Jps@komuniti
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 45

[email protected] PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

[email protected] sub1-Sg. Parit @ Daerah Perak Tengah. Ir. Hasmi Bin Mat Jurutera Daerah JPS Daerah Perak Tengah. KANDUNGAN. [email protected] Sub1-Sg. Parit @ Daerah Perak Tengah. LOKASI DAERAH PERAK TENGAH. DAERAH PERAK TENGAH DI SINI. [email protected]

Download Presentation

[email protected]

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Jps@komuniti

[email protected]

sub1-Sg. Parit

@ Daerah Perak Tengah

Ir. Hasmi Bin Mat

Jurutera Daerah

JPS Daerah Perak Tengah


Jps komuniti

KANDUNGAN

[email protected]

Sub1-Sg. Parit @ Daerah Perak Tengah


Jps komuniti

LOKASI DAERAH PERAK TENGAH

DAERAH PERAK TENGAH DI SINI

[email protected]

Sub1-Sg. Parit @ Daerah Perak Tengah


Jps komuniti

LEMBANGAN UTAMA

[email protected]

Sub1-Sg. Parit @ Daerah Perak Tengah


Jps komuniti

LEMBANGAN UTAMA

[email protected]

Sub1-Sg. Parit @ Daerah Perak Tengah


Jps komuniti

LEMBANGAN UTAMA

[email protected]

Sub1-Sg. Parit @ Daerah Perak Tengah


Jps komuniti

LEMBANGAN UTAMA

SG.PERAK

[email protected]

Sub1-Sg. Parit @ Daerah Perak Tengah


Jps komuniti

SUB LEMBANGAN

SG.PARIT

[email protected]

Sub1-Sg. Parit @ Daerah Perak Tengah


Jps komuniti

MAKLUMAT DAERAH

[email protected]

Sub1-Sg. Parit @ Daerah Perak Tengah


Jps komuniti

MAKLUMAT MUKIM BELANJA

[email protected]

Sub1-Sg. Parit @ Daerah Perak Tengah


Jps komuniti

GUNA TANAH MUKIM BELANJA

Sumber : Kaj. R/bentuk Bandar & Pusat Bandar, Ranc. Tempt. Daerah Perak Tengah, 2002

[email protected]

Sub1-Sg. Parit @ Daerah Perak Tengah


Jps komuniti

PERANAN/ISU BERKAITAN

[email protected]

Sub1-Sg. Parit @ Daerah Perak Tengah


Jps komuniti

STAKEHOLDER DAN PENGLIBATAN

 • PENDUDUK

 • MAJLIS DAERAH PERAK TENGAH

 • PEJABAT DAERAH DAN TANAH PERAK TENGAH

 • UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI PERAK

 • JABATAN ALAM SEKITAR

[email protected]

Sub1-Sg. Parit @ Daerah Perak Tengah


Jps komuniti

ISU DALAM DAERAH

TABURAN BANJIR

[email protected]

Sub1-Sg. Parit @ Daerah Perak Tengah


Jps komuniti

ISU DALAM DAERAH

TABURAN HAKISAN TEBING

[email protected]

Sub1-Sg. Parit @ Daerah Perak Tengah


Jps komuniti

LEMBANGAN SG PARIT

LembanganSg. Parit

[email protected]

Sub1-Sg. Parit @ Daerah Perak Tengah


Jps komuniti

ISU DAN PERMASALAHAN DI SG. PARIT

[email protected]

Sub1-Sg. Parit @ Daerah Perak Tengah


Jps komuniti

ISU DAN MASALAH - BANJIR

STESEN TELEMETRI

DI PARIT

STESEN ARAS AIR SUNGAI

DI PARIT

[email protected]

Sub1-Sg. Parit @ Daerah Perak Tengah


Jps komuniti

ISU DAN MASALAH

1. BANJIR KILAT

 • Melibatkankediamandi Kg. Batu 7 dan Kg. Terendam, JalanSeputeh – Parit.

 • Berlakusetiap kali hujanlebat

 • Beradadidalam PBT Majlis Daerah Perak Tengah

 • Hampir 500 orangterlibat

 • Rumahdanpremisperniagaanberhampirandengantebingsungai.

 • Rezabsungaiterhad

[email protected]

Sub1-Sg. Parit @ Daerah Perak Tengah


Jps komuniti

ISU DAN MASALAH – HAKISAN/RUNTUHAN

[email protected]

Sub1-Sg. Parit @ Daerah Perak Tengah


Jps komuniti

ISU DAN MASALAH

2. HAKISAN TEBING

 • Berlakuhampirdenganbalai polis, perkampungan, sekolah agama/sekolahkebangsaancinadanpremisperniagaan.

 • Kadar hakisansangataktif

 • Menjadiisuutamasemasakempenpilihanraya

 • Telahdiusulkandidalamperjumpaandan dialog bersamaMenteriBesar Perak.

[email protected]

Sub1-Sg. Parit @ Daerah Perak Tengah


Jps komuniti

HAKISAN TEBING

[email protected]

Sub1-Sg. Parit @ Daerah Perak Tengah


Jps komuniti

ISU DAN MASALAH - PENCEMARAN

Keadaan Di BelakangPasarParit.

Air KumbahanDisalirkanTerusKeSg. Parit.

