V skumn loha in titucion lneho v skumu stavebnej fakulty u ilina v 03 303 05 3
Download
1 / 26

VÝSKUMNÁ ÚLOHA INŠTITUCIONÁLNEHO VÝSKUMU STAVEBNEJ FAKULTY ŽU ŽILINA VÚ 03 / 303 /05 - 3 - PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

VÝSKUMNÁ ÚLOHA INŠTITUCIONÁLNEHO VÝSKUMU STAVEBNEJ FAKULTY ŽU ŽILINA VÚ 03 / 303 /05 - 3. SPOĽAHLIVOSŤ OCEĽOVÝCH A SPRIAHNUTÝCH OCEĽOBETÓNOVÝCH MOSTNÝCH KONŠTRUKCIÍ ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ : prof. Ing. JOSEF VIČAN, CSc. DOBA RIEŠENIA : 01.01.2005 - 31.12.2005

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

VÝSKUMNÁ ÚLOHA INŠTITUCIONÁLNEHO VÝSKUMU STAVEBNEJ FAKULTY ŽU ŽILINA VÚ 03 / 303 /05 - 3

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


VÝSKUMNÁ ÚLOHA INŠTITUCIONÁLNEHO VÝSKUMU STAVEBNEJ FAKULTY ŽU ŽILINAVÚ 03 / 303 /05 - 3

SPOĽAHLIVOSŤ OCEĽOVÝCH A SPRIAHNUTÝCH OCEĽOBETÓNOVÝCH MOSTNÝCH KONŠTRUKCIÍ

ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ : prof. Ing. JOSEF VIČAN, CSc.

DOBA RIEŠENIA : 01.01.2005 - 31.12.2005

NÁKLADY NA RIEŠENIE : 20 000,- Sk


CHARAKTERISTIKAÚLOHY

 • ČIASTKOVÁ ÚLOHA

  Vplyv degradačných procesov na spoľahlivosť mostných prvkov

 • ČIASTKOVÁ ÚLOHA

  Spoľahlivosť spriahnutých oceľobetónových mostov


1. ČIASTKOVÁ ÚLOHA

Vplyv degradačných procesov na

spoľahlivosť mostných prvkov

ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ : prof. Ing. JOSEF VIČAN, CSc.

SPOLURIŠITELIA : Ing. PETER KOTEŠ

DOKTORANDI: Ing. FRANTIŠEK KURČÍK

Ing. ĽUBOŠ KARCH


CHARAKTERISTIKAČIASTKOVEJ ÚLOHY

 • Kalibrácia hodnôt parciálnych súčiniteľov spoľahlivosti

 • zaťažení a materiálov pre hodnotenie existujúcich

 • mostov.

 • Vplyv korózie konštrukčnej ocele na mostné prvky

 • náchylné na stratu stability tvaru

 • – vplyv náhodnej korozívnej degradácie prierezu

 • horného pásu otvorene usporiadaného priehradového

 • mosta


Vplyv korózie konštrukčnej ocele na mostné prvky náchylné na stratu stability tvaru

– vplyv korózie na časovú zmenu odolnosti ortotropnej

mostovky mostov s hornou mostovkou a s priebežným

koľajovým lôžkom


2. ČIASTKOVÁ ÚLOHA

Spoľahlivosť spriahnutých oceľobetónových mostov

ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ: prof. Ing. JÁN BUJŇÁK, CSc.

SPOLURIEŠITELIA: Ing. JAROSLAV ODROBIŇÁK, PhD.

DOKTORANDI: Ing. JÁN BUJŇÁK

Ing. IVANA CHABANOVÁ


CHARAKTERISTIKA ČIASTKOVEJ ÚLOHY

 • Numerická analýza vplyvu zvislého šmyku na celkovú deformáciu spriahnutého oceľobetóno-vého nosníka

 • Modelovanie skutočného pôsobenie železničných mostov so zabetónovanými oceľovými nosníkmi


CHARAKTERISTIKA DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV

 • 1. ČIASTKOVÁ ÚLOHA

 • Dokončenie kalibrácia parciálnych súčiniteľov

 • spoľahlivosti zaťažení ( stálych, premenných

 • dlhodobých a zaťažení železničnou a cestnou dopravou),

 • ako aj základných materiálov mostných konštrukcií

 • (konštrukčná oceľ, betón, betonárska výstuž) pre

 • hodnotenie existujúcich mostov dráhových a

 • pozemných komunikácií.


CHARAKTERISTIKA DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV

Získané hodnoty parciálnych súčiniteľov sú dôsledne diferencované v závislosti od ich koeficientu variácie a bezpečne spĺňajú hladiny spoľahlivosti požadovanú pre hodnotenie existujúcich mostov v rámci základnej kombinácie zaťažení.


CHARAKTERISTIKA DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV

 • Vytvorenie stochastického modelu degradačného vplyvu

 • korózie na stabilitu tlačeného pásu otvorene usporiada-

 • ného priehradového mosta. Stanovenie časovo premen-

 • ného priebehu kritickej sily závislého od vplyvu

 • korozívneho procesu s využitím metódy response-

 • surface.

