Nowe MPB'2007 - PowerPoint PPT Presentation

Nowe mpb 2007
Download
1 / 30

 • 99 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Nowe MPB'2007. Kazimierz Chłobowski. Wstęp. Nowelizacja przepisów Międzynarodowego Prawa Brydżowego Końcowe propozycje Podkomisji WBF ds. zmiany przepisów Nowa edycja MPB przewidziana na jesień 2007 roku. Główne idee nowelizacji.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Nowe MPB'2007

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nowe mpb 2007

Nowe MPB'2007

Kazimierz Chłobowski


Wst p

Wstęp

 • Nowelizacja przepisów Międzynarodowego Prawa Brydżowego

 • Końcowe propozycje Podkomisji WBF ds. zmiany przepisów

 • Nowa edycja MPB przewidziana na jesień 2007 roku


G wne idee nowelizacji

Główne idee nowelizacji

 • Wzmocnienie podstawowego celu uczestnika zawodów brydża sportowego :

  • osiągnięcie wyniku lepszego od wyników innych uczestników zawodów

  • realizowanego przy przestrzeganiu procedur prawnych i standardów etycznych przedstawionych w przepisach MPB


Nowa koncepcja okre lenia kary

Nowa koncepcja określenia kary

 • Określenie „kara” w odniesieniu do naruszenia przepisu w zakresie licytacji i rozgrywki zastąpiono w całym tekście określeniem „sprostowanie”

 • Słowo „kara” stosuje się teraz tylko do kar proceduralnych (porządkowych) i kar dyscyplinarnych nakładanych dla utrzymania dobrych obyczajów i właściwego porządku


Podstawowy cel przepis w mpb

Podstawowy cel przepisów MPB

 • Głównym cel - uzyskanie wyniku brydżowego, ilekroć można go przepisowo osiągnąć

 • Realizacja to dążenie do rozegrania rozdania do końca w możliwie każdej sytuacji

 • Założenie - gracze wykazują tradycyjne wysokie normy etyczne, unikają osiągania korzyści z uzyskanej nielegalnej informacji


Podstawowy cel przepis w mpb1

Podstawowy cel przepisów MPB

 • Wątpliwości co do sprawiedliwego wyniku rozegranego rozdania – przede wszystkim orzec zapisowy wynik rozjemczy

 • Sprawiedliwy wynik brydżowy, porównywalny z wynikami osiągniętymi przy innych stołach

 • Gdy orzeczenie zapisowego wyniku rozjemczego niemożliwe- procentowy wynik rozjemczy.


Statystyka zmian

Statystyka zmian

 • Obecna nowelizacja nie objęła tylko 4 przepisów (nr nr 1, 2, 3, 5)

 • Poprzednia z 1997 roku – pozostawiła 42 przepisy bez zmiany

 • Zakres zmian – zróżnicowany

 • Omówienie najbardziej istotnych zmian


Propozycja przepis w 7 10

Propozycja przepisów 7-10

 • P7C każdy gracz po grze musi potasować karty przed włożeniem do pudełka

 • P9A4 = przeniesiony P72B3 gracz nie ma obowiązku zwrócenia uwagi na naruszenie przepisów przez własną stronę

 • P10C3 = P72A4 wybór najbardziej korzystnej rekompensaty

 • P10C4 = P72A5 wybór zagrania korzystnego po sprostowaniu


Propozycja przepisu 12

Propozycja przepisu 12

 • Duże zmiany – nowe definicje i przeniesienia

 • Odzwierciedla obecne podejście do orzekania wyniku rozjemczego

  • P12C1a - usilne starania orzeczenia zapisowego wyniku rozjemczego

  • P12C1d - procentowy wynik rozjemczy tylko wtedy, gdy te usiłowania się nie powiodą

 • P12C1b – odjęcie części rekompensaty dla strony niewykraczającej za udział w powstaniu szkody

 • P12C1c – ważenie zapisowego wyniku rozjemczego


Propozycja przepisu 121

Propozycja przepisu 12

 • P12B2 - cel orzeczenia wyniku rozjemczego = naprawienie szkody poniesionej przez stronę niewykraczającą i odebranie korzyści odniesionej przez stronę wykraczającą

 • P12C2a, 12C2b, 12C3, 12C4 = przeniesione P86A, 88, 89, 86B procentowy wynik rozjemczy w IMP, grze pucharowej, indywidualnej.


