DOĞRUDAN TEMİN - PowerPoint PPT Presentation

Do rudan tem n
Download
1 / 70

 • 194 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

DOĞRUDAN TEMİN. HAZIRLAYAN Eshabil KARABIYIK İÇ DENETÇİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ HAZİRAN-2012. Doğrudan Temin Nedir?.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

DOĞRUDAN TEMİN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Do rudan tem n

DORUDAN TEMN

HAZIRLAYAN

Eshabil KARABIYIK

DENET

KAHRAMANMARA ST MAM NVERSTES

HAZRAN-2012


Do rudan temin nedir

Dorudan Temin Nedir?

 • Kanunda belirtilen hallerde ihtiyalarn, idare tarafndan davet edilen isteklilerle teknik artlarn ve fiyatn grlerek dorudan temin edilebildii usuldr.(Madde 4)

 • Bu usul ile 22 maddede saylan btn bentler iin ilan yaplmakszn,teminat alnmakszn,ihale komisyonu kurma ve 10 uncu madde de saylan yeterlilik koullarn arama zorunluluu olmakszn ihtiyalarn temin edilmesi salanmtr.


Y ntemle getirilen kolayl klar

Yntemle Getirilen Kolaylklar

 • Bu usulde teminat (geici/kesin) alnmas ve ilan yaplmas zorunlu deildir.

 • hale komisyonu kurulmas ve ihale karar alnmas zorunlu deildir.

 • hale dokman hazrlanmas ve yaklak maliyet tespiti zorunlu deildir.

 • artname hazrlanmas ve szleme yaplmas zorunlu deildir.


Do rudan tem n

 • Yazl teklif alnmas ve pazarlk yaplmas zorunlu deildir.

 • 4734 Sayl Kanunun 10uncu maddesinde belirtilen yeterlik kriterlerinin aranlmas zorunlu deildir.

 • halelere katlmaktan yasaklamann bulunup bulunmadnn teyidi zorunlu deildir.

 • Dorudan temin bir alm yntemidir, ancak, Kanunun 4 nc maddesindeki ihale tanmna uygun katlma ve rekabete ak bir ihale usul deildir.


Do rudan tem n

 • Dorudan temin bir ihale usul olmad iin, Kanunun ihale usulleri iin ngrd kurallara tabi deildir.

 • Dorudan teminde Kanunun ihale usulleri iin ngrd kurallarn uygulanma zorunluluu bulunmamakla birlikte, dorudan teminin doasyla elimeyen genel kurallarn (temel ilkeler, idarelerce uyulmas gereken dier kurallar gibi) uygulanmas gerekmektedir.


Do rudan tem n

 • Dorudan temin konusu yaplabilecek ihtiyalar Kanunun 22 nci maddesinde saylm olup, saylanlarla snrldr ve bunlarn emsal, kyas gibi yorumlarla geniletilmesi mmkn deildir.

 • darelerce uygulanabilecek Tip artname, Tip Szleme, standart form gibi hukuki metinler retilmemitir. Ancak idareler Kanunun 22 nci maddesinin verdii esneklik ierisinde dier ihale usulleri iin ngrlm bulunan artname ve szleme ieriklerinden yararlanarak kendi inisiyatifleri dorultusunda uygun metinler hazrlayp uygulayabileceklerdir.


Y ntemle getirilen zorunluluklar

Yntemle Getirilen Zorunluluklar

 • Piyasa fiyat aratrmas iin yazl en az bir kii grevlendirilmelidir.

 • Grevlendirilen kii/kiiler piyasada fiyat aratrmas yapmaldr.

 • Uygun olan kiiden alm yaplmadan nce, harcama yetkilisinden onay alnmaldr.

 • Belli bir sreyi gerektiren ilerde, almn szlemeye balanmas zorunludur.


Do rudan temine kat labilme

Dorudan Temine Katlabilme

 • Dorudan temin bir ihale usul olmad iin Kanunun haleye katlmda yeterlilik kurallar balkl 10 uncu maddesi ile haleye katlamayacak olanlar balkl 11 inci maddesi bu bu alm yntemi iin uygulanmayacaktr.


Do rudan teminde s re

DorudanTeminde Sre

1htiyacn ortaya kmas(Talep)

2dari ve Teknik artnamenin Hazrlanmas(gerek grlrse)

3Yaklak Maliyet(Gerekiyorsa)

4hale Onaynn alnmas

5Tekliflerin Datlmas

6Tekliflerin Sunulmas

7Tekliflerin Deerlendirilmesi, Piyasa Fiyat Aratrma Tutana Dzenlenmesi ve Satn almann Karara Balanmas

8Mal ve Hizmetin Teslim Alnmas

 • Muayene Kabul Komisyonu Raporu Dzenlenmesi(Gerektiinde)

 • TF Dzenlenmesi(Gerektiinde)

  9deme


Htiyac n ortaya kmas

htiyacn Ortaya kmas

 • Kamu almlar sreci ihtiyacn ortaya kmasyla balar. Ancak bu ihtiya idarenin yerine getirmekle ykml olduu grev veya hizmetlerin gerekleri dorultusunda nceden planlanm olmaldr. Byle bir yaklam satn alma srecinde Kanunda belirtilen temel ilkeleri hayata geirmeyi de mmkn klacaktr.Bilindii zere idareler,dier temel ilkelerin yan sra ihtiyalarn uygun artlarla ve zamannda karlanmasn ve kaynaklarn verimli kullanlmasn salamakla da ykmldrler. Bu nedenle, ilk adm olarak ihtiyacn doru tespit edilmesi byk nem arz etmektedir.


