slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Կարող է արդյոք հանքագործությունը էական դերակատարում ունենալ Հայաստանի տնտեսական աճի մեջ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Կարող է արդյոք հանքագործությունը էական դերակատարում ունենալ Հայաստանի տնտեսական աճի մեջ - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Կարող է արդյոք հանքագործությունը էական դերակատարում ունենալ Հայաստանի տնտեսական աճի մեջ. Can mining play a key role in Armenia’s economic growth ?. Բարգավաճման հավասարում Equation for Prosperity. Մոլորակի բնակչության աճ + Զարգացող շուկա = Աճող համաշխարհային պահանջարկ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Կարող է արդյոք հանքագործությունը էական դերակատարում ունենալ Հայաստանի տնտեսական աճի մեջ' - donnel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Կարող է արդյոք հանքագործությունը էականդերակատարումունենալՀայաստանիտնտեսականաճիմեջ

Can mining play a key role in Armenia’s economic growth ?

equation for prosperity
Բարգավաճման հավասարումEquation for Prosperity
 • Մոլորակիբնակչությանաճ+ Զարգացողշուկա= Աճողհամաշխարհայինպահանջարկ

Population Growth + Emerging Markets = Growing Global Demand

 • Բնականռեսուրսներ+ Տեղադրություն=ՀՀ առաջարկ

Natural Resources + Location + People = Armenia Supply

 • Աճողհամաշխարհայինպահանջարկ+ ՀՀ առաջարկ=ՀՀ տնտեսականբարգավաճում

Growing Global Demand + Armenia Supply = Armenia Economic Prosperity

n on renewable resources of ra and the key indicators of industry
ՀՀ չվերականգնվողռեսուրսները և հանքագործությանհիմնականցուցանիշներըNon-renewable resourcesof RA andthekey indicators of industry

ՀՀ հանքագործականարտադրանքիարտադրմանտարեկանծավալներըMining product yearly volume of RA

slide5

ԱրդյունաբերականարտադրանքիծավալնըստտնտեսականգործունեությանտեսակներիԱրդյունաբերականարտադրանքիծավալնըստտնտեսականգործունեությանտեսակների

Volumeofindustrialproductionbytypesofeconomicactivity

mining industry contribution to the econom ic development of ra
Հանքագործական արդյունաբերության ներդրումը ՀՀ տնտեսական զարգացմանըMining industry contribution to the economic developmentof RA
employed population by types of economic activity
Զբաղվածներնըստտնտեսականգործունեությանտեսակների,Employed population by types of economic activity

Անուղղակիզբաղվածներ-մոտ 25000 մարդ

Indirectly employed – about 25000 person

Ընդամենըզբաղվածներ – մոտ 40000 մարդկամբնակչությանզբաղվածմասի 3.4%:

Total employed in mining – about 40000 person or 3.4%employedpopulation.

ՄիջինամսականանվանականաշխատավարձնըստտնտեսականգործունեությանտեսակներիAveragemonthlynominalwagesbytypesofeconomicactivity

slide10

ՀԱՆՔԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈւՆԱԲԵՐՈւԹՅՈւՆՆ ԻԲՐԵՎ ՀՀ ՏՆՏԵՍՈւԹՅԱՆ ԱՅԼ ՃՅՈւՂԵՐԻ ՇՈԳԵՔԱՐՇMINING INDUSTRY AS A LOCOMATIVE FOR OTHER SECTORS OF RA ECONOMY

mining taxes
ՀԱՆՔԱԳՈՐԾՈւԹՅԱՆ ՀԱՐԿԵՐԸMINING TAXES

1.Ռոյալթիներ

2.Շահութահարկ

3.Ակցիզային հարկ

4.Ռեսուրսային ռենտայի հարկ

5.Անուղղակի հարկեր

6. Թույլատվությունների վճարներ

7. Պետական տուրքեր

8. Գույքահարկ

slide17

Ռոյալթիների կիրառման միջազգային լավագույն փորձ

The best practiceof using royalties

slide18

ՇահութահարկիմիջոցովռենտայիգանձմանդինամիկանգներիփոփոխմանդեպքումՇահութահարկիմիջոցովռենտայիգանձմանդինամիկանգներիփոփոխմանդեպքում

