Současné možnosti studia na MU
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 33

Současné možnosti studia na MU se zaměřením na biologii a představení moderního studijního oboru Matematická biologie PowerPoint PPT Presentation


 • 199 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Současné možnosti studia na MU se zaměřením na biologii a představení moderního studijního oboru Matematická biologie. Bc. Renata Chloupková Brno 2. dubna 2014. Obsah prezentace. Zázemí na PřF MU Obory se zaměřením na biologii Matematická biologie. Přírodovědecká fakulta.

Download Presentation

Současné možnosti studia na MU se zaměřením na biologii a představení moderního studijního oboru Matematická biologie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Současné možnosti studia na MU se zaměřením na biologii a představení moderního studijního oboru Matematická biologie

Bc. Renata Chloupková

Brno 2. dubna 2014


Obsah prezentace

 • Zázemí na PřF MU

 • Obory se zaměřením na biologii

 • Matematická biologie

Studium biologie na MU; Matematická biologie


Přírodovědecká fakulta

 • areál Kotlářská

  • botanická zahrada

 • Univerzitní kampus

  • moderní prostory

  • studium, výzkum, volnočasové aktivity

Studium biologie na MU; Matematická biologie


BIOLOGIE: programy a obory

 • Biologie

  • Lékařská genetika a molekulární diagnostika

 • Ekologická a evoluční biologie

  • Ekologická a evoluční biologie

 • Experimentální biologie

  • Matematická biologie

  • Molekulární biologie a genetika

  • Speciální biologie

 • Biologie se zaměřením na vzdělávání

Studium biologie na MU; Matematická biologie


 • prezenční forma studia

povinná TV (2 semestry)

odborná AJ (úroveň B1)

odborný jazyk (AJ, F, N, RJ, Šp) – úroveň B2

Studium biologie na MU; Matematická biologie


 • přijímací řízení:

  • TSP + odborný test

  • prominutí přijímacího řízení:

regionální (krajské) kolo

vědní disciplína související s oborem

do 1,5

Bi + Ch + 2 profilové předměty

regionální (krajské) kolo

vědní disciplína související s oborem

Studium biologie na MU; Matematická biologie


Lekářská genetika a molekulární diagnostika

 • LF + PřF (=biomedicína)

 • důraz na praktické zaměření oboru

 • uplatnění v klinických laboratořích

  • genetika, cytogenetika, DNA diagnostika

 • předměty: Bi, Ch, F + M

 • 2013:

Studium biologie na MU; Matematická biologie


Speciální biologie

 • 1. rok studia: společný základ (důraz na Ch)

  • Experimentální biologie rostlin

   • předměty v AJ, Antarktida

  • Experimentální biologie živočichů a imunologie

  • Mikrobiologie a molekulární biotechnologie

   • velký důraz na bioinformatiku

  • Ekotoxikologie

   • Recetox:

    • moderní pracoviště, inovace výuky

 • 2013:

Studium biologie na MU; Matematická biologie


Molekulárníbiologie a genetika

 • moderní oblast biologie → velký zájem

  • 2013:

 • důraz na chemii (i praktická cvičení)

 • 2 směry, 1. rok studia společný:

  • Molekulární biologie a genetika

  • Antropogenetika

obtížná SZZ

přijetí na nMgr.

Studium biologie na MU; Matematická biologie


Ekologická a evoluční biologie

 • nejvíce „popisná“ biologie

  • podrobná taxonomie i s cvičeními

  • terénní cvičení, exkurze (i zahraničí)

  • méně chemie oproti ostatním oborům

 • směry v nMgr: botanika a zoologie

  • uplatnění: Akademie věd, muzea, CHKO, Zoo,…

 • modernizace výuky, UKB

 • Ústav botaniky a zoologie

 • 2013:

Studium biologie na MU; Matematická biologie


Biologie se zaměřením na vzdělávání

 • pedagogicko-psychologický základ +

  obecné odborné předměty napříč oborem

 • dvouobor: Bi + Fyzika, Matematika, Geografie nebo Informatika a druhý obor

 • 2013:

Studium biologie na MU; Matematická biologie


Matematická biologie

 • založeno 1999, od 2003 pod IBA*, 2004 nové osnovy

 • aplikace matematických postupů a nástrojů pro řešení biologických a medicínských problémů

 • IBA = Institut biostatistiky a analýz

  • Lékařské a Přírodovědecké fakulty MU

  • vědeckovýzkumná činnost, řešení vědeckých projektů a poskytování souvisejících služeb

  • zejména v oblasti analýzy biologických a klinických dat, organizace a managementu klinických studií, vývoje softwaru a aplikace ICT

Studium biologie na MU; Matematická biologie


 • Biologie a medicína bez analýzy dat dnes již není možná.

