Inledande exempel

Inledande exempel PowerPoint PPT Presentation


  • 155 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Download Presentation

Inledande exempel

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Inledande exempel Perstorp – ”uppförandepolicy” Connex – Per Johansson (anklagas för hot etc) Malmö Brandkår – Håkan Ask Helsingborgs brandförsvar – Kritik av omorganisering leder till erinran Asylsökande och hemliga handlingar

2. En konfliktfylld position?

3. Tre typer av författningar Grundlag Grundlag antas av riksdagen. Två likalydande beslut med riksdagsval emellan. (Regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen) Lag Lag antas av riksdagen. Regeringen har förslags- och initiativsrätt. Lagförslagen är ofta utarbetade av och läggs fram av regeringen. Förordning Förordningar antas av regeringen och är ofta komplement till lagen.

4. Offentlighetsprincipen Yttrandefrihet Meddelarfrihet Rätt att se allmänna handlingar Huvudregler i Tryckfrihetsförordningen Undantag i Sekretesslagen

5. Syfte Kontrollera myndigheter Berika den allmänna debatten Demokrati TF 2:1 Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar

6. Vilka omfattas? Myndigheter Staten Kommuner Landsting Kommunala bolag Offentlighetsprincipen gäller för alla som är anställda vid myndigheten Borde även entreprenader inkluderas?

7. TF 2:3 3 § Med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet.

8. Handling Stenciler Brev Fotografier E-post Fax Datafiler – cookie & global-filer Kassettband Videofilmer

9. Diarieföring Allmänna handlingar skall registreras (diarieföras) så snart de inkommit eller upprättats Hemliga handlingar MÅSTE registreras Offentliga kan antingen registreras eller hållas ordnade på annat sätt, tex. i pärmar eller arkiv Syfte Upprätthålla offentlighetsprincipen

10. Efterforskningsförbud TF 2:14 ”Myndighet får inte pga. att någon begär taga del av allmänna handlingar efterforska vem han är eller vilket syfte han har med sin begäran i större utsträckning än vad som behövs för att myndigheten ska kunna pröva om hinder föreligger mot att handlingen lämnas ut.”

11. Service Myndigheten måste aktivt hjälpa den som vill allmänna handlingar ”Kan sökanden inte själv identifiera de handlingar han söker är myndigheten skyldig att biträda honom för att söka fram dem” Tillhandahålla teknisk utrustning

12. Utlämnande av allmänna handlingar Myndigheten skall lämna ut begärda handlingar ”genast eller så snart det är möjligt” om inte ”betydande hinder möter” (TF 2:12) Beslut i fråga om utlämnade bör helst meddelas samma dag – medan personen väntar - men någon dags fördröjning kan beroende på materialets karaktär och omfång accepteras för att bereda myndigheten rådrum att ta ställning till om handlingen är offentlig eller hemlig.

13. Sekretesslagen Det är tryckfrihetsförordningen som avgör om en handling är allmän eller inte, medan det är sekretesslagen som avgör om en handling är offentlig eller hemlig. Den enda möjligheten att begränsa rätten att ta del av allmänna handlingar är om det finns stöd i sekretesslagen att hemligstämpla handlingen. TF 2:2

14. För vilka uppgifter gäller sekretess? Skäl för begr av yttrande- och info.frihet Rikets säkerhet Folkförsörjningen Allmän ordning/säkerhet Enskildas anseende Privatlivets helgd Förebyggande och beivrande av brott Skäl för hemlighållande av allmänna handlingar Rikets säkerhet Rikets centrala finans-penningpolitik Myndigheters inspektions-, kontroll,- och tillsynsverksamhet Förebyggande och beivrande av brott Skydd för enskildas personliga eller ekonomiska förhållande

15. Sekretess i räddningstjänst

16. Vad innebär sekretess? Den sekretess som gäller enligt sekretesslagen medför tystnadsplikt. Sekretess innebär förbud att röja uppgift, vare sig det sker muntligen eller genom att allmän handling lämnas ut eller det sker på annat sätt. Påföljden för brott mot tystnadsplikt (BrB 20:3) är böter eller fängelse i högst ett år. I ringa fall råder straffrihet.

