Liikenneturvallisuusvisio - PowerPoint PPT Presentation

Näkemyksiä liikenneturvallisuusvisiosta
Download
1 / 27

 • 100 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Näkemyksiä liikenneturvallisuusvisiosta ja liikenneturvallisuuden huomioon ottaminen 2:ssa esimerkkiorganisaatiossa. Liikenneturvallisuusvisio. Liikenneturvallisuusvisio on hyväksytty vuoden 2001 valtioneuvoston tieliikenteen turvallisuuden parantamista koskevassa periaatepäätöksessä.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Liikenneturvallisuusvisio

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Liikenneturvallisuusvisio

Näkemyksiä liikenneturvallisuusvisiosta ja liikenneturvallisuuden huomioon ottaminen 2:ssa esimerkkiorganisaatiossa

Rita Rathmayer


Liikenneturvallisuusvisio

Liikenneturvallisuusvisio

 • Liikenneturvallisuusvisio on hyväksytty vuoden 2001 valtioneuvoston tieliikenteen turvallisuuden parantamista koskevassa periaatepäätöksessä.

 • “Tieliikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla eikä loukkaantua vakavasti liikenteessä.”

Rita Rathmayer


Esimerkkiorganisaatiot

Esimerkkiorganisaatiot

 • Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV

 • liikenneosaston liikennesuunnittelu- ja joukkoliikenneyksiköt sekä jätehuoltolaitos

 • Suomen Posti Oyj

Rita Rathmayer


Tutkimuksen tavoitteena oli

Tutkimuksen tavoitteena oli...

 • etsiä tapoja, joilla valtakunnallista liikenneturvallisuusvisiota voitaisiin viedä käytäntöön.

Rita Rathmayer


Tutkimuksessa pyrittiin selvitt m n

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään...

 • liikenneturvallisuuden parissa työskentelevien henkilöiden

 • käsityksiä liikenneturvallisuusvisiosta

 • sen merkityksestä

 • sen edellyttämistä toimenpiteistä

 • ja niiden toteuttamisen esteistä.

Rita Rathmayer


K yt nn ss kuitenkin

Käytännössä kuitenkin...

 • Visiosta ei riittänyt kovin paljon juttua.

 • Keskustelut siirtyivät hyvin helposti siihen, minkälaista liikenneturvallisuustyötä ko. organisaatioissa oli siihen mennessä tehty.

Rita Rathmayer


Tutkimusmenetelm

Tutkimusmenetelmä

 • Haastattelut toteutettiin syksyllä 2002

 • Haastattelut olivat puolistrukturoituja ja

 • niihin varattiin aikaa 1,5 tuntia.

Rita Rathmayer


Etuk teismateriaali

Etukäteismateriaali

 • Etukäteismateriaalilla pyrittiin herättämään ja testaamaan ajatuksia mm.

 • liikenneturvallisuusvisiosta,

 • liikenneturvallisuustoimenpiteistä sekä

 • liikenneturvallisuustyön vastuunjaosta kuljetusten tilaajien, kuljetusyritysten ja kuljettajien välillä

Rita Rathmayer


Tulokset

Tulokset

 • Suomen Posti Oyj:ssä liikenneturvallisuusvisio oli haastatteluja tehtäessä (v. 2002) vielä melko tuntematon asia.

 • YTV:llä visio oli liikennesuunnitteluyksikössä tuttu ja sen pohjalta oli tehty töitä ja laadittu julkaisuja (mm. Liikenneturvallisuuden strategiasuunnitelma). Sen sijaan joukkoliikenneyksikössä ja jätehuoltolaitoksessa visiota ei tunnettu.

Rita Rathmayer


Molemmissa organisaatioissa

Molemmissa organisaatioissa...

 • suhtautuminen liikenneturvallisuustyöhön ja liikenneturvallisuusvisioon oli erittäin myönteistä.

 • oli tehty monipuolisesti töitä liikenneturvallisuuden edistämiseksi ja turvallisten kuljetusten edellytysten luomiseksi.

Rita Rathmayer


Liikenneturvallisuusvisio

 • Visiota kommentoitiin mm. siten, että tähän mennessäkin oli pyritty siihen, ettei kukaan kuolisi tai loukkaantuisi vakavasti liikenteessä.

Rita Rathmayer


Liikenneturvallisuusvisio

 • YTV:läisten haastatteluissa korostui YTV:n kuljetusten tilaajan ja kilpailuttajan rooli sekä viranomaisnäkökulma.

 • Suomen Posti Oyj:n haastatteluissa pääpaino oli omassa kuljetustoiminnassa. Kuljetusten tilaajan rooli oli tuolloin vielä Postissa uutta.

Rita Rathmayer


Suomen posti oyj ss

Suomen Posti Oyj:ssä...

 • liikenneturvallisuus liittyy mm. kuljetusten laatuun, ympäristökysymyksiin, yritysturvallisuuteen ja työturvallisuuteen, jotka ovat kaikki organisaation eri yksiköissä.

 • liikenneturvallisuusvisio voisi toimia ”otsikkona”, joka kokoaisi nykyään melko irralliset liikenneturvallisuustoimenpiteet yhteen.

