Xml a jeho aplikace
Download
1 / 45

XML a jeho aplikace - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

XML a jeho aplikace. Magdalena Raszková Ústav informatiky PEF MZLU v Brně xraszkov @pef.mendelu.cz. Značkovací jazyk. Značkovací jazyk (markup language) je formálně definovaný jazyk zavádějící množinu speciálních symbolů (značky, tagy)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' XML a jeho aplikace' - dorie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Xml a jeho aplikace

XMLa jeho aplikace

Magdalena Raszková

Ústav informatiky PEF MZLU v Brně

[email protected]


Zna kovac jazyk
Značkovací jazyk

 • Značkovací jazyk (markup language) je formálně definovaný jazyk zavádějící množinu speciálních symbolů (značky, tagy)

 • Značkovací jazyky jsou určeny k vyznačování částí textu podle určitých pravidel, pomocí vyhrazené množiny znaků či sekvencí znaků

 • Značkování (markup) je proces, kdy je určitý text (dokument) obohacen o nový význam prostřednictvím značek

 • Značkování může probíhat manuálně či automatizovaně

 • Důvody značkování

  • datová nezávislost

  • životnost označkovaného dokumentu

  • přehlednost

  • zjednodušení zpracování dokumentu


Zna kovac jazyky
Značkovací jazyky

 • CSV

 • LaTeX

 • HTML

 • XML

 • a další


Xml extensible markup language
XML (eXtensible Markup Language)

 • Rozšiřitelný značkovací jazyk

 • Standard konsorcia W3C

 • Je určen především pro výměnu dat mezi aplikacemi a pro publikování dokumentů

 • Meta-značkovací jazyk pro textové dokumenty, nedefinuje tedy pevně danou množinu značek

 • Je možné definovat si vlastní elementy, tak jak je potřeba


Trocha historie nikoho nazabije
Trocha historie nikoho nazabije

 • V roce 1986 byl jako norma ISO přijat značkovací jazyk SGML

  (Standard Generalized Markup Language)

 • SGML je velmi obecný a poměrně složitý

 • Ze SGML vychází jazyk

  • HTML

  • XMLSch ma a obsah xml elementu

Elementy

<osoba>

<jmeno>Magda</jmeno>

<prijmeni>Raszková</prijmeni>

</osoba>

Znaková data

<osoba>Magda Raszková</osoba>

Smíšený obsah

<odstavec>

<pojem>XML</pojem>je značkovací…

</odstavec>

Prázdný element

<cara /> nebo

<cara></cara>

Schéma a obsah XML elementu

Element

<jméno_značky atribut="hodnota"> obsah </jméno_značky>

počáteční značka

(počáteční tag)

koncová značka

(koncový tag)


Logick struktura xml
Logická struktura XML

 • Na XML data lze nahlížet jako na strom

 • Jednotlivé části stromu jsou tvořeny elementy a případně dalšími součástmi XML dat

 • Vztahy mezi prvky vycházejí z terminologie rodokmenů

  • předek

  • rodič

  • sourozenec

  • dítě

  • potomek (následník)


Syntaktick pravidla jazyka xml
Syntaktická pravidla jazyka XML

 • výhodou jazyka XML je jeho flexibilitaa rozšiřitelnost

 • na druhou stranu XML dokumenty musí splňovat syntaktická pravidla určující umístění značek, atributů, dovolené způsoby tvoření názvů apod.