Do rudan tem n

 • Bu konuda standart form olmayp idareler kendileri belirler. Belirlenen form da;

 • 1. Harcama Talep Formu nda istenilen bilgiler tam ve anlalr olarak yazlmak suretiyle yer almaldr. Talep eden tarafndan imzalanmaldr.

 • 2. Destek birimi, gelen evrak ilemleri erevesinde tarih ve say vermek suretiyle talebin mevzuat ve bte deerlendirmesi yapmak zere teslim alr ve aada belirtilen i ve ilemleri yapar:

 • a.Talebin dorudan temin usulyle gerekletirilebilme durumunu ihale mevzuatna gre deerlendirilmesi.

 • b.Talebin yaklak maliyetinin tespit edilmesi.

 • c.4734/22. maddesinin (d) bendine gre yaplacak almlarda, Yaklak maliyete gre parasal limitlere uygunluunun kontrol edilmesi.

 • d.4734/22. maddesinin (a), (b) ve (c) bentlerine gre yaplacak almlarda Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere likin Form (KK026.0/M-H) dzenleyerek gerekelerini aka belirlenmesi.


Do rudan tem n

 • f. Bte tertibindeki kalan denei yaklak maliyete gre deerlendirilmesi.

 • g. in gerekletirilebilme zamann; satn almann gerekletirilmesi, Ayrntl harcama program ve dier unsurlara gre deerlendirilmesi.

 • e.Talebin karlanaca bte tertibini tespit edilmesi.


Do rudan tem n

 • 3. Destek birimince deerlendirilen harcama talebi harcama yetkilisi ve st ynetimin onayna sunulur.

 • 4. Harcama yetkilisi ve st ynetim, sorumluluklar erevesinde harcama talebini deerlendirerek, ksmen veya tamamen gerekletirilmesine veya iptal edilmesine karar vermek suretiyle gerei iin destek birimine geri gnderir.

 • 5. ptal edilen harcama talebi ilgilisine geri gnderilir.

 • 6. Gerekletirilmesine karar verilen talepler iin Onay Belgesi dzenlenir ve satn alma grevlileri belirlenir.


Teknik artnamenin haz rlanmas gerekiyorsa

Teknik artnamenin Hazrlanmas(Gerekiyorsa)

 • Dorudan temin uygulamasnda artname ve szleme dzenlenmesi idarenin takdirinde bir husus olmakla birlikte zellikle sreli almlarda, bir baka ifadeyle iin gerekletirilmesinin belli bir sreye bal olduu mal, hizmet veya yapm ilerinde szleme dzenlenmesinin gerekli olduu kanaatini tamaktayz.

 • artname ve szleme dzenlenecek hallerde;

 • - Uygulama Ynetmelikleri ekinde yer alan Tip Szleme ve Tip artnamelerin kullanlma zorunluluu,

 • - 4734 sayl Kanunun 27 nci maddesinde dzenlenen idari artnamede bulunmas zorunlu hususlara uyma zorunluluu,

 • - 4735 sayl Kanunun 7 nci maddesinde dzenlenen szlemede bulunmas zorunlu hususlara uyma zorunluluu,

 • olmakszn, iin niteliine gre; szlemenin konusunu, bedelini, sresini, taraflarn hak ve ykmllklerini belirleyen bir szleme metni kullanlabilecektir.


Do rudan tem n

 • Alnacak maln teknik kriterleri ve zellikleri, ihale dokmannn bir paras olan teknik artnamede dzenlenir. Teknik kriterlerin ve zelliklerin, verimlilii ve fonksiyonellii salamaya ynelik olmas, rekabeti engelleyici hususlar iermemesi ve frsat eitliini salamas zorunludur.

 • Teknik artnamede, belli bir marka, model, patent, menei, kaynak veya rn belirtilemez ve belirli bir marka veya modele ynelik zellik ve tanmlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararas teknik standartlarn bulunmad veya teknik zelliklerin belirlenmesinin mmkn olmad hallerde, veya dengi ifadesine yer verilmek artyla marka veya model belirtilebilir.


Do rudan tem n

 • Teknik artnamedeki dzenlemelerin; ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunca yaplacak inceleme ve deerlendirmelerde tereddt oluturmayacak ekilde ak olmas gerekir.

 • Alm konusu maln nitelii ve bu Ynetmelikte ngrlen dzenlemeler esas alnarak yklenicinin personel altrmasnn ngrlmesi halinde, bu personelin says ve nitelii teknik artnamede veya szleme tasarsnda belirtilir.

 • Teknik artnamede, alm konusu maln montaj ve sat sonras servisi ile yedek parasnn salanmasna ynelik dzenleme yaplabilir.


Yakla k maliyet gerekiyorsa

Yaklak Maliyet(Gerekiyorsa)

 • 4734/22 (d) maddesine gre ihtiyalar temin ederken alm bir ihale usul olmadndan yaklak maliyetin tespiti zorunlu olmamakla birlikte, ilk nce 4734/9 maddesine gre yaklak maliyet tespit etmek gerekir. Yaklak maliyet tespit etmeden karlanacak ihtiyacn belirlenen parasal tutarn altnda kalp kalmad bilinemez.

 • Bu nedenle 4734/22 (d) bendine gre yaplacak almlar iin ncelikle yaklak maliyet hesap cetvelinin idarece hazrlanmas ve hesap cetvelinin ihale yetkilisine onaylattrlmas gerekmektedir.


Do rudan tem n

 • Yukarda da ifade edildii gibi dorudan temin bir ihale usul deildir ve Kanunun ihale usulleri iin ngrd kurallarn dorudan temin srecinde uygulanma zorunluluu bulunmamaktadr.

