Näkemyksiä liikenneturvallisuusvisiosta
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 27

Liikenneturvallisuusvisio PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Näkemyksiä liikenneturvallisuusvisiosta ja liikenneturvallisuuden huomioon ottaminen 2:ssa esimerkkiorganisaatiossa. Liikenneturvallisuusvisio. Liikenneturvallisuusvisio on hyväksytty vuoden 2001 valtioneuvoston tieliikenteen turvallisuuden parantamista koskevassa periaatepäätöksessä.

Download Presentation

Liikenneturvallisuusvisio

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Näkemyksiä liikenneturvallisuusvisiosta ja liikenneturvallisuuden huomioon ottaminen 2:ssa esimerkkiorganisaatiossa

Rita Rathmayer


Liikenneturvallisuusvisio

 • Liikenneturvallisuusvisio on hyväksytty vuoden 2001 valtioneuvoston tieliikenteen turvallisuuden parantamista koskevassa periaatepäätöksessä.

 • “Tieliikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla eikä loukkaantua vakavasti liikenteessä.”

Rita Rathmayer


Esimerkkiorganisaatiot

 • Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV

 • liikenneosaston liikennesuunnittelu- ja joukkoliikenneyksiköt sekä jätehuoltolaitos

 • Suomen Posti Oyj

Rita Rathmayer


Tutkimuksen tavoitteena oli...

 • etsiä tapoja, joilla valtakunnallista liikenneturvallisuusvisiota voitaisiin viedä käytäntöön.

Rita Rathmayer


Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään...

 • liikenneturvallisuuden parissa työskentelevien henkilöiden

 • käsityksiä liikenneturvallisuusvisiosta

 • sen merkityksestä

 • sen edellyttämistä toimenpiteistä

 • ja niiden toteuttamisen esteistä.

Rita Rathmayer


Käytännössä kuitenkin...

 • Visiosta ei riittänyt kovin paljon juttua.

 • Keskustelut siirtyivät hyvin helposti siihen, minkälaista liikenneturvallisuustyötä ko. organisaatioissa oli siihen mennessä tehty.

Rita Rathmayer


Tutkimusmenetelmä

 • Haastattelut toteutettiin syksyllä 2002

 • Haastattelut olivat puolistrukturoituja ja

 • niihin varattiin aikaa 1,5 tuntia.

Rita Rathmayer


Etukäteismateriaali

 • Etukäteismateriaalilla pyrittiin herättämään ja testaamaan ajatuksia mm.

 • liikenneturvallisuusvisiosta,

 • liikenneturvallisuustoimenpiteistä sekä

 • liikenneturvallisuustyön vastuunjaosta kuljetusten tilaajien, kuljetusyritysten ja kuljettajien välillä

Rita Rathmayer


Tulokset

 • Suomen Posti Oyj:ssä liikenneturvallisuusvisio oli haastatteluja tehtäessä (v. 2002) vielä melko tuntematon asia.

 • YTV:llä visio oli liikennesuunnitteluyksikössä tuttu ja sen pohjalta oli tehty töitä ja laadittu julkaisuja (mm. Liikenneturvallisuuden strategiasuunnitelma). Sen sijaan joukkoliikenneyksikössä ja jätehuoltolaitoksessa visiota ei tunnettu.

Rita Rathmayer


Molemmissa organisaatioissa...

 • suhtautuminen liikenneturvallisuustyöhön ja liikenneturvallisuusvisioon oli erittäin myönteistä.

 • oli tehty monipuolisesti töitä liikenneturvallisuuden edistämiseksi ja turvallisten kuljetusten edellytysten luomiseksi.

Rita Rathmayer


 • Visiota kommentoitiin mm. siten, että tähän mennessäkin oli pyritty siihen, ettei kukaan kuolisi tai loukkaantuisi vakavasti liikenteessä.

Rita Rathmayer


 • YTV:läisten haastatteluissa korostui YTV:n kuljetusten tilaajan ja kilpailuttajan rooli sekä viranomaisnäkökulma.

 • Suomen Posti Oyj:n haastatteluissa pääpaino oli omassa kuljetustoiminnassa. Kuljetusten tilaajan rooli oli tuolloin vielä Postissa uutta.

Rita Rathmayer


Suomen Posti Oyj:ssä...

 • liikenneturvallisuus liittyy mm. kuljetusten laatuun, ympäristökysymyksiin, yritysturvallisuuteen ja työturvallisuuteen, jotka ovat kaikki organisaation eri yksiköissä.

 • liikenneturvallisuusvisio voisi toimia ”otsikkona”, joka kokoaisi nykyään melko irralliset liikenneturvallisuustoimenpiteet yhteen.

