhanku. BeritahulagiwahaiJibril,

apalagi yang disediakan Allah untukku? ”


Hari hari terakhir nabi saw

Jibrilmenjawab: “Akumemberikanberitagembirauntuktuan.

Tuanlah yang pertama-tama diizinkansebagaipemberisyafaatpadaharikiamatnanti.”

KemudianRasulullah SAW bersabda:

“Segalapujidansyukur, akupanjatkanuntukTuhanku.

WahaiJibrilberitahukepadakulagitentangkhabar yang menggembirakanaku?”


Hari hari terakhir nabi saw

Jibril as bertanya:

“Wahaikekasih Allah, apasebenarnya yang ingintuantanyakan?”

Rasulullah SAW menjawab:

“Tentangkegelisahanku, apakah yang akandiperolehiolehorang-orang yang membaca

Al-Quran sesudahku? Apakah yang akandiperolehiorang-orang yang berpuasapadabulan

Ramadhansesudahku? Apakah yang akandiperolehiorang-orang yang berziarahkeBaitulHaram

sesudahku?”


Hari hari terakhir nabi saw

Jibrilmenjawab:

“Sayamembawakhabargembirauntukbaginda. Sesungguhnya Allah telahberfirman:

AkutelahmengharamkanSyurgabagisemuaNabidanumat, sampaiengkaudanumatmu

memasukinyaterlebihdahulu.”

MakaberkatalahRasulullah SAW:

“Sekarang, tenanglahhatidanperasaanku. WahaiMalaikatMautdekatlahkepadaku?”

LaluMalaikatMaut pun beradadekatRasulullah SAW.


Hari hari terakhir nabi saw

Ali rabertanya:

“WahaiRasulullah SAW, siapakah yang akanmemandikanbaginda

dansiapakah yang akanmengafaninya?

Rasulullahmenjawab:”

Adapun yang memandikanakuadalahengkauwahai Ali,

sedangkanIbnuAbbasmenyiramkanairnyadanJibrilakanmembawahanuth (minyakwangi)

daridalamSyurga.”


Hari hari terakhir nabi saw

KemudianMalaikatMaut pun mulaimencabutnyawaRasulullah.

Ketikarohbagindasampaidipusatperut, bagindaberkata:

“WahaiJibril, alangkahpedihnyamaut.”

MendengarucapanRasulullahitu, Jibril as memalingkanmukanya. LaluRasulullah SAW bertanya:

“WahaiJibril, apakahengkautidaksukamemandangmukaku?”


Hari hari terakhir nabi saw

Jibrilmenjawab:

“Wahaikekasih Allah, siapakah yang sanggupmelihatmukabaginda,

sedangkanbagindasedangmerasakansakitnyamaut?”

Akhirnyaroh yang muliaitupunmeninggalkanjasadRasulullah SAW.


Kesedihan sahabat

KesedihanSahabat

BerkataAnasra:

“KetikaakumelaluidepanpinturumahAisyahraakudengariasedangmenangis,

sambilmengatakan:

“Wahaiorang yang tidakpernahmemakaisutera.

Wahaiorang yang keluardariduniadenganperut yang tidakpernahkenyangdarigandum.

Wahaiorang yang telahmemilihtikardarisinggahsana.

Wahaiorang yang jarangtidurdiwaktumalamkeranatakutNerakaSa’ir.”


Hari hari terakhir nabi saw

TerimaKasih

12 Rabi’ulAwal 1434 Hijriyah

24 Januari 2013


ad
 • Login