 • obor vznikl ze současné potřeby trhu

 • obor zaměřený na matematickou analýzu biologických a medicínských dat

 • cíl oboru: produkce odborníků se znalostí biologické i matematické podstaty problému

Studium biologie na MU; Matematická biologie


Studium biologie na MU; Matematická biologie


 • Modelování dynamiky a vzájemných vztahů populací.

 • Modelování interakcí mezi chemickým látkami, prostředím a živými systémy.

Studium biologie na MU; Matematická biologie


 • Sledování aktivity genů, analýza buněčných drah, sledování epigenetických změn

 • Sledování a srovnávání sekvence proteinů a nukleových kyselin

 • Studium strukturálních vztahů nukleových kyselin a proteinů

Studium biologie na MU; Matematická biologie


Lucie Brožová: Metody hodnocení genetických asociačních studií

(ukázka části práce)

 • zhodnocení asociace mezi výsledkem přímé mikroskopie a genetickou výbavou koně

 • testováno 101 Murgeských koní

přítomnost parazitů

přítomnost SNP

Studium biologie na MU; Matematická biologie


 • hodnocení asociace pro více SNP současně (MDR):

 • datový soubor pro koně starší 2,5 let včetně (N=76)

 • kontrola kvality dat:

 • hodnocení vazebné nerovnováhy:

  maximální hodnota r2=0,44

 • hodnocení Hardyho- Weinbergovy rovnováhy

Model MDR

Rizikový genotyp

Genotyp bez rizika

 • Koně pozitivní v DM/koně negativní v DM=20/56=0,263

DM – přímá mikroskopie, M – minoritní alela, wt – obvyklá alela

Studium biologie na MU; Matematická biologie


 • Aplikovaná analýza dat klinických experimentů

 • Hodnocení klinických studií

 • Hodnocení biologických společenstev

Studium biologie na MU; Matematická biologie


Lucie Panáčková: Statistické modely pro hodnocení ekologického stavu stojatých vod pomocí fytobentosu

 • data z povodí Moravy,

  21 nádrží

 • cíl: Pilotní analýza ekologického stavu nadrží s využitím statistických metod.

(ukázka části práce)

Studium biologie na MU; Matematická biologie


rozdělení nádrží podle chemických parametrů:

 • Obsah chemických látek se odráží na výskytu rozsivek v nádržích, jejich počtu i diverzitě.

 • S kvalitnější vodou počet rozsivek i jejich diverzita roste

 • Na vliv chemického složení nádrží má značný vliv také geografické charakteristiky nádrží (zejména nadmořská výška).

 • Nelze jednoznačně prokázat, zda rozsivky mají určitá specifika na trofický stav nádrže nebo je jejich přítomnost ovlivněna i jinými vlastnostmi nádrže.

I.

II.

III.

Studium biologie na MU; Matematická biologie


Zita Macháčková: Hodnocení nákladové efektivity programů prevence zhoubných nádorů

(ukázka části práce)

 • program mamografického screeningu

  • od 2002, prevence rakoviny prsu

poznámka: webový portál http://www.svod.cz/

Studium biologie na MU; Matematická biologie


Studium biologie na MU; Matematická biologie


Možnosti uplatnění

Státní správa

Česká informační agentura ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny

Zdravotní pojišťovny

Komerční sféra

Farmaceutické firmy

Firmy vedoucí a hodnotící klinické studie

Společnosti pro marketingové průzkumy

10%

10%

60%

20%

Zdravotnictví

Státní i soukromá zdravotnická zařízení

Akademická sféra

(Výzkum a vývoj)

Mezinárodní centra klinického výzkumu

Zahraniční univerzity

IBA MU

Studium biologie na MU; Matematická biologie


Zhodnocení oboru

Studium biologie na MU; Matematická biologie


Skripta zdarma

Studium biologie na MU; Matematická biologie


Letní školy

 • setkání v rámci oboru

 • každý rok jiné téma

 • přednášky domácích i zahraničních odborníků

Studium biologie na MU; Matematická biologie


Možnost práce se špičkovými programy

Studium biologie na MU; Matematická biologie


Předpoklady pro studium

 • Nebát se matematiky

  • vhodná znalost diferenciálního a integrálního počtu

 • Zajímat se o biologii

 • Mít vztah i k dalším oborům (medicína, chemie, ekologie, informatika)

Komplexní pojetí = mezioborové zaměření → obtížné, ale s obrovským potenciálem.

