V skumn loha in titucion lneho v skumu stavebnej fakulty u ilina v 03 303 05 3
Download
1 / 26

VÝSKUMNÁ ÚLOHA INŠTITUCIONÁLNEHO VÝSKUMU STAVEBNEJ FAKULTY ŽU ŽILINA VÚ 03 / 303 /05 - 3 - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

VÝSKUMNÁ ÚLOHA INŠTITUCIONÁLNEHO VÝSKUMU STAVEBNEJ FAKULTY ŽU ŽILINA VÚ 03 / 303 /05 - 3. SPOĽAHLIVOSŤ OCEĽOVÝCH A SPRIAHNUTÝCH OCEĽOBETÓNOVÝCH MOSTNÝCH KONŠTRUKCIÍ ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ : prof. Ing. JOSEF VIČAN, CSc. DOBA RIEŠENIA : 01.01.2005 - 31.12.2005

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' VÝSKUMNÁ ÚLOHA INŠTITUCIONÁLNEHO VÝSKUMU STAVEBNEJ FAKULTY ŽU ŽILINA VÚ 03 / 303 /05 - 3' - donat


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
V skumn loha in titucion lneho v skumu stavebnej fakulty u ilina v 03 303 05 3
VÝSKUMNÁ ÚLOHA INŠTITUCIONÁLNEHO VÝSKUMU STAVEBNEJ FAKULTY ŽU ŽILINAVÚ 03 / 303 /05 - 3

SPOĽAHLIVOSŤ OCEĽOVÝCH A SPRIAHNUTÝCH OCEĽOBETÓNOVÝCH MOSTNÝCH KONŠTRUKCIÍ

ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ : prof. Ing. JOSEF VIČAN, CSc.

DOBA RIEŠENIA : 01.01.2005 - 31.12.2005

NÁKLADY NA RIEŠENIE : 20 000,- Sk


Charakteristika lohy
CHARAKTERISTIKA FAKULTY ŽU ŽILINAÚLOHY

 • ČIASTKOVÁ ÚLOHA

  Vplyv degradačných procesov na spoľahlivosť mostných prvkov

 • ČIASTKOVÁ ÚLOHA

  Spoľahlivosť spriahnutých oceľobetónových mostov


1 iastkov loha
1. ČIASTKOVÁ ÚLOHA FAKULTY ŽU ŽILINA

Vplyv degradačných procesov na

spoľahlivosť mostných prvkov

ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ : prof. Ing. JOSEF VIČAN, CSc.

SPOLURIŠITELIA : Ing. PETER KOTEŠ

DOKTORANDI: Ing. FRANTIŠEK KURČÍK

Ing. ĽUBOŠ KARCH


Charakteristika iastkovej lohy
CHARAKTERISTIKA FAKULTY ŽU ŽILINAČIASTKOVEJ ÚLOHY

 • Kalibrácia hodnôt parciálnych súčiniteľov spoľahlivosti

 • zaťažení a materiálov pre hodnotenie existujúcich

 • mostov.

 • Vplyv korózie konštrukčnej ocele na mostné prvky

 • náchylné na stratu stability tvaru

 • – vplyv náhodnej korozívnej degradácie prierezu

 • horného pásu otvorene usporiadaného priehradového

 • mosta


Vplyv kor zie kon truk nej ocele na mostn prvky n chyln na stratu stability tvaru
Vplyv korózie konštrukčnej ocele na mostné prvky FAKULTY ŽU ŽILINA náchylné na stratu stability tvaru

– vplyv korózie na časovú zmenu odolnosti ortotropnej

mostovky mostov s hornou mostovkou a s priebežným

koľajovým lôžkom


2 iastkov loha
2. ČIASTKOVÁ ÚLOHA FAKULTY ŽU ŽILINA

Spoľahlivosť spriahnutých oceľobetónových mostov

ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ: prof. Ing. JÁN BUJŇÁK, CSc.

SPOLURIEŠITELIA: Ing. JAROSLAV ODROBIŇÁK, PhD.

DOKTORANDI: Ing. JÁN BUJŇÁK

Ing. IVANA CHABANOVÁ


Charakteristika iastkovej lohy1
CHARAKTERISTIKA ČIASTKOVEJ ÚLOHY FAKULTY ŽU ŽILINA

 • Numerická analýza vplyvu zvislého šmyku na celkovú deformáciu spriahnutého oceľobetóno-vého nosníka

 • Modelovanie skutočného pôsobenie železničných mostov so zabetónovanými oceľovými nosníkmi


Charakteristika dosiahnut ch v sledkov
CHARAKTERISTIKA DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV FAKULTY ŽU ŽILINA

 • 1. ČIASTKOVÁ ÚLOHA

 • Dokončenie kalibrácia parciálnych súčiniteľov

 • spoľahlivosti zaťažení ( stálych, premenných

 • dlhodobých a zaťažení železničnou a cestnou dopravou),

 • ako aj základných materiálov mostných konštrukcií

 • (konštrukčná oceľ, betón, betonárska výstuž) pre

 • hodnotenie existujúcich mostov dráhových a

 • pozemných komunikácií.


Charakteristika dosiahnut ch v sledkov1
CHARAKTERISTIKA DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV FAKULTY ŽU ŽILINA

Získané hodnoty parciálnych súčiniteľov sú dôsledne diferencované v závislosti od ich koeficientu variácie a bezpečne spĺňajú hladiny spoľahlivosti požadovanú pre hodnotenie existujúcich mostov v rámci základnej kombinácie zaťažení.


CHARAKTERISTIKA DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV FAKULTY ŽU ŽILINA

 • Vytvorenie stochastického modelu degradačného vplyvu

 • korózie na stabilitu tlačeného pásu otvorene usporiada-

 • ného priehradového mosta. Stanovenie časovo premen-

 • ného priebehu kritickej sily závislého od vplyvu

 • korozívneho procesu s využitím metódy response-

 • surface.

