Praktično izobraževanje v programih SPI in SSI možnost in priložnost - PowerPoint PPT Presentation

Prakti no izobra evanje v programih spi in ssi mo nost in prilo nost
Download
1 / 9

 • 153 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Praktično izobraževanje v programih SPI in SSI možnost in priložnost. unisVET , 19. 10. 2011 “Največji um se lahko še vedno kaj nauči.” George Santayana. Praktično izobraževanje se izvaja kot. praktično izobraževanje v šoli praktični pouk – PP

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Praktično izobraževanje v programih SPI in SSI možnost in priložnost

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Prakti no izobra evanje v programih spi in ssi mo nost in prilo nost

Praktično izobraževanje v programih SPI in SSI možnost in priložnost

unisVET, 19. 10. 2011

“Največji um se lahko še vedno kaj nauči.”

George Santayana


Prakti no izobra evanje se izvaja kot

Praktično izobraževanje se izvaja kot

 • praktično izobraževanje v šoli

  • praktični pouk – PP

 • praktično izobraževanje pri delodajalcu

  • praktičnousposabljanjezdelom - PUD

   -praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu


Prakti no izobra evanje v programih spi in ssi mo nost in prilo nost

Skupni obseg praktičnega pouka in praktičnega usposabljanja z delom se določi z izobraževalnim programom (31. člen ZPSI)

 • SPI - PP 594, 676, 655, 660, 827 ur + PUD912 ur

 • SSI - PP 152, 170, 454 ur + PUD152, 304, 380 ur


Prakti no izobra evanje v programih spi in ssi mo nost in prilo nost

 • 121. člen ZOFVI delovnain učnaobveznost – učitelj PP

 • 5. člen ZPSI izvajanje izobraževalnih programov

 • 18.člen ZPSI socialni partnerji

 • 19. člen ZPSI podeljevanje javnih pooblastil

 • 35. člen ZPSI pogoji za delodajalca

 • 33. člen ZPSI učna pogodba

 • 36. člen ZPSI sestavine učne pogodbe

 • 39. člen ZPSI obseg izobraževalnega dela dijaka

 • 45. člen ZPSI obveznosti šole po kolektivni učni pogodbi

 • 58. člen ZPSI zdravstveno varstvo


P r a v i l n i k o verifikaciji in vodenju registrov u nih mest dolo a

P R A V I L N I K    o verifikaciji in vodenju registrov učnih mest določa

 • pogoje za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom

  (materialne in kadrovske),

 • postopek ugotavljanja pogojev, ki jih morajo izpolnjevati delodajalci,

 • postopek vodenja registra učnih mest,

 • centralni register in način vodenja.

  Verifikacija ni potrebna za šolske delavnice (PP) ali MIC (PUD)


Prakti no usposabljanje pri delodajalcu v pano nih kolektivnih pogodbah

Praktično usposabljanje pri delodajalcu – v panožnih kolektivnih pogodbah

KOLEKTIVNA POGODBA ZA OBRT IN PODJETNIŠTVO (48. člen)

določa nagrade dijakom, vajencem in študentom na praktičnem usposabljanju (dijak 1. letnik 90 EUR, 2. letnik 120 EUR, 3. letnik 150 EUR)

Kolektivna pogodba za dejavnosti trgovine Slovenije (82. člen)

Učencem in študentom na praksi se za polni delovni čas obvezne prakse izplača plačilo najmanj v višini 15% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekli mesec.

Kolektivna pogodba med delavci in družbami drobnega gospodarstva (71)

plačilo za opravljeno delo v skladu z določili te kolektivne pogodbe,

seznanitev z nevarnostmi, povezanimi z delom in ustrezna zaščitna sredstva,

zavarovanje za primer poklicne bolezni in poškodbe na delu,

ustrezno mentorstvo in uvajanje v delo.


Prakti ni pouk se izvaja na oli

Praktični pouk se izvaja na šoli

 • znotraj strokovnih modulov – izpolnjevanje kadrovskih in materialnih pogojev za vpis v razvid izvajalcev izobraževalnih programov

  vpis v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja 34., 36. in 37. členom ZOFVI

 • oblikovanje oddelkov in skupin Pravilnik o normativih in standardih, delitev dijakov v skupine pri

 • nekateri katalogi znanj za strokovne module določajo, kje poteka PP, ne pa število ur (v predmetniku)

 • Sistemiziranje organizatorja praktičnega izobraževanja v delovnem procesu in PUD (35. člen)

 • normativi za oblikovanje skupin pri predmetih (70 -


Prakti no izobra evanje v programih spi in ssi mo nost in prilo nost

 • 94. člen PP v neprenovljenih

  1. letniku - 17, v 2. letniku največ 14 in v 3. letniku največ 13 dijakov,

  v izobraževalnih programih srednjega strokovnega in poklicno‑tehniškega izobraževanja največ 17 dijakov.

 • 95. člen PP v prenovljenih IP

 • prisplošno‑izobraževalnih in strokovno‑teoretičnihpredmetihterpraktičnempoukupravilomaistavelikostskupin, kotveljazaneprenovljeneoziromaiztekajoče se programe.


Odprti kurikul

ODPRTI KURIKUL

 • Analiza interesov in potreb okolja

 • Sodelovanje s socialnimi partnerji

 • ELEMENTI KATALOGA ZNANJ ODPRTEGA

 • ime modula, cilj, sklopi, operativni cilji (informativne in formativne)

 • število ur OK, število kreditnih točk, obvezni načini preverjanja in ocenjevanja, znanje izvajalcev, prostorski pogoji, število ur praktičnega dela, število ur za delitve, velikost skupin v skladu z normativom.)

 • Koliko ur PP ima lahko OK?

  • Seštevek ur za PP ali za delitve ne presega števila, ki ga določi program.


 • Login