 • Bu erevede, Kanunun 9 uncu maddesinin dzenleni biiminden, yaklak maliyet hazrlama zorunluluunun ihale usulleri kullanlarak yaplacak almlar iin getirildii, bir ihale usul olmayan dorudan teminde 9 uncu maddeye ve Uygulama Ynetmeliklerinin konuyu dzenleyen hkmlerine uygun bir yaklak maliyet hesab karmann zorunlu olmad anlalmaktadr. Kamu hale Genel Tebliinde de bu tr bir zorunluluk ngrlmemitir.


Do rudan tem n

 • 4734 sayl Kanuna gre zorunlu olmayan bu uygulama ile ilgili olarak ise, dorudan teminle yaplacak almdan nce yaklak maliyet hazrlamann alm sreci bakmndan teknik ve/veya hukuki bir fayda salayp salamayaca ile bu konuda idarelere zorunluluk getiren baka bir mevzuat hkmnn bulunup bulunmad noktasndan deerlendirme yaplmas gerekmektedir.


Do rudan tem n

 • dare yaklak maliyetin hesaplanmasnda; alm konusu maln niteliini, miktarn, teslim sresini, nakliyesini, sigortasn ve dier zel artlarn belirterek KDV hari fiyat bildirilmesini ister. Ancak, idare, gerek piyasa fiyatlarn yanstmayan ve yaklak maliyetin hesaplanmasnda hatalara sebep olabilecek fiyat bildirimlerini ve proforma faturalar deerlendirmeye almaz.


Do rudan tem n

 • dare, alm konusu maln zelliine gre kamu kurum ve kurulular ile kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularndan fiyat isteyerek yaklak maliyeti hesaplayabilir.

 • dare, piyasada alm konusu mal reten veya pazarlayan gerek veya tzel kiilerden de fiyat bildirimi veya proforma fatura isteyerek yaklak maliyeti hesaplayabilir.

 • dare, alm konusu mala ilikin olarak Bte Uygulama Talimatlarnda ve/veya Salk Uygulama Teblilerinde yer alan fiyatlar kullanarak yaklak maliyeti hesaplayabilir. Bu fiyatlarda KDV veya farkl nitelikte giderler bulunmas durumunda bu giderler fiyatlardan indirilerek yaklak maliyet hesaplanr.

 • dare, kamu kurum ve kurulular ile kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularnn internet sayfalarnda yaymlanan fiyatlar kullanarak yaklak maliyeti hesaplayabilir.


Do rudan tem n

Onay

 • Dorudan temin yntemi ile gerekletirilecek almlarda onay belgesi dzenlenmesi zorunludur. Zira, herhangi bir almn dorudan temin kapsamna girip girmedii, denek durumu, iin nev'i, nitelii, varsa proje numaras, miktar vb. hususlarn tespiti onay belgesi ile somutlatrlacaktr.


Do rudan tem n

 • Dorudan teminde Kanunun ihale usulleri iin ngrd kurallarn uygulanma zorunluluu bulunmamakla birlikte, dorudan teminin doasyla elimeyen genel kurallarn uygulanmas gerekmektedir. Bunlardan birisi de ihale yetkilisinden alnmas gereken onay belgesidir. Zira, dorudan temin bir ihale usul olmamakla birlikte, Kamu hale Kanunu kapsamnda gerekleen ve kamu gideri gerektiren bir alm yntemidir. Bu alm ynteminde de ihtiyacn karlanmasnn gereklilii, karlanma yntemi, denek durumu, avans ve/veya fiyat fark verilip verilmeyecei gibi hususlarda ihale yetkilisinden onay alnmas zorunludur ve bu ilem onay belgesiyle gerekleecektir.


Do rudan tem n

 • hale yetkilisi onay belgesiyle ihtiyacn karlanmasna ve btede bu ihtiya iin ayrlan denein kullanlabilmesine n izin vermenin yannda, bu ihtiyacn Kanunun 22 nci maddesinde saylan hallerden birisine girdii ve dorudan teminle karlanabilecei hususuna da olur vermektedir. Btn bu nedenlerle dorudan temin uygulamasnda da ihale yetkilisinden mutlaka bir onay belgesi alnmas gerekmektedir. Bu husus 25.07.2005 tarih ve 25886 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Kamu hale Genel Tebliinde de zorunlu tutulmutur.


Tekliflerin mektuplar n n d zenlenmesi da t lmas ve de erlendirilmesi

Tekliflerin Mektuplarnn Dzenlenmesi, Datlmas ve Deerlendirilmesi

 • dare, satn alnacak mal veya hizmetin tam tanmn teklif mektubu zerinde veya ekinde yer alan teknik artnamede yapmaldr

 • dare, teklif mektubunda mal veya hizmetin teslim sresi ve artlarn belirtmeli, isteklilerce belirlenecek teklif sresinin belirtilmesini istemelidir.

 • Satn alma ile ilgili olarak teminat istenmise teminatn usulne uygun olarak ve yeterli miktarda verilip verilmedii kontrol edilmelidir.

 • Almla ilgili teknik ve idari artname dzenlenmise, verilen teklifler deerlendirmeye alnmadan nce, teklif edilen maln dzenlenmi artnameye uygunluu tespit edilmelidir.


Do rudan tem n

 • Birden fazla kalemi ihtiva eden almlarda tekliflerin kalemler itibar ile deerlendirilebilecei belirtilmelidir.

 • Dorudan temin yolu ile ilgili almlarda, yazl teklifler zerinden gerektiinde szl pazarlk yaplabilecei de belirtilmelidir.

 • Tekliflerin ilgilileri tarafndan imzalanm olduuna dikkat edilmelidir. zellikle szl pazarlk srasnda muhatap olunan isteklinin yetkili olup olmad aratrlmal ve tespit edilmelidir.