Propozycja przepis w 13 15

Propozycja przepisów 13 - 15

 • P13D2a nie potrzeba zgody graczy na rozegrane rozdania gdy nie zgłoszono zapowiedzi, a gracz zobaczył kartę

 • P13E i P14C= P16B. Ulokowanie lub przemieszczenie karty informacją nielegalną.

 • P13F. Dodatkowa karta – usuwa się i gra przebiega normalnie

 • P15C kara za celoweuniemożliwienie normalnego rozegrania rozdania


Propozycja przepisu 16

Propozycja przepisu 16

 • Większa precyzja przepisu o wykorzystaniu informacji

 • Informacje dozwolone = legalne [którezgodnie z prawem można wykorzystać]

 • Informacje niedozwolone [nielegalne, zakazane, dodatkowe]

 • P16B1b definicja „logicznie alternatywnego działania”


Propozycja przepisu 20

Propozycja przepisu 20

 • P20A dostosowany do licytacji za pomocą kaset licytacyjnych

 • P20F1 przy udzielaniu wyjaśnień gracz ma prawo do informacji o zapowiedziach zgłoszonych, nie zgłoszonych pochodnych i do wniosków z podjętego działania

 • P20F3 można żądać wyjaśnienia pojedynczej zapowiedzi, ale pod nadzorem P16B1


Propozycja przepisu 201

Propozycja przepisu 20

 • Przeniesienia:

  • P20F4 = P75D1 wyjaśniający zauważa własny błąd

  • P20F5 = P75D2 błąd zauważony w wyjaśnieniu partnera

  • P20G1 = P73B1 zadawanie lub nie zadawanie pytań przeciwnikom

  • P20G2 = P40E2 korzystanie z karty konwencyjnej

  • P21B1b = przypis do P75 błędne wyjaśnienie / błędna odzywka


Propozycja przepisu 23

Propozycja przepisu 23

 • Przeniesiono całość P72B1 = “mógł zdawać sobie sprawę”

 • Wynik rozjemczy gdy odniesiono korzyść np. przez wymuszony pas.


Propozycja przepisu 25

Propozycja przepisu 25

 • Zastosowano radykalne rozwiązanie:

  • nadal obowiązuje „natychmiastowe poprawienie niezamierzonej zapowiedzi”

  • zapowiedź zamierzona nie może być zastąpiona; zastąpienie jest nielegalne. Pierwsza zapowiedź pozostaje, drugą zapowiedź wycofuje się. Do zapowiedzi tej stosuje się P16D.


Propozycja przepisu 26

Propozycja przepisu 26

 • Określenie ‘kara” zastąpione wszędzie określeniem : „ograniczenie swobody wistu”.


Propozycja przepisu 27

Propozycja przepisu 27

 • Bez radykalnych cięć

 • P27C1 zastąpienie najniższą odzywką wystarczającą opodobnym znaczeniu (niekoniecznie o tym samym mianie)

 • P27G przedwczesne zastąpienie traktuje się jak odzywkę niewystarczającą

 • P 35 do P39 zapowiedzi niedozwolone – przebudowano, ale bez zmian merytorycznych


Propozycja przepisu 40

Propozycja przepisu 40

 • [uzgodnienia systemowe graczy]

 • P40A1 = rozbudowane obecny P75A i B = uzgodnienia partnerów i obowiązek ich ujawniania

 • P40A2 = zmodyfikowane obecny P75A i P16 = dozwolone porozumiewanie się partnerów

 • P40B1,2 = zmodyfikowane obecny 40D i 40E = szczególne uzgodnienia partnerów – konwencje, zapowiedzi sztuczne;

 • regulowanie możliwości stosowania konwencji, karty systemowe, alertowanie


Propozycja przepisu 401

Propozycja przepisu 40

 • P40B4 = obecny P40C = rekompensowanie strat z powodu nie ujawnienia uzgodnień

 • P40B5 = obecny P40D i P98B8 = wyrównanie strat i kary porządkowe za stosowanie uzgodnień niezgodnych z regulaminem zawodów