Rita Rathmayer


Liikenneturvallisuusvisio

 • liikenneturvallisuusasioita voidaan viedä eteenpäin esim. työsuojeluorganisaation tai laatujärjestelmien kautta.

Rita Rathmayer


Turvallisten kuljetusten edellytysten luominen

Turvallisten kuljetusten edellytysten luominen

 • työvuorot

 • reitit

 • aikataulut

 • kuljettajien kouluttaminen

 • sisäinen tiedotus

 • kuljettajien ajokunto

 • ajoneuvojen kunto ja varusteet

 • kuorman sidonta

 • pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden varusteet

Rita Rathmayer


Kuljettajien ajok ytt ytymisen turvallisuus

Kuljettajien ajokäyttäytymisen turvallisuus

 • Ei seurattu, seuranta jätettiin poliisille ja kansalaispalautteen varaan.

 • Koettiin, että seuranta olisi ollut epäluottamuslause kuljettajille.

Rita Rathmayer


Ytv ll

YTV:llä

 • Liikennesuunnitteluyksikössä vedetään liikenneturvallisuustyön suuret linjat

 • Joukkoliikenneyksikössä keskeistä on matkustajien turvallisuus (liikennöitsijän ja kuljettajan vastuu)

 • Jätehuolto-osastolla keskeistä on yleinen työturvallisuus (yrityksen ja kuljettajan vastuu)

Rita Rathmayer


Liikenneturvallisuusvisio

 • Liikenneturvallisuusvisiota pidettiin hyvänä ”selkänojana” omalle liikenneturvallisuustyölle.

 • Liikenneturvallisuuden strategiasuunnitelmassa on lähdetty viemään liikenneturvallisuusvision ajatuksia käytäntöön mm. toimenpidelistan muodossa.

Rita Rathmayer


Ytv n liikenneturvallisuusty

YTV:n liikenneturvallisuustyö

 • kameravalvontaa ja haltijavastuuta pyritään edistämään

 • joukkoliikenteen osuutta pyritään kasvattamaan

 • liikenteen ja maankäytön suunnittelu

 • kampanjat, tiedotus ja koulutus

 • aikataulujen, kuljetusten ja reittien suunnittelu

Rita Rathmayer


Liikenneturvallisuusvisio

 • jätehuollon ja joukkoliikenteen kilpailutus

 • ajoneuvoja ja terminaaleja koskevat turvallisuusvaatimukset

 • bussikaistat, pysäkit, valaistus

 • olosuhteiden seuraaminen ja muutoksista tiedottaminen

Rita Rathmayer


Valvonta ja kontrolli

Valvonta ja kontrolli...

 • jätettiin poliisin, katsastusviranomaisten ja kansalaispalautteen varaan.

Rita Rathmayer


Liikenneturvallisuusty n esteet

Liikenneturvallisuustyön esteet

 • YTV: Taloudelliset ja tehokkuuteen liittyvät tekijät saavat helposti liikenneturvallisuutta enemmän painoarvoa. Erityisesti jätehuollon kilpailutusjärjestelmässä urakkatarjouksen hinta on ratkaiseva tekijä.

 • Posti: Liikenneturvallisuusvision suuntaiselle työlle nähtiin hyvin vähän esteitä.

Rita Rathmayer


Postissa kaksi n kemyst

Postissa kaksi näkemystä

 • Liikenneturvallisuus on arvostettu asia ja toimenpiteet saavat helposti myös johdon tuen. Liikenneturvallisuustoimenpiteitä voidaan perustella myös taloudellisilla arvoilla.

 • vs

 • Liikenneturvallisuustoimenpiteiden taloudellinen perusteleminen johdolle vaikeaa, mutta tarpeellista.

Rita Rathmayer


P telmi

Päätelmiä

 • Turvallisten kuljetusten edellytysten luominen on organisaatioille luonteva tapa tehdä liikenneturvallisuustyötä.

 • Kuljettajan ajokäyttäytymisen seuranta jätetään mieluiten kuljettajien omalle ja poliisiorganisaation vastuulle.

Rita Rathmayer


Liikenneturvallisuusvisio

 • Liikenneturvallisuusvisioon pääsemiseksi olisi hyvä kannustaa yrityksiä edellyttämään kuljettajiltaan turvallista ajokäyttäytymistä ja seuraamaan, että se myös käytännössä toteutuu. Erityisesti ylinopeuksista tulisi kuljetusyrityksissä pyrkiä pääsemään eroon.

Rita Rathmayer


Jotta t h n p st isiin

Jotta tähän päästäisiin...

 • Liikenneturvallisuudesta tulisi koitua myös taloudellista hyötyä.

 • kuljetusten tilaajille imagotekijä

 • kuljetusyrityksille kilpailutekijä

 • Kilpailutusjärjestelmä, jossa liikenneturvallisuusasioita painotettaisiin nykyistä enemmän.

Rita Rathmayer


Liikenneturvallisuusvisio

 • Kuljetusten turvallisuus voitaisiin kytkeä osaksi sekä tilaajaorganisaatioiden että kuljetusyritysten laatujärjestelmiä.

Rita Rathmayer


 • Login