Piyasa fiyat ara t rma s reci

Piyasa Fiyat Aratrma Sreci

Dorudan temin uygulamasnda piyasa fiyat aratrmas yapacak kiilerin grevlendirilme ekil ve yntemi nasl olmaldr?

22 nci maddenin son fkrasnda;

Bu maddeye gre yaplacak almlarda, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede saylan yeterlik kurallarn arama zorunluluu bulunmakszn, ihale yetkilisince grevlendirilecek kii veya kiiler tarafndan piyasada fiyat aratrmas yaplarak ihtiyalar temin edilir.

Denilmektedir.

Sz konusu hkm sadece 22 nci maddenin (d) bendi iin geerli olmayp, maddede dzenlenen dorudan temin uygulamasnn tm halleri iin geerlidir.

Maddede dorudan temini gerekletirecek kii veya kiilerin grevlendirilme ekliyle ilgili her hangi bir belirleme yaplmamtr. Ancak konuya ilikin olarak genel dzenlemeler ve iin doasndan kaynaklanan hususlar erevesinde aadaki tespitleri yapmak mmkndr :


Do rudan tem n

 • -Grevlendirmeyi ihale yetkilisinin bizzat yapmas gerekecektir. hale yetkilisi Kanunun 4 nc maddesinde tanmlanmtr.

 • Kanunda grevlendirmenin ekliyle ilgili bir zorunluluk hkm ngrlmemekle birlikte, grevlendirilen kii veya kiilerin temin srecinden (piyasa fiyat aratrmas, teslim veya kabul srecinden sorumlu olmas gibi) dorudan sorumlu olmalar, ihale komisyonu grevini ikame edecek ekilde bir grev ve yetkiyi kullanmalar bu kiilerin yazl olarak grevlendirilmesi gereini ortaya koymaktadr. --Grevlendirme ayrca yazl biimde yaplabilecei gibi, ihale yetkilisince onay belgesine dlecek bir kaytla da yaplabilecektir. rnein, 22/d uygulamasnda ihale yetkilisi onay belgesinin imzalanmas aamasnda yine onay belgesine sz konusu almda grevlendirilen kii veya kiileri belirleyerek yazabilecektir.


Do rudan tem n

 • - Dorudan temin konusu ihtiyacn niteliine uygun biimde grevlendirme yaplmaldr. Kanunda grevlendirilecek kii veya kiilerin nitelii ile ilgili bir belirleme yaplmamakla birlikte, temin srecinin tamamndan sorumlu olacak bu kiilerin veya yeteri kadarnn iin uzman olmalarnda yarar vardr. Kanunun 6 nc maddesinde hkm altna alnan, ihale komisyonlarnn teekklnde en az iki kiinin iin uzman olmas gerektii koulundan hareketle de bu tarz bir uygulamann Kanunun amacna uygun decei anlalmaktadr.

 • - Birden fazla kiinin grevlendirildii durumlarda, bu kiilerin koordineli bir ekip almas yrtmeleri gerekecei ve temin srecinde belli kararlar almalar gerektii ihtiyacndan hareketle birisinin bakan olarak grevlendirilmesi de mmkndr.


Do rudan tem n

 • Piyasa fiyat aratrmasnda hangi yntem ve esaslara uyulmaldr?

 • Kanunda fiyat aratrmasnn ekil, yntem ve esaslaryla ilgili her hangi bir belirleme yaplmamtr.

 • Konuya ilikin olarak 22 nci maddenin son fkrasnda, maddenin farkl durumlar dzenleyen btn bentleri iin geerli olmak zere;

 • ....ihale yetkilisince grevlendirilecek kii veya kiiler tarafndan piyasada fiyat aratrmas yaplarak ihtiyalar temin edilir

 • denilmektedir.

 • Kanunun piyasada fiyat aratrmas yaplmasna vurgu yapan dzenlemesinden, bu ekilde temin edilecek ihtiyacn gerek piyasa rayilerine uygunluunun salanmasnn zorunlu olduu, bunu salamaya ynelik olarak, grevli kii veya kiilerce gerekli her trl piyasa fiyat aratrmasnn yaplmas gerektii sonucunu kartmak mmkndr.


Do rudan tem n

 • Grevli kiilerce gerekletirilecek piyasa fiyat aratrmasnn salkl, gereki ve kantlanabilir ekilde yaplmas iki adan nem arz etmektedir.

 • ncelikle, bu ekilde gerekleecek bir alm sreci katlma ve rekabete ak bir sre deildir. Zira, ihale usulleri erevesinde yaplacak almlarda ekonomik adan en avantajl fiyatn olumas konusunda temel belirleyici faktr isteklilerce verilen teklifler iken, dorudan teminde temel belirleyici faktr idarece yaplan piyasa fiyat aratrmasdr. Bir baka ifadeyle, ihale usullerine gre yaplacak almlarda idarenin temel grevi katlm ve rekabeti artrmak iken (bu artlarn olutuu her durumda zaten uygun fiyat salanacaktr), dorudan teminde temel grevi salkl piyasa aratrmas yaparak, ihtiyac olan alm gerek piyasa deerlerine uygun yapabilmektir. Bylece idare, dorudan teminin doasndan kaynaklanan zafiyetleri ve rekabetsiz bir ortamn kendisine ykleyebilecei riski fiyat aratrmas yapmak suretiyle en aza indirebilmektedir. Bu nedenle grevli kii veya kiilerce yaplacak piyasa aratrmasnn salkl ve gereki tespitlere dayanmas muhtemel idare zararlarnn nlenmesi asndan nemlidir.