Ռոյալթիի և շահութահարկիմիջոցովռենտայիգանձմանդինամիկանգներիփոփոխմանդեպքում

slide19

R = 4 + [Շ/(Հx8)]x100,

 • R – ռոյալթիի դրույքաչափն է տոկոսով,
 • Շ – շահույթն է նախքան հարկումը՝ դրամով,
 • Հ-արտադրանքի իրացումից հասույթն է՝ առանց ԱԱՀ-ի՝ դրամով:
 • Առավելություններ
 • Վարչարարությանտեսանկյունիցունիպարզկիրառում
 • Ապահովում է կառավարությանըերաշխավորվածեկամուտ
 • Թերություններ
 • Առաջ է բերումհանքագործությանինտենսիֆիկացիա և ընդերքիոչռացիոնալյուրացում
 • Համեմատաբարփոքրշահութաբերությամբհանքերըգտնվումենռիսկայինգոտում
slide20

Նոր սահմանված դրույքաչափը մոտեցվել է հանքագործության համաշխարհային միջին ցուցանիշին (4.14 %): Սակայն համաձայն ՀՀ Պետական Եկամուտների Կոմիտեի տվյալների 2012 թ.-ի հունվար-հուլիսին ՀՀ պետական բյուջե են մուտքագրվել 13.3 մլրդ դրամ բնօգտագործման և բնապահպանական վճարներ` կազմելով հարկերի և տուրքերի 3.3%-ը: Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նշված եկամուտներն աճել են 81.3%-ով (6.0 մլրդ դրամով): Հաշվետու ժամանակահատվածում այս աղբյուրից ՀՀ պետական բյուջե է մուտքագրվել շուրջ 7.7 մլրդ դրամ:

 • Նախորդ տարվա հունվար-հուլիսի համեմատ այլ հարկերը նվազել են 40.6%-ով կամ4.2մլրդ դրամով` հիմնականում պայմանավորված օրենսդրական փոփոխություններով, որոնց արդյունքում հանքարդյունահանողների կողմից նախկինում վճարվող և այլ հարկային եկամուտներում հաշվառվող բոնուսի, կոնցեսիոն վճարի և ռոյալթիների փոխարեն սահմանված ռոյալթիները հաշվառվում են որպես բնօգտագործման վճարներ:
 • Այսպիսով ակնհայտ է, որ վճարի դրույքաչափի մոտ 4 անգամ բարձրացումը չի հանգեցրել համապատասխան մուտքերի ավելացման: Սակայն դա կարող է պայմանավորված լինել նաև շուկայում մետաղների գների անկմամբ:
slide21

ԵԶՐԱԿԱՑՈւԹՅՈւՆՆԵՐ

 • Հանքագործականարդյունաբերությունըհանդիսանում է ՀՀ արդյունաբերությանկարևորագույնճյուղերիցմեկը (17% արդյունաբերությանմեջ),
 • Հանքագործականարդյունաբերությունըներկայումսհանդիսանում է շոգեքարշ ՀՀ տնտեսությանմիշարքճյուղերիհամար (մեքենաշինություն, շինարարություն, մետալուրգիա) և կարող է ապագայումապահովելաճնաև ՀՀ տնտեսության և արդյունաբերությանայլճյուղերիզարգացումը (գյուղատնտեսություն, քիմիականարդյունաբերություն, հաստոցաշինություն, ոսկերչություն, էլեկտրոնիկա և այլն),
 • Հանքագործականարդյունաբերություննունիկարևորսոցիալ-տնտեսականդերակատարում, ՀՀ մարզերում և ամբողջհանրապետությունում,լուծում է զբաղվածությանկարևորագույնխնդիր՝ հատկապեսսահմանայինտարածաշրջաններում,
 • 2011թ-ի նոյեմբերի 28-ին ընդունվել է ՀՀ Ընդերքի մասին “նոր”օրենսգիրք, որնունիորոշակիառաջադիմականդրույթներ, ինչպեսհարկման, այնպեսէլհանքերիփակման, շրջակամիջավայրիազդեցությանհետկապված,
 • Հանքագործականարդյունաբերությունըապահովում է հարկայինմուտքերիավելիքան 5%-ը, սակայն հարկ է նշել, որ հանքագործության հարկման լավագույն համակարգը և հարկերի, վճարների օպտիմալ դրույքաչափերը և կիրառման մեխանիզմները դեռ գտնված չեն,
slide22

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈւԹՅՈւՆՈւՇԱԴՐՈւԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

THANK YOU FOR ATTENTION!

ՀՊՃՀ, Դ.Ա. Անդրոյան