 • Každý XML dokument, který striktně dodržuje dále uvedená syntaktická pravidla (pravidla správné formulace) je označován jako dobře strukturovaný (well-formed)


Syntaktick pravidla jazyka xml1
Syntaktická pravidla jazyka XML

 • XML dokument obsahuje alespoň jeden element

  • může být i prázdný

 • Názvy XML elementů odpovídají pravidlům

  • jména elementů by měla popisovat a blíže specifikovat, jaké informace jsou v daném elementu obsaženy

  • názvy elementů musí začínat písmenem nebo podtržítkem

  • další znaky smí být písmena, číslice, podtržítka, pomlčky, tečky

  • jiné znaky nejsou povoleny


 • Syntaktick pravidla jazyka xml2
  Syntaktická pravidla jazyka XML

  • XML dokument obsahuje kořenový element

   • element na nejvyšší úrovni

   • „obal“ všech ostatních elementů

 • XML je case-sensitive

  • rozlišujeme malá a velká písmena v názvech elementů

 • XML elementy se nesmí křížit

  • pokud nějaký element obsahuje počáteční značku jiného elementu, musí obsahovat i příslušnou koncovou značku


 • Syntaktick pravidla jazyka xml3
  Syntaktická pravidla jazyka XML

  • XML atributy odpovídají pravidlům

   • pro názvy atributů platí stejná pravidla jako pro názvy elementů

   • hodnota atributu musí být zapsána mezi uvozovky nebo apostrofy

   • element nesmí mít dva stejně pojmenované atributy

 • XML dokument neobsahuje zakázané znaky

  • v XML existují znaky, které mají svůj specifický význam

  • tyto znaky nemůžeme zapsat přímo, ale musíme pro ně použít tzv. vestavěné znakové entity

   • znak < nahrazuje entita &lt;

   • znak > nahrazuje entita &gt;

   • znak & nahrazuje entita &amp;

   • znak " nahrazuje entita &quot;

   • znak ' nahrazuje entita &apos;


 • Xml hlavi ka
  XML hlavička

  • XML hlavička je deklarací XML dokumentu

  • Je-li hlavička dokumentu uváděna, pak se musí vyskytnout na úplném začátku dokumentu, nesmí se před ní vyskytnou žádné jiné (ani bílé) znaky

  • Hlavička je nepovinná (jen v případě použití UTF-8 apod.)

   <?xml version= "1.0" encoding="iso-8859-2" standalone="no"?>

  • Atributy:

   • version – verze xml

   • encoding – kódování dokumentu

   • standalone – povinnost číst definice z externí podmnožiny DTD


  Editace xml dokumentu
  Editace XML dokumentu

  • jde o čistě textový formát

   • jakýkoliv textový editor (Notepad, Emacs, …)

   • XML editory

    • XMetaL

    • Epic

    • XMLSpy

    • XMLwriter

    • XMLmind

    • Stylus Studio XML Enterprise Suite

    • Cooktop

    • a další


  Dtd document type definition
  DTD (Document Type Definition)

  • DTD – definice typu dokumentu, obsahuje pravidla zápisu XML dat a jejich definici

  • Jazyk pro popis struktury XML, ale i (X)HTML

  • Deklarace typu dokumentu obsahuje DTD (interní podmnožinu) nebo odkaz na DTD (externí podmnožinu)

  • Deklarace se uvádí před kořenovým elementem:

   • <!DOCTYPE nazev_koren_elementu [interní podmnožina DTD]>

   • <!DOCTYPE nazev_koren_elementu SYSTEM "URI externí podmnožiny">


  Deklarace a definice obsahu element
  Deklarace a definice obsahu elementů

  • Elementový obsah

   <!ELEMENT osoba (jmeno+, prijmeni)>

  • Znaková data

   <!ELEMENT odstavec (#PCDATA)>

  • Prázdný element

   <!ELEMENT cara EMPTY>

  • Libovolný obsah

   <!ELEMENT smeti ANY>

  • Smíšený obsah

   <!ELEMENT popis (#PCDATA|tucne|kurziva)*>


  V hody a nev hody dtd
  Výhody a nevýhody DTD

  • Široce rozšířený, jednoduchý princip popisu obsahui struktury dokumentů

  • Nižší flexibilita popisu, těžkopádnost

  • Pouze minimálně podpora rozlišení různých datových typů

  • Další jazyky pro popis struktury XML

   • XML Schema

   • RELAX NG

   • Schematron

   • DSD


  Validn xml
  Validní XML

  • Pokud dokument odpovídá určitému DTD (případně jinak popsané definici struktury), pak je validní (valid)

   • Každý validní dokument je dobře strukturovaný

   • Dobře strukturovaný dokument nemusí být validní

   • Pokud je dokument validní existuje k němu příslušný popis struktury (DTD, XML Schema, ...)