 • Analýza rôznych prístupov k výpočtu napätosti

 • tlačených a priečne zaťažených doskových pásov

 • železničných mostov s priebežným koľajovým lôžkom

 • na hornej plechovej ortotropnej mostovke. Vytvorenie

 • numerického finitného modelu sledovaného pásu a jeho

 • odladenie pre nelineárnu analýzu odozvy začiatočne

 • zakriveného doskového pásu.


Výsledky porovnávacích výpočtov


CHARAKTERISTIKA DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV

2. ČIASTKOVÁ ÚLOHA

 • Vplyv šmyku na  mostných spriahnutých trámoch pri bežných výškach oceľových nosníkov predstavuje zvýšenie celkových priehybov sledovaných nosníkov od 5% až do 9 %. Výška oceľového nosníka ovplyvňuje pomer medzi priehybom od šmyku a od ohybového momentu len veľmi málo.


CHARAKTERISTIKA DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV

 • Lineárny numerický finitný model časti konštrukcie so zabetónovanými nosníkmi korešponduje veľmi dobre s  hodnotami zistenými experimentálnym výskumom pri nízkych hodnotách zaťaženia. Pre vyššie hladiny zaťaženia sa ukazuje potreba aplikovať presnejší model zohľadňujúci fyzikálnu nelinearitu včítane uvažovania reálneho pôsobenia kontaktných plôch na styku oceľ-betón.


REALIZÁCIA VÝSLEDKOV V PRAXI

 • Prezentácia výsledkov v rámci publikačnej činnosti riešiteľov

 • Využitie výsledkov pri návrhu koncepcie počítačom podporovaného systému hospodárenia s mostnými objektmi SSC v rámci projektu :

  „SYSTÉM HOSPODÁRENIA S MOSTAMI“

  „Metodika stanovenia poradia naliehavosti opráv a rekonštrukcií mostov na diaĺnicach a cestách I., II. a III. triedy“.


REALIZÁCIA VÝSLEDKOV V PRAXI

 • Využitie výsledkov výskumu pri spracovaní rozborovej štúdie

  „Zaťaženie mostov dopravou“ ,

  ktorá sa spracovala ako podklad pre vypracovanie národných príloh k normám EN 1990, Príloha 2: „Použitie pre mosty“ a EN 1991-2:“Zaťaženia konštrukcií“, Časť 2:“Zaťaženie mostov dopravou“

  pre Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja a Slovenský ústav technickej normalizácie


ZÁVERY A ODPORÚČANIA PRE BUDÚCE OBDOBIA

 • Vedeckovýskumné zameranie Katedry stavebných konštrukcií a mostov sa orientuje na postupné cieľavedomé rozširovanie poznatkov o reálnom správaní sa oceľových a spriahnutých oceľobetónových mostných konštrukcií v prevádzke pri zohľadnení rôznych degradačných a reologických procesov výrazne ovplyvňujúcich spoľahlivosť týchto mostných sústav.


ZÁVERY A ODPORÚČANIA PRE BUDÚCE OBDOBIA

 • Pokračovanie orientácie výskumných aktivít v oblasti vyšetrovania korozívnych vplyvov na spoľahlivosť častí mostných konštrukcií náchylných na stratu stability tvaru

  – tlačený pás otvorene usporiadaného priehradového

  mosta

  – tlačená a priečne zaťažená ortotrópna dosková

  mostovka mostov s priebežným koľajovým lôžkom

  .


ZÁVERY A ODPORÚČANIA PRE BUDÚCE OBDOBIA

 • Vykonanie citlivostnej analýzy vplyvu vytypovaných parametrov spriahnutých oceľobetónových mostných sústav na ich odolnosť s následnou spoľahlivostnou analýzou na základe výsledkov experimentálnych meraní in-situ, ako aj dát získaných počítačovými simuláciami prejazdov cestných vozidiel po modeloch týchto mostov.


ZÁVERY A ODPORÚČANIA PRE BUDÚCE OBDOBIA

 • Vykonanie podrobnej nelineárnej analýzy skutočného pôsobenia doskových mostov so zabetónovanými nosníkmi s dôrazom na korektné vystihnutie spolupôsobenia betónu s povrchom zabetónovaných oceľových prierezov ako aj ďalších parametrov podstatne ovplyvňujúcich celkové správanie sa týchto mostných sústav.

  Pri modelovaní sa bude uvažovať aj s možnosťou zníženia súdržnosti ocele s betónom vplyvom korozívnych procesov v oceli.


PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ A PREZENTÁCIA RIEŠITEĽOV K RIEŠENEJ VÚ

 • Vedecké monografie doma: 2

 • Časopisy doma: 3

 • Zborníky z medzinárodných konferencií: 14

 • Zborníky z domácich konferencií: 6

 • Iné publikácie: 2


ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ


ad
 • Login