17. Hantering av sekretessbelagda handlingar och uppgifter Sekretess gäller även inom en myndighet och innebär att hemliga uppgifter INTE kan diskuteras kollegor emellan även om man arbetar på samma område eller enhet. Sekretessbelagda handlingar bör förvaras i ett låst skåp och förses med en hemligstämpel för att uppmärksamma att sekretessprövning måste göras innan handlingen får lämnas ut.  

18. Meddelarfrihet Innebär att myndigheters tjänstemän som regel kan lämna hemliga uppgifter – men inte hemliga handlingar – till journalister Meddelandet skall var avsett för publicering Regleras i TF 1:1 och 7:3 Särskild lag = Sekretesslagen 16:1

19. Efterforskningsförbud Myndigheten får inte forska efter meddelarens identitet TF 3:4 Meddelare får inte heller kritiseras eller utsättas för repressalier

20. Förvaltningslagen (FL)

21. Termen ”myndighet” Statliga och kommunala organ delas in i två kategorier: Beslutande politiska församlingar (riksdagen, kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige) Myndigheter – vilka indelas i: Förvaltningsmyndigheter Domstolar

22. Förvaltningsmyndigheter Skatteverket Länsstyrelsen Räddningsnämnd Byggnadsnämnd Universitet & högskola Räddningstjänst

23. Lagens syfte Värna om den enskildes rättssäkerhet Handläggningen skall vara densamma hos alla förvaltningsmyndigheter och därför skall lagen vara Enkel Klar Kort Karaktär av basregler

24. Viktiga principer Opartiskt, korrekt och omsorgsfullt Serviceskyldighet Samverkan mellan myndigheter Lättbegripligt språk Snabb och enkel handläggning Kommunikationsskyldighet Utredningsskyldighet

25. Lagens tillämpningsområde (1 §) Förvaltningslagen gäller för förvaltnings-myndigheternas handläggning av ärenden och domstolarnas handläggning av förvaltningsärenden FL gäller all verksamhet hos myndigheten, även myndighetens faktiska handlande – detta framgår av andra meningen i 1 § ”annan förvaltnings-verksamhet” och innefattar reglerna i 4-6 §§.

26. Annan förvaltningsverksamhet / förvaltningsärende Ett sjukhus utför en operation = faktisk verksamhet Ett sjukhus beslutar om patientavgift = förvaltningsärende Lena undervisar på högskolan = faktisk verksamhet Lena rättar en tenta (examinerar) = förvaltningsärende

27. Ärenden & beslut En stor del av förvaltningsmyndigheternas verksamhet består i att handlägga ärenden All handläggning av ärenden utmynnar i någon form av beslut Det finns många olika typer av förvaltningsbeslut

28. Beslut på olika stadier och med olika innebörd Beslut under handläggningens gång Beredningsbeslut Jävsfrågor Interimistiskt (tillfälligt) Slutliga beslut Myndigheten avgör och avslutar ärendet Huvudsakligt beslut Icke huvudsakligt beslut Beviljas Avvisas Avslås Avskrivs eller överlämnas

29. Myndighetsutövning ”Utövning av befogenhet att för enskild bindande bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd, avskedande eller annat jämförbart förhållande” Maktförhållande mellan ett offentligt organ och en enskild Måste finnas stöd i lag eller författning

30. Myndighetsutövning Beslut om ekonomiskt bistånd Examination Utanför myndighetsutövning faller faktiskt verksamhet Råd Upplysningar Rekommendationer Undervisning

31. FLs tillämplighet Är myndigheten ett sådant organ som tillämpar FL och är det fråga om ”handläggning” eller inte? Är myndigheten en sådan som bara tillämpar vissa av FLs paragrafer? Gäller det myndighetsutövning? Finns det några avvikande regler i speciallag?

32. Viktiga principer

33. Officialprincipen Officialprincipen innebär att myndigheten har en vidsträckt utredningsskyldighet. Denna princip är lagfäst genom 8 § FPL vad det avser förvaltningsdomstolarna och kan analogt tillämpas av myndigheten Att utredningsansvaret åligger myndigheten följer av allmänna förvaltningsrättsliga principer och kan uttydas av 4-7 §§

34. Serviceskyldighet (4,5 §§) Grundläggande krav på den service som myndigheterna skall lämna inte bara till parter och andra intressenter i ärenden utan också till medborgare i allmänhet och journalister.