   • XML dokument nemusí být validní ani dobře strukturovaný (Je to ještě XML?)

  • Pomocí parseru lze zkontrolovat, zda dokument danému DTD vyhovuje (tzn. je validní).


  Xml aplikace
  XML aplikace

  • Termín XML aplikace představuje konkrétní množinu značek a pravidel jejich použití

  • Existuje mnoho běžně používaných formátů dat založených na XML

  • Většina XML aplikací vznikla pod záštitou konsorciem W3C

   http://www.w3.org/


  Xml aplikace1
  XML aplikace

  • CML (Chemical Markup Language) – popis chemických vzorců

  • DocBook

  • InkML

  • MathML (Mathematic Markup Language)

  • ODF (Open Document Format)

  • RSS (Rich Site Summary / RDF Site Summary)

  • SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language)

  • SVG (Scalable Vector Graphic)


  Xml aplikace2
  XML aplikace

  • XForms

  • XHTML (Extensible HyperText Markup Language) – webové dokumenty, XML reformulace HTML

  • XSD (XML Schema Definition)

  • XSL (eXtensible Stylesheet Language)

  • XUL (XML User Interface Language)

  • VML (Vector Markup Language)

  • WML (Wireless Markup Language)

  • a další


  X html
  (X)HTML

  • eXtensible Hypertext Markup Language

  • Značkovací jazyk pro tvorbu hypertextových dokumentů v prostředí WWW vyvinutý konsorciem W3C

  • Účelem i významovým rozsahem se jedná o HTML 4.01, řídí se však syntaktickými pravidly XML

  • Původně se předpokládalo, že se stane nástupcem jazyka HTML, jehož vývoj byl verzí 4.01 ukončen

  • V roce 2007 však došlo k založení pracovní skupiny, která má za cíl vytvořit novou verzi HTML 5.0

  • XHTML je stále paralelně vyvíjeno a nyní se pracuje na verzi 2.0 http://www.w3.org/TR/xhtml2/


  Mathml
  MathML

  • Mathematical Markup Language

  • MathML je specifikace konsorcia W3C určená pro reprezentaci matematických výrazů na webu

  • Přímo nebo prostřednictvím pluginů je podporován ve většině moderních prohlížečů (MSIE 5, NN 6.2, Mozilla 0.9.9)

  • MathML je v porovnání se syntaxí TeXu objemnější, XML struktura ovšem dovoluje použití například v zobrazovacích zařízeních jako jsou webové prohlížeče nebo ulehčuje přímou interpretaci v matematických programech

  • Konverze mezi TeXem a MathML

   • itex2mml

  • MathML je také podporováno hlavními kancelářskými programy jako jsou Microsoft Word, OpenOffice.org


  Mathml1
  MathML

  • http://www.w3.org/Math/

  • http://www.w3.org/Math/XSL/csmall2.xml

  • http://cs.wikipedia.org/wiki/MathML


  SVG

  • SVG (Scalable Vector Graphics) je jazyk pro popis vektorové grafiky a animací

  • Specifikace SVG 1.1 pochází z ledna 2003

  • Přímá implementace v prohlížečích zatím chybí,

   k dispozici jsou ale příslušné pluginy


  SVG

  • http://www.w3.org/Graphics/SVG/

  • http://www.croczilla.com/svg/samples/

  • http://www.w3schools.com/svg/svg_examples.asp


  Stylov jazyk
  Stylové jazyk

  • Základní myšlenkou, na které staví většina značkovacích jazyků včetně XML a SGML, je důsledné oddělení obsahu dokumentu od jeho vzhledu

  • Můžeme si však odděleně vytvořit definici vzhledu jednotlivých elementů, které se říká styl

  • Stylové jazyky:

   • XSL – stylový jazyk navržený speciálně pro XML

   • DSSSL – stylový jazyk původně navržený pro SGML,

    umí však zpracovat i XML dokumenty

   • CSS (kaskádové styly)

   • FOSI – stylový jazyk používaný v některých komerčních aplikacích


  Pro v bec pou vat styly
  Proč vůbec používat styly?