Rita Rathmayer


 • liikenneturvallisuusasioita voidaan viedä eteenpäin esim. työsuojeluorganisaation tai laatujärjestelmien kautta.

Rita Rathmayer


Turvallisten kuljetusten edellytysten luominen

 • työvuorot

 • reitit

 • aikataulut

 • kuljettajien kouluttaminen

 • sisäinen tiedotus

 • kuljettajien ajokunto

 • ajoneuvojen kunto ja varusteet

 • kuorman sidonta

 • pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden varusteet

Rita Rathmayer


Kuljettajien ajokäyttäytymisen turvallisuus

 • Ei seurattu, seuranta jätettiin poliisille ja kansalaispalautteen varaan.

 • Koettiin, että seuranta olisi ollut epäluottamuslause kuljettajille.

Rita Rathmayer


YTV:llä

 • Liikennesuunnitteluyksikössä vedetään liikenneturvallisuustyön suuret linjat

 • Joukkoliikenneyksikössä keskeistä on matkustajien turvallisuus (liikennöitsijän ja kuljettajan vastuu)

 • Jätehuolto-osastolla keskeistä on yleinen työturvallisuus (yrityksen ja kuljettajan vastuu)

Rita Rathmayer


 • Liikenneturvallisuusvisiota pidettiin hyvänä ”selkänojana” omalle liikenneturvallisuustyölle.

 • Liikenneturvallisuuden strategiasuunnitelmassa on lähdetty viemään liikenneturvallisuusvision ajatuksia käytäntöön mm. toimenpidelistan muodossa.

Rita Rathmayer


YTV:n liikenneturvallisuustyö

 • kameravalvontaa ja haltijavastuuta pyritään edistämään

 • joukkoliikenteen osuutta pyritään kasvattamaan

 • liikenteen ja maankäytön suunnittelu

 • kampanjat, tiedotus ja koulutus

 • aikataulujen, kuljetusten ja reittien suunnittelu

Rita Rathmayer


 • jätehuollon ja joukkoliikenteen kilpailutus

 • ajoneuvoja ja terminaaleja koskevat turvallisuusvaatimukset

 • bussikaistat, pysäkit, valaistus

 • olosuhteiden seuraaminen ja muutoksista tiedottaminen

Rita Rathmayer


Valvonta ja kontrolli...

 • jätettiin poliisin, katsastusviranomaisten ja kansalaispalautteen varaan.

Rita Rathmayer


Liikenneturvallisuustyön esteet

 • YTV: Taloudelliset ja tehokkuuteen liittyvät tekijät saavat helposti liikenneturvallisuutta enemmän painoarvoa. Erityisesti jätehuollon kilpailutusjärjestelmässä urakkatarjouksen hinta on ratkaiseva tekijä.

 • Posti: Liikenneturvallisuusvision suuntaiselle työlle nähtiin hyvin vähän esteitä.

Rita Rathmayer


Postissa kaksi näkemystä

 • Liikenneturvallisuus on arvostettu asia ja toimenpiteet saavat helposti myös johdon tuen. Liikenneturvallisuustoimenpiteitä voidaan perustella myös taloudellisilla arvoilla.

 • vs

 • Liikenneturvallisuustoimenpiteiden taloudellinen perusteleminen johdolle vaikeaa, mutta tarpeellista.

Rita Rathmayer


Päätelmiä

 • Turvallisten kuljetusten edellytysten luominen on organisaatioille luonteva tapa tehdä liikenneturvallisuustyötä.

 • Kuljettajan ajokäyttäytymisen seuranta jätetään mieluiten kuljettajien omalle ja poliisiorganisaation vastuulle.

Rita Rathmayer


 • Liikenneturvallisuusvisioon pääsemiseksi olisi hyvä kannustaa yrityksiä edellyttämään kuljettajiltaan turvallista ajokäyttäytymistä ja seuraamaan, että se myös käytännössä toteutuu. Erityisesti ylinopeuksista tulisi kuljetusyrityksissä pyrkiä pääsemään eroon.

Rita Rathmayer


Jotta tähän päästäisiin...

 • Liikenneturvallisuudesta tulisi koitua myös taloudellista hyötyä.

 • kuljetusten tilaajille imagotekijä

 • kuljetusyrityksille kilpailutekijä

 • Kilpailutusjärjestelmä, jossa liikenneturvallisuusasioita painotettaisiin nykyistä enemmän.

Rita Rathmayer


 • Kuljetusten turvallisuus voitaisiin kytkeä osaksi sekä tilaajaorganisaatioiden että kuljetusyritysten laatujärjestelmiä.

Rita Rathmayer


 • Login