35. 4 § Upplysningar Vägledning Råd och hjälp i enskilda frågor Omfattningen beror på Frågans art Den enskildes behov av hjälp Myndighetens verksamhet

36. Frågor Frågor skall besvaras så snart som möjligt Myndigheten måste alltid lämna ett svar

37. Hänvisa till rätt myndighet Om någon av misstag vänder sig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa honom till rätta Myndigheten bör också underrätta den enskilde om att man skickat ärendet till någon annan

38. 5 § Besök & telefonsamtal Får inte stänga myndigheten vid sk klämdagar

39. Samverkan mellan myndigheter (6 §) Gäller inte bara ärendehandläggning utan även faktiskt verksamhet, tex. fältarbete

40. Handläggning av ärenden (7 §) Enkelt, snabbt & billigt utan att rättssäkerheten eftersätts Inhämta uppgifter från andra myndigheter Lättbegripligt språk Underlätta för den enskilde

41. Tolk (8 §) När myndigheten anlitar en tolk är det myndighetens skyldighet att se till att tolken är tillräckligt kvalificerad och i övrigt lämplig för uppgiften. Myndigheten skall stå för kostnaden. Rättssäkerhetsfråga Var försiktig med egen tolkning eller tolkning via familjemedlem

42. Inkommande handlingar (10 §) En handling anses komma in till en myndighet den dag då handlingen anländer till myndigheten eller kommer en behörig tjänsteman till handa. Ex. Handlingen inkommen om den lämnas till tjänstemannen på stan

43. Jäv (11, 12 §) Om man inte är opartisk får man inte handlägga ett ärende

44. Muntlig handläggning (14 §) Som ett led i att handläggningen skall vara snabb, enkel och billig, kan handläggaren ta emot uppgifter muntligt – vid besök eller per telefon. Muntliga uppgifter skall antecknas enligt 15 §

45. Rätt att få del av uppgifter (16 § ) Part har rätt att få ta del av uppgifter i ärendet. Part måste själv efterfråga detta. Gäller även om handlingarna inte är allmänna och om de är allmänna och hemliga, är detta en sekretessbrytande regel. SekrL 14 kap 5 §

46. Kommunikationsprincipen (17 §) Myndigheten har ovillkorlig skyldighet att underrätta part vad som tillkommit i ärendet. Om detta inte sker, finns möjlighet att begära resning, dvs att ärendet återförvisas för ny handläggning. ”Ingen skall dömas ohörd”

47. Motivering av beslut (20 §) Rättssäkerhetsfråga Den enskilde måste få veta vad beslutet grundas på Viktigt för att kunna överklaga

48. Underrättelse om beslut (21 §) Muntligt eller skriftligt Part har på begäran alltid rätt att få ett skriftligt beslut Genom brev eller delgivning

49. Vem får överklaga ett beslut? (22 §) 1.Den som beslutet angår, dvs besvärsberättigad 2. ”Negativt beslut” 3. Beslutet skall gå att överklaga

50. Allmän förvaltningsdomstol (22 a §) Länsrätt Kammarrätt Regeringsrätten

51. Hur beslutet överklagas (23 §) Skriftligt Lämnas till den myndighet som meddelat beslutet Inom tre veckor

52. Rätt tid? (24 §) Beslutsmyndigheten prövar om överklagandet kommit in i rätt tid För sent inkommet överklagande skall avvisas Undantag: Förseningen beror på myndigheten Lämnats till myndigheten som skall pröva överklagande

53. Laga kraft Ett beslut som inte blir överklagat vinner laga kraft Detsamma gäller beslut som inte går att överklaga Det betyder att beslutet inte går att angripa genom besvär, utan att det står fast Trygghetsskäl

54. Gynnande/positiva beslut Ett gynnande beslut vinner som regel negativ rättskraft och kan inte inte ändras av beslutsmyndigheten Det finns dock undantag genom praxis: Oriktiga uppgifter (fuskat på tenta) Säkerhetsskäl

55. Besvär/överklagande Beslutet prövas av en överordnad myndighet eller förvaltningsdomstol Regleras i FL och FPL samt specialförfattning Förvaltningsbeslut skall normalt överklagas till förvaltningsdomstol enl 22 a § Olika speciallagar kan dock förskriva om annan ordning Regeringen Högskoleverket

  • Login