  • XML umožňuje strukturovat data uložená v dokumentu, neříká nám však nic o jejich vzhledu

  • princip oddělení obsahu dokumentu od jeho vzhledu

  • potřeba převodu XML dokumentu do formátu vhodného pro vlastní prezentaci

   • můžeme vytvořit vlastní program pro zpracování dat v XML ...

   • použít modul nějakého programovacího jazyka

   • využijeme technologie XSL


  Pro v bec pou vat styly1
  Proč vůbec používat styly?

  • připojení různých stylů k jednomu XML dokumentu

   • Výhoda při aktualizaci

   • Přizpůsobení různým koncovým zařízením (monitor, tisk, PDA, mobil, …)


  Pro v bec pou vat styly2
  Proč vůbec používat styly?

  • připojení jednoho stylu k různým XML dokumentům

   • Dosažení jednotného vzhledu

   • Změna vzhledu úpravou jednoho stylu


  XSL

  • eXtensible Stylesheet Language

  • stylový jazyk speciálně vyvinutý pro XML

   http://www.w3.org/Style/XSL/

  • původně jedna specifikace, která zajišťovala jak transformaci dokumentů, tak i jejich formátování

  • později vymezeny 2 samostatné části, které spolu ale úzce souvisí:

   • transformační část: XSLT (Transformation)

   • formátovací část: XSL-FO (Formatting Objects)

    • definuje vizuální vlastnosti objektů a dokumentu – formátování výstupu

    • transformace do formátu PDF, PS


  Transforma n st xslt
  Transformační část – XSLT

  • výkonný jazyk pro přímou manipulaci s obsahem dokumentů XML

  • pomocí XSLT lze jednoduchým způsobem transformovat vstupní XML dokument na rozličné výstupní formáty

  • umožňuje definovat transformaci XML dokumentu na jiný dokument XML s odlišnou strukturou a značkami

  • převod na další typy dokumentů:

   • HTML, XHTML

   • RTF

   • obyčejný textový soubor

   • kód v jazyku JavaScript

   • sekvence SQL příkazů

   • zdrojový kód pro TeX

   • dokumenty XSL-FO…

 • verze XSLT

  • XSLT 1.0 – doporučení (recommendation)

  • XSLT 2.0 – od 23. ledna 2007 také ve formě doporučení


 • Realizace transformac
  Realizace transformací

  • uvnitř klientského programu

   • transformace pomocí prohlížeče (nejlépe Mozilla FireFox)

   • styl se připojuje ke XML dokumentu pomocí instrukce <?xml-stylesheet?> uvedené za hlavičkou XML dokumentu

    <?xml version="1.0"?>

    <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="styl.xsl"?>

    <knihovna>

    ...

    </knihovna>

  Pozn.: Internet Explorer je schopen provést transformaci pouze pokud je jako typ uveden text/xslmísto text/xml, který by tam měl správně být. FF zvládá obojí.