Do rudan tem n

 • Fiyat aratrmasnn nemiyle ilgili bir dier husus, bu srece katlan kamu grevlilerinin sorumluluklar ve yaplan ilemlerin uygunluunun kantlanabilirliiyle ilgilidir. Zira, kamu almlar sisteminde idarenin salamaya alt en nemli sonu uygun maln uygun fiyatla alnmasdr. Bu sonucun salanmasna ilikin sorumluluk ise, tmyle, idare adna bu srece katlan kamu grevlilerine aittir. Bu nedenle piyasa fiyat aratrmasna ynelik almalarn somut, hesabedilebilir ve dayanaklaryla birlikte kantlanabilir olmas gereklidir.


Do rudan tem n

 • Dorudan temin yolu ile yaplan almlarda, teklifler idareye geldikten sonra, piyasa fiyat aratrma srecinde birden fazla grevli bulunuyorsa, teklifler bu kiilerin huzurunda alr ve ncelikle teklif edilen maln uygunluu, belgeler erevesinde incelenir. Sz konusu inceleme yapldktan sonra teklifler deerlendirilir. Bu deerlendirme srasnda, ucuz olmakla birlikte tercih edilmeyen maln tercih edilmeme gerekesi mutlaka piyasa fiyat aratrma tutananda belirtilmelidir. Teknik artname dzenlenmi almlarda teknik kiilerin piyasa fiyat aratrma srecinde yer almas esastr. dare teklif mektubunda ve/veya yapmsa ilannda, dzenlemise artnamesinde belirtmesi koulu ile, yazl tekliflerle yetinmemesi halinde hazrda bulunanlardan szl teklif vermelerini ister ve bu erevede satn alma karara balanr.


Kinci onay

kinci Onay

 • Dorudan teminde harcama yetkilisince onay verilmesi ilk aamas ihtiyacn dorudan teminle karlanabilmesi iin gerekli iznin alnmas idi, ikincisi ise tespit edilen en uygun fiyattan almn yaplabilmesi iin verilecek onaydr.


Do rudan temin kay t formu

Dorudan Temin Kayt Formu

 • Konuyla ilgili Genel Tebliin 32. maddesinde Dorudan temin yoluyla yaplan almlar iin Dorudan Temin Kayt Formu temin tarihini takip eden ayn onuncu gnne kadar usulne uygun olarak ilgili ksmlar doldurulduktan sonra Kuruma internet zerinden gnderilecektir. aklamas yer almtr.


Mal ve hizmetin teslim al nmas

Mal ve Hizmetin Teslim Alnmas

 • Dorudan temin yolu kullanlmak sureti ile yaplan almlarda mal veya hizmet, teslim sresi ierisinde ve istenilen vasf zelliklerde kesilen fatura ile teslim alnr.

 • Muayeneyi gerektiren mal veya hizmet almlarnda ise teslim ilemi Muayene ve Kabul Komisyonu marifeti ile gerekletirilir.


Do rudan teminde lan

Dorudan Teminde lan

 • 22 nci maddenin ilk fkrasnda ihtiyalarn dorudan temin yntemiyle karlanmas srecinde iln yaplmas zorunluluunun bulunmad ifade edilmektedir.

 • lan konusunda getirilen hkm bir ihtiyarilik ifade ettiinden bu yntemin uyguland hallerde de idare isterse ilan yapabilecektir.

 • lan yaplan hallerde Kanunun ilann sresi, ekli ve ierii konusunda getirdii zorunluluk hkmlerine uyulmakszn idarenin inisiyatifi ve takdiri dorultusunda ilem yaplmas mmkndr.


Do rudan teminde teminat

Dorudan Teminde Teminat

 • Teminat alnp alnmamas hususu da tmyle idarenin takdirine baldr. dare hi teminat almayabilecei gibi, geici ve kesin teminat birlikte veya sadece geici veya sadece kesin teminat da alabilecektir.

 • Ancak iin ifasnn belli bir sreye ihtiya gsterdii ve bu nedenle de taraflarn hak ve ykmllklerini bir szleme kapsamnda hkm altna aldklar durumlarda, idarenin, yklenicinin szlemeye uygun davranmasn salamak ve szleme hkmlerini belli lde gvence altna almak amacyla teminat almasnda yarar vardr. Fakat bu husus tmyle idarenin takdirinde bulunduu gibi, iin tedarik srecinin idarenin teminat istemesine imkan vermedii durumlarda da iin doas gerei teminat alnamayacaktr.


Do rudan tem n

NEML VURGULAMALAR


Do rudan tem n

(d) bendinde ngrlen parasal limitler dahilindeki almlarda bir yln tmn kapsayan bir alm onay ve grevlendirme yaplabilir mi?

 • Bu hususta Kanunda bir aklk bulunmamakta, ancak Kamu hale Genel Tebliinin Birinci Blm (XIX/E) bendinde;

 • in niteliine gre idareler bu bende gre yapacaklar gnlk ve kk lekli almlar iin genel bir onay belgesi dzenleyebilecekleri gibi, her bir alm iin de onay belgesi dzenleyebilirler. Ayrca ilgili mevzuat erevesinde dzenlenmesi gerekli olan harcama belgeleri onay belgesine eklenir.

 • Denilmektedir.

 • Tebli hkmlerine gre mmkn bulunmakla birlikte, bu konudaki kiisel kanaat ve nerimiz (d) bendi kapsamndaki parasal limitler dahilinde yaplacak almlarda da her alm iin bir onay belgesi dzenlenmesinin ve ihale yetkilisince onay belgesinin imzalanmas aamasnda bu almda grevlendirilecek kii veya kiilerle ilgili ayr grevlendirmeler yaplmasnn Kanunun amacna ve iin gereine uygun olaca eklindedir.