 • Analýza rôznych prístupov k výpočtu napätosti

 • tlačených a priečne zaťažených doskových pásov

 • železničných mostov s priebežným koľajovým lôžkom

 • na hornej plechovej ortotropnej mostovke. Vytvorenie

 • numerického finitného modelu sledovaného pásu a jeho

 • odladenie pre nelineárnu analýzu odozvy začiatočne

 • zakriveného doskového pásu.Charakteristika dosiahnut ch v sledkov2
CHARAKTERISTIKA DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV FAKULTY ŽU ŽILINA

2. ČIASTKOVÁ ÚLOHA

 • Vplyv šmyku na  mostných spriahnutých trámoch pri bežných výškach oceľových nosníkov predstavuje zvýšenie celkových priehybov sledovaných nosníkov od 5% až do 9 %. Výška oceľového nosníka ovplyvňuje pomer medzi priehybom od šmyku a od ohybového momentu len veľmi málo.


Charakteristika dosiahnut ch v sledkov3
CHARAKTERISTIKA DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV FAKULTY ŽU ŽILINA

 • Lineárny numerický finitný model časti konštrukcie so zabetónovanými nosníkmi korešponduje veľmi dobre s  hodnotami zistenými experimentálnym výskumom pri nízkych hodnotách zaťaženia. Pre vyššie hladiny zaťaženia sa ukazuje potreba aplikovať presnejší model zohľadňujúci fyzikálnu nelinearitu včítane uvažovania reálneho pôsobenia kontaktných plôch na styku oceľ-betón.


Realiz cia v sledkov v praxi
REALIZÁCIA VÝSLEDKOV V PRAXI FAKULTY ŽU ŽILINA

 • Prezentácia výsledkov v rámci publikačnej činnosti riešiteľov

 • Využitie výsledkov pri návrhu koncepcie počítačom podporovaného systému hospodárenia s mostnými objektmi SSC v rámci projektu :

  „SYSTÉM HOSPODÁRENIA S MOSTAMI“

  „Metodika stanovenia poradia naliehavosti opráv a rekonštrukcií mostov na diaĺnicach a cestách I., II. a III. triedy“.


Realiz cia v sledkov v praxi1
REALIZÁCIA VÝSLEDKOV V PRAXI FAKULTY ŽU ŽILINA

 • Využitie výsledkov výskumu pri spracovaní rozborovej štúdie

  „Zaťaženie mostov dopravou“ ,

  ktorá sa spracovala ako podklad pre vypracovanie národných príloh k normám EN 1990, Príloha 2: „Použitie pre mosty“ a EN 1991-2:“Zaťaženia konštrukcií“, Časť 2:“Zaťaženie mostov dopravou“

  pre Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja a Slovenský ústav technickej normalizácie


Z very a odpor ania pre bud ce obdobia
ZÁVERY A ODPORÚČANIA PRE BUDÚCE OBDOBIA FAKULTY ŽU ŽILINA

 • Vedeckovýskumné zameranie Katedry stavebných konštrukcií a mostov sa orientuje na postupné cieľavedomé rozširovanie poznatkov o reálnom správaní sa oceľových a spriahnutých oceľobetónových mostných konštrukcií v prevádzke pri zohľadnení rôznych degradačných a reologických procesov výrazne ovplyvňujúcich spoľahlivosť týchto mostných sústav.


Z very a odpor ania pre bud ce obdobia1
ZÁVERY A ODPORÚČANIA PRE BUDÚCE OBDOBIA FAKULTY ŽU ŽILINA

 • Pokračovanie orientácie výskumných aktivít v oblasti vyšetrovania korozívnych vplyvov na spoľahlivosť častí mostných konštrukcií náchylných na stratu stability tvaru

  – tlačený pás otvorene usporiadaného priehradového

  mosta

  – tlačená a priečne zaťažená ortotrópna dosková

  mostovka mostov s priebežným koľajovým lôžkom

  .


Z very a odpor ania pre bud ce obdobia2
ZÁVERY A ODPORÚČANIA PRE BUDÚCE OBDOBIA FAKULTY ŽU ŽILINA

 • Vykonanie citlivostnej analýzy vplyvu vytypovaných parametrov spriahnutých oceľobetónových mostných sústav na ich odolnosť s následnou spoľahlivostnou analýzou na základe výsledkov experimentálnych meraní in-situ, ako aj dát získaných počítačovými simuláciami prejazdov cestných vozidiel po modeloch týchto mostov.


Z very a odpor ania pre bud ce obdobia3
ZÁVERY A ODPORÚČANIA PRE BUDÚCE OBDOBIA FAKULTY ŽU ŽILINA

 • Vykonanie podrobnej nelineárnej analýzy skutočného pôsobenia doskových mostov so zabetónovanými nosníkmi s dôrazom na korektné vystihnutie spolupôsobenia betónu s povrchom zabetónovaných oceľových prierezov ako aj ďalších parametrov podstatne ovplyvňujúcich celkové správanie sa týchto mostných sústav.

  Pri modelovaní sa bude uvažovať aj s možnosťou zníženia súdržnosti ocele s betónom vplyvom korozívnych procesov v oceli.


Publika n innos a prezent cia rie ite ov k rie enej v
PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ A PREZENTÁCIA RIEŠITEĽOV K RIEŠENEJ VÚ

 • Vedecké monografie doma: 2

 • Časopisy doma: 3

 • Zborníky z medzinárodných konferencií: 14

 • Zborníky z domácich konferencií: 6

 • Iné publikácie: 2


Akujem za pozornos
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ K RIEŠENEJ VÚ


ad