 • P40B6 = obecny 75C = wyjaśnianie zapowiedzi i zagrań partnera


Propozycja przepisu 402

Propozycja przepisu 40

 • P40C1, 2 = obecny P75B = odstępstwo od systemu i działania psychologiczne

 • P40C3a = obecny przypis do P40 zakaz używania pomocy

 • P40C3b = zmodyfikowane P73B2 = karanie za powtarzający się brak ujawniania uzgodnień

 • P46B5b rozgrywający wskazuje zagranie z dziadka np. za pomocą gestu lub skinienia głowy – sędzia rozstrzyga


Propozycja przepis w 61 64

Propozycja przepisów 61 - 64

 • Żadnych przełomowych zmian

 • Dwie korekty:

  • P61B3 obrońcy mogą pytać siebie nawzajem (ale ponosząc ryzyko przekazania nielegalnej informacji).

  • P64A2 nie ma już oddawania dodatkowej lewy wziętej taką kartą, którą mógł przedtem przepisowo zagrać

 • P64B7 nie ma sprostowania, gdy obie strony popełniły fałszywy renons w tym samym rozdaniu


Propozycja przepisu 65

Propozycja przepisu 65

 • P65B3 oznaczanie przynależności lew. Rozgrywający może zażądać poprawienia nieprawidłowego ułożenia karty. Dziadek i obrońcy też mają takie prawo, ale obarczone ryzykiem przekazania nielegalnej informacji i zanim nastąpi wyjście w następnej lewie


Propozycja przepis w 68 71

Propozycja przepisów 68-71

 • Pozytywne uproszczenie – znika przepis P71

 • Uchylenie roszczenia i zrzeczenia wg P69B załatwia sędzia tylko w okresie reklamacyjnym oddając lewy faktycznie wzięte lub niemożliwe do oddania w normalnym wariancie rozgrywki

 • P68B2 sprzeciw obrońcy przy zrzeczeniu – gra biegnie dalej, ale do odsłoniętych kart P16D

 • P70D3 wykorzystanie faktów z dalszej (samowolnej) gry w postępowaniu wyjaśniającym

 • Z definicji zagrania „normalnego” skreślono „irracjonalne”


Propozycja przepis w 72 75

Propozycja przepisów 72 -75

 • P72 uszczuplony

 • P72A głównym celem uczestnika zawodów – uzyskanie wyniku lepszego od innych, ale stosując się do procedur i standardów etycznych niniejszych przepisów

 • P75 zostały tylko przykłady

 • W P73F2 występuje ten sam tekst co w P16B3


Propozycja przepisu 76

Propozycja przepisu 76

 • P76A1 = obecny P81C4 nadzór sędziego nad widzami

 • P76A2 = obecny P80F wprowadzenie regulaminu przekazu elektronicznego

 • P76C2 = zmodyfikowane P11B1, B2 odpowiedzialność za widza ma być określona w regulaminie


Propozycja przepisu 79

Propozycja przepisu 79

 • P79A2 = obecny P72A2 świadoma akceptacja niewziętej lewy

 • P79B niezgodność liczby wziętych lew

  • 1. ustala, czy było roszczenie lub zrzeczenie

  • 2. orzeka jaki wynik zapisać, po zakończeniu rundy nie ma obowiązku zwiększenia zapisu

 • P79C2 można poprawić zapis po terminie, ale sędzia i Organizator Zawodów muszą być przekonani ponad wszelką wątpliwość

 • P79D = obecny P87A B rozdanie zniekształcone


Propozycja przepisu 80 81

Propozycja przepisu 80 - 81

 • P80A Obecna Organizacja Patronująca (Sponsorująca) zastąpiona przez Władzę Nadzorującą = WBF, EBL, NBO

 • P80B pojawia się Organizator Zawodów,

 • Władza i Organizator mogą stanowi ten sam organ

 • P81A sędzia jest przedstawicielem Organizatora Zawodów i przejmuje odpowiedzialność za jego zadania


Propozycja przepisu 85

Propozycja przepisu 85

 • Do oceny faktów spornych zastosowano statystykę i reguły prawa karnego

 • Sędzia opiera ocenę na bilansie prawdopodobieństw; orzeka zgodnie z przewagą dowodów, które mógł zgromadzić.


Propozycja przepis w 92 93

Propozycja przepisów 92 -93

 • Nie ma zmian istotnych dla sędziów

 • Nie ma nawet zapowiadanej w projekcie instytucji „arbitra” = jednoosobowej KO


 • Login