D bendinde ng r len parasal limitler i erisine kdv dahil midir

(d) bendinde ngrlen parasal limitler ierisine KDV dahil midir?

 • Sz konusu tutara KDV dahil deildir. Bu ekilde yaplacak almlarda ihtiyacn karl olarak denecek KDV hari bedelin Kanunun ngrd parasal limiti ap amadna baklr.


Do rudan tem n

htiyacn, (d) bendinde ngrlen parasal limitlere eit olduu hallerde de dorudan teminle alm yaplabilecek midir?

 • Yaplabilecektir. Zira 22 nci maddenin (d) bendinde; idarelerin .........Lirasn amayan ihtiyalar ifadesine yer verilmitir. Dolaysyla ihtiya tutarnn sz konusu bentte belirtilen parasal karlklara eit olduu hallerde de, bu tutar almadka, dorudan teminle alm yaplabilecektir.


Do rudan tem n

(d) bendinde ngrlen parasal limitler dahilindeki almlarda bir szleme kapsamnda belli sreli almlar yaplabilecek midir?

 • Maddenin (d) bendi hkmnn getirili amacnn, idarelerin, belirtilen tutarlara kadar zellikle kat, krtasiye, elektrik malzemeleri gibi kk lekli gnlk ihtiyalarnn karlanmas ile kk bakm onarm ilerinin yaptrlmas olduu anlalmakla birlikte, bu amac da karlayacak biimde sz konusu ihtiyalarn belli bir zaman dilimini kapsayacak bir szleme erevesinde temin edilmesinin de mmkn olduu kanaatini tamaktayz.


Htiyac n b l nerek d bendindeki parasal limitler dahiline ekilmesi kanuna ayk r l k te kil eder mi

htiyacn blnerek (d) bendindeki parasal limitler dahiline ekilmesi Kanuna aykrlk tekil eder mi?

 • 4734 sayl Kanunun 19 uncu maddesine gre ak ihale usul ile veya 21 inci madde hkmne gre pazarlk usulyle temini gereken, ayn ihale konusu iinde yer alabilecek nitelikteki mal veya hizmet almlar ile yapm ilerinin Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen parasal limitlerin altnda kalacak ekilde, adet baznda veya kalemlere veya gruplara blnmek suretiyle 22 nci maddenin (d) bendine gre dorudan teminle karlanmas Kanunun 5 inci maddesindeki ilkelere aykrlk tekil etmektedir.


Do rudan tem n

Dorudan teminle yaplan almlar dolaysyla Kamu hale Kurumuna ikayet bavurusu yaplabilecek midir?

 • Bilindii gibi Kamu hale Kurumuna yaplacak itirazen ikayet bavurular Kanunun 55 ve 56 nc maddelerinde ngrlen kayt, art ve prosedre uygun olarak ancak isteklilerce ve ihalelere ilikin olarak.... yaplabilmektedir.

 • Dorudan temin uygulamasnda ise, Kanunun 4 nc maddesindeki tanma uygun istekli sfatna haiz kii veya kiiler sz konusu olmayaca gibi, bir ihalenin varlndan da sz edilemeyecektir.

 • Bu nedenle dorudan teminin uyguland durumlarda Kanunun 55 ve 56 nc maddelerinde dzenlenen idareye ikayet ve Kamu hale Kurumana itirazen ikayet sreci iletilemeyecektir.


S zle me yap lan hallerde y kleniciden kamu hale kurumu pay tahsil edilecek midir

Szleme yaplan hallerde ykleniciden Kamu hale Kurumu pay tahsil edilecek midir?

 • 4734 sayl Kanunun 53 nc maddesinin (j) bendinin (1) nolu alt bendinde;

 • Bu Kanun kapsamnda yaplan ihalelere ilikin dzenlenecek szlemelerden, bedeli 100 milyar Trk Lirasn aanlar iin ykleniciden tahsil edilecek szleme bedelinin onbinde bei

 • Kurum gelirlerinden saylmtr.

 • Sz konusu bent hkmnde aka Bu Kanun kapsamnda yaplan ihalelere ilikin dzenlenecek szlemelerden... Kurum pay tahsil edilecei belirtildiinden, bir ihalenin sz konusu olmad dorudan teminde, yaplacak szlemelerden Kurum pay tahsil edilmesine gerek bulunmad kanaatini tamaktayz.


Do rudan teminle al m s recindeki i ve i lemlerin damga vergisi uygulamas kar s ndaki durumu nedir

Dorudan teminle alm srecindeki i ve ilemlerin damga vergisi uygulamas karsndaki durumu nedir?

 • Dorudan temin yntemiyle gerekletirilen almlara ilikin olarak szleme imzalanm ise, binde 7, 5 orannda damga vergisi tahsil edilmesi gerekmektedir. Szleme dzenlenmemi olmas durumunda ise damga vergisi tahsil edilmesine gerek bulunmamaktadr.

 • Bu hususlara likin olarak 16.04.2005 tarih ve 25788 sayl Resmi Gazetede yaymlanan 44 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliinin 5. maddesinde de;

 • Bu erevede, idarelerin 4734 sayl Kanunun 22 nci maddesi kapsamnda yapacaklar almlar nedeniyle belli paray ihtiva eden bir szlemenin dzenlenmesi halinde bu szlemenin, idarelerce kurulacak ihale komisyonlarnca bir ihale kararnn alnmas halinde bu kararn, damga vergisine tabi tutulmas gerekmektedir. Ancak, sz konusu almlar nedeniyle belli paray ihtiva eden bir szlemenin dzenlenmemesi ve ihale komisyonlar kurularak bir ihale kararnn alnmamas halinde ise damga vergisinin aranlmayaca tabiidir. aklamas yer almaktadr.