  Realizace transformac1
  Realizace transformací

  • pomocí procesoru jazyka XSLT

   • samostatný program, která dovede aplikovat styly na základní XML dokument a provést jeho transformaci

    • XT, Saxon, MSXML, Xalan

   • příklad transformace pomocí procesoru XT

    java -cp xt.jar com.jclark.xsl.sax.Driver kurz.xml kurz.xsl kurz.html

  zdrojový XML dokument

  XSL styl

  název cílového dokumentu


  Docbook
  DocBook

  • DocBook je dnes asi druhá nejpoužívanější aplikace SGML/XML, hned za jazykem HTML

  • DocBook vznikl v roce 1991 jako formát založený na SGML, určený především pro výměnu unixové dokumentace

  • DocBooku s označením V4.5 existuje ve dvou verzích pro SGML i pro XML

  • Samotný DocBook není nic jiného než DTD, které definuje jaké elementy a atributy můžeme v dokumentech používat

  • Volně k dispozici jsou XSL a DSSSL styly, které lze použít pro formátování dokumentů v DocBooku

  • DocBooku s označením V5.0 je reimplementací DocBooku ve formátu RELAX NG


  Docbook1
  DocBook

  • DocBook obsahuje elementy, které umožňují členit dokumenty do kapitol, podkapitol, označovat názvy programů, obrázky, snímky, obrazovky, klávesové zkratky apod.

  • DocBook se vyvinul do podoby systému, který se hodí zejména pro tvorbu počítačové dokumentace, lze ho však použít pro zápis libovolných knih a článků

  • Dokumentace k mnoha programům je vytvářena v DocBooku (např. Linux a FreeBSD, ke skriptovacímu jazyku PHP)

  • DocBook používají i velká počítačové nakladatelství (O'Reilly)

  • Výhodou DocBooku je, že mnoho editorů a nástrojů pro práci s XML v sobě přímo zahrnuje jeho podporu


  Docbook2
  DocBook

  • http://docbook.cz/

  • http://www.oasis-open.org/docbook/

  • http://docbook.sourceforge.net

  • http://www.docbook.org


  SMIL

  • Synchronized Multimedia Integration Language

  • SMIL [čti smajl]je určen pro tvorbu synchronizovaných multimediálních webových prezentací

  • Pomocí SMIL lze například vložit do prezentaces videozáznamem synchronizované titulky


  SMIL

  • http://www.w3.org/AudioVideo/

  • http://www.w3schools.com/smil/

  • http://www.w3schools.com/smil/tryit.asp?filename=trysmil_parallel

  • http://www.w3schools.com/smil/tryit.asp?filename=trysmil_trans

  • http://interval.cz/serialy/synchronized-multimedia-integration-language/


  WML

  • Wireless Markup Language

  • značkovací jazyk umožňující tvorbu online dokumentů pro mobilní zařízení

  • Struktura WML dokumentu je podobná jako v HTML, XHTML apod.

   Má však určitá specifika, vycházející z jeho změření na mobilní přístroje, především a mimo jiné:

   • Nepodporuje barvy

   • Podporuje vnořené dokumenty (card) v jednom souboru

   • Definuje některé ovládací prvky koncového prohlížeče

   • Podporuje pouze černobílé obrázky ve formátu WBMP

   • Prohlížeči bývá vyžadována jeho striktní validita

   • Definice vstupních formulářů podporuje primitivní validace hodnot


  WML

  • http://www.w3schools.com/wap/wml_examples.asp


  Transformace xml do pdf
  Transformace XML do PDF

  • XSL-FO

   • Formátovací objekty

 • TeX

  • definujeme vlastní transformace na TeXovské příkazy v XSL stylu

  • PassiveTeX (procesor FO postavený nad TeXem)

  • TeXML

  • xmltex (parser XML v TeXu )

   Základní přehled zde


 • Kde se dozv te v ce
  Kde se dozvíte více?

  • Stránky konsorcia W3C

   http://www.w3.org/

  • www.google.com

  • www.wikipedia.com


  Kde se dozv te v ce1
  Kde se dozvíte více?

  • Volitelný předmět E-technologie

   • Garant: Ing. Roman Malo, Ph.D.

   • Vhodný pro neinformatiky

 • Volitelný předmět XML aplikace

  • Garant: Ing. Roman Malo, Ph.D.

  • Vhodný pro informatiky

   a odvážné neinformatiky 


 • Dotazy?

  Děkuji za pozornost


  ad