[email protected]

Sub1-Sg. Parit @ Daerah Perak Tengah


Jps komuniti

ISU DAN MASALAH

3. PENCEMARAN SG PARIT

 • Pencemaranutamadarisampahsarap

 • Sampahsarapdatangdarirumah-rumahawamdanpasar

 • KepadatanpenempatantradisionalsepanjangjajaranSgParit

 • Pembangunan rumahkedaiturutmenyumbangpencemaran

 • Pencemarandaribengkelkereta, ‘hardware’ danstesenpamminyak.

[email protected]

Sub1-Sg. Parit @ Daerah Perak Tengah


Jps komuniti

ISU DAN MASALAH – PEMBANGUNAN TANAH MRSM

Banjir Lumpur AkibatPembangun

[email protected]

Sub1-Sg. Parit @ Daerah Perak Tengah


Jps komuniti

ISU DAN MASALAH

4. PEMBANGUNAN TANAH MRSM

 • Pihakkerajaantelahmembangunkansebuahpusatpendidikan (MRSM) dalam 1.5km dariSg. Parit

 • Pembangunan rantaianbolehdijangkamenambahterukmasalahpencemaran

 • Pembangunan tanahdanpertanian

 • Banjirkilatbolehbertambahserius

 • Hakisandanpemendapandijangkasukardikawal

[email protected]

Sub1-Sg. Parit @ Daerah Perak Tengah


Jps komuniti

ISU DAN MASALAH – CEROBOH RIZAB

[email protected]

Sub1-Sg. Parit @ Daerah Perak Tengah


Jps komuniti

ISU DAN MASALAH

5. PENCEROBOHAN REZAB SUNGAI

 • SebahagianSg. Parittelahdiceroboholehpihaktertentu.

 • Tiadalagisungaidanrezabdalampelan

 • Menyukarkan JPS membuatpembangunanataupenyenggaraan

[email protected]

Sub1-Sg. Parit @ Daerah Perak Tengah


Jps komuniti

ISU DAN MASALAH – PENGAMBILAN BALIK TANAH

[email protected]

Sub1-Sg. Parit @ Daerah Perak Tengah


Jps komuniti

ISU DAN MASALAH

6. PENGAMBILAN BALIK TANAH

 • Lot yang berhampirandenganSg. Parittelahdibangunkandenganrumahkedai.

 • Dalamsetiap lot berhampiranmempunyaipecahanpemilik yang ramai, inimenyukarkanprosespengambilanbaliktanah.

 • Melibatkankos yang tinggi.

[email protected]

Sub1-Sg. Parit @ Daerah Perak Tengah


Jps komuniti

PENYELESAIAN

[email protected]

Sub1-Sg. Parit @ Daerah Perak Tengah


Jps komuniti

REKOD KERJA YANG TELAH DIJALANKAN PADA TAHUN 2009

[email protected]

Sub1-Sg. Parit @ Daerah Perak Tengah


Jps komuniti

REKOD KERJA YANG TELAH DIJALANKAN PADA TAHUN 2010

[email protected]

Sub1-Sg. Parit @ Daerah Perak Tengah


Jps komuniti

PENYELESAIAN

1. BANJIR

[email protected]

Sub1-Sg. Parit @ Daerah Perak Tengah


Jps komuniti

PENYELESAIAN

2. HAKISAN TEBING

[email protected]

Sub1-Sg. Parit @ Daerah Perak Tengah


Jps komuniti

PENYELESAIAN

3. PENCEMARAN SG PARIT

[email protected]

Sub1-Sg. Parit @ Daerah Perak Tengah


Jps komuniti

PENYELESAIAN

4. PEMBANGUNAN TANAH

[email protected]

Sub1-Sg. Parit @ Daerah Perak Tengah


Jps komuniti

PENYELESAIAN

5. PENCEROBOHAN REZAB SUNGAI

[email protected]

Sub1-Sg. Parit @ Daerah Perak Tengah


Jps komuniti

PENYELESAIAN

6. PENGAMBILAN BALIK TANAH

[email protected]

Sub1-Sg. Parit @ Daerah Perak Tengah


Jps komuniti

PENILAIAN DAN KEBERKESANAN

 • Tindakanjangkapendekmendapatpenghargaanawam

 • Masihmenungguperuntukanuntuktindakanjangkasederhanadanpanjang

 • Kempenkesedaranawamperlulebihagresif

[email protected]

Sub1-Sg. Parit @ Daerah Perak Tengah


Jps komuniti

MY TOOLS

[email protected]

Sub1-Sg. Parit @ Daerah Perak Tengah


Jps komuniti

GIS SEBAGAI TOOLS

[email protected]

Sub1-Sg. Parit @ Daerah Perak Tengah


Jps komuniti

GIS SEBAGAI TOOLS

KELEBIHAN

 • Pengurusanpengkalan data sistematik

 • Mudahaksessecarainteraktif

 • Penggunaansecarameluasagensi lain

 • Memudahkanperkongsianmaklumat

 • Pertingkatkemahiransetandingagensi lain

[email protected]

Sub1-Sg. Parit @ Daerah Perak Tengah


Jps komuniti

GIS SEBAGAI TOOLS

KELEMAHAN (KITA)

 • Tiadakemahiranmengendali

 • Tiadakemudahandipejabat (software)

 • Takutnakcuba

 • Persepsinegatifbertambahbebankerja

[email protected]

Sub1-Sg. Parit @ Daerah Perak Tengah


Sekian terima kasih

SEKIAN TERIMA KASIH


 • Login