Do rudan temin usul nde yasaklama karar verilebilirmi

Dorudan temin usulnde yasaklama karar verilebilirmi?

 • Dorudan temin usulnde yasaklama karar verilemeyecei Genel Tebliin 28.1.10 maddesindeki aklanmtr.

 • Buna gre; Dorudan temin yoluyla yaplan almlarda, Kanunun 58 inci maddesine gre ihalelere katlmaktan yasaklama karar verilebilmesi mmkn deildir.

 • Ayrca dorudan temininin ihale usul olmad dikkate alndnda, 4735 sayl Kanunun 25 inci maddesi ile szlemenin uygulanmas srasnda ortaya kan yasak fiil veya davranlar dzenlendiinden; ayn Kanunun 26 nc maddesinde ngrlen meyyidelerin dorudan temin iin uygulanmas mmkn bulunmamaktadr.

 • ANCAK.. Dorudan temin usulyle yaplan almlarda ortaya kan 4734 sayl Kanunun 17 inci ve 4735 sayl Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranlarn Trk Ceza Kanununa gre su tekil etmesi; bu fiil veya davranlar iin ceza sorumluluuna ilikin hkmlerin uygulanmasna engel tekil etmez.


Kamu kurumlar birbirinden do rudan temin kapsam nda al m yapabilirler mi

Kamu kurumlar birbirinden dorudan temin kapsamnda alm yapabilirler mi?

 • Kanunun 22. maddesinde saylan durumlarn olumas durumunda buna herhangi bir engel yoktur.


Do rudan temin y ntemi ile yap lan al mlarda fiyat fark denebilir mi

Dorudan temin yntemi ile yaplan almlarda fiyat fark denebilir mi?

 • Dorudan temin bir ihale usul olmayp,bir alm yntemidir.Fiyat fark verilmez.Fiyat fark verilmesi dorudan temin ynteminin yapsna da terstir.


4734 say l kanunu 62 inci maddesinin bendindeki 10 limitinin uygulanmas nas l olacakt r

4734 Sayl Kanunu 62inci Maddesinin () Bendindeki % 10 Limitinin Uygulanmas Nasl Olacaktr.

 • Kanunu 62inci Maddesinin () Bendinde Bu Kanunun 21 ve 22 nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yaplacak harcamalarn yllk toplam, idarelerin btelerine bu amala konulacak deneklerin %10'unu Kamu hale Kurulunun uygun gr olmadka aamaz. Hkm yer almaktadr.Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi ve 22 inci maddesinin (d) bendine gre ihtiyalarn temin etmek isteyen kurum ve kurulular, yllk btelerinde belirlenen toplam denek miktarn dikkate alacaklardr. Kurum ve kurulular, mal alm, hizmet alm ve yapm ileri iin btelerine konan yllk toplam denekleri zerinden her biri iin ayr ayr % 10 oran hesaplayacaklardr. Burada nemli olan husus, ilgili veya bal birimlerin deil kurum veya kuruluun btelerine bu amalar ile ilgili konulmu toplam deneklerin % 10 unun alp almamasdr


Muayene ve kabul lemler

MUAYENE VE KABUL LEMLER


Muayene ve kabul komisyonlar n n kurulmas

Muayene ve kabul komisyonlarnn kurulmas

 • Yetkili makam tarafndan biri bakan, biri iin uzman olmak zere en az veya daha fazla tek sayda kii ile yedek yelerden oluan muayene ve kabul komisyonlar kurulur. Ancak, ilgili idarede yeterli sayda veya iin zelliine uygun nitelikte uzman personel bulunmamas durumunda, 4734 sayl Kanuna tabi idarelerden uzman personel grevlendirilebilir.

 • Ara denetimi gerekletiren personel muayene kabul komisyonlarnda grevlendirilebilir. Ancak, muayene ve kabul komisyonlarnda grevlendirilen personelin tamam ara denetimi gerekletiren personelden oluturulamaz.

 • zellikleri dolaysyla ksa srede nitelikleri deiebilen veya gnlk teslime konu olan mallarn muayene ve kabul ilemlerinin etkin bir ekilde yrtlebilmesi iin idareler, muayene ve kabul komisyonunu ncelikle bu mal kullanacak birimlerde alan grevlilerden kurarlar.


Komisyonun g rev ve sorumluluklar

Komisyonun grev ve sorumluluklar

Komisyonun grev ve sorumluluklar aada belirtilmitir:

 • a) Yklenici tarafndan idareye teslim edilen maln veya yaplan iin ihale dokmannda belirtilen artlara uygun olup olmadn inceler.

 • b) Komisyon yeleri her muayenede hazr bulunmak zorundadr.

 • c) Ksa srede bozulabilen maddelerin muayenesine ncelik verir.

 • d) Komisyon, ihale dokmannda belirlenen ekilde kabul ilemlerinde esas alnacak ilemleri yrtr.


Muayenede aranacak hususlar

Muayenede aranacak hususlar

 • Muayenede aranacak hususlar; ihale dokmannda yazl artlardr. Numune alnmak suretiyle kabule konu mallar iin maln niteliine gre yeter say ve evsafta numune alnmas ve muhafazas idarenin sorumluluundadr. Muayeneye sunulan maln nce btn incelenerek gerek grlr ise yeter sayda numunesi sakl tutulur. Numune, mhrl durumda, zelliklerinin bozulmasna frsat vermeden ihale dokmannda belirlenen sre ile alkonulur.