Studium biologie na MU; Matematická biologie


Přijímací řízení

 • Test studijních předpokladů

 • bez přijímací zkoušky:

  • studijní průměr do 1,5 z matematiky, biologie a chemie + jednoho dalšího profilového předmětu

   ∧maturita z M+Bi nebo M+Ch

 • 2013:

Studium biologie na MU; Matematická biologie


Děkuji za pozornost.

[email protected]

Studium biologie na MU; Matematická biologie


Zdroje, doporučené odkazy:

 • www.muni.cz

 • www.sci.muni.cz

 • www.iba.muni.cz

 • www.matematickabiologie.cz

 • Studijní katalog BIOLOGIE, 2013: http://www.sci.muni.cz/katalog/katalog2013/katalogB.pdf

 • Aktuální informace pro přijímací řízení (bc studium): http://www.sci.muni.cz/cz/PriBc/

 • Prominutí přijímací zkoušky (bc studium): http://www.sci.muni.cz/cz/PriBc/Prijimaci-zkousky

 • Přehled otevíraných oborů na PřF MU: http://www.sci.muni.cz/cz/PriBc/Otevirane-obory

 • Statistiky z přijímacího řízení na MU (2013):

  • http://is.muni.cz/do/1499/metodika/stud/prijriz/zpravy/posledni/Prijimaci_rizeni_PriF-Bc_-_zprava.pdf

  • http://is.muni.cz/do/1499/metodika/stud/prijriz/zpravy/posledni/Prijimaci_rizeni_PriF-NMgr_-_zprava.pdf

 • Ukázky závěrečných prací:

  • BROŽOVÁ, Lucie. Metody hodnocení genetických asociačních studií [online]. 2012 [cit. 2014-03-26]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Michaela Cvanová. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/357561/prif_b/>.

  • PANÁČKOVÁ, Lucie. Statistické modely pro hodnocení ekologického stavu stojatých vod pomocí fytobentosu [online]. 2012 [cit. 2014-03-26]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Simona Littnerová. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/356971/prif_b/>.

  • MACHÁČKOVÁ, Zita. Hodnocení nákladové efektivity programů prevence zhoubných nádorů [online]. 2012 [cit. 2014-03-26]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Ondřej Májek. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/356966/prif_b/>.

Studium biologie na MU; Matematická biologie


Obrázky v prezentaci

 • http://www.muni.cz/sci/general/mu_presentation/logos

 • http://www.muni.cz/history/artworks/1205/1

 • http://www.ukb.muni.cz/index.php/fotogalerie.html

 • http://www.muni.cz/history/events_gallery/1187/

 • http://www.muni.cz/general/events/p233332/gallery/

 • http://www.molekulara.cz/odborne-aktivity/

 • http://polar.sci.muni.cz/cs/fotogalerie

 • http://www.recetox.muni.cz/index.php?pg=aktuality&aid=385

 • http://www.sci.muni.cz/ueb/studium/bakalarske-studium/lekarska-genetika-a-molekularni-diagnostika/

 • http://www.sci.muni.cz/zoolecol/verteb/gallery/pc020023.jpg

 • http://www.sci.muni.cz/botany/systemgr/fotoarchiv.php?dir=Laboratories%20and%20Field&show=02.jpg&lang=

 • http://pipz.webnode.cz/vtipy-o-skole-/

 • http://www.matematickabiologie.cz/res/image/layout/studenti03-680-170.jpg

 • http://www.iba.muni.cz/res/image/homepage/matematicka-biologie.gif

 • http://www.matematickabiologie.cz/res/image/layout/priroda03-680-170.jpg

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Single-nucleotide_polymorphism

 • http://www.linkos.cz/files/pro_odborniky/nop/registry/NOR.jpg

 • loga programů:

  • http://www.itbiz.cz/images/upload/s/sas.jpg

  • http://www.vscht.cz/ext/haimg/11/Matlab/matlab.png

  • http://pixhost.me/avaxhome/4a/2c/00102c4a_medium.jpeg

  • http://rhrv.r-forge.r-project.org/css/images/R.png

  • http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/b/b8/Ibm-spss-statistics-17.png

  • https://ui.pefka.mendelu.cz/files/image/Technika/statistica.jpeg

  • https://ui.pefka.mendelu.cz/files/image/Technika/arcgis.gif

Studium biologie na MU; Matematická biologie


 • Login