Muayene raporlar n n d zenlenmesi

Muayene raporlarnn dzenlenmesi

 • Muayene raporlarna, ihale dokmannda yazl niteliklerle, muayenede bulunan nitelikler ayr ayr yazlr. Bunlar karlatrlr ve sonu "niteliklerine uygundur" veya "niteliklerine uygun deildir" eklinde kesin olarak belirtilir ve komisyon yeleri tarafndan imza edilir.


Sorumluluk

Sorumluluk

 • Muayene ve kabul komisyonlarnn bakan ve yeleri ile ihtiyacn karlanma srecindeki her aamada grev alan dier ilgililerin grevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafszlkla yapmadklarnn taraflardan birinin zararna yol aacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarnn tespiti halinde haklarnda ilgili mevzuatlar gereince disiplin cezas uygulanr.

 • Ayrca, fiil veya davranlarnn zelliine gre haklarnda ceza kovuturmas da yaplr ve hkmolunacak ceza ile birlikte taraflarn uradklar zarar ve ziyan genel hkmlere gre kendilerine tazmin ettirilir.


Ihale komisyonu yelerinin muayene ve kabul komisyonlar nda g revlendirilmesi

ihale komisyonu yelerinin muayene ve kabul komisyonlarnda grevlendirilmesi

 • haleyi gerekletiren ihale komisyonu yeleri sz konusu ihaleye ilikin olarak yaplan szleme sonucunda teslim edilecek mal ve hizmet almlar ile yapm ileriyle ilgili muayene ve kabul komisyonunda veya kontrol tekilatnda grev alabilir.


Do rudan tem n

Dorudan Temin demeleri Srasnda MYHBYne Gre deme Belgesine Eklenecek Zorunlu Belgeler


Do rudan tem n

4734 Sayl Kamu hale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendine gre yaplacak almlar

 • Madde 63 - 4734 sayl Kamu hale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendine gre dorudan temin usulyle yaptrlacak mal ve hizmet almlar ile yapm ii bedellerinin demelerinde;

 • - Onay Belgesi ,

 • - Piyasa Fiyat Aratrmas Tutana,

 • - Dzenlenmesi gerekli grlm ise szleme,

 • - Fatura,

 • - Muayene ve kabul komisyonu tutana, kabul ileminin idarece yaplmas halinde ise idarece dzenlenmi belge,

 • -Mal ve malzeme almlarnda, tanr ilem fii,

 • deme belgesine balanr.


Do rudan tem n

 • Mal ve hizmet alm bedelleri ile yapm ii bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde, dier demelerde onay belgesi, piyasa fiyat aratrmas tutana ve dzenlenmi ise szleme dndaki belgeler aranr.


Do rudan tem n

CEZA

SORUMLULUKLAR


Tck n n 245 maddesi

TCKnn 245. maddesi

 • (1)Kamu kurum veya kurulular adna yaplan mal veya hizmet alm veya satmlarna ya da kiralamalara ilikin ihalelere fesat kartran kii, be yldan oniki yla kadar hapis cezas ile cezalandrlr.


Do rudan tem n

 • (2)Aadaki hllerde ihaleye fesat kartrlm saylr:

 • a) Hileli davranlarla;

 • 1. haleye katlma yeterliine veya koullarna sahip olan kiilerin ihaleye veya ihale srecindeki ilemlere katlmalarn engellemek,

 • 2. haleye katlma yeterliine veya koullarna sahip olmayan kiilerin ihaleye katlmasn salamak,

 • 3. Teklif edilen mallar, artnamesinde belirtilen niteliklere sahip olduu hlde, sahip olmadndan bahisle deerlendirme d brakmak,

 • 4. Teklif edilen mallar, artnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmad hlde, sahip olduundan bahisle deerlendirmeye almak.

 • b) Tekliflerle ilgili olup da ihale mevzuatna veya artnamelere gre gizli tutulmas gereken bilgilere bakalarnn ulamasn salamak.

 • c) Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle ya da hukuka aykr dier davranlarla, ihaleye katlma yeterliine veya koullarna sahip olan kiilerin ihaleye, ihale srecindeki ilemlere katlmalarn engellemek.

 • d) haleye katlmak isteyen veya katlan kiilerin ihale artlarn ve zellikle fiyat etkilemek iin aralarnda ak veya gizli anlama yapmalar.


Do rudan tem n

 • (3) haleye fesat kartrma sonucunda ilgili kamu kurumu veya kuruluu asndan bir zarar meydana gelmi ise, ceza yar orannda artrlr. Zararn meydana gelmi olduu sabit olmakla birlikte miktarnn belirlenememi olmas, bu fkra hkmnn uygulanmasn engellemez.

 • (4) haleye fesat kartrma dolaysyla menfaat temin eden grevli kiiler, ayrca bu nedenle ilgili su hkmne gre cezalandrlrlar.


Tck n n 257 maddesi

TCKnn 257. maddesi

 • (1) Kanunda ayrca su olarak tanmlanan hller dnda, grevinin gereklerine aykr hareket etmek suretiyle, kiilerin maduriyetine veya kamunun zararna neden olan ya da kiilere haksz bir kazan salayan kamu grevlisi, bir yldan yla kadar hapis cezas ile cezalandrlr.

 • (2) Kanunda ayrca su olarak tanmlanan hller dnda, grevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme gstererek, kiilerin maduriyetine veya kamunun zararna neden olan ya da kiilere haksz bir kazan salayan kamu grevlisi, alt aydan iki yla kadar hapis cezas ile cezalandrlr.

 • (3) rtikp suunu oluturmad takdirde, grevinin gereklerine uygun davranmas iin veya bu nedenle kiilerden kendisine veya bir bakasna kar salayan kamu grevlisi, birinci fkra hkmne gre cezalandrlr.


Do rudan tem n

SORU-CEVAP


Do rudan tem n

TEEKKR EDERM


 • Login